This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Ulusal Toplu Katalog - Hakkında

Basit Tarama -- Detaylı Tarama -- Seçenekler -- İstatistikler -- Diğer -- Katılım Hakkında -- Kütüphane İletişim Bilgileri -- Yardım -- Yorum ve Öneriler

Toplu Katalog - Hakkında

Hakkında
Sunumlar
Tarihçe

Hakkında
[Başa Git]

      Günümüzde çevrimiçi birçok uluslararası (OCLC WorldCat), belirli bir ülkeye hizmet veren (COPAC, LIBRIS) ve bölgesel (OhioLink, MELVYL) toplu kataloglar oluşturulmuştur. Ülkemizde de benzer gelişmeler olmasına rağmen, toplu kataloglar basılı ortamlarda kalmış ve var olan çalışmalar da zaman aşımına uğrayarak güncelliklerini yitirmişlerdir. Elektronik ortamda toplu katalog oluşturma çabaları, 2006 yılına kadar ülkemizdeki tüm kütüphane bilgi kaynaklarını ve veritabanlarını kapsayacak düzeyde bir çalışmanın başlatılamamış olması ve ne yazık ki bilimsel bir yaklaşım sergilenememiş olması nedeniyle istenilen düzeye gelememiştir.

     Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde 2006 yılında bir dizi eylem planı hazırlamıştır. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü kapsamında hazırlanan eylem planlarından 38. eylem, Entegre e-Kütüphane Sistemi’dir ve kütüphane hizmetlerinin, katalog tarama ve içeriğe erişim hizmetlerinin elektronik ortamda sunulur hale getirilmesini öngörmüştür.

     Eylem planında Entegre e-Kütüphane Sistemi Projesi’nin sahibi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kuruluşlar ise; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile Üniversiteler olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise çalışmanın yürütülmesi sorumluluğunu Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne vermiştir.

     Kütüphanelerarası işbirliği ve kaynak paylaşımını ülke çapında etkin hale getirebilmek için ilk hedef, ülkemizdeki tüm kütüphanelerin koleksiyon bilgilerini içeren Ulusal Toplu Katalog’un oluşturulması ve kütüphane hizmetlerinin vatandaş/araştırmacı odaklı kullanımının yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir.

     Ulusal Toplu Katalog (çevrimiçi) oluşturulması ile Türkiye de hayata geçirilememiş olan;
 • Güncel kütüphane yer bilgilerine,
 • Materyalin hangi kütüphanede olduğu bilgisine,
 • Erişilebilirlik bilgilerine,
 • Farklı dillerde kapsamlı tarama olanaklarına,
 • Katalog ve sınıflama bilgilerinin değişimine olanak sağlanacaktır.
      Ayrıca aynı materyalin değişik kütüphanelerce tekrar tekrar kataloglanmamasına yönelik ihtiyaçlar giderilecektir.

      Bu kapsamda, Eylem Planı’nda yer verilen kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılar sonucu, hem ülkemizde üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kurmak, işletmek, bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak, bilgi üretimine yardımcı olacak nitelikte bilgi teknolojileri desteği sağlamak ve bu ağ üzerinden ve/veya geleneksel yollarla ülkemizdeki bilimsel bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde akademik bilgi ve belge hizmetleri sunmak ve ülkenin bilgi birikimini yansıtacak bilgi ürünleri geliştirmek gibi misyonu olan ve proje gerçekleştiğinde ortaya çıkacak sistemin sürekliliğini, kararlılığını ve güvenilirliğini sağlamaya devam edebileceğini açıklayan, hem de projede ilgili kuruluş olan ULAKBİM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmıştır.

      Protokol gereği ULAKBİM tarafından çalışmalar başlatılmış, "Entegre E-Kütüphane Sistemi"nin altyapısını oluşturan "Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)" oluşturulmuş, farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerin tek bir arayüzden taranabilmesine ve kayıt paylaşımına olanak sağlanmıştır. 2011 yılında da ödünç verme sistemi (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi - TUBESS) hizmete sunulmuştur.

      Projenin hayata geçirilmesiyle, ülkemizde çeşitli veritabanlarında bulunan benzer kayıtların elektronik ortamda bir araya getirilmesi ve kütüphanelerarası kaynak paylaşımının sağlanması sonucu;

 • Yaygın olarak kullanılan ulusal e-kütüphane sistemi altyapısı ve standartları oluşturulacaktır,
 • Hukuksal altyapı ve düzenlemelere, e-politika editörleri ile hızlı bir şekilde uyum sağlanacak,
 • Zaten sayıları yetersiz olan kütüphane görevlilerinin iş yükü, kayıt paylaşımının getirdiği kolaylıklar ile azalacak, sonradan düzetilmesi zahmetli ve maliyetli olan hatalı kayıtlar hızla düzeltilerek ekonomik avantaj elde edilecek,
 • Kullanıcının bilginin öncelikle varlığından, sonrasında da yerinden haberdar olacak, yerinde yoksa ne zaman erişilebilir olduğunu öğrenecek, bilgiye hızlı ve ekonomik erişim kolaylaştırılacak,
 • Kullanıcı memnuniyeti ve kütüphanelerle dost kullanıcı sayısı artacak,
 • Mükerrer aboneliklerin önlenebilmesi için kaynak paylaşımında işbirliği yapılacak, böylece ülke ekonomisine katkıda bulunulacak,
 • Ulusal bilgi birikimimiz ortaya çıkacak, kamu arşivlerinin sisteme entegrasyonun sağlanması ile tarihi birikimimiz yurt içi ve dışındaki araştırmacılara (devlet güvenlik kaygıları sınırlarında) sunulabilecek,
 • Bilgi paylaşımında uluslar arası işbirliği artacak, sürekli yurtdışından yurtiçine doğru olan bilgi akışı ve tersi istikametteki finansal aktarım, kısıtlı gelire sahip kütüphanelerimiz lehine gelişmeler doğuracak,
 • Türkiye'de üretilmiş bilimsel kaynaklara atıf oranları artacak, böylece bilgiye ulaşan araştırmacı sayısı artacağından, yeni Ar-Ge projelerinin doğmasına katkı sağlanacak,
 • Sağlanan istatistikler ve saydam ortam sebebiyle, bilimsel bilgi hırsızlığı ortadan kalkdırılmasında önemli bir adım atılacak,
 • Sistemin tüm getirileri ilgili kurumlara istatistiki olarak sunulacak, bu doğrultuda kaynak yatırım planlamaları yapılabileceğinden, ulusal çapta kaynak optimizasyonu sağlanacaktır.
      Ulusal Toplu Katalogun başarıya ulaşması, kütüphanelerarası işbirliği ile birlikte nitelikli hizmet ve servis kalitesinin sağlanması, katılımcı kütüphanelerin ve araştırma kuruluşlarının artarak projeye katılması ile gerçekleşecektir. Ulusal düzeyde belge birikimimizi bilmek ve kullanabilmek için elektronik ortamda katalog kaydı bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluş kütüphanelerinin, bu konuda teknik çalışmaları gerçekleştiren ULAKBİM’e başvurmaları yeterli olacaktır.

     TO-KAT’a katılımınızın büyük katkı sağlayacağı düşünülmekte olup, eleştiri ve önerileriniz çalışmalarımıza ışık tutacaktır.

     İlgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

     T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK ULAKBİM

Sunumlar
[Başa Git]

31 Mart - 06 Nisan 2008 44. Kütüphane Haftası, Ankara 25 Nisan - 27 Nisan 2008 ANKOS'08 Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu, Eskişehir 9 Ekim - 11 Ekim 2008 ÜNAK'08 Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, İzmir 31 Mart - 05 Nisan 2009 45. Kütüphane Haftası, Ankara

Tarihçe
[Başa Git]

20 Mart 2012 Toplu katalog otomatik olarak güncellenmeye başladı.

10 Kasım 2011 Toplu katalog güncellendi.

Bingöl Üniversitesi Kütüphanesi,
Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi,
İstanbul Bilim Üniversitesi Kütüphanesi,
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi,
Karabük Üniversitesi Kütüphanesi,
Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphanesi,
          verileri açıldı... 4 Kasım 2011 Toplu katalog güncellendi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphanesi,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphanesi,
Ardahan Üniversitesi Kütüphanesi,
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi,
Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi,
Bartın Üniversitesi Kütüphanesi,
Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesi,
Dumplupınar Üniversitesi Kütüphanesi,
Erzincan Üniversitesi Kütüphanesi,
Fatih Üniversitesi Kütüphanesi,
Fırat Üniversitesi Kütüphanesi,
Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi,
Gümüşhane Üniversitesi Kütüphanesi,
İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi,
İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi,
Kırıkkale Üniversitesi Kütüphanesi,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kütüphanesi,
Mersin Üniversitesi Kütüphanesi,
Mevlana Üniversitesi Kütüphanesi,
Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi,
Turgut Özal Üniversitesi Kütüphanesi,
Türkiye Barolar Birliği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Uşak Üniversitesi Kütüphanesi,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphanesi,
Yaşar Üniversitesi Kütüphanesi,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kütüphanesi,
          verileri açıldı... 11 Ekim 2011 Katalogdan çıktı.

Atatürk Kültür Merkezi,
Aydın Sayılı,
Türk Dil Kurumu,
Türk Tarih Kurumu,
4 Ekim 2011 Toplu katalog güncellendi.

AK Parti Kütüphanesi,
Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi,
Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphanesi,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi,
Batman Üniversitesi Kütüphanesi,
Bilim Sanat Vakfı Kütüphanesi,
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,
Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi,
Harran Üniversitesi Kütüphanesi,
İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphanesi,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi,
Kadı Mahmud Vakfı Kütüphanesi,
          verileri açıldı... 13 Eylül 2010 Toplu katalog güncellendi.

Acıbadem Üniversitesi Kütüphanesi,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphanesi,
Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi,
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi,
Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi,
Bilecik Üniversitesi Kütüphanesi,
Bozok Üniversitesi Kütüphanesi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi,
Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi,
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kütüphanesi,
Dicle Üniversitesi Kütüphanesi,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi,
Dumplupınar Üniversitesi Kütüphanesi,
Düzce Üniversitesi Kütüphanesi,
Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesi,
Fatih Üniversitesi Kütüphanesi,
Fırat Üniversitesi Kütüphanesi,
Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi,
Gazi Üniversitesi Kütüphanesi,
Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphanesi,
Hitit Üniversitesi Kütüphanesi,
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Kütüphanesi,
Işık Üniversitesi Kütüphanesi,
İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi,
İzmir Üniversitesi Kütüphanesi,
İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesi,
Karabük Üniversitesi Kütüphanesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphanesi,
Kırklareli Üniversitesi Kütüphanesi,
Beyazıt Devlet Kütüphanesi,
Lefke Avrupa Üniversitesi Kütüphanesi,
Marmara Üniversitesi Kütüphanesi,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kütüphanesi,
Namık Kemal Üniversitesi Kütüphanesi,
Niğde Üniversitesi Kütüphanesi,
Okan Üniversitesi Kütüphanesi,
Rize Üniversitesi Kütüphanesi,
Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi,
Sinop Üniversitesi Kütüphanesi,
Trakya Üniversitesi Kütüphanesi,
Türkiye Bankalar Birliği Kütüphanesi,
Uşak Üniversitesi Kütüphanesi,
Vitali Hakko Sanat Kütüphanesi,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kütüphanesi,
          verileri açıldı... 4 Ocak 2010 Toplu katalog güncellendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi,
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi,
Atılım Üniversitesi Kütüphanesi,
Arel Üniversitesi Kütüphanesi,
Dokuz Eylül Kütüphanesi,
DPT Kütüphanesi,
IRCICA Kütüphanesi,
İzmir Ticaret Odası Kütüphanesi,
İstanbul Sanayi Odası Kütüphanesi,
Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi,
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kütüphanesi,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphanesi,
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi,
          verileri açıldı... 22 Ekim 2009 Toplu katalog güncellendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi,
Ege Üniversitesi Kütüphanesi,
İnönü Üniversitesi Kütüphanesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi,
Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi,
          verileri Ekim 2009 tarihi itibariyle açıldı... 16 Eylül 2009 Hakkında sayfası açıldı, Tarihçe sayfası kaldırıldı. 28 Ağustos 2009 Tarama motoru olarak Apache Solr kullanılmaya başlandı. 8 Nisan 2009 Kütüphane İletişim ve Yerleşke Bilgileri eklendi. 3 Nisan 2009 Ulusal Toplu Katalog, Kütüphanecilik haftasında 3 Nisan 2009 günü resmi olarak açılmıştır. Kataloğun adresi www.toplukatalog.gov.tr olmuştur. 10 Mart 2009 TO-KAT kullanım istatistikleri sayfası açıldı. 25 Şubat 2009 Şube kütüphaneler, ana kütüphane altında listelenmeye başlandı. 13 Şubat 2009 Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi (239.358 Adet),
Türkiye Bilimler Akademisi Kütüphanesi (5.893 Adet)
          verileri Şubat 2009 tarihi itibariyle açıldı... 5 Ocak 2009 İlgili kütüphane kataloğunda tarama bağlantısı eklendi ... 27 Kasım 2008 TÜBİTAK Projeleri (6.978 Adet),
TED Ankara Koleji Kütüphanesi (27.974 Adet),
Çukurova Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (111.038 Adet),
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi (85.728 Adet)
          verileri Kasım 2008 tarihi itibariyle açıldı... 25 Kasım 2008 Seçenekler sayfasına materyal resimleri ve "GoogleBooks'ta kitabın içeriğine bak" bağlantısını görüntüleme seçeneği eklendi ... 12 Kasım 2008 "GoogleBooks'ta kitabın içeriğine bak" bağlantısı ve materyal resimleri açıldı... 31 Ekim 2008 Başkent Üniversitesi Kütüphanesi (80.333 Adet),
Türk Amerikan Derneği Kütüphanesi (3.377 Adet)
          verileri Ekim 2008 tarihi itibariyle açıldı... 9 Ekim 2008 Tarama seçeneklerine Tam Metin (MARC alanlarında da tarama yapılabiliyor) eklendi... 9 Ekim 2008 Milli Kütüphane verileri (715.925 Adet) açıldı... 19 Eylül 2008 Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) sistemi beta sürümü aşağıdaki kütüphanelerin katılımıyle açıldı...
Ankara Üniversitesi Kütüphanesi (528.631 Adet),
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi (351.447 Adet),
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi (170.699 Adet),
YÖK Ulusal Tez Merkezi (208.240 Adet),
ULAKBİM katılımı (10.271 Adet)