This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

NEJVYŠŠÍ FUNKCIONÁŘI

Nejvyšší funkcionáři

komunistické strany

1945 – 1989

Přehled funkcionářů ústředních orgánů KSČ

1945 - 1989

 

V přehledu jsou uvedeni:

A. Členové orgánů volených sjezdy:

1. Členové a náhradníci, od prosince 1952 kandidáti ÚV KSČ.

1945 - 1989

2. členové URK. 1945 - 1962

3. členové ÚKRK KSČ.1962 - 1989

4. předseda KSČ.1945 - 1951

B. Členové orgánů volených ústředním výborem (případně schvalovaných předsednictvem ÚV):

1. členové PÚV.1945 - 1954

2. členové a kandidáti PB.1954 - 1962

3. členové a kandidáti PÚV. 1962 - 1989

4. členové politického sekretariátu.1947,1951 - 1954

5. členové výkonného výboru PÚV.1968 - 1969

6. členové politické komise PÚV a uzčího PÚV.1948

7. členové SÚV.1945 - 1951

8. členové OS.1949 - 1951

9. členové OS.1951 - 1954

10. členové SÚV.1954 - 1989

11. první, od roku 1971 generáůní tajemník ÚVKSČ.1953 - 1989

12. zástupci generálního tajemníka.1945 - 1951

13. tajemníci ÚV. 1951 - 1989

14. členové a náhradníci KSK.1948 - 1962

C. Členové územních orgánů přo čeké země nebo ČSR:

1. členové byra ÚVKSČ pro řízení stranické práce v českých zemích.1968 - 1971

2. předseda a tajemníci byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích. 1968 - 1971

3. členové byra ÚKRK pro kontrolní a revizní řinnost v českých zemích. 1968 - 1971

4. členové výboru pro stranickou práci v ČSR 1988 - 1989

5. předseda a tajemníci výboru pro stranickou práci v ČSR.1988 - 1989

6. komise pro kontrolní a revizní činnost KSČ v ČSR 1988 - 1989

 

 

Přehled funkčních období

na sjezdech zvolených ústředních výborů, ústředních revizních komisí a ústředních kontrolních a revizních komisí

1. prozatimní ÚVKSČ 8.4.1945 - 27.3.1946

2. na 8. sjezdu zvolený ÚV a ÚRK 31.3.1946 - 24.5.1949

kooptace býv. členů SD 27.6.1948 - 24.5.1949

3. na 9. sjezdu zvolený ÚV a ÚRK 29.5.1949 - 10.6.1954

zvolení kandidáti na CK 1952 18.2.1952 - 10.6.1954

4. na 10. sjezdu zvolený ÚV a ÚRK 15.6.1954 - 17.6.1958

5. na 11. sjezdu zvolený ÚV a ÚRK 21.6.1958 - 3.12.1962

6. na 12. sjezdu zvolený ÚV a ÚKRK 8.12.1962 - 30.5.1966

7. na 13. sjezdu zvolený ÚV a ÚKRK 4.6.1966 - 24.5.1971

kooptovaní členové ÚV 31.8.1968 31.8.1968 - 24.5.1971

8. na mimořádném sjezdu 22.8.1968 zvolený ÚV 22-28.8.1968

9. na 14. sjezdu zvolený ÚV a ÚKRK 29.5.1971 - 11.4.1976

10. na 15. sjezdu zvolený ÚV a ÚKRK 15.4.1976 - 5.4.1981

11. na 16. sjezdu zvolený ÚV a ÚKRK 9.4.1981 - 23.3.1986

12. na 17. sjezdu zvolený ÚV a ÚKRK 27.3.1986 -

Pokud je u funkcionáře uveden jako datum zvolení ten který sjezd, funkční období se rozumí jak výše v přehledu uvedeno od data zvolení na sjezdu do data příštího sjezdu. Skončilo-li funkční období dříve, je vždy uveden vedle data i důvod skončení funkce /např. převedení kandidáte, resp. náhradníka do funkce, rezignace, uvolnění, zbavení funkce, vyloučení, příp. úmrtí/.

U kooptovaných členů ÚV a ÚKRK, pokud není uvedeno jinak, rozumí se délka funkčního období od data kooptace do konce funkčního období toho orgánu, do kterého byli kooptováni.

 

Seznam použitých zkratek

BÚV Byro ÚVKSČ pro řízení stranické práce v českých zemích

BÚKRK Byro pro kontrolní a revizní práci v českých zemích.

CK celostátní konference

gen.taj. generální tajemník KSČ, generální tajemník ÚV KSČ

kand.PB kandidát politického byra ÚVKSČ

kand.PÚV kandidát předsednictva ÚVKSČ

kand.ÚV kandidát ÚVKSČ

KKRČ Komise pro kontrolní a revizní činnost KSČ v ČSR

KSK Komise stranické kontroly

náhr. ÚV náhrandík ÚV KSČ

OS organizační sekretariát ÚVKSČ

PB politické byro ÚVKSČ

PK politická komise předsednictva ÚV KSČ

PS politický sekretariát ÚV KSČ

1.taj. první tajemník ÚVKSČ

předs. předseda

SÚV sekretaritá ÚVKSČ

taj.ÚV tajemník ÚVKSČ

ÚKRK Ůstřední kontrolní a revizní komise KSČ

UP uzší předsednictvo ÚVKSČ

ÚRK Ústřední revizmí komise KSČ

ÚV Ústřední výbor KSČ

VÚV Výbor pro stranickou práci v ČSR

VV výkonný výbor předsednictva ÚV KSČ

ZGT zástupce generálního tajemníka KSČ

N datum narození

F dosažené funkce v komunistické straně

O dosažené funkce ve státním aparátě

V vyznamenání (ř. p. - Řád práce, ř. V. ú. - Řád Vítězného února, ř. rep. - Řád republiky, Řád Hrdiny socialistické práce, atd.)

Z zemřel

 

1. Abrahám Ladislav

N: 30. 5. 1922

F: 1959-60 vedoucí tajemník OV KSS Bratislava 4

   1960-65 OV KSS Trenčín

   1965-68 tajemník

   1968-69 vedoucí tajemník Zsl.KV KSS

   1968-? člen ÚV KSS

   1968-71 člen SÚV KSS

   31.8.1968 kooptován na člena ÚV KSČ

   1969-70 tajemník ÚV KSS

   1969-? člen PÚV KSS

   1970-? předseda Sl.odborové rady

           místopředseda ÚRO

   1971-? člen předsednictva ÚV NF SSR

           poslanec SNR

           člen předsednictva SNR

   1971-76 člen ÚV KSČ

   1976-81 člen ÚV KSČ

   1981-86 člen ÚV KSČ

V: 1972 - řád Práce

   1973 - řád Vítězného února

   1982 - řád republiky

2. Adamec Ladislav

N: 10. 9. 1926

F: 1960-62 náměstek předsedy Svm KNV v Ostravě

   1963-69 vedoucí oddělení ÚV KSČ

   1966-71 členem ÚV KSČ zvolen na 13.sjezdu

   1968-81 předseda Legislativní rady vlády ČSR

   1969-? místopředseda vlády ČSR a poslanec ČNR

   1970-? předseda Rady pro národnosti ČSR

   1971-? předseda Rady vlády ČSR pro NV

   1971-76 členem ÚV KSČ zvolen na 14.sjezdu

   1976-81 členem ÚV KSČ zvolen na 15.sjezdu

   1981-86 členem ÚV KSČ zvolen na 16.sjezdu

   1986-89 členem ÚV KSČ zvolen na 17.sjezdu

   3/1987-11/89 PÚV KSČ

V: 1973 - ř. p.

   1976 - ř. V. ú.

3. Ambrožová Justina

F: 1981-86 kandidátka ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

4. Appelt Rudolf

N: 5. 12. 1900

F: 1945 člen SÚV KSČ

   1946 člen ÚV SED - působil v NDR

   1949 velvyslanec NDR v SSSR a Mongolsku

Z: 2. 7. 1955

5. Aubrecht Antonín

F: 1949-52 náhr. ÚV KSČ zvolen na 9.sjezdu

   1952-54 člen ÚV KSČ převeden na CK 18.12.1952

6. Aubrecht Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, uvolněn v květnu 1952

7. Aubrecht Vojtěch

F: členem ÚKRK zvolen na 12. sjezdu

8. Auersperg Pavel

N: 19. 11. 1926

F: 1966 - 74 vedoucí oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 26. 9. 1969, zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

O: od 1974 odpovědný sekretář čas. Otázky míru a socialismu, od 1971 poslanec FS

V: 1976 - ř. p.

9. Augustin Karel

F: členem ÚKRK zvolen na 16. sjezdu

10. Babej Peter

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignoval před CK v roce 1952

11. Bacílek Karol

N: 2. 10. 1896

F: 1944 - 1966 člen ÚV, 1949 - 63 předsednictva ÚV KSS, 1953 - 63 první tajemník ÚV KSS, člen prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, členem ÚV KSČ zvolen na 9., 10., 11. a 12. sjezdu, člen PÚV září 1951 - červen 1954, prosinec 1962 - duben 1963, člen PB červen 1954 - prosinec 1962, člen PS září 1951 - červen 1954, člen OS říjen 1953 - červen 1954

O: 1950 - 51 předseda sboru pověřenců, 1951 - 52 min. státní kontroly, 1952 - 53 min. nár. bezpečnosti, 1946 - 64 poslanec NS. V: 1955 - ř. K.G.

Z: 19. 3. 1974

12. Bahyl Pavol

N: 12. 4. 1928

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

O: 1973 min.- místopředseda Státní plánovací komise ČSSR, od 1973 min. všeob. strojírenství ČSSR, od 1976 poslanec SL FS

V: 1978 - ř. pr.

13. Bajtošová Helena

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

14. Bakuľa Michal

N: 23. 8. 1911

F: 1950 - 57 člen ÚV, 1954 - 57 předsednictva ÚV KSS, 1952 - 54 vedoucí tajemník KV KSS v Nitře, členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

O: 1954 - 1960 poslanec NS, 1955 - 56 min. státní kontroly, 1956 - 59 min. zemědělství a lesního hospodářství

V: 1961 - ř. pr.    1976 - ř. V.ú.

Z: 21. 9. 1983

15. Balaš Jaromír

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

16. Baláš Jozef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

17. Bálek Matěj

F: členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8. sjezdu

18. Baloušek Robert

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

19. Baráček František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

20. Barák Rudolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen 18. 12. 1952 na CK, členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu, vyloučen v únoru 1962, člen PB červen 1954 - únor 1962

21. Baramová Anna

F: člen OS leden - září 1953, taj. ÚV, leden - září 1953

22. Baran Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

23. Baran Pavol

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

24. Barbírek František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v únoru 1971, člen PÚV duben - srpen 1968, kand. PÚV srpen 1968 - duben 1969

25. Bareš Gustav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu, rezignoval v prosinci 1952, člen PÚV květen 1949 - leden 1952, člen SÚV červenec 1946 - září 1951, člen OS květen 1949 - září 1951, člen OS září 1951 - leden 1952, Z.G.T. 1948 - září 1951, taj. ÚV KSČ září 1951 - leden 1952

26. Barešová Marie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

27. Barfussová Hermína

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

28. Barlová Paulína

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

29. Bartáčková Jiřina

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převedena 26. 11. 1989

30. Bartoň Vladimír

F: člen ÚKRK, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v listopadu 1970, člen BÚKRK listopad 1968 - listopad 1970

31. Bártů Ladislav

F: členem ÚKRK zvolen na 15. sjezdu

32. Baryl Jan

N: 20. 12. 1925

F: 1970 - 73 vedoucí ekon. oddělení ÚV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 26.6.1970, zvolen na 14. a 15. sjezdu, kand. PÚV červenec 1975 - listopad 1977, člen SÚV březen 1973 - listopad 1977, taj. ÚV březen 1973 - listopad 1977, taj. BÚV leden 1970 - květen 1971

O: od 1974 poslanec, od 1976 člen předsednictva FS.

V: 1975 - ř. rep.    1977 - ř. V.ú. in mem. Z: 21. 11. 1977

33. Baštínová Mária

F: člen ÚKRK, zvolena na 15. a 16. sjezdu

34. Bašťovanský Štefan

N: 7. 2. 1910

F: od 1945 člen ÚV a předsednictva ÚV KSS, 1945 - 51 generální tajemník KSS, od 1951 tajemník ÚV KSS, členem ÚV KSČ kooptován v listopadu 1945, zvolen na 9. sjezdu, v lednu 1952 odvolán z funkcí, člen PÚV květen 1949 - leden 1952, člen SÚV prosinec 1948 - září 1951, člen OS květen 1945 - září 1951, člen OS září 1951 - leden 1952, taj. ÚV září 1951 - leden 1952, Z.G.T. květen 1949 - září 1951

O: od 1945 poslanec NS a SNR.

V: Z: 27. 11. 1952

35. Batta Alojz

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

36. Baudyš Stanislav

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

37. Bauer Miroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu

38. Bečka Jan

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

39. Bedeč Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

40. Beder Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

41. Bednář Miroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

42. Bedřich František

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968

43. Bejček Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v dubnu 1970

44. Bejda Vasil

N: 17. 5. 1931

F: 1969 - 72 vedoucí ideol. oddělení ÚV KSS, od 1972 vedoucí oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, 1971 - 76 kandidát ÚV KSS. Kand. ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu.

V: 1981 - ř. pr.

45. Bejvl František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

46. Belaj Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, uvolněn v září 1969

47. Belec Rudolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952

48. Bellan Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

49. Belokostolský Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

50. Belovický Ján

F: členem ÚKRK zvolen na 13. a 14. sjezdu

51. Benada Ľudovít

N: 23. 8. 1899

F: 1945 - 68 člen ÚV, 1953 - 64 předsednictva ÚV KSS, 1952 - 53 tajemník ÚV KSS, kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, členem ÚV KSČ zvolen na 11. a 12. sjezdu, člen KSK listopad 1948 - srpen 1952

O: 1946 - 71 poslanec SNR, 1957 - 58 pověřenec státní kontroly, 1958 - 60 a 1960 - 64 místopředseda SNR

V: 1955 - ř. rep.

   1959 - ř. K.G.

Z: 13. 6. 1973

52. Benčík Michal

N: 11. 9. 1932

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968.

O: 1970 - 72 gen. prokurátor SSR, od 1972 ředitel Právnického ústavu min. spravedlnosti SSR V:

53. Benda Břetislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 26. 11. 1989, člen PÚV v listopad 1989

54. Benda Radislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

55. Bendík Viktor

F: členem ÚKRK zvolen na 12. sjezdu

56. Benko Pavel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

57. Beňo Mikuláš

N: 12. 11. 1930

F: 1968 - 69 pracovník ÚV KSS, 1969 - 70 tajemník Ssl KV KSS, 1970 - 71 zástupce vedoucího oddělení ÚV KSČ, 1971 - 73 zástupce vedoucího a 1973 - 77 vedoucí sekretariátu generálního tajemníka ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17.sjezdu, člen SÚV prosinec 1977 - prosinec 1988, taj. ÚV prosinec 1977 - prosinec 1988

O: od 1978 poslanec SN FS

V: 1980 - ř. rep.

58. Beran Jiří

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

59. Beran Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, člen ÚV zvolen na 9. sjezdu, v srpnu 1952 zbaven funkcí

60. Beran Oldřich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10., 11. a 12. sjezdu

61. Beránek Karel

N: 11. 1. 1930

F: od 1969 tajemník MV KSČ v Praze, kand. ÚV KSČ zvolen na 15., sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu, člen BÚV leden 1970 - 1971

V: 1975 - ř.pr.

62. Berger Vladimír

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

63. Besserová Ladislava

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, člen SÚV duben 1965 - červen 1966

64. Bezpalcová Božena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

65. Běžel Václav

N: 2. 9. 1926

F: 1973 - 76 vedoucí oddělení ÚV KSČ pro stranickou práci v prům., dopravě, stavebnictví a službách, členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu, člen VÚV říjen 1988 - 1989

O: od 1976 předseda Č. odborové rady, místopředseda ÚRO a člen sekretariátu ÚRO, od 1981 poslanec a člen předsednictva ČNR

V: 1971 - ř. pr.

   1976 - ř. V.ú.

66. Biľak Vasil

N: 11. 8. 1917

F: 1953 vedoucí oddělení propagandy a agitace ÚV KSS, 1953 - 56 tajemník, 1956 - 59 vedoucí tajemník KV KSS v Prešově, 1955 - 68 a 1969 - 71 člen ÚV KSS, 1962 - 68 tajemník ÚV KSS, člen předsednictva a sekretariátu ÚV KSS, od ledna do srpna 1969 první tajemník ÚV KSS, od 1970 předseda ideol. komise ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., a 17. sjezdu, člen PÚV duben 1968 - prosinec 1988, člen SÚV říjen 1968 - prosinec 1988, taj. ÚV KSČ říjen 1968 - prosinec 1988

O: 1959 - 62 pověřenec školství a kult., 1960 - 62 souč. min. čs. vlády, 1954 - 64 poslanec, 1960 - 63 místopředseda SNR, 1963 - 68 člen předsednictva a 1968 předseda Sl. ÚV NF, 1960 - 69 poslanec a 1963 - 68 člen předsednictva NS, od 1969 poslanec SL FS, 1969 - 71 a od 1975 člen předsednictva FS.

V: 1967 - ř. pr.

   1972 - ř. rep.

   1973 - ř. V.ú.    1977 - hrd. soc. pr.

   1977 - ř. K.G.

   1977 - Len. ř.

67. Bilan Jindřich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

68. Bilan Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

69. Bílek Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, náhr. ÚV zvolen na 9. sjezdu

70. Bína Antonín

F: člen KSK listopad 1948 - duben 1951

71. Binhak Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. a 14. sjezdu

72. Bláha František

F: za člena ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

73. Bláha Josef

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968

74. Bláha Ladislav

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu

75. Blahník Miloslav

N: 22. 12. 1927

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

O: generálplukovník (1980). Od 1979 náčelník gen. štábu ČSLA, souč. první zástupce MNO a člen Rady obrany státu, od 1979 poslanec SN FS

V: 1977 - ř. pr.

76. Blažek Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

77. Blechta Vladimír

N: 8. 7. 1923

F: od 1973 zástupce vedoucího a od 1983 vedoucí oddělení státní administrativy ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

V: 1977 - ř. pr.

78. Bobková Marie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 16. a 17. sjezdu

79. Bobrek Bruno

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, do funkce znovu převeden 31. 8. 1968, kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

80. Boďa Koloman

N: 4. 4. 1927

F: 1966 - 71 člen ÚV KSS. Kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, člen ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

O: prof. VŠ veterinární v Košicích, člen kor. SAV (1966) a ČSAV (1965), akad. SAV (1980). Od 1970 ředitel Ústavu fyziol. hosp. zvířat SAV

81. Boďa Miloslav

N: 10. 2. 1927

F: 1953 - 57 zástupce vedoucího, 1957 - 70 vedoucí oddělení hosp. správy ÚV KSS, od 1971 člen, 1975 - 83 předseda ústřední kontrolní a revizní komise KSS, členem ÚKRK zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

O: 1970 - 75 člen předsednictva a tajemník Sl. odborové rady, 1971 - 75 člen předsednictva ŔO, od 1976 poslanec SN FS, od 1983 ministr práce a sociálních věcí ČSSR

V: 1949 - ř. 25. 2. 48

   1977 - ř. pr.

82. Bodák Ondrej

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

83. Bodor Imrich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

84. Bohdanovský Tibor

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

85. Bochenek Miroslav

N: 15. 6. 1929

F: 1973 - 84 vedoucí odboru vnější propagandy a zástupce vedoucího oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

O: od 1984 útřední tajemník SČSP.

V: 1979 - ř. pr.

86. Bochová Danuše

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

87. Boroš Ján

F: člen ÚV zvolen na 14.a 15. sjezdu

88. Borůvka Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10., 11., 12., a 13. sjezdu a též mim. sjezdu 1968, uvolněn v září 1969, náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, člen PÚV leden - březen 1968

89. Brabec Antonín

F: členem ÚV KSČ kooptován 1. 12. 1977, zvolen na 16. sjezdu

V: Z: v listopadu 1984

90. Brabec František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

91. Bránik Julius

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

92. Braun Zdeněk

F: členem ÚKRK kooptován 31. 8. 1968, kooptace zrušena v září 1969, člen BÚKRK listopad 1968 - září 1970

93. Brouček Vojtěch

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

94. Brovjak Jaromír

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

95. Brož Bohumil

F. členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968

96. Brückner Jiří

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

97. Brynda Bohumil

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

98. Břinková Květoslava

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15. a 16. sjezdu

99. Bubník František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

100. Bučko Rudolf

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v září 1970

101. Burian Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, kand. ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

102. Bušinová Anna

F: členem ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

103. Caha Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

104. Cais Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

105. Céza Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

106. Cibulka Jan

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

107. Cieslar Pavel

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v červnu 1951

108. Cipro Václav

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9.sjezdu

109. Císař Čestmír

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen PÚV srpen 1968, člen SÚV duben - září 1963, březen - srpen 1968, srpen 1968, taj. ÚV KSČ duben - září 1963, březen - srpen 1968, člen BÚV prosinec 1968 - září 1969.

110. Clementis Vlado

N: 20. 9. 1902

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, funkcí zbaven v únoru 1951

O: 1945 - 48 státní tajemník v min. zahr. věcí., 1948 - 50 min. zahr. věcí, 1945 - 46 poslanec NS

V: 1968 - hrdina ČSSR i mem.

Z: 3. 12. 1952

111. Colotka Peter

N: 10. 1. 1925

F: od 1966 člen ÚV KSS, od 1969 člen předsednictva ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 13., 14., 15., 16., a 17. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen PÚV srpen 1968, duben 1969 - říjen 1988

O: prof. a 1958 - 61 prorektor univ. v Bratislavě. 1962 - 70 člen Mez. soudního dvora v Haagu. Od 1963 poslanec SNR, 1963 - 68 pověřenec SNR pro spravedlnost a člen předsednictva SNR. 1968 a od 1969 místopředseda vlády ČSSR, od 1969 předseda vlády SSR, od 1969 poslanec SN FS, 1969 předseda FS

V: 1969 - ř. pr.

   1973 - ř. V.ú.

   1975 - ř. rep.

112. Cserge Karol

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

113. Cvik Rudolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu,rezignoval v červnu 1968

114. Čambalová Vincencia

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

115. Čančura Jan

F: členem ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

116. Čáp Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

117. Čapek Vladislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

118. Čapka Miroslav

N: 13. 6. 1925

F: 1955 - 58 tajemník KV KSČ v Olomouci, 1963 - 68 vedoucí tajemník OV KSČ v Olomouci, 1968 - 72 tajemník Svm. KV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 5. 1. 1968, členem ÚKRK zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu, předseda ÚKRK prosinec 1977 - listopad 1983

O: 1958 - 60 náměstek předsedy KNV, 1960 - 63 předseda ONV, 1972 - 74 předseda Svm. KNV, od 1972 poslanec SL FS

V: 1970, 75 - ř. pr.

   1973 - ř. V.ú.

Z: 27. 11. 1983

119. Částečka Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignace schválena v červnu 1970

120. Čaš Antonín

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

121. Čepička Alexej

N: 18. 8. 1910

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. a 10. sjezdu, člen PÚV září 1951 - červen 1954, člen PS září 1951 - červen 1954, člen PB červen 1954 - duben 1956

O: 1947 - 48 min. vnitřního obchodu, 1948 - 50 min. spravedlnosti, 1950 - 56 min. nár. obrany (armádní generál), 1953 - 56 náměstek předsedy vlády

122. Čermák Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12. sjezdu

123. Čermák Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

124. Čermáková Emilie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

125. Černá Ludmila

F: členem ÚKRK zvolena na 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolena na 13.sjezdu

126. Černá Marie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 12. sjezdu

127. Černík Oldřich

N: 27. 10. 1921

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., a 13. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v červnu 1970, člen PÚV červen 1966 - leden 1970, člen SÚV září 1956 - červen 1961, člen VV září 1968 - duben 1968, taj. ÚV září 1956 - červenec 1960, člen BÚV listopad 1968 - listopad 1969

O: 1963 - 68 místopředseda, 1968 - 70 předseda vlády ČSSR, 1960 - 70 poslanec NS, resp. FS. V:

128. Černoch Jan

F: náhr. ÚV KSČ kooptován 27. 6. 1948 při sloučení SD a KSČ

129. Černý Alfred

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, vyloučen v září 1969

130. Černý Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. a 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a též mim. sjezdem 22. 8. 1968

131. Černý Rudolf

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignace schválena v lednu 1970

132. Červenka František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

133. Červenka Stanislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15. a 16.sjezdu

134. Červený Ladislav

F: členem ÚKRK zvolen na 12., 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu

135. Červeňák Michal

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

136. Český František

F: za náhr. ÚV KSČ kooptován 27. 6. 1948 při sloučení SD a KSČ

137. Češka Zdeněk

N: 6. 2. 1929

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: prof. UK, od 1978 rektor, člen kor. ČSAV (1977), od 1978 člen prezidia ČSAV, od 1976 poslanec a předseda ústavně právního výboru SL FS.

V: 1979 - ř. pr.

138. Čihák Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

139. Čihovský Anton

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

140. Čivrný Lumír

F: členem ÚV KSČ kooptován 24. 5. 1945, zvolen na 8. sjezdu, člen SÚV 1945 - duben 1946

141. Čížek Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, člen PÚV v listopadu 1989

142. Čižinská Marie

N: 7. 8. 1891

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu.

Z: 22. 6. 1982

143. Čižmárová Valéria

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

144. Čmolík Otto

N: 22. 3. 1931

F: od 1973 pracovník ÚV KSČ, od 1977 vedoucí oddělení masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ. Kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

O: 1970 - 71 tajemník ÚV SSM, 1971 - 73 šéfred. Mladé fronty

145. Čmuchař Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

146. Čulen Marek

N: 8. 3. 1887

F: od 1945 člen ÚV, 1950 - 55 předsednictva ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

O: 1945 - 54 poslanec NS a SNR, 1948 - 52 gen. tajemník Jednotného zväzu sl. roľníkov, 1952 - 54 pověřenec zemědělství. V: 1955, 57 - ř.rep.

Z: 26. 12. 1957

147. Čurda Miroslav

F: členem ÚKRK zvolen na 14. a 15. sjezdu

148. Daněk Miroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

149. Daniš Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

150. Daňková Jarmila

F: členem ÚV zvolena na 12. sjezdu

151. David Pavol

N: 18. 3. 1899

F: 1949 - 1952 ved. tajemník KV KSS v Žilině, 1950 - 66 člen ÚV KSS, 1952 - 63 člen předsednictva a tajemník ÚV KSS, kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, člen ÚV zvolen na 10., 11. a 12. sjezdu, člen PB červen 1958 - prosinec 1962

O: 1960 - 64 poslanec SNR

V: 1955 - ř. rep.

   1959 - ř. K.G.

Z: 4. 12. 1970

152. David Václav

N: 23. 9. 1910

F: členem ÚV KSČ kooptován 4. 6. 1945, zvolen na 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16. a 17.sjezdu, člen PÚV březen 1946 - červen 1954, člen SÚV duben 1946 - duben 1948, člen OS září 1951 - leden 1952, taj. ÚV září 1951 - leden 1952

O: 1953 - 68 min. zahraničí, 1968 - 71 čs. velvyslanec v Bulharsku. 1945 - 69 poslanec NS, od 1969 poslanec SL FS, od 1971 předseda SL FS a místopředseda FS. 1953 - 72 místopředseda ÚV SČSP.

V: 1955 - ř. rep.

   1960, 80 - ř. K. G.

    1973 - ř. V.ú.

153. Dědič Zdeněk

F: členem ÚKRK zvolen na 16. sjezdu

154. Dejl Ladislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

155. Demčák Andrej

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

156. Döbert Osvald

F: člen ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, rezignace přijata v červnu 1970

157. Dobiáš Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu

158. Dočkal Miloslav

N: 6. 4. 1939

F: 1982 - 84 zást. ved., od 1984 ved. odd. školství a vědy ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu, člen ÚV zvolen na 17. sjezdu, člen VÚV říjen - listopad 1989, taj. VÚV říjen - listopad 1989

O: 1971 - 74 předseda Č. vysokoškolského ústředí SSM, 1974 - 77 předseda č. ÚV SSM a místopředseda ÚV SSM, 1977 - 82 předseda ÚV SSM, 1973 - 82 člen předsednictva ÚV NF ČSR, 1978 - 82 člen předsednictva ÚV NF ČSSR, 1976 - 81 poslanec a člen předsednictva ČBR, od 1981 poslanec a člen předsednictva FS.

159. Dočkalová Věra

F: členem ÚV KSČ zvolena na 12. a 13. sjezdu, člen ÚKRK zvolena na 14. a 15. sjezdu

160. Dohnal Jindřich

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu

161. Dolanský Jaromír

N: 25. 2. 1895

F: členem ÚV KSČ kooptován 2. 8. 1945, zvolen na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, uvolněn v prosinci 1968, člen PÚV září 1945 - červen 1954, prosinec 1962 - duben 1968, člen PB červen 1954 - prosinec 1962, člen PS září 1951 - červen 1954, člen ÚP 1948, člen PK 1948, člen SÚV srpen 1945 - duben 1946, ZGT srpen 1945 - červen 1946

O: 1946 - 49 min. financí, 1949 - 51 ministr-předseda Státního úřadu plánovacího, 1951 - 63 místopředseda vlády, 1945 - 69 poslanec NS.

V: 1955, 65 - ř. K.G.

Z: 16. 7. 1973

162. Dolanský (Heidenreich) Julius

N: 23. 2. 1903

F: náhr. ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9.sjezdu

O: prof. UK, člen kor. ČSAV (1952)

Z: 26. 4. 1975 V: 1949 - ř. 25. února 1948

    1960 - ř.rep.

    1968 - ř. pr.

163. Doležal Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968

164. Doležel Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

165. Doleželová Jaroslava

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 12. sjezdu

166. Dostál František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

167. Doubner Karel

F: člen KSK listopad 1948 - prosinec 1951

168. Drábek Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, člen ÚV zvolen na 17. sjezdu

169. Drábová Marie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 16. a 17. sjezdu

170. Dragula Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

171. Drda Jan

N: 4. 4. 1915

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden na CK 18. 12. 1952, zvolen na 10. a 11. sjezdu.

V: 1949, 53 - L.s.c.

   1955 - ř. rep.

   1965 - z.um.

Z: 28. 11. 1970

172. Drgoňa Julius

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

173. Drozd Jozef

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignace přijata v prosinci 1970

174. Držíková Zuzana

F: členem ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

175. Duba Jan

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignace přijata v lednu 1970

176. Dubček Alexander

N: 27. 11. 1921

F: 1958 - 68 člen ÚV, 1962 - 68 předsednictva ÚV KSS, 1963 - 68 první tajemník ÚV KSS. Členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., a 13. sjezdu a též na mim. sjezdu 22. 8.1968, rezignace přijata v lednu 1970, kand. PÚV prosinec 1962 - duben 1963, člen PÚV duben 1963 - září 1969, člen SÚV červenec 1960 - prosinec 1962, leden 1968 - duben 1969, 1.taj. ÚV KSČ leden 1968 - duben 1969, taj. ÚV červenec 1960 - prosinec 1962, člen VV září 1968 - duben 1969 O: 1951 - 55 a 1960 - 69 poslanec NS, 1969 - 70 poslanec SL FS, 1969 předseda FS, 1969 - 70 velvyslanec v Turecku. 1990 - 1992 předseda FS.

Z: 7. listopadu 1992

177. Dubová Jitka

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

178. Dubová Růžena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. a 9. sjezdu, vyloučena v únoru 1951

179. Dubovský Pavol

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

180. Dubský Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

181. Dudík Vladislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

182. Duchoň Miloslav

F: členem ÚKRK zvolen na 15. sjezdu

183. Dundáček Jiří

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

184. Dvorský František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu

185. Dvořák Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

186. Dvořák Richard

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 13. sjezdu

187. Dvořáková Anna

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

188. Dzian Ján

F: člen ÚKRK kooptován 31. 8. 1968

189. Dzúr Martin

N: 12. 7. 1919

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

O: arm. generál, 1961 - 68 zást. min., od 1968 min. nár. obrany, od 1971 poslanec SL FS. V: 1969 - ř. pr.

   1974 - ř. V.ú.

   1979 - ř. rep.

   1983 - Len ř.

   1984 - ř. K. G.

Z: 15. 1. 1985

190. Ďuriš Julius

N: 9. 3. 1904

F: 1945 - 54 člen ÚV, 1945 - 53 předsednictva ÚV KSS, členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, zvolen 9., 10., 11. a 12. sjezdu, odvolán v září 1963, člen PÚV září 1945 - červen 1954, člen UP 1948.

O: 1945 - 51 min. zeměď., 1951 - 53 předseda Sboru pověřenců, 1953 - 63 min. fin., 1945 - 63 poslanec NS. V: 1955 - ř.rep.

191. Ďurišová Irena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 9. a 10. sjezdu

192. Eged František

F: členem ÚKRK zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

193. Ehrenberger Vlastimil

N: 16. 2. 1935

F: 1970 - 73 tajemník Svm KV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

O: 1973 - 74 místopředseda vlády ČSSR, od 1974 min. paliv a energetiky ČSSR, od 1974 vedoucí čs. delegace ve Stálé komisi RVHP pro uhelný prům. Od 1974 poslanec SN FS.

V: 1985 - ř. práce

194. Erban Evžen

N: 18. 6.1912

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ, zvolen na 9.sjezdu, rezignace přijata v prosinci 1952, zvolen na mimořádném sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu. Členem PÚV červen 1948 - únor 1952, srpen 1968 - duben 1976, člen UP 1948, člen VV říjen 1968 - duben 1969, člen SÚV duben - srpen 1968, člen BÚV leden 1970 - květen 1971

O: 1945 - 48 člen ÚV a představenstva ÚV Čs soc. dem., 1945 - 50 gen. tajemník ÚRO, 1945 - 49 člen gen. rady SOF, 1948 - 51 min. práce a sociální péče, 1945 - 52 poslanec NS, 1952 - 63 předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení, 1963 - 68 předseda Státní správy hmotných rezerv. 1968 - 71 předseda (1968 gen. tajemník) ÚV NF ČSSR, 1968 - 81 předseda ČNR, od 1968 poslanec ČNR, od 1969 poslanec SN FS, 1969 - 81 člen předsednictva FS. Od 1975 předseda ČS společnosti pro mezinárodní styky.

V: 1955, 62 - ř. rep.

   1968 - ř. K.G.

   1973 - ř. V.ú.

195. Erbes Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

196. Erlich Juraj

F: členem ÚKRK kooptován 31.8.1968, kooptace zrušena v říjnu 1969

197. Fábera Miloslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

198. Fábry Štefan

N: 26. 8. 1911

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden na CK 18. 12. 1952, zvolen na 10.sjezdu. 1950 - 55 a od 1971 člen ÚV KSS.

O: od 1964 poslanec SNR, 1969 - 71 poslanec FS, 1964 - 76 člen předsednictva, 1970 - 76 místopředseda SNR.

V: 1967 - ř. pr.

   1973 - ř. V. ú.

   1981 - ř. rep.

199. Fadrhonc Jaroslav

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

200. Fajmonová Jana

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. a 17. sjezdu

201. Falc Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v říjnu 1970

202. Faloušek Rudolf

F: člen ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

203. Falta Ota

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

204. Falťan Samuel

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignace přijata v červnu 1970

205. Fanta Otto

F: náhr. ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v listopadu 1952

206. Faraga Michal

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

207. Fecanin Ján

F: za člena ÚKRK kooptován 31. 8. 1968

208. Feifičová Libuše

F: členem ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

209. Ferencei Štefan

N: 21. 5. 1925

F: 1960 - 78 vedoucí tajemník OV KSS v Dunajské Stredě, 1962 - 66 kandidát ÚV KSS, od 1971 člen ÚV KSS. Členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu.

O: od 1978 ministr - předseda Výboru lid. kontroly SSR. 1969 - 71 poslanec FS, 1964 - 71 poslanec SNR

V: 1962 - ř. pr.

   1975 - ř. V.ú.

210. Fierlinger Zdeněk

N: 11. 7. 1891

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9., 10., 11., 12. a 13.sjezdu, člen PÚV červen 1948 - červen 1954, prosinec 1962 - červen 1966, člen PB červen 1954 - prosinec 1962, člen UP 1948

O: 1945 - 47 a od března do června 1948 předseda Čs. soc. dem., 1945 - 68 poslanec NS. 1945 - 46 předseda vlády, 1946 - 47 náměstek předsedy vlády, 1948 min. prům., 1948 - 53 náměstek předsedy vlády, 1953 - 64 předseda NS, 1953 - 68 člen předsednictva NS, 1969 - 71 poslanec FS, 1964 - 69 předseda ÚV SČSP.

V: 1955, 61 - ř. K.G.

Z: 2. 5. 1976.

211. Fischel (Fišl) Otto

F: člen ÚRK zvolen na 9. sjezdu, rezignoval na počátku roku 1952

212. Fischerová Miluše

F: členem ÚV KSČ kooptována 31. 8. 1968, uvolněna v září 1969

213. Fišera Zdeněk

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

214. Fojtík Jan

N: 1. 3. 1928

F: od 1969 tajemník, od 1970 člen sekretariátu ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, člen ÚV KSČ do funkce převeden 26. 9. 1969, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu, kand. PÚV list. 1982 - duben 1988, člen PÚV duben 1988 - listopad 1989, člen SÚV listopad 1969 - listopad 1989, taj. ÚV KSČ listopad 1969 - listopad 1989

O: 1951 - 68 red., 1967 - 68 zást. šéfred. Rudého práva, 1969 šéfred. Nové mysli a rektor VŠP ÚV KSČ, 1969 - 71 poslanec SL FS, od 1971 - poslanec SN FS.

V: 1973 - ř. V. ú.

   1978 - ř. rep.

215. Forejtová Anna

F: členem ÚKRK zvolena na 13. sjezdu, člen BÚKRK listopad 1968 - květen 1971

216. Franický Otto

F: členem ÚKRK kooptován 31. 8. 1968

217. Frank Jaromír

F: členem ÚV KSČ zvolen na mimořádném sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v říjnu 1969

218. Frank Josef

N: 25. 2. 1909

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu, uvolněn v březnu 1952, člen PÚV březen 1946 - leden 1952, člen UP 1948, člen SÚV říjen 1945 - září 1951, člen OS květen 1949 - září 1951, člen OS září 1951 - září 1952, ZGT duben 1946 - září 1951,tajemník ÚV KSČ září 1951 - leden 1952

O: 1948 - 52 poslanec NS

V: Hrdina ČSSR (1968) in memoriam

Z: 3. 12. 1952

219. Frantík Alois

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

220. Friš Edo

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945

221. Frk Vratislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

222. Frühauf Jiří

F: kand. ÚV zvolen na 15. sjezdu

223. Frýbert Jaroslav

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v říjnu 1969

224. Ftorek Štefan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

225. Fučíková Gusta

N: 28. 8. 1903

F: členem ÚV zvolena na 14., 15. a 16. sjezdu

O: 1945 - 67 red. nakl. Svoboda, 1953 - 68 členka Výboru čs. žen, 1969 - 74 předsedkyně Čs. rady žen, 1969 - 75 místopředsedkyně, od 1975 čestná místopředsedkyně Mez. dem. federace žen. Od 1970 místopř. Čs. výboru pro evr. bezpečnost a spolupráci a členka předsednictva Čs. mírového výboru, 1971 - 81 poslankyně SL FS, 1971 - 76 členka předsednictva FS. Od 1980 čestná předsedkyně Svět. rady míru.

V: 1963 - ř. pr.    1970, 73 - ř. rep.

   1973 - ř. V.ú.

   1983 - ř. K. G.

226. Fuchs Vítězslav

F: člen ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, vyloučen v únoru 1951

227. Gach Viktor

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

228. Gajda Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

229. Gajdica Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

230. Gajdošík Ján

F: členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988

231. Galuška Miroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

232. Garajčeková Mária

F: členem ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

233. Geminder Bedřich

F: člen SÚV srpen 1946 - květen 1949, člen OS květen 1949 - leden 1951

234. Gerle Ladislav

N: 26. 11. 1936

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

O: 1978 - 79 náměstek min., 1979 - 81 min. hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR. Od 1981 místopředseda vlády ČSSR, poslanec SN FS.

235. Gerlichová Jarmila

F: náhr. ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

236. Gočár Jiří

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v listopadu 1970

237. Goldstücker Eduard

F: člen ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen PÚV srpen 1968

238. Gomboš Pavel

F: člen ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

239. Gottwald Klement

N: 23. 11. 1896

F: členem ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, dále na 8. a 9. sjezdu,

člen PÚV duben 1945 - březen 1953, člen PK 1948, člen UP 1948,

člen PS leden 1947, leden 1951 - březen 1953, člen SÚV květen 1949 - září 1951, člen OS květen 1949 - září 1951, člen OS září 1951 - březen 1953, předseda KSČ duben 1945 - březen 1953

O: 4. 4. 1945 jmenován náměstkem předsedy vlády, zvolen předsedou NF, po volbách 2. 7. 1946 jmenován předsedou vlády. 14. 6. 1948 zvolen prezidentem ČSR.

Z: 14. 3. 1953

240. Graca Bohuslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

241. Graif František

F: členem ÚKRK zvolen na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

242. Gregor Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v prosinci 1952

243. Gregorová Jaroslava

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu, uvolněna v říjnu 1984

244. Grumel Jan

F: členem ÚRK zvolen na 10. sjezdu

245. Gubalová Mária

F: členem ÚKRK zvolena na 14. a 15. sjezdu

246. Gula Jozef

F: člen ÚKRK kooptován 31. 8. 1968

247. Hájek Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

248. Hájek Jiří

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu a mim. sjezdu 22. 8. 1968, vyloučen v září 1969

249. Hájek Václav

N: 29. 5. 1920

F: 1971 - 85 ved. tajemník Sčk KV KSČ, členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, členem BÚKRK listopad 1968 - květen 1971, předseda BÚKRK listopad 1968 - květen 1971, členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

O: 1961 - 67 zást. hl. redaktora Rudého práva, 1967 - 68 šéfredaktor Nové mysli, od 1971 poslanec SN FS, od 1985 předseda ÚV Českého svazu protifašistických bojovníků.

V: 1962, 70 - ř. pr.

   1973 - ř. V. ú.

   1980 - ř. rep.

250. Hajko Vladimír

N: 3. 10. 1920

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, člen ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu

O: prof. univ. v Košicích, člen kor. SAV (1966), akad. SAV (1972), člen kor. ČSAV (1965), akad. ČSAV (1973), od 1974 předseda SAV, místopředseda a člen prezídia ČSAV. Od 1980 řed. Ústavu experimentální fyz. SAV. OD 1971 poslanec a člen předsednictva SL FS.

V: 1962 - ř. pr.

   1977 - hrdina soc. práce

251. Hájková Jiřina

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

252. Hajkr Oldřich

N: 2. 10. 1919

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu.

O: prof. a od 1976 rektor Vysoké školy báňské v Ostravě, člen kor. ČSAV (1973), akad. ČSAV (1984). Od 1975 člen prezídia ČSAV. V: 1979 - ř. pr.

253. Hajn Jaroslav

N: 8. 12. 1919

F: 1948 - 49 vedoucí tajemník OV KSČ v Semilech, 1961 - 65 ved. tajemník OV KSČ v Lounech, 1965 - 72 tajemník, 1972 - 84 ved. taj. Sčk KV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 28. 11. 1973, zvolen na 15. a 16. sjezdu, uvolněn v dubnu 1984, za člena ÚKRK kooptován v dubnu 1984, zvolen na 17. sjezdu, předsedou ÚKRK duben 1984 - listopad 1989

O: 1974 - 84 předseda Sčk KV NF, od 1976 poslanec SL FS

V: 1970 - ř. pr.

   1973 - ř. V. ú.

   1979 - ř. rep.

254. Haman Josef

N: 2. 5. 1933

F: 1971 - 73 zást. ved. ekon. oddělení ÚV KSČ, 1973 - 76 pracovník sekretariátu gen. tajemníka ÚV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 16. 3. 1978, zvolen na 16. a 17. sjezdu, kand. PÚV listopad 1982 - listopad 1989, člen SÚV březen 1978 - duben 1988

O: 1976 - 78 ved. Kanceláře prez. ČSSR, od 1980 poslanec SN FS.

255. Hamouz František

N: 15. 8. 1919

F: členem ÚV KSČ kooptován 26. 9. 1969, zvolen na 14. sjezdu

O: 1959 - 63 první nám. min. zahr. obchodu, 1963 - 68 a 1969 - 70 min. zahr. obchodu, 1968 - 76 místopředseda vlády ČSSR, 1968 - 73 stálý představitel ČSSR v RVHP. 1964 - 69 poslanec NS, 1969 - 76 FS, 1976 - 82 čs. velvyslanec v NDR.

V: 1969 - ř. pr.

   1979 - ř. V. ú.

Z: 23. 6. 1985

256. Hanák Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, členem ÚV zvolen na 13. sjezdu

Z: ? 1966.

257. Hanák Lumír

F: za člena ÚV KSČ kooptován 5. 12. 1986

258. Hanakovič Štefan

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

259. Hanes Dalibor

N: 2. 10. 1914

F: členem ÚV KSČ kooptován 1969, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu, uvolněn v březnu 1987, kand. PÚV leden 1970 - květen 1971

O: prof. Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, 1951 - 69 přednášel hospodářské právo, 1968 - 71 poslanec a 1968 - 69 člen předsednictva SNR, od 1969 poslanec SN FS, 1969 - 71 předseda FS, 1969 a od 1971 předseda SN FS, člen předsednictva a místopředseda FS. 1970 - 72 předseda ÚV SČSP, od 1972 první místopředseda ÚV SČSP. Od 1973 předs. čs. - fr. výboru při Čs. spol. pro mez. styky, od 1976 místopředseda čs. skupiny Meziparlamentní unie. V: 1969 - ř. pr.

   1974 - ř. V.ú.

   1984 - ř. K. G.

260. Haniš Josef

F: členem ÚRK zvolen na 8. sjezdu

261. Hanko Michal

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

262. Hanus František

N: 17. 1. 1943

F: 1980 - 84 tajemník Sčk KV KSČ pro průmysl, 1984 - 85 zást. ved. polit. - organizačního oddělení ÚV KSČ, od 1985 ved. tajemník Sčk KV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, člen SÚV duben 1988 - 1989, taj. ÚV KSČ duben 1988 - listopad 1989

263. Hanyk Karel

F: členem ÚKRK zvolen na 14. a 15. sjezdu

264. Hanzelka Jiří

N: 24. 12. 1920

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

O: 1968 - 69 pracoval v obchodním oddělení při čs. velvyslanectví ve Švédsku.

V: 1953 - ř. rep.

   1965 - zlatá plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo

265. Har Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

266. Harus Jan

N: 12. 7. 1892

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, dále na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, člen PÚV leden 1952 - červen 1954, člen KSK prosinec 1951 - prosinec 1962, předseda KSK prosinec 1951 - prosinec 1962

O: od 1945 poslanec NS.

V: 1955 - ř. rep.

   1961 - ř. K. G.

Z: 15. 9. 1967

267. Hasík Vilém

F: člen KSK září 1956 - prosinec 1962

268. Hašana Julius

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

269. Hašek Jan

F: členem ÚRK zvolen na 9. sjezdu

270. Hašek Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

271. Hašuk Rudolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

272. Hauer Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, uvolněn v září 1969

273. Havelka Jan

N: 16. 10. 1913

F: 1950 - 53 vedoucí tajemník KV KSČ v Hradci Králové, 1953 - 59 v Karlových Varech, 1959 - 72 ved. oddělení ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., 13., 14. a 15. sjezdu

O: 1972 - 78 čs. velvyslanec v SSSR, 1954 - 60 poslanec NS, od 1978 tajemník č. ÚV SČSP.

V: 1963 - ř. pr.

   1968 - ř. rep.

274. Havelka Jaroslav

N: 19. 2. 1917

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení 27. 6. 1948, zvolen na 9. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

O: 1951 - 53 min. pracovních sil, 1953 - 56 předseda Státního úřadu pro věci círk., 1956 - 58 a 1968 nám. min. školství, 1969 min. vlády ČSSR - předseda Výboru pro tisk a informace, 1969 - 84 náměstek min. práce a soc. věcí ČSSR, 1948 - 54 poslanec NS.

V: 1960 - ř. pr.

   1968 - ř. rep.

275. Havlát Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 15. sjezdu

276. Havlíček František

N: 20. 11. 1916

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu.

O: prof. Vysoké školy polit. ÚV KSČ, člen kor. ČSAV (1981).

V: 1966, 76 - ř. pr.

277. Havlín Josef

N: 28. 8. 1924

F: 1965 - 68 ved. oddělení školství a vědy ÚV KSČ, od 1975 člen sekretariátu ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 13. a 14.sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 7. 10. 1975, zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu, člen SÚV říjen 1975 - duben 1978, taj. ÚV říjen 1975 - duben 1978

O: 1963 - 64 nám. min. školství a kult., od dubna do prosince 1969 předseda Č. úřadu pro tisk a informace, 1970 - 71 první nám. min. školství ČSR, 1971 - 75 min. školství ČSR, 1971 - 76 poslanec ČNR, od 1976 poslanec SN FS.

V: 1974 - ř. pr.

   1984 - ř. K. G.

278. Hečko Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu

279. Hegenbart Rudolf

N: 11. 9. 1935

F: v letech 1963 - 1986 postup z řadového pracovníka na vedoucího tajemníka OV KSČ Gottwaldov. 1986 - 87 zást. ved. ekonomického oddělení ÚV KSČ, od 15. 7. 1988 vedoucí oddělení státní administrativy („13. oddělení“) ÚV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988

O: 1987 - 88 místopředseda vlády a předseda České komise pro VTIR. V:

280. Hejna Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 28.1.1970, zvolen na 14. a 15. sjezdu

281. Hejzlar Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, vyloučen v září 1952, zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen PÚV srpen 1968, člen SÚV leden - květen 1949 a srpen 1968, člen OS květen 1949 - září 1951

282. Hendrych Jiří

N: 28. 12. 1913

F: 1965 - 68 ideol. komise ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, člen PB červen 1958 - prosinec 1962, člen PÚV prosinec 1962 - duben 1968, člen SÚV červen 1954 - duben 1968, člen OS leden - září 1951, člen OS září 1951 - únor 1952, tajemník ÚV KSČ září 1951 - únor 1952, červen 1954 - duben 1968.

O: 1963 - 1965 předseda zeměď., 1950 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 poslanec FS.

V: 1955 - ř. rep.

    1963 - ř. K. G.) Z: 16. 5. 1979

283. Heneš Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

284. Herman Vladimír

N: 24. 1. 1929

F: 1969 - 78 vedoucí tajemník OV KSČ v Třebíči, od 1973 člen předsednictva Jhm KV KSČ, od 1981 ved. tajemník Jhm KV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 25. 11. 1982, zvolen na 17. sjezdu, kand. PÚV březen 1986 - listopad 1989

O: od 1981 předseda Jhm KV NF.

V: 1979 - ř. pr.

285. Hetteš Jarolím

F: člen ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970, člen PÚV srpen 1968 - duben 1969, člen SÚV listopad 1968 - září 1969, taj. ÚV KSČ listopad 1968 - září 1969.

286. Himl Antonín

N: 23. 3. 1933

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

O: 1963 - 67 tajemník, člen předsednictva a sekretariátu ČSM, od 1969 poslanec SN FS, 1970 - 72 předseda č. ÚV SSM a místopředseda ÚV SSM, od 1972 předseda ÚV ČSTV. Od 1974 předseda Čs. olympijského výboru.

V: 1975 - ř. pr.

Z: 1988

287. Hinerová Amálie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. a 16. sjezdu

288. Hladký Milan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

289. Hlaváček Mojmír

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

290. Hlavička Josef

N: 27. 3. 1914

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

O: od 1948 člen, 1963 - 69 tajemník ÚRO, 1965 - 68 člen gen. rady SOF, 1970 - 76 předseda Č. odborové rady.

V: 1964 - ř. pr.

   1973 - ř. V. ú.

   1974 - ř. rep.

Z: 14. 1. 1981.

291. Hlína Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12. a 13. sjezdu, kand. PÚV červen 1958 - prosinec 1962.

292. Hloušková Blažena

F: členem ÚKRK zvolena na 15. a 16. sjezdu

293. Hložek Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

294. Hocko Michal

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

295. Hodinová (Spurná) Anežka

N: 12. 1. 1895

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolena 8. 4. 1945, dále na 8., 9., 11. a 12. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolena na 10. sjezdu

O: od 1945 poslankyně a 1945 - 60 místopředsedkyně NS, od 1952 předsedkyně Výboru čs. žen.

V: 1955 - ř. rep.

Z: 1. 4. 1963

296. Hoffmann Karel

N: 15. 6. 1924

F: 1949 - 59 pracovník ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu, kand. PÚV únor 1971 - květen 1971, člen PÚ květen 1971 - list. 1989, člen SÚV březen 1987 - listopad 1989, taj. ÚV KSČ březen 1987 - listopad 1989

O: 1959 - 67 ústřední ředitel Čs. rozhlasu, 1967 - duben 1968 min. kult. a informací a předseda Výboru pro kult. a informace, květen - září 1968 ředitel Ústřední správy spojů, leden - září 1969 nám. předs. Správy fed. hmotných rezerv, září 1969 - leden 1971 min. - předseda Federálního výboru pro pošty a telekomunikace, 1971 min. spojů ČSSR, od 1971 předseda, člen předsednictva a sekretariátu ÚRO, od 1973 člen gen. rady a byra SOF a místopředseda SOF. Od 1971 poslanec SL FS a člen předsednictva FS, od 1971 člen předsednictva ÚV NF ČSSR.

297. Hofman Leopold

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, vyloučen v dubnu 1970

298. Hojč Jozef

N: 15. 3. 1906

F: 1950 - 62 předseda ústřední revizní komise KSS, členem ÚRK zvolen na 9., 10. a 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12., 13. a 14. sjezdu

O: 1945 - 50 ředitel Národné poisťovny v Bratislavě, 1950 - 56 pověřenec fin., 1952 - 56 pověřenec pracovních záloh, 1969 - 81 gen. ředitel Slovenské štátné poisťovny. V: 1966, 76 - ř. pr.

   1973 - ř. V. ú.

299. Hojdar Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v červnu 1970

300. Holásek Ludevít

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13.sjezdu, rezignoval v lednu 1970

301. Holdoš Ladislav

N: 14. 5. 1911

F: člen ÚV KSS, členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945.

O: gen. tajemník sl. ÚV NF, povereník pro věci církevní.

Z: 9. 9. 1988

302. Holečková Božena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 9. sjezdu, odvolána v listopadu 1952

303. Holubec Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v únoru 1951

304. Homola Jindřich

F: člen ÚV zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v červnu 1951

305. Homola Oleg

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10., 11. a 12. sjezdu

306. Honajzrová Věra

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

307. Hönig Bohumil

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

308. Hons František

F: kand. ÚV zvolen na CK 18. 12. 1952, členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12., 13. a 14. sjezdu, člen BÚKRK listopad 1968 - květen 1971

309. Horáček Václav

N: 22. 9. 1925

F: členem ÚV KSČ kooptován 28. 1. 1970, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu.

O: generálporučík, 1969 - 77 náčelník hlavní politické správy ČSLA, 1970 - 75 nám. min. nár. obrany ČSSR. Od 1971 poslanec SL FS od 1977 předseda ÚV Svazu pro spolupráci s armádou ČSSR, od 1978 člen předsednictva ÚV NF ČSSR. V: 1975 - ř. pr.

310. Horák Bedřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, člen RK zvolen na 9. a 10. sjezdu

311. Horáková Marie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu, člen ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

312. Horálek František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

313. Horčík Zdeněk

F: člen VÚV říjen 1988 - listopad 1989

314. Horn Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu, člen ÚRK zvolen na 10. sjezdu

315. Horník Štěpán

F: členem ÚKRK zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

316. Horváth Štefan

F: člen ÚKRK kooptován 31. 8. 1968

317. Hoření Zdeněk

N: 9. 2. 1930

F: kand. ÚV zvolen na 15. a 16. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 16. 3. 1983, dále zvolen na 17. sjezdu, člen SÚV říjen 1984 - listopad 1989.

O: od 1954 red. Rudého práva, 1962 - 68 jeho moskevský zpravodaj, 1969 zást. šéfr. Tribuny, 1969 - 83 zást. šéfr., od 1983 šéfr. Rudého práva, 1972 - 83 předseda ÚV Čs. svazu novinářů, od 1976 poslanec ČNR.

V: 1970 - čs. novinářská cena

   1980 - ř. rep.

318. Hošek Jindřich

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

319. Hradec Richard

F: člen OS leden - září 1953, taj. ÚV leden - září 1958

320. Hranoš Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

321. Hrdinová Libuše

F: členem ÚV KSČ zvolena na 13. sjezdu a mim. sjezdu 22. 8. 1968, uvolněna v září 1969, člen PÚV srpen 1968, srpen 1968 - duben 1969

322. Hrivnák Pavol

N:. 9. 10. 1931

F: od 1971 člen ÚV KSS, členem ÚV KSČ kooptován 5. 12. 1986, kand. PÚV červen - listopad 1989

O: 1969 - 70 ředitel Výzkumného ústavu chem. vláken ve Svitě, 1970 - 74 řed. n. p. Chemlon v Humenném. 1974 - 82 nám. min. prům., 1982 - 84 min. prům. SSR, od 1984 místopředseda vlády SSR a předs. Sl. plánovací komise.

V: 1967 - L.s.c.

   1981 - ř. pr.

323. Hromádka Václav

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v září 1970, člen BÚKRK list.1968 - září 1970

324. Hromádko Václav

F: za člena ÚKRK kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v únoru 1970

325. Hromek Emmerich

F: kand. ÚV zvolen na CK 18. 12. 1952, člen ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu, člen KSK září 1956 - prosinec 1962

326. Hron Jaroslav

F: členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu

327. Hron Pavel

N: 10. 1. 1917

F: 1954 - 60 ved. tajemník KV KSČ v Olomouci, 1960 - 62 v Brně, členem ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12. a 13. sjezdu, předs. ÚKRK prosinec 1962 - březen 1968 O: 1952 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 SL FS, 1970 - 77 ředitel Muzea V. I. Lenina v Praze.

V: 1958 - ř. pr.

   1967 - ř. rep.

   1977 - ř. V. ú.

328. Hronec Rudolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

329. Hrotek Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, uvolněn v září 1969

330. Hruška Čeněk

N: 17. 1. 1889

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, člen ÚV KSČ zvolen na 10., 11., a 12. sjezdu, člen OS leden - září 1951

O: generálporučík, 1949 - 54 nám. min. nár. obrany, 1952 - 61 předseda ÚV Svazarmu.

V: 1954, 55 - ř. pr.

   1959 - ř. K.G.

Z: 12. 12. 1965

331. Hruškovič Miloslav

N: 25. 1. 1925

F: 1955 - 58, 1962 - 68, 1969 - 71 a od 1972 člen ÚV KSS, 1968 a od 1972 člen předsednictva a sekretariátu a tajemník ÚV KSS, od 1972 předseda ekon. komise ÚV KSS, 1970 - 71 předseda národohosp. komise ÚV KSČ, 1971 - 76 předseda komise ÚV KSČ pro vědeckotechn. rozvoj, kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, člen ÚV kooptován 26. 6. 1970, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu, kand. PÚV květen 1971 - červen 1988, člen SÚV červen 1970 - prosinec 1972, taj.ÚV červen 1970 - prosinec 1972

O: 1968 min. techniky, 1968 - 69 člen Hosp. rady, 1969 - 70 min. - předs. Federálního výboru pro tech. a invest. rozvoj a místopředseda vlády ČSSR, 1964 - 71 poslanec SNR, 1970 - 71 poslanec SN FS, od 1971 poslanec SL FS. V: 1973 - ř. V.ú.

   1975 - ř. rep.

   1985 - ř. K.G.

332. Hrzal Vladimír

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

333. Hübl Milan

N: 1927

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, vyloučen v září 1969, člen PÚV srpen 1968.

Z: 28. 10. 1989

334. Hůla Václav

N: 21. 9. 1925

F: 1966 - 68 člen ekonomické komise ÚV KSČ, 1968 - 69 tajemník a 1969 - 71 předs. ekon. komise byra pro řízení stranické práce v č. zemích, členem ÚV KSČ kooptován 26. září 1969, zvolen na 14., 15. a 16.sjezdu, kand. PÚV leden 1970 - červenec 1975, člen PÚV červenec 1975 - duben 1983, taj. BÚV listopad 1968 - září 1969.

O: 1968 min. pověřený řízením Stát. cenového úřadu, 1969 - 71 min. plánování ČSSR, 1969 - 70 předs. Hosp. rady vlády ČSSR, 1971 - 81 předs. Státní plánovací komise, 1971 - 81 předs. Rady ekon. výzkumu ČSSR, od 1974 předs. čs. části Mezivládní čs.-sov. komise pro hosp. a věd. tech. spolupráci, od 1971 poslanec SL FS. V: 1973 - ř. V.ú.

   1975 - ř. rep.

Z: 1. 4. 1983

335. Hulínský Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, zemřel v říjnu 1961

336. Humeník Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

337. Humhalová Hana

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převedena 26. 9. 1969

338. Husák Gustav

N: 10. 1. 1913

F: 1944 - 45 člen ÚV a předsednictva ÚV KSS, 1944 - 45 místopředseda ÚV KSS, od srpna 1968 do dubna 1969 první tajemník ÚV KSS, členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, dále na 9. sjezdu, v únoru 1951 zbaven funkcí, opětně zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu, člen PÚV srpen 1968, srpen 1968 - listopadu 1989, člen VV září 1968 - duben 1969, člen SÚV duben 1969 - prosinec 1987, 1.taj. duben 1969 - květen 1971, gen.taj. květen 1971 - prosinec 1987

O: 1945 - 50 člen SNR, 1945 - 51 poslanec NS, 1945 - 46 pověřenec dopravy a techniky, 1946 - 50 předseda Sboru pověřenců. 1963 - 68 věd. pracovník Ústavu státu a práva SAV, od dubna do prosince 1968 místopředseda vlády ČSSR, od června 1968 do února 1969 předseda sl. výboru SPB, 1968 - 71 poslanec SNR, 1969 - 71 poslanec SN FS, 1971 - 75 SL FS. Od ledna 1971 předseda ÚV NF ČSSR, květen 1975 - prosinec 1989 prezident ČSSR.

V: 1969, 73, 83 - Hrdina ČSSR

   1968, 73, 83 - ř. K. G.

   1973 - ř.V.ú.

   1978 - ř.rep.,    1969, 73 - Len. ř.

   1978 - ř. říjn. rev.

   1983 - hrdina SSSR

Z: ?? 1992.

339. Huščava Miroslav

N: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, člen PÚV v listopadu 1989

340. Hušek Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

341. Hutterová Marie

F: členem ÚKRK zvolena na 16. a 17. sjezdu, člen VÚV říjen 1988 - 1989, taj. VÚV říjen 1988 - 1989

342. Hvizdošová Eleonora

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15., 16. a 17. sjezdu

343. Hynková Adéla

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

344. Hyža Kvetoslav

F: členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu

345. Chamrád Vladimír

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

346. Charvát Miloslav

F: členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu, člen KKRČ listopad 1988 - listopad 1989

347. Chemijová Anežka

F: členem ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

348. Chlebec Emil

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu

349. Chlebová Karola

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

350. Chmelová Josefa

F: členem ÚKRK kooptována 31. 8. 1968, rezignovala v únoru 1970

351. Chňoupek Bohuslav

N: 10. 80 1925

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 26. 9. 1969, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu.

O: 1950 - 58 red. Smeny, 1960 - 65 zpravodaj bratislavské Pravdy v Moskvě, 1967 - 68 nám. min. kult. a informací, 1969 - 70 ústřední ředitel Čs. rozhlasu, 1970 - leden 1972 čs. velvyslanec v SSSR, od prosince 1971 min. zahr. věcí ČSSR, od 1972 poslanec SL FS.

V: 1970, 75 - ř. pr.

   1985 - ř. rep.

352. Chramosta Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

353. Chudík Michal

N: 29. 9. 1914

F: 1950 - 58 člen ÚV, 1957 - 68 člen předsednictva ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu, člen PÚV březen 1964 - duben 1968.

O: 1955 - 63 pověřenec zemědělství, 1963 - 68 předseda SNR, 1958 - 60 a 1964 - 68 poslanec NS, 1964 - 68 člen předsednictva NS, 1946 - 54 a 1960 - 71 poslanec SNR, 1971 - 76 čs. velvyslanec v Bulharsku, 1976 - 79 na Kubě. č

V: 1964 - ř. rep.

354. Indra Alois

N: 17. 3. 1921

F: 1950 - 60 postupně ved. oddělení, tajemník a vedoucí tajemník KV KSČ v Gottwaldově, 1960 - 62 ved. oddělení ÚV KSČ. Kand. ÚV KSČ zvolen na 11.sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 12., 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu, kand. PÚV leden 1970 - únor 1971, člen PÚV únor 1971 - listopad 1989, člen SÚV duben 1968 - prosinec 1971, taj. ÚV duben 1968 - prosinec 1971. 1971 - 72 předseda komise ÚV KSČ pro zeměd. a výživu a předseda komise ÚV KSČ pro práci s mládeží.

O: 1962 - 63 ministr - předseda Státní plánovací komise, 1963 - 68 ministr dopravy. 1964 - 69 poslanec NS, od 1969 poslanec SL FS a člen předsednictva FS, 1968 - 71 poslanec ČNR. Od 1971 předseda FS a člen předsednictva ÚV NF ČSSR.

V: 1971 - ř. rep.,

   1973 - ř. V. ú.,    1981 - ř. K.G.,

   1981 - hrdina soc. pr.

355. Innemann Květoslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9., 10. a 11. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu.

356. Jägermann Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

357. Jagoš Josef

F: náhr. ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948.

358. Jakeš Miloš

N: 12. 8. 1922

F: Členem ÚKRK zvolen na 13., 14. a 15. sjezdu, uvolněn v prosinci 1977, za člena ÚV KSČ kooptován 1. 12. 1977, zvolen na 16. a 17. sjezdu, kand. PÚV prosinec 1977 - duben 1981, člen PÚV duben 1981 - listopad 1989, člen SÚV prosinec 1977 - listopad 1989, taj. ÚV KSČ prosinec 1977 - prosinec 1987, gen. taj. ÚV KSČ prosinec 1987 - listopad 1989, předs. ÚKRK březen 1968 - prosinec 1977. 1977 - 81 předs. komise ÚV KSČ pro zeměd. a výživu, od 1981 předs. národohosp. komise ÚV KSČ

O: 1948 - 55 člen předsednictva a 1952 - 55 tajemník ÚV ČSM, 1953 - 55 člen rady Svět. federace dem. mládeže. 1958 - 61 vedoucí odboru nár. výborů ÚV KSČ, 1961 - 63 ved. Ústředního úřadu pro věci nár. výborů, 1963 - 66 první náměstek předsedy Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, 1966 - 68 nám. ministra vnitra. . Od 1971 poslanec SL FS, od 1981 člen předsednictva FS. V: 1958 - ř. pr.,

   1972 - ř. rep.,

   1973 - ř. V. ú.,

   1982 - ř. K. G.,    1982 - hrd. soc. pr.

359. Jakubčík Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

360. Janák Ignác

N: 4. 10. 1930

F: 1967 - 70 ved. odboru odd. školství a vědy ÚV KSS, 1970 - 73 tajemník, od 1973 ved. taj. Zsl KV KSS, od 1976 člen ÚV, od 1977 člen předsednictva ÚV KSS. Členem ÚV KSČ kooptován 28. 11. 1973, zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu, kand. PÚV březen 1986 - duben 1988, člen PÚV duben 1988 - listopad 1989.

O: od 1976 poslanec SL FS

V: 1978 - ř. pr.

   1980 - ř. V. ú.

361. Janák Petr

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu, člen ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu.

362. Janeček Augustin

F: členem ÚKRK zvolen na 12. sjezdu

363. Janečková (Muriňová) Emília

F: členem ÚV KSČ zvolena na 9. sjezdu

364. Janhubová Anna

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 11. sjezdu

365. Janík Ján

N: 24. 11. 1924

F: 1960 - 62 taj. Zsl KV KSS, od 1962 člen ÚV KSS, od 1970 tajemník, 1966 - 68 a od 1969 předsednictva ÚV KSS, 1969 - 70 ved. tajemník MV KSS v Bratislavě. Členem ÚV KSČ zvolen na 12., 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu.

O: 1962 - 64 předs. Zsl KNV, 1964 - 71 poslanec, 1969 - 70 místopředseda SNR, od 1970 poslanec SN FS.

V: 1970, 74 - ř. pr.

   1973 - ř. V. ú.,    1984 - ř. rep.

366. Jankech Anton

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v prosinci 1970

367. Jankovcová Ludmila

N: 8. 8. 1897

F: členem ÚV KSČ kooptována při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolena na 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, uvolněna v září 1969, člen PÚV červen 1948 - červen 1954, kand. PB červen 1954 - září 1963

O: 1945 - 48 členka představenstva a místopředsedkyně Čs. soc. dem., 1946 - 63 poslankyně NS. 1947 - 48 min. průmyslu, 1948 - 54 min. výživy, 1954 - 63 místopředs. vlády.

V: 1955, 57 - ř. rep.

   1967 - ř. rep.

368. Janoušek Václav

N: 29. 12. 1924

F: 1977 - 85 ved. oddělení pro stranickou práci v prům., dop., stavebnictví a službách. Kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu.

O: Od 1985 velvyslanec ČSSR v Bulharsku.

V: 1984 - ř. V. ú.

369. Janulík František

F: člen ÚRK zvolen na 11. sjezdu

370. Jarábek Tibor

F: člen ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

371. Jarolím Rudolf

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968

372. Jarošová Marie

N: 13. 2. 1920

F: Členem ÚKRK zvolena na 15., 16. a 17. sjezdu.

O: 1957 - 60 tajemnice, od 1961 předs. MNV v Lidicích, 1969 - 76 předsedkyně ÚV Českého svazu žen, 1970 - 74 místopředs. Čs. rady žen. Od 1969 poslankyně, od 1971 členka předsednictva a od 1976 místopředs. ČNR. Od 1975 místopředs. Čs. spol. pro mez. styky. V: 1973 - ř. V. ú.

   1980 - ř. pr.

   1985 - ř. rep.

373. Jašek Zdeněk

F: člen ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

374. Javorská Vlasta

F: členem ÚKRK kooptována 17. 9. 1970, členem ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu.

375. Jechová Anna

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

376. Jeleň Oskar

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9., 10. a 11. sjezdu

377. Jelínek Antonín

F: člen ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

378. Jelínek Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v únoru 1970.

379. Jelínek Jan

F: členem ÚKRK zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

380. Jenerál Jaroslav

N: 19. 4. 1944

F: Kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

O: 1977 - 82 místopředs. ÚV SSM, 1978 - 82 předs. č. ÚV SSM, od 1982 předs. ÚV SSM a člen předsednictva ÚV NF ČSSR. Od 1981 poslanec a člen předsednictva ČNR.

381. Jerman Jaroslav

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, člen KSK září 1956 - prosinec 1962, člen ÚKRK zvolen na 12. a 13. sjezdu.

382. Jeřábek Bohumil

F: členem ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

383. Jeřábek František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

384. Jeřábek Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

385. Ježek Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

386. Jindrák Rudolf

N:. 28. 2. 1934

F: Kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu.

O: od 1959 předs. JZD Modletice. Od 1973 předs. ÚV Č. mysliveckého svazu.

V: 1978 - ř. pr.

387. Jindřich Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

388. Jirák Jiří

F: členem ÚKRK zvolen na 14. a 15. sjezdu

389. Jirák Rudolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

390. Jirásek Rudolf

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

391.Jirásková Marie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 12. a 13. sjezdu

392. Jíša Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

393. John Oldřich

N: 20. 2. 1907

F: Členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v září 1953, člen PÚV červen 1948 - září 1953.

O: 1945 - 48 člen představenstva Čs. soc. dem., 1945 - 54 poslanec NS a 1948 - 53 předseda NS.

V: 1968 - ř. K. G. in mem. Z: 2. 8. 1961

394. Jonáš Josef

N: 26. 2. 1988 ????

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, kand. ÚV zvolen na 10. a 11. sjezdu, člen KSK prosinec 1951 - duben 1960.

O: pracoval na úseku zeměd. a družstevnictví, člen předsednictva ÚRO.

V: 1955 - ř. rep.

Z: 22. 4. 1960.

395. Jonáš Pavol

N: 18. 6. 1925

F: 1969 - 71 člen ÚV KSS, kand. ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: 1968 - 72 předs.ÚV Zväzu družstevných roĺníkov SSR, od 1972 předs. Svazu družstevních rolníků ČSSR, 1969 - 71 poslanec a člen předsednictva SNR, 1969 - 71 a od 1976 poslanec SN FS, 1968 - 72 člen předsednictva ÚV NF ČSSR.

V: 1975 - ř. pr.

396. Judl Jiří

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, uvolněn v září 1969

397. Juliš Karel

N: (??)

F: kand. ÚV zvolen na 17. sjezdu

398. Jung Josef

N: 27. 2. 1924

F: 1962 - 69 pracovník ÚV KSČ, 1969 - 70 zást. ved. oddělení byra pro řízení stranické práce v č. zemích. Kand. ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: Od 1970 min. vnitra ČSR a poslanec ČNR, od 1974 předs. Vládního výboru pro bezpečnost silničního provozu ČSR. V: 1974 - ř. pr.

   1984 - ř. V. ú.

399. Jungerová Zuzana

F: členem ÚV KSČ zvolena na 12. sjezdu

400. Jungwirtová Anna

F: členem ÚV KSČ kooptována při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948

401. Jura Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

402. Juran Josef

N: 12. 2. 1885

F: 1945 - 53 člen, 1950 - 53 předs. KV KSČ v Brně, členem ÚRK zvolen na 8., 10., 11. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952.

V: 1955 - ř. rep.

   1960 - ř. K. G.

Z: 26. 12. 1963

403. Jurík Pavol

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, člen KSK únor 1956 - prosinec 1962.

404. Jůzlová Emilie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

405. Kábele Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

406. Kabeš Jaroslav

N: 18. 6. 1896

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu, člen ÚRK zvolen na 10. a 11. sjezdu.

O: 1949 - 53 min. financí

V: 1961 - ř. rep.

Z: 15. 8. 1964

407. Kabrhelová Marie

N: 4. 5. 1925

F: Členem ÚKRK zvolena na 14. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolena na 15., 16. a 17. sjezdu, člen SÚV duben 1976 - říjen 1989.

O: 1969 - 74 členka předsednictva ÚV Č. svazu žen a členka Čs. rady žen, 1970 - 74 členka byra SOF a předsedkyně prac. skupiny SOF pro otázky prac. žen, 1971 - 74 členka předsednictva a tajemnice ÚRO. Od 1974 předs. ÚV Čs. svazu žen, členka rady a byra Mez. dem. federace žen a členka předsednictva ÚV NF ČSSR. Od 1976 poslankyně SN FS a členka předsednictva FS. Od 1974 členka Svět. rady míru.

V: 1973 - ř. pr.,    1975 - ř. V. ú.

   1985 - ř. rep.

408. Kabrna Vladimír

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a mim. sjezdu 22. 8. 1968, uvolněn v září 1969, člen PÚV srpen 1968, srpen 1968 - duben 1968.

409. Kaderka Oldřich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, funkce zbaven v dubnu 1970

410. Kadeřávek Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

411. Kadlec Rudolf

F: členem ÚKRK zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

412. Kadlec Vladimír

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v září 1969, rezignace schválena v lednu 1970

413. Kadleček Josef

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

414. Kafková Františka

F: členem ÚV KSČ zvolena na 10. sjezdu

415. Kahuda František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. a 12. sjezdu

416. Kalabza Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

417. Kaninský Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

418. Kanov Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

419. Kapek Antonín

N: 6. 6. 1922

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu, kand.PÚV prosinec 1962 - srpen 1968, člen PÚV leden 1970 - duben 1988, člen BÚV září 1969 - leden 1970, taj. BÚV červenec - leden 1970.

O: 1953 - 58 post. hl. technolog, hl. inženýr a pod. ředitel ČKD Sokolovo, 1958 - 65 podn. ředitel výr. hosp. jednotky ČKD Praha, 1965 - 68 gen. ředitel oborového podniku ČKD. 1964 - 69 poslanec NS, od 1969 poslanec SL FS, 1975 - 77 předseda MV NF v Praze. V: 1972 - ř.rep.

   1973 - ř. V. ú.

   1982 - ř. K. G.

   1982 - hrd. soc. pr.

Z: 1991?

420. Kaplan Karel

F: členem ÚKRK zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, kooptace zrušena v říjnu 1969

421. Kapoun Josef

F: členem ÚV KSČ kooptován 29. listopadu 1945, zvolen na 8. a 9. sjezdu, rezignoval v únoru 1951, člen OS květen 1949 - únor 1951, člen KSK prosinec 1948 - únor 1951, předs. KSK prosinec 1948 - únor 1951.

422. Kapucián Zdeněk

F: členem ÚKRK zvolen na 12. sjezdu

423. Karda Ladislav

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v červnu 1970, člen BÚV listopad 1968 - leden 1970

424. Karger Vladimír

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v únoru 1970

425. Karhan Jaroslav

F: člen BÚV listopad 1968 - září 1969

426. Karlová Věra

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

427. Kárník Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

428. Karpeta Arnošt

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

429. Karvaš Peter

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

430. Kaska Radko

N: 23. 2. 1928

F: 1960 - 69 pracovník ÚV KSČ, 1969 zást. ved. odd. ÚV KSČ. Členem ÚV KSČ kooptován 28. 1. 1970, zvolen na 14. sjezdu.

O: od 1970 min. vnitra ČSSR, od 1971 poslanec FS.

V: 1973 - ř. rep. in mem.

Z: 28. 2. 1973

431. Kaszonyi Arpád

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

432. Kašáková Vlasta

F: členem ÚKRK zvolena na 17. sjezdu

433. Kazimír Michal

F: členem ÚKRK zvolen na 14. a 15. sjezdu

434. Kedroutek Věkoslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

435. Kempný Josef

N: 19. 7. 1920

F: členem ÚV KSČ kooptován 26. 9. 1969, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu, člen PÚV září 1969 - prosinec 1988, člen SÚV listopad 1968 - září 1969, leden 1970 - červen 1988, člen BÚV září 1969 - květen 1971, taj. ÚV KSČ listopad 1968 - září 1969, leden 1970 - červen 1981, předs. BÚV leden 1970 - květen 1971, člen VÚV říjen 1988 - 1989. Od května do září 1969 předs. ideologické komise ÚV KSČ, 1971 - 81 předs. národohospodářské komise ÚV KSČ.

O: 1964 - 68 předs. MěNV v Ostravě. Od září 1969 do ledna 1970 předseda vlády ČSR a místopředseda vlády ČSSR, 1968 - 76 a od 1981, 1968, 1971 - 76 a od 1981 člen předsednictva ČNR, od 1981 předseda ČNR. Od 1969 poslanec SN FS, od 1970 člen předsednictva FS, od 1971 předs. ÚV NF ČSR, člen předsednictva a místopředseda ÚV NF ČSSR.

V: 1970 - ř. rep.

   1973 - ř. V. ú.

   1980 - ř. K. G.

   1980 - hrd. soc. pr.

436. Keppert Svetozár

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

437. Kešiar Alexander

F: členem ÚKRK zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

438. Kladiva Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu, rezignoval v červnu 1970

439. Klága Petr

F: člen ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

440. Klail Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

441. Klánský Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

442. Klečka Antonín

N: (??)

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

     Kleňhová Ladislava viz Besserová L.

443. Klíčník Oldřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

444. Klícha Bohumil

F: člen KSK listopad 1948 - 1950

445. Klícha Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

446. Klíma Jiří

N: 5. 7. 1930

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, člen ÚV zvolen na 17. sjezdu.

O: prof. a od 1979 rektor ČVUT, člen kor. ČSAV (1977), od 1977 člen prezídia ČSAV.

V: 1980 - ř. pr.

447. Klíma Ota

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

448. Kliment Gustav (Augustin)?

N: 3. 8. 1889

F: členem ÚV KSČ kooptován 24. 5. 1945, zvolen na 8. a 9. sjezdu, člen PÚV březen 1946 - 1953.

O: od 1946 poslanec NS, 1945 - 48 předseda Svazu zaměstnanců v kovoprům. a člen představenstva ÚRO, 1948 - 50 min. prům., 1950 - 52 min. těž. prům., od 1952 předseda ÚRO. V: 1953 - ř. K. G. in m.

Z: 22. 10. 1953.

449. Kliment Karel

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

450. Klimešová Margita

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

451. Klinger Miloslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v říjnu 1970

452. Klokoč Ondrej

N: 17. 8. 1911

F: od 1945 člen ÚV KSS, 1950 - 51 ved. taj. KV KSS v Banské Bystrici, 1956 - 58 ved. odd. ÚV KSS, od 1968 člen předsednictva ÚV KSS. Náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu. Členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968.

O: 1949 - 50 předs. KNV, , 1951 - 53 pověřenec informací, 1953 školství a osvěty, 1953 - 56 kultury, 1958 - 68 šéfred. Pravdy. 1945 - 46 a od 1956 poslanec SNR, od 1968 předs. SNR. 1945 - 46 a 1948 - 54 poslanec NS, od 1969 poslanec SN FS a člen předsednictva FS.

V: 1961 - ř. rp.

   1969 - ř. rep.

   1973 - ř. V.ú.

Z: 26. 3. 1975

453. Klukanová Jarmila

F: členem ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

454. Klusák Milan

N: 8. 6. 1923

F: Kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: od 1948 pracovník min. zahr. věcí, 1965 - 68 velvyslanec a vedoucí stálé mise ČSSR při OSN v New Yorku, 1967 - 68 předseda Hosp. a soc. rady OSN, 1969 - 73 nám. min. zahr. věcí, od 1973 min. kultury ČSR. Od 1976 poslanec ČNR, 1974 - 82 místopředseda, od 1982 předs. Českého ÚV SČSP. V: 1973 - ř. pr.

   1983 - ř. V. ú.

455. Knap Josef

N: 20. 4. 1909

F: členem ÚV KSČ kooptován 24. 5. 1945, zvolen na 8.sjezdu, člen SÚV 1945

Z: 18. 7. 1974

456. Kneppo Peter

N: ??

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

457. Kníže Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

458. Knotek Ivan

F: členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988, člen PÚV říjen 1988 - 1989, člen SÚV červen - listopad 1989, taj. ÚV KSČ červen - listopad 1989

459. Knotková Emilie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 10. sjezdu

460. Kočandrle Vladimír

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

461. Kočtúch Hviezdoň

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

462. Kodaj Samuel

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

463. Kodeš Karel

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu

464. Kodeš Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

465. Kodovský Karel

F: členem ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

466. Köhler Bruno

N: 16. 7. 1900

F: od 1947 pracoval v aparátě ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, členem ÚV KSČ zvolen na 10., 11., 12. sjezdu, kand. PB červen 1961 - prosinec 1962, člen OS leden - září 1951, člen OS leden 1953 - červen 1954, člen SÚV červen 1954 - duben 1963, taj. ÚV KSČ leden 1953 - duben 1963.

V: 1955 - ř. K.G.

467. Kochman Blažej

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

468. Kolář František

F: členem ÚKRK kooptován 17. 9. 1970, zvolen na 14. sjezdu

469. Kolář Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

470. Kolář Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu, člen OS leden - září 1951

471. Kolbaba Adolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

472. Kolder Drahomír

N: 29. 12. 1925

F: 1954 - 58 ved. oddělení ÚV KSČ, 1958 - 62 ved. tajemník KV KSČ v Ostravě. Kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 22. 6. 1961, zvolen na 12., 13., 14. sjezdu, kand. PB červen 1961 - prosinec 1962, člen PÚV prosinec 1962 - srpen 1968, člen SÚV červen 1966 - srpen 1968, taj. ÚV KSČ červen 1966 - srpen 1968, člen BÚV září 1969 - květen 1971.

O: 1969 - 71 předseda Ústřední komise lidové kontroly ČSSR, od 1971 ministr-předseda Výboru lid. kontroly ČSSR, 1960 - 69 poslanec NS, od 1969 SN FS.

V: 1972 - ř. rep. in m.

Z: 20. 8. 1972.

473. Koleszár Gabriel

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

474. Kolmistr Vladimír

F: za člena ÚKRK kooptován 31. 8. 1968, kooptace zrušena v září 1969

475. Kolmistrová Blažena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

476. Kolský Josef

N: 7. 3. 1887

F: Členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, člen ÚRK zvolen na 10. a 11. sjezdu, člen SÚV leden - květen 1949, člen OS květen 1949 - leden 1951.

O: 1955 - 63 předs. ústřední revizní komise ROH.

V: 1955, 67 - ř. rep.

   1973 - ř. V. ú.

Z: 27. 6. 1973

477. Komzala František

N: 23. 7. 1898

F: 1946 - 54 člen ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu.

O: 1946 - 54 poslanec a 1946 - 52 místopředseda NS, 1945 pověřenec pošt, 1945 - 46 sociální péče, 1952 - 55 čs. velvyslanec v Číně, 1955 - 56 v Indii.

V: 1955 - ř. rep.

   1968 - ř. pr.

Z: 9. 7. 1980

478. Kondel Emil

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

479. Kondrová Štěpánka

F: členem ÚV KSČ zvolena na 10. sjezdu

480. Konečný Hynek

F: členem ?RK zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v roce 1951

481. Kóňová Helena

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 13. sjezdu, rezignovala v lednu 1970

482. Kopáček Jaroslav

F: člen VÚV říjen 1988 - 1989

483. Kopecká Ludmila

F: členem ÚV KSČ zvolena na 13.sjezdu, uvolněna v lednu 1969

484. Kopecký Václav

N: 27. 8. 1897

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. dubna 1945, dále na 8., 9., 10. a 11. sjezdu, člen PÚV duben 1945 - červen 1954, člen PS prosinec 1951 - červen 1954, a 1947, člen PB červen 1954 - srpen 1961, člen PK 1948, člen UP 1948.

O: od 1945 poslanec NS, 1945 - 53 min. informací, 1953 - 54 min. kultury, od 1954 místopředseda vlády

485. Kopřiva Ladislav

N: 28. 6. 1897

F: členem ÚV KSČ kooptován 24. 5. 1945, zvolen na 8. a 9. sjezdu, člen PÚV březen 1946 - červen 1954, člen UP 1948, člen SÚV červen 1948 - květen 1950, člen OS květen 1949 - září 1951, ZGT červen 1945, prosinec 1948 - květen 1950.

O: 1945 - 48 předseda Zemského nár. výboru v Čechách, 1950 - 52 min. nár. bezpečnosti V:

486. Korbela Martin

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

487. Korčák Josef

N: 17. 12. 1921

F: 1955 - 60 ved. tajemník KV KSČ v Brně, 1960 - 62 taj. Jhm KV KSČ. Členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu, člen PÚV leden 1970 - březen 1987, člen BÚV září 1969 - květen 1971

O: 1962 - 63 min. výstavby, 1963 - 68 min. pověřený řízením Ústřední správy energetiky, od ledna 1970 předseda vlády ČSR a místopředseda vlády ČSSR, 1962 - 69 poslanec NS, od 1969 poslanec SL FS, 1969 - 70 člen předsednictva FS, 1969 - 71 předseda ÚV NF ČSR, od 1971 poslanec ČNR.

V: 1971 - ř. rep.

   1973 - ř. V. ú.

   1981 - ř. K. G.    1981 - hrd. soc. pr.

488. Kortánová Hana

F: členem ÚKRK zvolena na 17. sjezdu

489. Korynta Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

490. Kořínková Ludmila

F: členem ÚKRK zvolena na 15. sjezdu

491. Kořínková Zuzana

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

492. Koscelanský Ján

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a též na mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v červnu 1970

493. Kosík Karel

N: 26. 6. 1926

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, vyloučen 30. 5. 1969

O: 1949 - 68 věd. pracovník Filos. ústavu ČSAV, 1968 prof. UK.

494. Košař Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, člen ÚV do funkce převeden 26. 9. 1969

495. Košťálová Božena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

496. Košťálová Marta

F: členem ÚKRK zvolena na 17. sjezdu

497. Koštejn Rudolf

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

498. Kotrch Jiří

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

499. Kouba Jindřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

500. Koubek Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968

501. Koucký Vladimír

N: 13. 12 1920

F: 1963 - 65 předs. ideologické komise ÚV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 24. 5. 1945, zvolen na 8. sjezdu, do funkce člena ÚV převeden na CK 18. 12. 1952 a zvolen na 10., 11., 12. a 13. sjezdu, náhr. ÚV zvolen na 9. sjezdu, člen OS leden - září 1951, člen SÚV prosinec 1962 - duben 1968, taj. ÚV prosinec 1962 - duben 1968

O: 1952 - 53 zást. šéfred a 1955 - 58 šéfr. Rudého práva, 1960 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 poslanec FS. 1968 - 70 čs. velvyslanec v SSSR, 1970 - 78 v Belgii, od 1978 v Itálii.

V: 1957 - ř. pr.

Z: 21. 7. 1979

502. Koutný Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

503. Kováč Michal

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

504. Kovalčík Leopold

N: 25. 5. 1921

F: 1968 - 72 ved. tajemník Svm KV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, zvolen na 14. a 15.sjezdu, člen SÚV srpen 1968 - listopad 1968, člen BÚV listopad 1968 - květen 1971, taj. BÚV leden - říjen 1970

O: od 1972 předs. Ústřední rady družstev ČSSR, od 1971 poslanec SN FS a od 1979 člen předsedncitva ÚV NF ČSSR.

V: 1971 - ř. pr.

Z: 14. 2. 1980

505. Kovář Karel

N: 13. 4. 1927

F: od 1975 zást. vedoucího polit. organizačního oddělení ÚV KSČ. Kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

V: 1972 - ř. pr.

506. Kovářová Květoslava

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převedena 26. 11. 1989

507. Kozák Jan

N: 25. 3. 1921

F: Členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu.

O: 1972 - 77 předs. Svazu čs. spisovatelů, od 1977 předs. Svazu československých spisovatelů. V: 1971 - ř. pr.

   1972, 77 - l.s.c.

   1975 - z.um.

   1988 - nár.um.

   1981 - ř. V.ú.

   1983 - nár. cena.

508. Kozák Milan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

509. Kozel Jaroslav

F: taj. BÚV listopad 1968 - září 1969

510. Kozelka Bedřich

N: 6. 3. 1902

F: 1951 - 53 tajemník, 1953 - 57 vedoucí taj. KV KSČ v Praze, členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu

O: 1957 - 68 tajemník ÚRO, 1948 - 69 poslanec NS, od 1969 FS

V: 1955 - ř. rep.

   1962 - ř. K.G. Z: 21. 7. 1970

511. Kozubek Silvestr

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

512. Kožešník Jaroslav

N: 8. 6. 1907

F: členem ÚV KSČ kooptován 26. 6. 1970, zvolen na 14. a 15. sjezdu.

O: prof. ČVUT, člen kor. ČSAV (1953), akad. ČSAV (1960), zahr. člen AV SSSR (1971). Od 1959 řed. Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, 1961 - 70 místopředseda a 1970 - 80 předseda ČSAV. 1969 - 80 poslanec FS.

V: 1959, 67 - L.s.c.

   1962 - ř. pr.

   1972 - hrd. soc. pr.    1973 - ř. V.ú.

   1977 - ř. rep.

513. Kožešníková Hana

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15., 16. a 17. sjezdu, člen PÚV v listopadu 1989

514. Kožík Viliam

N: 18. 3. 1929

F: 1970 - 71 zást. vedoucího oddělení ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen a 17. sjezdu

O: 1968 - 70 zást. ředitele Sl. úřadu pre tlač a informácie, od 1971 tajemník ÚRO, od 1971 poslanec SN FS.

515. Krajčír František

N: 12. 6. 1913

F: Členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15. sjezdu

O: 1947 - 48 předs. Ústředního svazu obch., 1959 - 63 min. zahr. obch., 1963 - 68 místopředs. vlády, 1969 - 71 velvyslanec v NDR, 1971 - 78 první nám. min. zahr., 1946 - 68 poslanec NS, 1969 - 71 FS.

V: 1963 - ř. pr.

   1973 - ř. V. ú.

   1978 - ř. rep.

516. Král Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

517. Králík Bedřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, uvolněn 26. 9. 1969

518. Kratěna Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

519. Kratochvíl Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, člen ÚV zvolen na 10. sjezdu

520. Kratochvíl Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v únoru 1970

521. Kratochvílová Ludmila

F: členem ÚKRK zvolena na 14. a 15. sjezdu

522. Kraus František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu

523. Kravarčíková Anna

F: členem ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

524. Krč Zdeněk

N: 17. 4. 1936

F: 1971 - 83 tajemník Svm KV KSČ pro průmysl, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

O: od 1983 místopředseda vlády ČSR a předs. Čs. plán. komise.

525. Krček Antonín

N: 15. 2. 1921

F: 1954 - 57 ved. taj. KV KSČ v Ústí n. Labem, 1957 - 66 ved. taj. MV KSČ v Praze, od 1969 ved. taj. Svč. KV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu, člen SÚV červen 1958 - červen 1966.

O: 1966 - 68 tajemník ÚRO, 1958 - 69 poslanec NS, od 1969 FS.

V: 1958 - ř. pr.

   1970 - ř. rep.

Z: 8. 9. 1970

526. Krčma Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

527. Krčula Jozef

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v prosinci 1970

528. Krebs Vojtěch

F: člen ÚV zvolen na 14. sjezdu

529. Krejčí Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, též mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v říjnu 1970

530. Krejčí Stanislav

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

531. Kreperát Ladislav

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

532. Kretová Anna

N: 4. 8. 1920

F: 1958 - 62 členka ÚV KSS, 1959 - 62 ved. odd. masových org. ÚV KSS, 1962 - 68 členka, 1966 - 68 místopředsedkyně kontrolní a revizní komise ÚV KSS, 1974 - 76 zást. ved. polit.org. oddělení ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolena na 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolena na 14., 15., 16. a 17. sjezdu

O: od 1976 poslankyně a místopředsedkyně SNR.

V: 1970, 80 - ř. pr.

   1975 - ř. V.ú.

533. Kriegel František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, vyloučen 30. 5. 1969, člen PÚV duben 1968 - srpen 1968, srpen 1968

534. Kríž Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

535. Križko Augustin

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

536. Krocsány Dezider

N: 17. 5. 1925

F: od 1971 člen ústřední kontrolní a revizní komise KSS. Členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968.

O: 1970 - 83 min. práce a soc. věcí SSR, od 1976 poslanec, od 1983 místopředseda SNR a předs. výboru SNR pro nár. výbory a národnosti,

V: 1955, 75 - ř. pr.

   1985 - ř. V.ú.

537. Krosnař Josef

N: 19. 10. 1891

F: 1945 - 51 předs. pražského KV KSČ, členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945 a dále na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, člen PÚV září 1945 - červen 1954

O: od 1945 poslanec NS, 1945 - 51 nám. primátora, 1952 - 54 min. výkupu, 1954 - 56 min. lesů a dřevař. průmyslu., 1956 - 61 min. stát. kontroly, 1961 - 63 min. potr. prům.

V: 1955 - ř. rep.

   1961 - ř. K.G.

Z: 25. 12. 1968

538. Kroužek Miloslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

539. Kroužil Antonín

F: členem ÚV KSČ kooptován 30. 1. 1970, zvolen na 14. sjezdu

540. Krupauer Vladimír

N: 14. 4. 1925

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu, člen ÚV zvolen na 17. sjezdu

O: 1969 - 70 nám., 1970 - 74 první nám., gen. prokurátora ČSSR, od 1974 gen. prokur. ČSR. V: 1985 - ř.pr.

541. Krupička František

F: členem ÚKRK zvolen na 16. sjezdu

542. Krupičková Hana

F: členem ÚKRK zvolena na 14. sjezdu

543. Krutina Vratislav

N: 29. 6. 1913

F: 1950 - 53 taj. MV KSČ v Praze, členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, člen OS leden 1953 - červen 1954, člen SÚV červen 1950 - říjen 1955, červen 1956 - červen 1961, taj. ÚV leden 1953 - říjen 1955, červen 1956 - červen 1961

O: 1949 - 50 gen. tajemník ČSM, , 1955 - 56 a 1961 - 63 min. zeměd., 1963 - 67 min. potr. prům., 1967 - 68 předs. Ústřední rady družstev, 1970 - 73 gen. taj. feder. ÚV ČSSPB, 1954 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 FS

V: 1955, 63 - ř. rep.

   1983 - ř. V.ú.

544. Krůza Bohuslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

545. Křepel Václav

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu

546. Křepelka Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

547. Křičková Bohuslava

F: členem ÚKRK zvolena na 13. sjezdu, člen BÚKRK listopad 1968 - květen 1971

548. Křížová Ludmila

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

549. Kuba František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu

550. Kubant František

F: členem ÚRK kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9. sjezdu

551. Kubát Milan

N: 20. 1. 1927

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

O: prof ČVUT, 1968 nám. min. těž. prům., 1969 - 70 nám. min.-předsedy Feder. výboru pro prům., 1971 - 79 nám. min. pro tech. a invest. rozvoj ČSSR, od 1979 min. el. tech. prům. ČSSR

V: 1960 - L.s.c.

552. Kubeš František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

553. Kubík Stanislav

N: 25. 11. 1930

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

O: prof. a 1969 - 84 rektor tech. v Plzni, člen kor. (1977), akad. ČSAV (1984). Od 1984 člen prezídia a věd. sekretář ČSAV (1984), od 1985 řed. Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V: 1974 - L.s.c.

   1980 - ř. pr.

   1983 - hrd. soc. pr.

554. Kučera Ladislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

555. Kudělásek Alfons

F: členem ÚKRK zvolen na 12. a 13. sjezdu

556. Kudrna Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

557. Kudzej Michal

F: členem ÚV KSČ kooptován 26. 6. 1970, zvolen na 14. sjezdu

V: Z: ?? 1972

558. Kufner Josef

F: členem ÚRK kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9. sjezdu

559. Kucharík Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

560. Kuna Pavol

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

561. Kuptík Stanislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

562. Kurýl Václav

N: 20. 9. 1929

F: 1978 - 79 zást. vedoucího politicko-organizačního oddělení ÚV KSČ, od 1979 pomocník gen. tajemníka ÚV KSČ. Členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu.

V: 1979 - ř. pr.

563. Kušík Štefan

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

564. Kútik Štefan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

565. Kvasil Bohumil

N: 14. 2. 1920

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu.

O: prof. a 1968 - 79 rektor ČVUT, člen kor. (1962), akad. ČSAV (1973), 1977 - 80 místopředseda a od 1981 předs. ČSAV, zahr. člen AV SSSR (1982). Od 1979 řed. Fyzikálního ústavu ČSAV. Od 1971 poslanec FS a člen předednictva ÚV NF ČSSR.

V: 1971 - L.s.c.

   1975 - ř. pr.

   1979 - hrd. soc. práce.

Z: 30. 10. 1985

566. Kvasnička Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

567. Kvěš Václav

N: 18. 3. 1923

F: členem ÚKRK zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

O: člen kor. ČSAV (1977), 1969 - 83 rektor Vysoké školy polit. ÚV KSČ.

V: 1973 - ř.pr.

   1983 - ř. V.ú.

568. Kyral Josef

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

569. Kýzová Růžena

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

570. Labuťová Indra

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převedena 26. 9. 1969, zvolena na 14. a 15. sjezdu

571. Lagová Emília

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

572. Lagová Hana

F: člen VÚV říjen - listopad 1989

573. Lang Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

Z: v r. 1973

574. Langer Emil

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

575. Laštovička Bohuslav

N: 29. 4. 1905

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945 dále zvolen na 8. a 9. sjezdu, z funkce odvolán v prosinci 1952, zvolen na 12., 13., 14. a 15. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, člen PÚV březen 1964 - duben 1968.

O: 1945 - 48 ředitel Čs. rozhlasu, 1948 - 50 velvyslanec v SSSR, 1957 - 61 hl. red. Nové mysli, 1961 - 64 ved. mez. odd. ÚV KSČ. 1964 - 69 poslanec a 1964 - 68 předseda NS, od 1969 poslanec a 1971 - 76 člen předsednictva SL FS, od 1976 předs. zahr. výboru SL FS.

V: 1960 - ř.rep.

   1965 - ř.K.G.

   1973 - ř. V.ú.

Z: 30. 3. 1981

576. Laštovka Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

577. Laurošková Anna

F: člen ÚKRK zvolena na 17. sjezdu

578. Lazár Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

579. Lédl Jaroslav

N: 23. 4. 1892

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden na CK 18. 12. 1952 a zvolen na 10. sjezdu, členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu.

O: 1945 - 60 poslanec NS.

V: 1955 - ř.rep.

   1962 - ř. K.G.

Z: 27. 12. 1974

580. Leflerová Helena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 11., 12. a 13. sjezdu

581. Lenárt Jozef

N: 3. 4. 1923

F: 1950 - 53, 1957 - 66 a od 1970 člen ÚV KSS, 1956 - 58 ved. tajemník KV KSS v Bratislavě, 1958 - 62 tajemník ÚV KSS, od ledna 1970 člen předsednictva a sekretariátu ÚV KSS a první tajemník ÚV KSS. Členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu, členem ÚV KSČ prosinec 1962 - duben 1968, leden 1970 - listopad 1989, kand. PÚV duben 1968 - duben 1969, člen SÚV duben 1968 - květen 1971, duben 1988 - listopad 1989, taj. ÚV KSČ duben 1968 - leden 1970, leden 1988 - listopad 1989.

O: 1962 - 63 poslanec a předseda SNR, od září 1963 do dubna 1968 předseda vlády ČSSR. 1960 - 69 poslanec NS, od 1969 SL FS a od 1971 člen předsednictva FS, od 1971 poslanec SNR, od 1971 předs. ÚV NF SSR a místopředseda ÚV NF ČSSR.

V: 1973 - ř. V.ú., ř.rep.

   1983 - ř. K.G., hrd. soc. pr.    1984 - ř. říj. revoluce

582. Lér Leopold

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

583. Levý Gustav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

584. Líbal Čeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

585. Lindauer Jaroslav

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948

586. Lis Ladislav

N: 24. 4. 1926

F: 1957 - 60 prac. aparátu ÚV KSČ, červen - září 1968 taj. MV KSČ Praha, kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952.

O: 1948 ZK ROH ČKD, 1949 - 52 taj. MV ČSM Praha, 1952 předs. ČSM, 1968 - 69 Soc. pol. ústav UK Praha.

587. Liška Otto

F: členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988, člen SÚV listopad 1989 -, taj. ÚV KSČ v listopadu 1989, člen VÚV říjen 1988 - listopad 1989

588. Litera Jaromír

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen PÚV srpen 1968

589. Litvajová Elena

N: 8. 6. 1924

F: 1954 - 64 zást. ved. a posléze ved. odd. ÚV KSS, 1949 - 58 a od 1971 členka ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolena na 11. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolena na 12. sjezdu

O: 1949 - 55 členka předsednictva ÚV ČSM, 1949 - 54 taj. sl. ÚV ČSM, 1964 - 70 ved. odd. Kanceláře SNR, od 1970 předs. ÚV Sl. sväzu žien. 1948 - 54 a od 1971 poslankyně, od 1971 členka předsednictva SNR, 1960 - 69 poslankyně NS, 1969 - 71 poslankyně a členka předs. FS, od 1971 členka předs. ÚV NF SSR

590. Litvák Mikuláš

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 26. 11. 1989

591. Loduha Pavol

F: za člena ÚKRK kooptován 31. 8. 1968

592. Lochmann Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952

593. Lomský Bohumír

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu, rezignoval v červnu 1968

594. Lomský Hanuš

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, vyloučen v únoru 1951

595. Lorencová Libuše

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

596. Lörincz Július

N: 16. 1. 1910

F: 1953 - 68 člen ÚV KSS, 1964 - 68 člen předsednictva ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., 13., 14. a 15. sjezdu

O: 1960 - 68 člen předs. NS, 1948 - 1968 a od 1972 předseda ÚV Csemadoku. Od 1977 předseda ZSVU a od 1978 místopředs. SČSVU.

V: 1960 - ř.pr.

   1973 - ř. V.ú.

   1977 - L.s.c.

   1975 - z.um.    1980 - nár. um.

Z: 14. 12. 1980

597. Loskot Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

598. Loužil Jiří

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v březnu 1970

599. Lovětínský Čestmír

N: 6. 1. 1924

F: 1959 - 68 postupně ved. tajemník OV KSČ v Doksech, Č. Lípě a Liberci, 1969 - 74 ved. tajemník OV KSČ v Chomutově, 1974 taj. SVč KV KSČ, 1974 - 75 zást. ved., 1975 - 78 ved. polit.organ. odd. ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu, člen SÚV duben 1976 - březen 1978

O: 1971 - 81 poslanec SL FS, 1978 - 84 velvyslanec v SSSR V: 1962 - ř.pr.

   1973 - ř. V.ú

   1984 - ř.rep.

600. Lúčan Matej

N: 11. 1. 1928

F: 1953 - 63 vedoucí oddělení ÚV KSS, Členem ÚV KSČ kooptován 26. 6. 1970, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu. O: 1963 - 67 pověřenec SNR pro školství a kult., 1967 - 68 pro školství, 1969 - 70 min. školství SSR, od 1970 místopředs vlády ČSSR, od 1971 předs. Vlád. výboru pro kult., školské, věd. a zdrav. styky se zahr., předs. Vládní populační komise při vládě ČSSR, od 1981 předs. Výboru pro těl. výchovu a sport vlády ČSSR. 1963 - 71 poslanec, 1963 - 68 člen předsednictva SNR, od 1970 poslanec SN FS.

V: 1970 - ř.pr.

   1978 - ř. V.ú.

601. Ludrovská Marta

N: 12. 3. 1931

F: členem ÚKRK zvolena na 15. a 16. sjezdu

O: 1969 - 70 gen. tajemnice Čs. rady žen, od 1969 členka předsednictva ÚV Sl. zväzu žien, 1970 - 74 předs. Sl. výboru odborového zväzu pracovníkov štátných orgánov, pěňažnictva a zahr. obchodu, od 1974 tajemnice Sl. odborové rady.

V: 1981 - ř.pr.

602. Ludvík Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

603. Luhový Ladislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

604. Lukáč Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

605. Lukáčik Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 26.11.1989

606. Lukáš Wilibald

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

607. Lutovský Jiří

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

608. Máca Stanislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

609. Macek Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v říjnu 1969

610. Máček Jaroslav

N: 28. 3. 1926

F: 1973 - 83 pomocník gen. tajemníka ÚV KSČ. Členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

V: 1976 - ř. pr.

   1986 - ř. V. ú.

611. Mádl Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

612. Magyáricz Vincent

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

613. Mahdalík Rudolf

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu, člen KKRČ listopad 1988 - 1989

614. Macháček Cyril

F: člen ÚV zvolen na 10. sjezdu

615. Macháček Josef

F: členem ÚRK zvolen na 10. a 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12., 13., 14., 15. a 16. sjezdu, člen BÚKRK listopad 1968 - květen 1971

616. Machačka Josef

F: ÚKRK zvolen na 14. a 15. sjezdu

617. Machačová (Dostálová) Božena

N: 25. 9. 1903

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu a též na mim. sjezdu 22. 8. 1968

O: 1946 - 69 poslankyně NS, 1969 - 71 poslankyně SL FS, 1954 - 56 min. výkupu, 1956 - 68 min. spotřebního prům. V: 1955 - ř. rep.

   1963 - ř. K. G.

Z: 20. 5. 1973

618. Machala Stanislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

619. Majerčiak Pavol

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

620. Majling Pavol

F: kand. ÚV zvolen na 10. sjezdu, člen ÚV zvolen na 11. a 12. sjezdu.

621. Major Štefan

N: 13. 12. 1887

F: 1950 - 63 člen ÚV KSS.Členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu.

O: 1945 - 51 ředitel tiskárny Pravdy, 1951 - 57 čs. velvyslanec v Maďarsku,

V: 1955 - ř. rep.

   1957 - ř. pr.

   1957 - ř. K. G.

Z: 19. 9. 1963

622. Makranský Andrej

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

623. Málek Ivan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu, uvolněn 26. 9. 1969

624. Malý Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

625. Malý Miroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, člen ÚV zvolen na 17. sjezdu

626. Mamula Miroslav, /Praha/

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

627. Mamula Miroslav

N: 5. 6. 1930

F: 1969 - 70 tajemník, od 1970 vedoucí tajemník Svm. KV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 26. 6. 1970, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu

O: od 1971 poslanec SL FS, od 1977 předseda Svm. KV NF v Ostravě. V: 1973 - ř. V.ú.

   1980 - ř. pr.

Z: 6. 5. 1986

628. Manclová Hana

F: náhr. ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

629. Manďák Eduard

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, členem ÚKRK zvolen na 12., 13., 14. a 15. sjezdu

630. Mára Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

631. Marečková Božena

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 11. sjezdu

632. Marko Ján

N: 6. 9. 192O?

F: 1966 - 68 člen ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu, na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 26. 9. 1969, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

O: 1954 - 59 pověřenec SNR pro finance, 1959 - 60 místopředseda sboru pověřenců, 1960 - 62 ředitel Sl. magnezitových závodů, 1963 - 65 pověřenec - předseda komise SNR pro techniku, souč. místopředseda SNR a min. vlády ČSSR, 1954 - 71 poslanec, 1963 - 68 člen předsednictva SNR, 1969 - 71 min. zahr. věcí ČSSR, 1969 - 71 a od 1981 poslanec SN FS, 1971 - 81 poslanec SL FS, od 1971 první místopředseda FS a předseda čs. skupiny Meziparlamentní unie.

Z: 1970 - ř. rep.

   1980 - ř. rep.

633. Marková Justina

F: členem ÚV KSČ zvolena na 12. sjezdu

634. Marková Ludmila

F: členem ÚV KSČ zvolena na 16. a 17. sjezdu

635. Marosz Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

636. Maršál Štefan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

637. Maršálek Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

638. Martanovič Rudolf

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

639. Martinák Ladislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

640. Martínek Jan

F:členem ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

641. Martišová Marie

F:členem ÚKRK zvolena na 16. sjezdu

642. Mašek Jindřich

F: členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu, člen KKRČ listopad 1988 - 1989

643. Mašek Vladislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

644. Matějíček Vojtěch

F: zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970, člen PÚV srpen 1968, člen BÚV prosinec 1968 - září 1969

645. Matějka Oldřich

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v září 1970, člen BÚV listopad 1968 - leden 1970

646. Matis Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

647. Matouš Milan

F: členem ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

648. Matoušková Božena

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

649. Matoušů Ladislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

650. Maťašovská Helena

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

651. Mauer Julius

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952

652. Maxa Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

653. Meduna Vladimír

N: 5. 10. 1909

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12., 13., 14., 15. a 16. sjezdu

O: prof. techniky v Brně, od 1972 předseda SČSA?

V: 1965 - ř. pr.

   1974 - z.um.

   1979 - ř. V. ú.

   1984 - ř. rep

654. Mertl Emil

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

655. Mertl Vlastimil

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

656. Mestek Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu, člen KSK listopad 1948 - červen 1950

657. Mevald Josef

N: 26. 11. 1932

F: 1969 - 73 ved. tajemník MV KSČ v Plzni, 1973 - 75 tajemník, od 1975 ved. tajemník Zpč. KV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu, člen SÚV říjen 1988 - 1989, člen VÚV říjen 1988 - listopad 1989, taj. VÚV říjen 1988 - listopad 1989.

O: od 1975 předseda KV NF, 1971 - 76 poslanec ČNR, od 1976 poslanec SN FS. V: 1979 - ř. pr.

   1982 - ř. V.ú.

658. Michalička Augustin

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952

659. Miková Marie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 12. a 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převedena 31. 8. 1968, vyloučena 26. 9. 1969

660. Mináč Vladimír

N: 10. 8. 1922

F: od 1971 člen ÚV KSS, kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 31. 8. 1968.

O: od 1982 člen předsednictva SČSS? a místopředsea ZSS, od 1974 člen Matice slovenské.

V: 1955, 1962 - L.s.c.

   1968 - ř. pr.    1982 - ř. V.ú.

661. Miska Jaroslav

N: 1. 8. 1921

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu.

O: 1960 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 poslanec FS.

V: 1951 - ř. rep.

   1951 - l.s.c.

   1960 - hrd. soc. pr.

Z: 17. 3. 1975

662. Mišeje František

N: 8. 2. 1921

F: od 1969 člen ÚV KSS, členem ÚKRK zvolen na 11. sjezdu, členem ÚKRK zvolen na 12. sjezdu.

O: 1959 - 60 předseda KNV v Nitře, 1960 - 70 oblastní ředitel St. banky čs. v Bratislavě, od 1970 min. financí SSR, od 1969 poslanec SNR, od 1973 předseda fed. ÚV Čs. svazu protif. bojovníků a člen předsednictva ÚV NF ČSSR.

V: 1971 - ř. pr.

   1981 - ř. V.ú.

663. Mišková Jaroslava

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

664. Mitich Antonín

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

665. Mladý Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu, člen PÚV v listopadu 1989

666. Mlynář Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, vyloučen 26. 9. 1969, člen PÚV srpen - listopad 1968, člen SÚV duben 1968 - listopad 1968, taj. ÚV KSČ červen - listopad 1968

667. Moc Miroslav

N: 12. 2. 1928

F: členem ÚV KSČ kooptován 26. 9. 1969, zvolen na 14. sjezdu, člen SÚV leden 1970 - říjen 1975.

O: 1947 - 63 red. Mladé fronty, 1963 - 69 red., 1969 - 75 šéfred. Rudého práva, 1971 - 76 poslanec SL FS. 1975 - 81 čs. velvyslanec ve Švýcarsku.

668. Moc Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen PÚV srpen 1968

669. Mocová Věra

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

670. Mohorita Vasil

N: 19. 9. 1952

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 9. 4. 1988, člen PÚV v listopadu 1989, člen SÚV duben 1988 - 1989, taj. ÚV v listopadu 1989

O: 1982 - 86 taj. č. ÚV SSM, předs. Českého vysokoškolského ústředí SSM a místopředseda Čs. ústředí vysokoškoláků SSM, od 1986 předs. čes. ÚV SSM a místopředs. ÚV SSM, poslanec a člen předsednictva SNR

671. Molek Jaroslav

N: 10. 3. 1923

F: 1970 - 73 ved. sekretariátu gen. tajemníka ÚV KSČ, od 1973 ved. všeobec. odd. ÚV KSČ. Členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu

V: 1973 - ř. pr.

   1983 - ř. V.ú.

672. Molnár Imrich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

673. Moravcová Marie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 11. sjezdu

674. Moškovič Koloman

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, odvolán v listopadu 1952, člen SÚV prosinec 1948 - květen 1949

675. Motl Jan

F: za člena ÚKRK kooptován v listopadu 1988, členem KKRČ listopad 1988 - 1989

676. Mraček Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

677. Mráz František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

678.Mrázek Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

679. Mucha Bohumil

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

680. Mucha Vilém

F: člen ÚRK zvolen na 8. a 9.sjezdu

681. Müller Miroslav

N: 20. 1. 1926

F: 1969 - 72 zástupce ved. odd. mez. politiky ÚV KSČ, od 1972 ved. odd. kultury ÚV KSČ, členem ÚKRK zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu.

V: 1973 - ř.pr.

   1986 - ř. V.ú.

682. Musil Alois

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

683. Musílková Marie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu, člen ÚV zvolena na 16. a 17.sjezdu

684. Mušal Jan

F: členem ÚKRK zvolen na 12., 13. a 14. sjezdu

685. Muzikářová Ludmila

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

686. Mynář Vladimír

N: 6. 1. 1929

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

O: prof. a od. 1985 rektor Vysoké školy báňské v Ostravě.

V: 1979 - ř. pr.

   1983 - hrd. soc. pr.

687. Nagy Arpád

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

688. Navrátilová Mária

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15., 16. a 17. sjezdu

689. Nečásek (Vagenknechtt) František

N: 1. 12. 1913

F: člen OS leden - září 1953, taj. ÚV KSČ leden - září 1953.

O: 1945 - 46 šéfred. Mladé fronty, od 1948 přednosta kult. a tiskového odboru Kanc. prez. republiky, 1953 - 59 ústřední ředitel Čs. rozhlasu, 1959 - 68 řed. nakl. Odeon.

Z: 18. 5. 1968.

690. Nejedlý Zdeněk

N: 10. 2. 1878

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9., 10. a 11. sjezdu. Člen předsednictva březen 1946 - červen 1954.

O: prof. UK a univ. v Moskvě, akademik ČSAV (1952). 1948 - 53 vydával časopis Var. 1945 - 46 min. školství, 1946 - 48 min. práce a sociální péče, 1948 - 53 min. školství, věd a umění, od 1953 min. bez portfeje. Od 1948 předs. Svazu čs.-sov. přátelství, od 1952 prez. ČSAV.

V: 1945, 53 - Len. řád

   1951 - L.s.c.

   1953, 55, 58 - řád. K.G.

Z: 6. 3. 1962.

691. Němcová Jarmila

F: členem ÚV KSČ zvolena na mim. sjezdu 22. 8. 1968

692. Němcová Miroslava

N: 30. 8. 1943

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převedena 15. 6. 1989, kand. PÚV v listopadu 1989, člen SÚV říjen - listopad 1989, člen VÚV říjen 1988 - listopad 1989.

O: 1975 - 85 předs. č. ústřední rady Pionýrské organizace SSM, 1978 - 85 členka předsednictva a místopředsedkyně č. ÚV SSM, od 1978 členka předsednictva ÚV Č. svazu žen, od 1985 předsedkyně ÚV Č. svazu žen a místopředs. ÚV Čs. svazu žen.

693. Němčanský Miloš

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

694. Němec Jan

N: 21. 12. 1913

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 13., 14., a 15. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

O: 1945 - 48 předs. MěNV v Hradci Králové, 1948 - 54 a 1964 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 FS, 1971 - 86 poslanec ČNR, 1969 - 81 min. spravedlmosti ČSR, 1961 - 70 ústřední tajemník SČSP, 1970 - 82 místopředseda ÚV SČSP, 1970 - 82 předseda č. ÚV SČSP.

V: 1960, 63, 68 - ř. pr.

   1973 - ř. V.ú.

695. Němec Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10., 11., 12. a 13. sjezdu

696. Němec Zdeněk

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 26. 11. 1989.

697. Němeček Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

698. Neméth Ladislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

699. Nenadálová Žofia

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

700. Neoveský Kliment

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13., mim. sjezdu 22. 8. 1968 a na 14.sjezdu

701. Nepomucký Josef

N: 12. 10. 1897

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu.

O: 1945 - 48 místopředs., 1948 - 51 předs. Jednotného svazu č. zemědělců, 1951 - 53 min. zeměď., 1959 - 67 předs. Ústřední rady družstev, 1946 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 SL FS.

V: 1955 - ř. rep.

   1967 - ř. K.G.

Z: 8. 4. 1972

702. Netík Jaromír

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu

703. Neubauer Ladislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

704. Neubert Karel

N: 27. 4. 1915

F: 1969 - 81 ved. tajemník Jhm. KV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 31. 8. 1968, dále zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu, člen PÚV srpen 1968 - duben 1969, člen BÚV listopad 1968 - květen 1971.

O: 1964 - 69 předs. Jhm KNV, 1968 - 71 poslanec SN FS, 1971 - 86 poslanec SL FS, 1969 místopředseda FS.

V: 1956, 75 - ř. pr.    1973 - ř. V.ú.

   1980 - ř. rep.

705. Neumann Kostka Stanislav

N: 5. 6. 1875

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu.

Z: 28. 6. 1947

706. Nezbeda Václav

F: členem RK zvolen na 10. a 11. sjezdu

707. Nezval Jiří

F: za člena ÚV KSČ kooptován 29.listopadu 1945, zvolen na 8. sjezdu

708. Nikodém Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

709. Nikodým Jiří

F: za člena ÚKRK kooptován v listopadu 1988, člen KKRČ listopad 1988 - 1989

710. Nolč František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

711. Nosek Jaroslav

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu

712. Nosek Václav

N: 26. 9. 1892

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, zvolen na 8. a 9. sjezdu, člen PÚV duben 1945 - červen 1954, člen UP 1948.

O: 1945 - 53 min. vnitra, od 1953 min. prac. sil.

V: 1955 - ř. rep.

Z: 22. 7. 1955

713. Nosek Václav

N: 1921

F: členem ÚKRK zvolen na 15. sjezdu

714. Novák Antonín

F: členem ÚKRK zvolen na 12. sjezdu

715. Novák František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

716. Novák Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

717. Novák Karel

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

718. Nováková Marie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

719. Novomeský Ladislav

N: 27. 12. 1904

F: 1944 - 50 člen ÚV KSS, 1968 - 71 člen předsednictva ÚV KSS, členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, dále zvolen na 9. sjezdu, funkce zbaven v únoru 1951, kooptován 31. 8. 1968 a též zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968. O: 1945 - 50 pověřenec pro školství a osvětu, 1951 - 56 vězněn, 1956 - 63 pracovník Památníku nár. písemnictví v Praze, 1963 - 70 řed. Ústavu slov. liter. ČSAV v Bratislavě. 1968 - 76 člen ÚV, 1968 - 71 poslanec a člen předsednictva SNR, 1968 - 74 předs. Matice slovenské, od 1974 čestný předs.

V: 1964 - nár.um.

   1969 - nár. cena SSR

   1964, 74 - L.s.c.

   1968 - ř. K.G.

   1969 - Len. ř.

   1969 - hrdina ČSSR

   1973 - ř. V.ú.

   1974 - ř.rep.

Z: 4. 9. 1976

720. Novotný Antonín

N: 10. 12. 1904

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, vyloučen 29. 5. 1968, člen PÚV prosinec 1951 - červen 1954, prosinec 1962 - duben 1968, člen PB červen 1954 - prosinec 1962, člen PS prosinec 1951 - červen 1954, člen SÚV červen 1954 - duben 1968, člen OS květen 1949 - září 1951, člen OS září 1951 - leden 1953, březen 1953 - červen 1954, 1. taj. září 1953 - leden 1968, taj. ÚV září 1951 - leden 1953, březen 1953 - září 1953.

O: 1948 - 57 poslanec NS, 1953 nám. předs. vlády, 1957 - 68 prez. republiky, 1959 - 68 předs. ÚV NF.

Z: 28. 1. 1975

721. Novotný Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

722. Novotný Ladislav

N: 21. 4. 1927

F: od 1959 pracovník ÚV KSČ, 1969 - 72 ved. odd. ÚV KSČ, od 1963 člen ideol. komise ÚV KSČ. Členem ÚKRK zvolen na 15. a 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

O: prof. VŠP ÚV KSČ, 1963 - 65 šéfred. Nové mysli, 1972 - 77 řed. Ústavu marxismu - leninismu ÚV KSČ, 1977 - 83 řed. Ústavu marx. - len. Univ. Karlovy, 1980 - 83 prorektor UK, od 1983 rektor VŠP ÚV KSČ,

V: 1977 - ř. pr.

723. Nový Antonín

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

724. Nový Vilém

N: 16. 5. 1904

F: 1945 - 46 ved. taj. KV KSČ v Ostravě, členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8. a 9. sjezdu, funkce zbaven 26. 2. 1950, znovuzvolen na 13. a 14. sjezdu

O: 1946 - 49 šéfr. Rudého práva, poslanec NS. 1950 - 54 vězněn. 1963 - 68 rektor Vysoké školy politické ÚV KSČ, 1964 - 69 poslanec NS, 1969 - 76 poslanec a člen předsednictva FS.

V: 1964 - ř. rep.

   1973 - ř. V.ú.

   1974 - ř. K.G.

725. Nypl Václav

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

726. Obzina Jaromír

N: 28. 5. 1929

F: 1965 - 68 a 1969 - 72 ved. odboru vědy a vysokých škol v oddělení školství a vědy ÚV KSČ, 1969 - 72 zást. ved., 1972 - 73 ved. odd. školství a vědy ÚV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 28. 11. 1973, zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu.

O: 1956 - 64 náčelník politického odd. Voj. akademie A. Zápotockého v Brně, od 1973 poslanec SL FS. 1973 - 83 min. vnitra ČSSR, od 1983 místopředs. vlády ČSSR a předs. Státní komise pro vědeckotech. a investiční rozvoj.

V: 1979 - ř. pr.

727. Odstrčil Jaroslav

F: za člena ÚKRK kooptován 31. 8. 1968

728. Olbracht Ivan (Kamil Zeman)

N: 6. 1. 1882

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu.

V: 1947 - nár. um.

Z: 30. 12. 1952

729. Oldina Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

730. Ondráček Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

731. Ondráček Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

732. Ondroušek Jaroslav

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

733. Ondřej Josef

N: 2. 3. 1924

F: členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: 1970 - 72 předs. Nejvyššího soudu ČSR, od 1972 předs. Nejvyššího soudu ČSSR, od 1970 předs. feder. výboru Jednoty právníku ČSSR.

V: 1974 - ř. pr.

   1984 - ř. V.ú.

734. Ondřich František

N: 26. 11. 1929

F: 1966 - 69 ved. tajemník OV KSČ v Českých Budějovicích, 1970 - 71 ved. polit.-organizačního odd. ÚV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 30. 1. 1970, zvolen na 14. sjezdu, členem ÚKRK zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu, člen SÚV květen 1971 - duben 1976, taj. ÚV KSČ prosinec 1971 - duben 1976.

O: od 1976 min. -předseda Výboru lid. kontroly ČSSR, od 1971 poslanec SL FS, 1972 - 76 člen předs. ÚV NF ČSSR.

V: 1974 - ř. pr.,    1984 - ř. V.ú.

735. Opavský Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v říjnu 1970

736. Oravová Anna

F: členem ÚKRK zvolena na 17. sjezdu, člen KKRČ listopad 1988 - listopad 1989

737. Otásek Petr

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

738. Oulehla Jaromír

F: členem ÚKRK zvolen na 16. sjezdu

739. Paclt Jiří

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

740. Pačuta Vasil

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

741. Paleček Josef

N: 23. 2. 1902

F: 1945 - 50 ved. tajemník KV KSČ v Č. Budějovicích, členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8. a 9. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12. sjezdu, člen KSK červen 1958 - prosinec 1962.

V: 1955 - ř. rep.

   1961 - ř. K.G.

Z: 13. 11. 1965

742. Pančurová Júlia

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15. a 16.sjezdu

743. Pánek Karel

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

744. Pánek Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu a 15. sjezdu

745. Papež Oldřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, člen OS 1951 - červen 1951

746. Paprstka Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

747. Parada Michal

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968

748. Pastor Ján

F: členem ÚKRK kooptován 31. 8. 1968

749. Pastyřík Miroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9., 10., 12. a 13. sjezdu, kand. PÚV červen 1966 - duben 1968, člen SÚV červen 1966 - duben 1968, člen OS leden - září 1951

750. Pašek Václav

N: 12. 4. 1903

F: 1949 - 51 předs. KV KSČ v Jihlavě, 1951 - 53 ved. tajemník KV KSČ v Plzni, členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8., 9., 10., 11., 12. a 13. sjezdu, člen OS září 1953 - červen 1954, člen SÚV červen 1954 - červen 1957, taj. ÚV KSČ září 1953 - červen 1957

O: od 1946 poslanec NS, 1957 - 68 člen předsednictva a tajemník ÚRO.

V: 1955 - ř. K.G.

Z: 14. 11. 1968

751. Paško Ján

F: členem ÚKRK zvolen na 14. a 15. sjezdu

752. Patáková Milada

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

753. Pátek Vladimír

F: členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988

754. Paučo Pavol

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

755. Paul Oldřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

756. Paulus Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

757. Pavel Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, funkce zbaven v únoru 1951, zvolen též na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen OS květen 1949 - srpen 1950.

O: 8. 4. 1968 - 30. 8. 1968 ministr vnitra ČSR. V:

758. Pavlásek Vojtěch

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

759. Pavlenda Viktor

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v dubnu 1970, člen PÚV srpen 1968.

760. Pavlíček František

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, vyloučen 30. 5. 1969

761. Pavlík Pavol

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

762. Pavlis Julius

F: za člena ÚKRK kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v září 1970

763. Pavlištík Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, vyloučen 30. 5. 1969

764. Pavlovský Oldřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., 13., a 14. sjezdu

765. Pecha František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10., 11., 12. a 13. sjezdu, člen SÚV červen 1966 - duben 1968

766. Pejcha Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

767. Pěkná Jaroslava

F: členem ÚKRK zvolena na 16. sjezdu

768. Pelc Jiří

F: členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu, člen KKRČ listopad 1988 - listopad 1989

769. Pelikán Jiří

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

770. Pelnář Jan

N: 24. 4. 1911

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10., 11., 12. a 13. sjezdu.

O: 1954 - 68 předs. Zpč. KNV, 1968 - 70 min. vnitra ČSSR. 1968 - 71 poslanec ČNR, 1969 - 71 SN FS, 1970 - 71 úřadující místopředseda ÚV NF ČSR.

V: 1961 - ř.pr.

Z: 28. 4. 1982

771. Penc František

N: 7. 2. 1921

F: 1963 ved. odd. ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu, člen SÚV duben 1963 - listopad 1965, listopad 1968 - prosinec 1970, taj. ÚV duben 1963 - listopad 1965, listopad 1968 - prosinec 1970.

O: 1956 - 62 ředitel Sdružení severočeských hnědouhelných dolů, 1968 - 68 min. hornictví, 1964 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 FS, od 1970 velvyslanec v Polsku.

V: 1957 - ř.pr.

Z: 16. 4. 1972

772. Pěnička Alois

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

773. Pennigerová Soňa

F: za člena ÚV KSČ kooptována 26. 9. 1968, zvolena na 14. sjezdu

774. Penxová Eva

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

775. Pepich Egyd

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

776. Perkovič Anton

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

777. Pešák Jindřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

778. Pešatová Marie

F: členem ÚKRK zvolena na 15. a 16. sjezdu

779. Peška Rudolf

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu

780. Pešková Hedvika

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

781. Petránek František

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

782. Petrincová Valérie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15., 16. a 17. sjezdu, člen PÚV v listopadu 1989.

783. Petruňa Fedor

F: člen ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

     Pexa František viz Voda Bedřich

 

784. Pezinský Anton

F: člen ÚKRK zvolen na 16.sjezdu

785. Pezlár Ludovít

N: 30. 3. 1929

F: od 1969 člen ÚV a předsednictva ÚV KSS, tajemník a člen sekretariátu ÚV KSS, od 1971 předs. ideol. komise ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: prof. univ. v Bratislavě, od 1971 poslanec SNR. V: 1973 - ř.pr.

   1979 - ř. V.ú.

786. Pezlár Otto

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v září 1970

787. Pfeifferová Karla

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignovala v únoru 1951

788. Pietropaolová Ilona

F: členem ÚKRK kooptována 31. 8. 1968, rezignovala v lednu 1970

789. Pikhartová Emilie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

790. Pilík Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

791. Piller Jan

F: kand.ÚV zvolen na 11.sjezdu, člen ÚV zvolen na 12. a 13.sjezdu, člen PÚV leden 1968 - únor 1971, člen BÚV list.1968 - únor 1970, taj. BÚV leden 1969 - únor 1970.

792. Pilný Pavel

F: člen VÚV říjen 1988 - 1989

793. Pimpara Adolf

F: člen KSK listopad 1948 - září 1950

794. Pinkava Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 31. 8. 1968, rezignoval v září 1969, člen PÚV srpen 1968 - duben 1969.

795. Pirč Ján

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1969, kooptován 28. 1. 1970, dále zvolen na 14., 15, 16. a 17. sjezdu

796. Pirošík Vladimír

N: 26. 8. 1926

F: 1958 - 60 ved. tajemník OV KSS v Žilině, 1968 - 69 taj. Ssl. KV KSS, od 1969 ved. taj. Ssl. KV KSS, od 1969 člen ÚV, 1969 - 71 člen sekret. ÚV KSS, členem ÚV KSČ kooptován 28. 1. 1970, zvolen na 14., 15., 16, a 17. sjezdu.

O: 1955 - 58 předs. ONV, od 1969 předs Ssl. KV NF, od 1971 poslanec SL FS.

V: 1973 - ř. V.ú.

   1976 - ř. pr.

797. Píšek František

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu

798. Pišl Petr

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

799. Pištěk Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

800. Pitra František

N: 13. 11. 1932

F: 1971 - 77 tajemník, 1977 - 81 ved. taj. Jhč KV KSČ, od 1981 předs. komise ÚV KSČ pro zeměd. a výživu, členem ÚV KSČ kooptován 1. 12. 1977, zvolen na 16. a 17. sjezdu, kand. PÚV březen 1986 - říjen 1988, člen PÚV říjen 1988 - listopad 1989, člen SÚV červen 1981 - říjen 1988, taj. ÚV KSČ červen 1981 - říjen 1988, člen VÚV říjen 1988 - 1989.

O: od 1978 poslanec SL FS.

V: 1982 - ř. rep.

801. Pleskot Václav

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v září 1970

802. Ploskonka Josef

F: členem ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

803. Ploss Jiří

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

804. Plšer Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

805. Podborský Vladimír

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948

806. Podlipný Josef

F: členem ÚRK zvolen na 10. sjezdu

807. Podracká Elena

F: za člena ÚKRK kooptována 31. 7?. 1968

808. Pokorná Helena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

809. Pokorný Václav

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu

810. Poláček Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

811. Poláček Karel

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden na CK 18. 12. 1952, zvolen na 10., 11., a 12. sjezdu, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v prosinci 1970, kand. PÚV srpen 1968 - duben 1969, člen PÚV duben 1969 - leden 1970

812. Poledník Jindřich

N: 7. 1937

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu, člen SÚV duben 1976 - listopad 1989, taj. ÚV prosinec 1977 - duben 1988.

O: 1967 - 68 tajemník ÚV ČSM, 1969 - 70 místopředs. Rady sdružení organizací dětí a mládeže ČSR, 1970 - 72 místropředseda č. ÚV SSM, 1972 - 74 předseda č. ÚV SSM a místopředs ÚV SSM, 1974 - 77 předs. ÚV SSM. Od 1977 předs. komise ÚV KSČ pro práci s mládeží. 1971 - 76 poslanec a člen předsedenictva ČNR, od 1976 poslanec SN FS a člen předs. FS, od 1974 člen předs. ÚV NF ČSSR.

V: 1977 - ř. pr.

813. Poledník Vladimír

F: kand. ÚV zvolen na 17. sjezdu

814. Pölhös Karol

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu, člen ÚV zvolen na 17. sjezdu.

815. Polívka Miloš

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

816. Popluda Jaromír

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

817. Popovič Ján

F: členem ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

818. Porkát František

F: člen KSK prosinec 1951 - září 1956

819. Poskočil Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

820. Pošusta Stanislav

F: náhr. ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v prosinci 1952

821. Potáč Svatopluk

N: 24. 3. 1925

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: 1964 - 69 náměstek gen. ředitele, 1969 - 71 gen. ředitel, 1971 - 81 předseda Státní banky československé; od 1981 místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní plánovací komise a poslanec SL FS.

V: 1975 - ř. pr.

   1985 - ř. rep.

822. Potůček Robert

F: členem ÚRK zvolen na 8. sjezdu

823. Pötzel Josef

F: členem ÚRK zvolen na 9. sjezdu

824. Poukar František

F: kand. ÚV zvolen na 17. sjezdu

825. Pour Ladislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

826. Poživilová Věra

F: členem ÚKRK zvolena na 15. a 16. sjezdu

827. Prágrová Marie

F: členem ÚKRK zvolena na 15., 16. a 17. sjezdu

828. Prachař Antonín

F: členem ÚRK zvolen na 8. sjezdu

829. Prachař František

F: členem ÚRK zvolen na 9. sjezdu

830. Pravenec Vladimír

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

831. Prepsl Antonín

F: kand. ÚV zvolen na 14. sjezdu

832. Prchlík Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12., a 13. sjezdu, vyloučen z ÚV KSČ 26. 9. 1969

833. Procházka Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu, uvolněn v září 1967

834. Procházka Jan

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu

835. Procházka Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

836. Procházka Jaroslav

N: 26. 6. 1897

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, dále na 8. a 9. sjezdu, v prosinci 1952 z funkce odvolán, člen OS květen 1949 - 1950.

O: arm. generál; prof. a 1957 - 66 rektor UK; člen korespondent ČSAV (1962); 1945 - 52 náčelník Hlavní správy výchovy a osvěty MNO, 1963 - 67 ved. katedry dějin SSSR a KSSS na FF UK, 1967 - 69 ved. vědecký pracovník Voj. polit. akademie K. Gottwalda, 1969 - 77 Voj. hist. ústavu. V: 1957 - ř. pr.

   1963 - ř. rep.

Z: 7. 9. 1980

837. Procházka Jiří

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

838. Procházka Vladimír

N: 12.9. 1895

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu.

O: prof. UK, akad. ČSAV (1954), 1955 - 65 člen prezidia ČSAV. 1946 - 54 poslanec NS, 1951 - 52 čs. velvyslanec v USA.

V: 1955, 65 - ř. rep.

Z: 25. 6. 1968

839. Procházková Božena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 11. sjezdu

840. Prokopová Julie

N: 18. 4. 1890

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8., 9., 10., a 11. sjezdu, členem ÚKRK zvolena na 12. sjezdu

O: od 1948 poslankyně, od 1952 členka předsednictva NS, od 1964 vedoucí tajemnice KV NF v Č. Budějovicích.

V: 1955 - ř. rep.

   1960 - ř. K.G.

Z: 30. 7. 1966

841. Průša Oldřich

N: 9. 1. 1927

F: taj. BÚV leden - červenec 1969.

O: prof UK.

Z: 27. 7. 1969

842. Přibyl Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968 a na 14. sjezdu

843. Pšenička Antonín

F. kand. ÚV zvolen na 13. sjezdu

844. Pšenička Arnošt

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, v únoru?????? vzato na vědomí, že vyloučením z KSČ zaniklo členství v ÚV KSČ

845. Pudil Ladislav

F: člen ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu

846. Pulkertová Věra

F: kand. ÚV zvolena na 16. sjezdu, uvolněna v listopadu 1982

847. Púll Ján

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

848. Purkrábek Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. a 14. sjezdu

849. Purš Jiří

N: 24. 9. 1924

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu.

O: od 1969 ústřední ředitel Čs. filmu. V: 1974 - ř. pr.    1984 - ř. V.ú.

850. Puzlová Pavlína

F: členem ÚV KSČ zvolena na mim. sjezdu 22. 8. 1968

851. Rabušic Cyril

F: členem ÚKRK zvolen na 15. a 16. sjezdu

852. Radimská Jiřina

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

853. Rajčani Rudolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

Z: 1971

854. Rákosník Oldřich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 5. 1. 1968, rezignoval v prosinci 1970

855. Randák Jiří

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

856. Rašková Helena

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 13. sjezdu, rezignovala v lednu 1970

857. Rázl Stanislav

N: 13. 4. 1920

F: člen BÚV listopad 1968 - červen 1970.

O: 1956 - 63 ředitel Spolku pro chem. a hutní výrobu v Ústí nad Labem; 1968 min. chem. průmyslu. Leden - září 1969 předseda, září 1969 - 86 místopředseda vlády ČSR, od 1986 vedoucí Úřadu předsednictva vlády ČSSR; září 1969 - 71 ministr plánování ČSR, 1971 - 83 předseda Č. plánovací komise, od 1968 poslanec ČNR, 1969 - 71 poslanec SN FS.

V: 1975 - ř. pr.

   1980 - ř. rep.

858. Rázus Milan

F: členem ÚKRK kooptován 17. září 1970, zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu

859. Rédr Rudolf

N: členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8. sjezdu

860. Reitmajer Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10., 11., a 12. sjezdu

861. Rejchrt Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu

862. Rejman Rudolf

F: členem ÚRK kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, zvolen na 9., 10., a 11. sjezdu

863. Rell Juraj

F: člen ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

864. Remek Jozef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu

865. Repáš Milan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968

866. Riecký Jozef

F: členem ÚRK zvolen na 9., 10. a 11. sjezdu

867. Rigo Emil

N: 11. 2. 1926

F: členem ÚKRK zvolen na 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13., 14. a 15. sjezdu, člen PÚV leden 1968 - srpen 1968.

O: od 1969 náměstek ředitele Východoslov. železáren v Košicích. 1971 - 86 poslanec SN FS, 1971 - 76 člen předsednictva FS, 1981 - 86 předseda výboru SN FS pro prům., dop. a obch., od 1986 poslanec SL FS a předs. výboru SL FS pro prům., dop. a obch. V: 1971, 86 - ř. pr.

   1976 - ř. V.ú.

868. Richta Radovan

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968

869. Riško Ján

N: 6. 2. 1930

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

O: 1953 - 56 red. Mladé fronty, 1956 - 59 Smeny a 1960 - 67 Pravdy, 1967 - 70 zahr. zpravodaj ČTK v Moskvě. Od ledna 1970 ústřední ředitel Čs. rozhlasu, 1973 - 83 předseda programové komise OIRT. 1971 - 86 poslanec SL FS, od 1986 - poslanec SN FS. Od 1983 předseda ÚV Čs. svazu novinářů. V: 1973 - čs. novinářská cena

   1980 - ř. pr.

870. Rohlena Václav

F: člen ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

871. Rohlíček Rudolf

N: 17. 7. 1929

F: 1964 - 67 vedoucí odboru a zást. vedoucího oddělení ÚV KSS, 1967 - 69 ved. oddělení ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16., a 17. sjezdu, člen SÚV říjen 1988 - listopad 1989. O: 1969 - 73 min. fin. ČSSR a vedoucí čs. delegace ve Stálé komisi RVHP pro devizové a fin. otázky, 1973 - 86 místopředseda, od 1986 první místopředseda vlády ČSSR. Od 1973 stálý představitel ČSSR v RVHP a předseda Rady pro mez. hosp. a věd. tech. spolupráci, od 1971 poslanec SL FS.

V: 1973 - ř. pr.

   1979 - ř. V.ú.

872. Rosecký Vladimír

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

873. Roubal František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

874. Ruml Vladimír

N: 20. 5. 1923

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu.

O: prof. UK, člen kor. ČSAV (1977). 1973 - 83 předseda ÚV Social. akademie ČSSR a člen předsednictva ÚV NF ČSSR.

V: 1977 - ř. pr.

875. Runt Antonín

F: členem ÚRK zvolen na 8. sjezdu

876. Rusov Karel

N: 21. 11. 1924

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: generálplukovník. 1968 - 79 náčelník gen. štábu ČSLA, od 1979 první zást. min. národní obrany ČSSR, 1969 - 79 člen Rady obrany státu, od 1971 poslanec SN FS. V: 1974 - ř. pr.

   1984 - ř. V.ú.

877. Růžička František

F: členem ÚRK zvolen na 10. sjezdu

878. Růžička Oldřich

F: člen KSK prosinec 1948 - prosinec 1962

879. Růžičková Marie

F: členem ÚKRK zvolena na 12., 13., 14., 15. a 16. sjezdu, člen BÚKRK listopad 1968 - květen 1971

880. Rybár Štefan

F: členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988

881. Rybář Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

882. Rych Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

883. Rychecký Rudolf

N: 21. 3. 1920

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

O: od 1968 gen. ředitel ČKD. Od 1974 předseda Čs.-sov. obchodní komory.

V: 1973 - ř. pr.

   1980 - ř. rep.

Z: 31. 12. 1982

884. Rymeš František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

885. Ryppel Jiří

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v říjnu 1969

886. Rytíř Otakar

N: 23. 6. 1913

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12., 13. a 14. sjezdu.

O: 1958 - 68 náčelník gen. štábu, 1959 - 66 první nám. min. národní obrany, 1970 - 77 předs. ÚV Svazarmu.

V: 1963 - ř. pr.

887. Řeháček František

F: členem ÚKRK zvolen na 12. sjezdu

888. Řehánek František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu

889. Řehánek Pavel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

890. Řehořek Jindřich

F: kand. ÚV zvolen na 16. a 17. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

891. Říha Miroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

892. Řihoutová Alena

F: členem ÚKRK zvolena na 14. sjezdu

893. Říman Josef

N: 30. 1. 1925

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

O: člen kor. (1973), akademik ČSAV (1977), prof. UK. Od 1975 řed. Ústavu molek. genet. ČSAV, 1978 - 80 věd. sekretář, 1981 - 85 místopředseda a od 1986 předseda ČSAV.

V: 1969, 78 - L. s. c.

   1979 - státní cena SSSR

   1983 - ř. pr.

894. Řípa František

F: člen KSK listopad 1948 - prosinec 1951

895. Sabo Ondrej

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v listopadu 1970

896. Sabolčík Juraj

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

897. Sabolčík Michal

N: 3. 6. 1924

F: 1958 - 61 vedoucí oddělení ÚV KSS, 1962 - 68 člen ÚV a předsednictva ÚV KSS, 1963 vedoucí oddělení ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 20. 9. 1963, zvolen na 13. sjezdu, kand. PÚV září 1963 - duben 1968.

O: 1961 - 63 místopředseda SNR a předseda Sl. plánovací komise, 1968 - 70 v dipl. službách, od 1971 min. pověřený řízením Federálního cenového úřadu. 1961 - 71 poslanec SNR, 1964 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 poslanec, 1970 - 71 místopředseda SL FS, od 1971 poslanec SN FS, 1970 - 71 člen předsednictva FS. V: 1974 - ř. pr.

   1984 - ř. rep.

898. Sádovský Štefan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v prosinci 1970, kand. PÚV červen 1966 - duben 1968, člen PÚV srpen 1968, srpen 1968 - leden 1970, člen SÚV únor 1967 - srpen 1968, říjen 1969 - leden 1970, člen VV říjen 1968 - duben 1969, taj. ÚV únor 1967 - srpen 1968.

899. Sakmar Lumír

N: 14. 12. 1926

F: členem ÚKRK zvolen na 15. a 16. sjezdu.

O: předák brigády social. práce n. p. Důl Ostrava, závod Zárubek. Od 1974 poslanec SL FS, od 1981 předseda branného a bezpečnostního výboru SL FS.

V: 1973 - ř. pr.

   1976 - hrdina social. práce

900. Salák Libor

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

901. Salga Jiří

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden na CK 18. 12. 1952, zvolen na 10. a 11. sjezdu, člen OS leden - září 1953, taj. ÚV leden - září 1953

902. Samec František

N: 4. 9. 1922

F: 1969 - 71 tajemník Jhč KV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu.

O: 1971 - 86 předseda Jhč KNV, 1971 - 81 poslanec ČNR, od 1981 poslanec SN FS, od 1986 předseda ústavně práv. výboru SN FS. V: 1970 - ř. pr.

   1982 - ř. V.ú.

903. Saul Eduard

N: 8. 3. 1929

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. a 17. sjezdu.

O: 1972 - 80 ředitel n. p. Žďárské strojírny a slévárny, 1980 - 81 první nám. min. všeob. stroj. ČSSR, od 1981 min. hut. a těžkého stroj. ČSSR, od 1986 poslanec SN FS.

V: 1979 - ř. pr.

904. Sazama Miroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

905. Sedláková Mária

F: členem ÚV KSČ zvolena na 13. sjezdu a též na mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignovala v červnu 1970

906. Sedlářová Alena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

907. Seidl Emil

F: členem ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

908. Sekaninová Gertruda

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

909. Sekera Jiří

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970, člen SÚV srpen 1968 - duben 1969

910. Schejbal Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

911. Schwarz Štefan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu?

912. Simbartl Karel

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

913. Sinkulová Ludmila

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

914. Skála Ivan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu

915. Skalka Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

916. Sklenář Jan

F: členem ÚRK zvolen na 10. sjezdu

917. Skořínská Marie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

918. Skříčil Milan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

919. Sládek Václav

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

920. Slánský Rudolf

N: 31. 7. 1901

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945 a na 8. a 9. sjezdu, funkcí zbaven 24. 11. 1951 (ÚV 6. 12. 1951), člen PÚV duben 1945 - listopad 1951, člen PS 1947, leden - srpen 1951, člen SÚV 1945 - září 1951, člen OS květen 1949 - září 1951, člen PK a UP 1948, GT KSČ duben 1945 - září 1951.

O: 1945 - 51 poslanec NS, 1951 náměstek předsedy vlády.

Z: 3. 12. 1952

921. Slavík Miroslav

N: 19. 12. 1931

F: 1972 - 80 vedoucí tajemník OV KSČ ve Strakonicích, 1980 - 81 tajemník, od 1981 vedoucí tajemník Jhč KV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 25. 11. 1982, zvolen na 17. sjezdu, člen VÚV říjen 1988 - listopad 1989.

O: 1981 - 86 poslanec ČNR, od 1986 poslanec SL FS. V: 1981 - ř. pr.

922. Slavík Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, vyloučen 26. 9. 1969, člen PÚV srpen 1968, srpen 1968 - duben 1969, člen SÚV červen 1961 - duben 1963, duben 1968 - květen 1969, taj. ÚV červen 1961 - duben 1963.

923. Smělý Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

924. Smida Marek

F: členem ÚRK zvolen na 9., 10. a 11. sjezdu, funkce zbaven v červnu 1958

925. Smitka Josef

F. členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

926. Smolík Zdeněk

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, z funkce uvolněn 26. 9. 1969

927. Smrčka Ladislav

F: kand. ÚV zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v červnu 1970

928. Smrkovský Josef

N: 26. 2. 1911

F: členem ÚV KSČ kooptován 24. 5. 1945 (ve funkci do července 1945), zvolen na 8. a 9. sjezdu, v dubnu 1951 zbaven funkcí, zvolen na 13. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, vyloučen 26. 9. 1969, člen PÚV květen - červen 1945, březen 1946 - duben 1951, březen 1968 - duben 1969, člen VV září 1968 - duben 1969, člen SÚV duben 1946 - duben 1947.

O: 1945 - 51 poslanec NS, 1949 - 51 gen. ředitel čs. státních statků a náměstek min, zeměd., 1964 - 69 poslanec NS, 1969 poslanec SL FS, 1967 - 68 min. lesního a vodního hosp. 1968 - 69 předseda NS, 1969 předseda SL FS a místopředseda FS.

Z: 15. 1. 1974

929. Snítil Zdeněk

N: 16. 2. 1930

F: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: prof. VŠ politické ÚV KSČ, akad. ČSAV (1977), od 1978 člen prezídia a místopředseda ČSAV. Od 1977 ředitel Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ v Praze. V: 1980 - ř. pr.

930. Sochor Lubomír

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

931. Soják Zbyněk

N: 24. 12. 1924

F: 1958 - 78 pracoval v různých funkcích v aparátu ÚV KSČ, 1978 - 81 zást. vedoucího oddělení stranické práce v zeměd., potrav. prům., lesním a vodním hosp. ÚV KSČ, od 1981 vedoucí ekon. odd. ÚV KSČ. Členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

V: 1974 - ř.pr.

   1984 - ř. V.ú.

932. Solničková Květoslava

F: členem KKRČ listopad 1988 - 1989.

933. Sosnar (Honzák) Jura

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, z funkce uvolněn na zač. roku 1948

934. Souček Gustav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. a 12. sjezdu

935. Souhrada Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

936. Soukalová Olga

F: členem ÚV KSČ zvolena na mim. sjezdu 22. 8. 1968

937. Sova Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v listopad 1952, člen SÚV listopad 1948 - květen 1949, člen OS květen 1949 - září 1951

938. Staněk Zdeněk

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

939. Starý Oldřich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a též na mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970.

940. Stehlíková Anna

F: členem ÚV KSČ zvolena na 13. sjezdu

941. Stejskal Jan

N: 7. 11. 1933

F: 1975 - 79 prac. ekon. odd. ÚV KSČ, člen národohosp. komise ÚV KSČ, členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

O: 1979 - 81 gen. ředitel a od 1981 předs. SBČS, a člen Státní plánovací komise, předseda představenstva Čs. obchodní banky, vedoucí čs. delegace v radě Mez. banky hospodářské spolupraáce a Mez. investiční banky. V: 1983 - ř. pr.

942. Stohr Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

943. Stoklasa Jiří

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v dubnu 1970

944. Strechaj Rudolf

N: 25. 7. 1914

F: od 1945 člen ÚV, od 1953 člen předsednictva ÚV KSS, 1946 - 48 tajemník oblastního výboru KKS v Bratislavě, členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu, kand. PB červen 1958 - červenec 1962.

O: 1949 - 51 předseda KNV v Žilině, 1951 - 53 pověřenec spravedlnosti, 1953 - 60 předseda sboru pověřenců, od 1960 předseda SNR a souč. místopředseda vlády ČSSR. 1945 - 46 a od 1954 poslanec NS.

V: 1955 - ř. rep.

Z: 28. 7. 1962

945. Studihradová Jarina

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 12. sjezdu

946. Stuchlík Evžen

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

947. Stupka František

F: náhr. ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948

948. Sucharda Bohumil

F: členem ÚKRK zvolen na 12. a 13. sjezdu, rezignoval v únoru 1970

949. Svačina Oldřich

N: 1. 8. 1921

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. a 12. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu.

O: 1965 - 71 gen. ředitel Č. závodů gumárenských a plastikářských v Gottwaldově, od 1971 min. prům. ČSR, 1971 - 76 poslanec SL FS, od 1976 poslanec ČNR.

V: 1970 - ř. pr.

Z: 28. 4. 1978.

950. Svoboda Adolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu, členem ÚKRK zvolen na 12. a 13. sjezdu.

951. Svoboda Antonín

F: za člena ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 13. sjezdu

952. Svoboda Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

953. Svoboda Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

954. Svoboda Josef

F: náhr. KSK prosinec 1951 - prosinec 1962

955. Svoboda Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, uvolněn 26. 9. 1969

956. Svoboda Ludvík

N: 25. 11. 1895

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, z funkce odvolán v prosinci 1952, zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, zvolen na 14. a 15. sjezdu, člen PÚV srpen 1968 - duben 1976, člen VV září 1968 - duben 1969.

O: armádní generál. 1945 - 50 ministr národní obrany, 1950 - 51 náměstek předsedy vlády a předs. Čs. stát. výboru pro tělesnou výchovu a sport, 1954 - 58 náčelník Vojenské akademie K. Gottwalda. 1948 - 68 poslanec NS, 1968 - 75 prezident ČSSR. 1948 - 69 místopředseda ÚV SPB, od 1969 čestný předseda ÚV ČSSPB. V: 1965, 70, 75 - hrdina ČSSR

   1965 - hrd. SSSR

   1955 - ř. rep.

   1959, 70 ř. K.G.

   1970 - mez. Len. c.

   1973 - ř. V.ú.

Z: 20. 9. 1979

957. Svoboda Miroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

958. Svoboda Václav

N: 11. 6. 1920

F: 1960 - 68 zást. vedoucího oddělení ÚV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 3. 12. 1971, člen SÚV prosinec 1971 - únor 1972, taj. ÚV prosinec 1971 - únor 1972, taj. BÚV leden 1970 - únor 1971.

O: od února do prosince 1971 min. zeměď. a výživy ČSR, od 1971 poslanec ČNR.

V: 1970 - ř. pr.

   1973 - ř. rep. in m.

Z: 1. 2. 1973

959. Sýkora Ernest

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

960. Sýkora Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v únoru 1970

961. Sýkora Pavol

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968

962. Synková Matylda

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. a 9. sjezdu

963. Šabata Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

964. Šalda František

N: 28. 12. 1931

F: 1972 - 78 pracovník sekretariátu gen. tajemníka ÚV KSČ, členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu.

O: od 1978 vedoucí Kanceláře prezidenta ČSSR.

V: 1981 - ř. pr.

965. Šalgovič Viliam

N: 12. 12. 1919

F: 1950 - 62 a od 1975 člen ÚV KSS, 1958 - 62 vedoucí oddělení ÚV KSS, 1962 - 68 a 1970 - 75 místopředseda ústřední kontrolní a revizní komise KSS, od 1975 člen předsednictva ÚV KSS.??1968 člen ÚKRK zvolen na 12., 13. a 14. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu.

O: 1945 - 51 důstojník ČSLA, 1968 náměstek ministra vnitra, 1969 voj. přidělenec čs. velvyslanectví v Maďarsku. Od 1975 předseda SNR a předseda Sl. ÚV SČSP. 1946 - 48, 1962 - 71 a od 1975 poslanec SNR, 1948 - 54 poslanec NS, od 1970 SN FS, od 1976 člen předsednictva FS.

V: 1969 - ř. pr.

   1973 - ř. V.ú.

   1979 - ř. rep.

966. Šaling Ondrej

F: členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988, kand. PÚV v listopadu 1989, člen PÚV v listopadu 1989, člen SÚV v listopadu 1989, taj. ÚV KSČ v listopadu 1989.

967. Šašková Božena

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

968. Šauer Břetislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

969. Šebík Jan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. a 11. sjezdu

970. Šebošík Juraj

F: členem ÚKRK zvolen na 14. a 15. sjezdu

971. Šedivý Jaroslav

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

972. Šejna Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

973. Ševčíková Eva

F: členem ÚKRK zvolena na 17. sjezdu

974. Šik Ota

F: kand.ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu a též na mim. sjezdu 22. 8. 1968, vyloučen z ÚV KSČ 30. 5. 1969, člen PÚV srpen 1968.

975. Šilhán Věnek

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen PÚV srpen 1968, taj. ÚV KSČ srpen 1968

976. Šimčík František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

977. Šimeček Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 31. 8. 1968, zvolen též na mim. sjezdu 22. 8. 1968, rezignoval v listopadu 1969, člen PÚV srpen 1968 - duben 1969, člen ÚV kooptován 28. 1. 1970, zvolen na 14. sjezdu.

978. Šimek Jan

F: člen ÚV zvolen na 14. sjezdu, kooptován 28.1.1970

979. Šimek Karel

F: člen BÚV prosinec 1968 - květen 1969

980. Šimek Miroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

981. Šimon Bohumil

F: člen ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a též na mim. sjezdu 22. 8. 1968, uvolněn 26. 9. 1969, kand. PÚV červen - srpen 1968, člen PÚV srpen 1968, srpen 1968 - duben 1969

982. Šimon Josef

N: 10. 3. 1921

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu.

O: 1969 - 71 min. prům. ČSR, 1971 - 74 min. hut. a stroj. ČSSR, 1974 - 81 místopředseda vlády ČSSR, vedoucí čs. delegace a předseda stálé komise RVHP pro stroj., 1969 - 81 poslanec SN FS, 1981 - 84 čs. velvyslanec v Rumunsku. V: 1960, 71 - ř. pr.    1981 - ř. rep.

983. Šimůnek Otokar

N: 23. 10. 1908

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10., 11., 12. a 13. sjezdu, kand. PB červen 1954 - červen 1958, člen PB červen 1958 - prosinec 1962, člen PÚV prosinec 1962 - duben 1968.

O: 1945 - 49 pracovník Velkonákupní společnosti družstev v Praze, 1949 - 51 náměstek min. výživy, 1951 - 54 min. chemického prům., 1954 - 58 předseda Státní plánovací komise, 1959 - 68 místopředseda vlády, od 1970 předseda Ústřední rady družstev. 1954 - 69 poslanec NS, od 1969 SL FS, od 1971 člen předsednictva ÚV NF ČSSR.

V: 1955 - ř. rep.,    1958 - ř. K.G.

Z: 19. 6. 1972

984. Šindelka Jiří

F: členem KKRČ listopad 1988 - 1989

985. Šípek Václav

N: 12. 8. 1931

F: od 1984 vedoucí tajemník Svč. KV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 5. 12. 1984, zvolen na 17. sjezdu, člen VÚV říjen 1988 - 1989

O: předseda SVč. KV NF, od 1985 poslanec SL FS.

986. Šipka Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

987. Široký Viliam

N: 31. 5. 1902

F: 1945 - 54 předseda KSS, členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945, dále zvolen na 9., 10., 11. a 12.sjezdu, člen PÚV duben 1945 - červen 1945, prosinec 1962 - září 1963, člen PB červen 1954 - prosinec 1962, člen PS 1947, leden 1951 - červen 1954, člen UP 1948.

O: 1953 - 63 předseda vlády, 1945 - 64 poslanec NS.

V: 1955, 62 - ř. K.G.

Z: 6. 10. 1971

988. Šiška Antonín

F: členem ÚRK zvolen na 10. a 11. sjezdu

989. Šiška Karol

N: 19. 3. 1906

F: 1958 - 62 člen ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 12., 13. a 14.sjezdu, rezignoval v květnu 1974.

O: prof. univ. v Bratislavě, člen kor. (1953) a akad. SAV (1955), člen kor. (1960) a akad. ČSAV (1962), zahr. člen Akademie lék. věd. SSSR (1969), AV SSSR (1971) a AV NDR (1974). 1970 - 74 předseda SAV a místopředseda ČSAV.

V: 1961 - ř. pr.

   1971 -hrd. soc. práce,    1969 - nár. cena SSR

990. Šišovský Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968

991. Škoda Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10., 11., 12. a 13. sjezdu, rezignoval v červnu 1968

992. Škoda Vladimír

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

993. Škodáček Pavol

F: člen KSK srpen 1952 - leden 1956

994. Škrlant František

F: členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

995. Šlapka Gejza

N: 10. 1. 1928

F: 1961 - 63 tajemník MV KSS v Bratislavě, 1967 - 69 tajemník Zsl. KV KSS, 1969 - 70 tajemník, od 1970 vedoucí tajemník MV KSS v Bratislavě, od 1971 člen ÚV a předsednictva ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu.

O: od 1971 poslanec SN FS

V: 1973 - ř. V.ú.

   1978 - ř. pr.

996. Šlemr Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

997. Šling Otto

F: členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8. a 9. sjezdu, v listopadu 1950 vyloučen (vyloučení potvrdil ÚV KSČ v únoru 1951)

998. Šmehlíková Ludmila

F: náhr. ÚV KSČ zvolena na 9. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolena na 10., 11. a 12. sjezdu

999. Šmíd Emanuel

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952

1000. Šmidke Karol

N: 21. 1. 1897

F: 1945 - 50 místopředseda KSS, 1945 - 51 člen ÚV KSS, 1945 - 50

předsednictva ÚV KSS, členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4.

1945, dále zvolen na 9. sjezdu, z funkce uvolněn v únoru 1951.

O: 1945 - 46 předseda sboru pověřenců, 1945 - 50 poslanec, 1946 - 48 místopředseda a 1948 - 50 předseda SNR, od 1945 poslanec NS, 1945 - 48 předseda Zväzu sl. partyzánov.

V: 1967 - hrdina ČSSR in mem.

Z: 15. 12. 1952

1001. Šmidke Vladimír

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v listopadu 1970

1002. Šoltész Jozef

N: 1. 5. 1909

F: 1944 - 53 člen ÚV, 1945 - 50 předsednictva ÚV KSS, členem prozatimního ÚV KSČ zvolen 8. 4. 1945.

O: 1945 - 46 min. sociální péče, 1946 - 51 pověřenec různých resortů. 1969 - 72 velvyslanec v Maroku.

V: 1968 - ř. pr.

Z: 19. 3. 1977

1003. Šorm František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, člen ÚV zvolen na 12. a 13.sjezdu, uvolněn 26. 9. 1969

1004. Špaček Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, uvolněn 26. 9. 1968, člen PÚV leden 1968 - duben 1969, též srpen 1968, člen SÚV březen - duben 1968, srpen 1968 - květen 1969, taj. ÚV KSČ březen - duben 1968, srpen 1968 - květen 1969.

1005. Špačková Anna

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

1006. Špak Michal

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu

1007. Španiel Miroslav

N: 1. 9. 1936

F: 1977 - 82 prac. ÚV KSČ, kand. ÚV zvolen na 17. sjezdu.

O: 1970 - 77 tajemník ÚV SSM, od 1982 člen předsednictva a tajemník ÚRO, od 1986 poslanec SL FS.

V: 1986 - ř. pr.

1008. Špejra Václav

F: členem VÚV říjen 1988 - listopad 1989

1009. Špindler Matěj

F: členem ÚV KSČ zvolen na 11. a 12. sjezdu, zemřel v dubnu 1966

1010. Šprocha Štefan

F: členem ÚKRK zvolen na 15., 16., a 17. sjezdu

1011. Šraier Karel

F: člen ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

1012. Štafa František

N: 31. 12. 1932

F: členem ÚV KSČ kooptován 25. 11. 1982, zvolen na 17. sjezdu.

O: 1970 - 81 vedoucí Úřadu předsednictva vlády, od 1981 primátor hl. m. Prahy, od 1983 poslanec SL FS a člen předsednictva FS. V: 1982 - ř. pr.

1013. Štanceľ Michal

N: 20. 10. 1921

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968

O: 1953 - 60 náměstek předsedy Sl. úřadu sociálního zabezpečení, 1960 - 63 náměstek předsedy, 1963 - 68 předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení, 1968 - 83 min. práce a sociálních věcí ČSSR, 1971 - 86 poslanec SN FS. V: 1971 - ř. pr., 1981 - ř. rep.

1014. Štanceľ Miloslav

N: 8. 10. 1932

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

O: od 1984 tajemník ÚRO, člen předsednictva a sekretariátu ÚRO.

1015. Šťastná Věra

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 11. sjezdu

1016. Šťefaňák Michal

N: 29. 11. 1932

F: 1980 - 84 zástupce vedoucího oddělení mez. politiky ÚV KSČ. Kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

V: 1982 - ř. pr.

1017. Štefánková Margita

F: členem ÚKRK zvolena na 16. sjezdu

1018. Štěchová Stanislava

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

1019. Štencl Ján

N: 5. 4. 1912

F: 1962 - 68 člen ÚV KSS, náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden na CK 18. 12. 1952, zvolen na 10. a 11. sjezdu

O: 1960 - 86 poslanec, 1970 - 76 místopředseda SNR, 1958 - 60 místopředseda sboru pověřenců, 1963 - 68 pověřenec - předseda Komise lidové kontroly SNR, 1969 - 70 předseda Nějvyššího kontrolního úřadu SSR. V: 1958 - ř. pr.

   1962 - ř. rep.

1020. Štěpán Miroslav /HK/

F: člen ÚV kooptován 31.8.1968, rezignoval v červnu 1970

1021. Štěpán Miroslav /Praha/

F: členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988, člen PÚV říjen 1988 - listopad 1989, člen SÚV duben - říjen 1988.

1022. Štěpina Jozef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

1023. Štětina Ladislav

F: členem ÚKRK kooptován 17. 9. 1970, zvolen na 14.sjezdu, člen BÚKRK listopad 1970 - květen 1971

1024. Štětka Josef

N: 13. 1. 1885

F: členem ÚRK zvolen na 8., 9., 10., a 11. sjezdu, předs. ÚRK březen 1946 - prosinec 1962.

O: od 1945 poslanec a člen předsednictva NS.

V: 1955 - ř. rep.

   1960 - ř. K.G.

Z: 24. 10. 1963

1025. Števček Pavol

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1026. Štička Vladimír

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948

1027. Štich Zdeněk

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, kand. ÚV zvolen na 12. sjezdu

1028. Štoll Ladislav

N: 26. 6. 1902

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15. sjezdu.

O: člen kor. (1956) a akad. ČSAV (1960). 1949 - 52 rektor Vysoké školy polit. a hosp. věd, 1953 min. vysokých škol, 1953 - 54 min. školství, 1954 - 56 min. kultury, 1956 - 61 rektor Institutu spol. věd při ÚV KSČ, 1962 - 68 a od 1972 ředitel Ústavu pro č. a svět. liter. ČSAV. V: 1955, 62 - ř. rep.

   1951, 72 - l.s.c.

   1973 - ř. V.ú.

Z: 6. 1. 1981

1029. Štreba Jozef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu, členem ÚKRK zvolen na 15. a 16. sjezdu

1030. Štrougal Lubomír

N: 19. 10. 1924

F: 1948-57 prac.    1957-59 vedoucí tajemník KV KSČ v Českých Budějovicích    1958-62 člen ÚV KSČ, zvolen na 11.sjezdu

   1959-61 ministr zemědělství,lesního a vodního hospodářství

 3/1959-6/61 člen SÚV KSČ

   1960-69 poslanec NS

   1961-65 ministr vnitra

   1962-66 člen ÚV KSČ, zvolen na 12.sjezdu

   1965-67 předseda zemědělské komise ÚV KSČ

 4/1965-4/68 člen SÚV KSČ

             tajemník ÚV KSČ

   1966-68 člen ÚV KSČ, zvolen na 13.sjezdu

   1967-69 předseda komise ÚV KSČ pro otázky životní úrovně            člen ekonomické komise ÚV KSČ

   1968-? místopředseda vlády ČSSR

   1968-69 předseda Hospodářské rady

   1968-71 poslanec ČNR

10/1968-4/69 člen VV PÚV KSČ

11/1968-10/88 člen PÚV KSČ

11/1968-1/70 člen SÚV KSČ

              tajemník ÚV KSČ

              člen BÚV KSČ

              předseda BÚV KSČ

   1969-? poslanec SL FS

 1/1970-? předseda vlády ČSSR

   1971-76 člen ÚV KSČ, zvolen na 14.sjezdu

   1976-81 člen ÚV KSČ, zvolen na 15.sjezdu

   1978-81předseda Výboru pro tělesnou výchovu a sport vlády ČSSR

   1981-86 člen ÚV KSČ, zvolen na 16.sjezdu

   1986-? člen ÚV KSČ, zvolen na 17.sjezdu

O: V: 1973 - ř. V.ú.

   1974 - ř. rep.

   1984 - hrd. soc. pr.

   1984 - ř. K.G.

   1984 - ř. říj. rev.

1031. Šubrt Václav

F: členem ÚKRK zvolen na 15. a 16. sjezdu

1032. Šulczi Gejza

F: za člena ÚKRK kooptován 31. 8. 1968, zvolen na 14. sjezdu

1033. Šumbera Jan

F: za člena ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

1034. Švarcová Anežka

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

1035. Švec Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

1036. Švermová Marie

N: 17. 8. 1902

F: členem prozatimního ÚV KSČ zvolena 8. 4. 1945, dále zvolena na 8. a 9. sjezdu, vyloučena 21. 2. 1951, člen PÚV prosinec 1945 - listopad 1950, člen UP 1948, člen SÚV duben 1946 - listopad 1950, člen OS květen 1949 - listopad 1950, ZGT únor 1947 - listopad 1950

O: 1945 - 51 poslankyně NS

V: 1968 - ř. rep.

1037. Švestka Bedřich

N: 16. 1. 1912

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu, člen BÚV leden 1970 - květen 1971

O: prof. a 1970 - 76 rektor UK, člen kor. (1970) a akad. ČSAV (1975), 1970 - 82 člen prezídia ČSAV. 1960 - 62 čs. velvyslanec v Jugoslávii, 1962 - 64 v Alžírsku. Od 1976 poslanec SN FS, od 1976 předseda Čs. mírového výboru a člen předsednictva ÚV NF ČSSR, od 1980 člen Světové rady míru.

V: 1970 - ř. pr.

   1982 - ř. V.ú.

   1987 - ř. rep.

   1987 - zl. med. za mír

1038. Švestka Oldřich

N: 24. 3. 1922

F: 1963 - 69 člen ideol. komise ÚV KSČ, od 1971 poslanec SL FS. Kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13., 14., 15., a 16. sjezdu, člen PÚV duben 1968 - srpen 1968, člen SÚV prosinec 1970 - červen 1983, člen BÚV září 1969 - květen 1971, taj. ÚV KSČ prosinec 1970 - říjen 1975, taj. BÚV březen - prosinec 1970.

O: 1945 - 58 red., 1958 - 68 a od 1975 šéfred. Rudého práva, 1969 - 71 šéfred. Tribuny, V: 1970 - ř. pr.

   1972 - ř. rep.

   1973 - ř.V.ú.    1982 - ř. K.G.

Z: 8. 6. 1983

1039. Švorcová Jiřina

N: 25. 5. 1928

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu, 16. a 17. sjezdu.

O: od 1951 členka Div. na Vinohradech, od 1972 předsedkyně SVazu č. dram. umělců, od 1978 místopředsedkyně Svazu čs. dram. umělců. V: 1970 - ř. pr.

   1978 - ř. V.ú.

   1980 - l. s. c.

   1973 - z. um.

   1984 - nár. um.

1040. Takáč Samuel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12.sjezdu, kand. ÚV zvolen na 13. sjezdu

1041. Tatarka Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

1042. Taufer Jiří

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, do funkce znovu povolán na CK 18. 12. 1952, kand. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu

1043. Taussigová Jarmila

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8. a 9. sjezdu, vyloučena 6. 12. 1951, člen SÚV 1947, člen KSK listopad 1948 - listopad 1951

1044. Tesáková Marie

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

1045. Tesař František

N: 20. 8. 1923

F: 1962 - 64 vedoucí tajemník OV KSČ v Pardubicích, 1964 - 68 vedoucí tajemník Svč. KV KSČ, od 1969 vedoucí tajemník Vchč. KV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu.

O: 1967 - 69 poslanec NS, od 1969 poslanec SL FS, od 1978 předseda Vchč. KV NF.

V: 1973 - ř. pr.    1973 - ř. V.ú.

   1983 - ř. rep.

1046. Tesař Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

1047. Tesařová Zdenka

F: člen VÚV říjen 1988 - 1989

1048. Tesla Josef

N: 22. 5. 1905

F: 1945 - 47 vedoucí tajemník KV KSČ v Hradci Králové, 1950 - 52 v Ústí nad Labem, kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, do funkce člena ÚV KSČ převeden 4. 9. 1953, zvolen na 10. a 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12. sjezdu, člen PÚV září 1953 - červen 1954, člen OS leden 1952 - červen 1954, taj. ÚV leden 1952 - září 1953, člen KSK prosinec 1960 - prosinec 1962.

O: 1955 - 57 min. pracovních sil, 1957 - 59 min. bez portfeje, od 1945 poslanec NS. V: 1955 - ř. rep.

Z: 29. 4. 1963

1049. Theis Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 26. 11. 1989

1050. Tlapák Jaroslav

N: 17. 5. 1930

F: 1969 - 70 vedoucí odboru ekon. oddělení byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v č. zemích, 1970 - 73 vedoucí politickoorganizačního oddělení Svč. KV KSČ, členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu

O: 1973 - 86 min. financí ČSR, od 1986 místopředseda vlády ČSR, od 1976 poslanec ČNR.

V: 1980 - ř. pr.

1051. Toman Josef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

1052. Toman Miroslav

N: 28. 5. 1935

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

O: 1975 - 80 ředitel odboru na min. zeměd. ČSSR, 1980 - 81 náměstek předsedy Státní plánovací komise, 1981 - 83 min. zeměd. a výživy ČSR, od 1983 min. zeměd. a výživy ČSSR, od 1986 místopředseda vlády ČSSR, 1981 - 86 poslanec ČNR, od 1986 poslanec SN FS. V: 1985 - ř. pr.

1053. Tomány Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

1054. Tomášek Karol

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. a 10. sjezdu, funkce zbaven 7. 2. 1956

1055. Tomašovič Jaroslav

N: členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

1056. Tomsa Václav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1057. Tondl Jan

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 12., 13. a 14. sjezdu

1058. Tonhauser Pavol

N: 27. 1. 1909

F: 1951 - 53 vedoucí oddělení ÚV KSS, 1953 - 60 vedoucí tajemník KV KSS v Banské Bystrici, 1955 - 68 člen ÚV KSS, kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu.

O: 1945 - 51 vedoucí tajemník Krajské odborové rady v Bratislavě a člen ÚRO, 1960 - 62 předseda Sdl. KNV, 1962 - 69 předseda sl. výboru Svazu spotřebních družstev, 1969 - 83 předseda Sl. svazu spotřebních družstev, od 1971 člen předsednictva ÚV NF SSR.

V: 1959 - ř. pr.

   1969 - ř. rep.

   1973 - ř. V.ú.

   1979 - ř. K.G.

1059. Tomsa Pavel

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13.sjezdu

1060. Tousa Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1061. Traksl Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

1062. Trávníček Tomáš

N: 21. 12. 1918

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 15., 16. a 17. sjezdu.

O: prof. a 1961 - 62 prorektor UK. Od 1971 místopředseda ÚV NF ČSSR, 1969 - 71 poslanec SL FS a předseda jejího kulturního výboru, od 1971 poslanec SN FS a člen předsednictva FS. Od 1974 člen předsednictva Světové rady míru. V: 1973 - ř. V.ú.

   1978 - ř. rep.

   1979 - zl. medaile míru

1063. Trmal Josef

F: členem ÚKRK zvolen na 16. a 18. sjezdu

1064. Trojan Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

1065. Trojánek Vojtěch

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen BÚV prosinec 1968 - květen 1970

1066. Trojanová Marie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 8., 9. a 10. sjezdu

1067. Tröml Augustin

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1068. Trousilová Gusta

F: náhr. ÚV KSČ zvolena na 8. sjezdu

1069. Truhlíková Vlasta

F: členem ÚKRK zvolena na 17. sjezdu

1070. Tůma Eduard

F: člen KSK prosinec 1951 - červen 1958

1071. Turček Julius

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970, člen PÚV srpen 1968

1072. Turzo Eugen

N: 20. 6. 1922

F: 1964 - 68 vedoucí tajemník OV KSS Bratislava - vidiek, 1968 - 69 tajemník, 1969 - 73 vedoucí tajemník Zsl. KV KSS, 1969 - 76 člen ÚV KSS, 1973 - 83 vedoucí oddělení státní administrativy ÚV KSČ, členem ÚV KSČ kooptován 30. 1. 1970, zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu, uvolněn 25. 11. 1983, členem ÚKRK kooptován v listopadu 1983, zvolen na 17. sjezdu.

O: 1971 - 73 předseda Zsl. KV NF, Od 1971 poslanec SN FS. V: 1972 - ř. pr.

   1973 - ř. V.ú.

   1982 - ř. rep.

1073. Tymeš František

N: 14. 10. 1895

F: členem ÚV KSČ kooptován při sloučení SD a KSČ 27. 6. 1948, znovuzvolen na 10., 11., 12. a 13. sjezdu, náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu.

O: 1945 - 48 člen představenstva Čs. soc. dem., od 1945 poslanec, 1945 - 47 místopředseda a od 1948 člen předsednictva NS, od listopadu 1947 do února 1948 náměstek předsedy vlády.

V: 1960 - ř. rep.

   1965 - ř. K.G.

Z: 2. 10. 1968

1074. Tyšer František

F: kand. ÚV zvolen na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 26. 11. 1989

1075. Ťažký Anton

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970, člen PÚV srpen 1968, srpen 1968 - duben 1969

1076. Ťopek František

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1077. Ueberall Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

1078. Uher Jakub

F: členem ÚKRK zvolen na 16. a 17. sjezdu

1079. Uher Jindřich

F: členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8. sjezdu, znovuzvolen na 10., 11., 12., 13. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, člen OS leden 1952 - leden 1953, taj. ÚV KSČ leden 1952 - leden 1953

1080. Uhlíř Jaroslav

F: kand. ÚV zvolen na 11. sjezdu

1081. Uhlíř Václav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu, znovuzvolen na 10. a 11. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, člen ÚKRK zvolen na 12., 13., 14. a 15. sjezdu, člen BÚKRK říjen 1969 - květen 1971

1082. Ulčová Věra

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

1083. Ulrich Josef

F: člena ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8. sjezdu

1084. Urban Bohumil

N: 29. 6. 1934

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 19. 12. 1987.

O: 1971 - 77 generální ředitel oborového podniku Průmysl papíru a celulózy v Praze, 1977 - 78 náměstek min., 1978 - 81 ministr prům., ČSR, od 1981 min. zahr. obchodu ČSSR. 1980 - 86 poslanec ČNR, od 1986 poslanec SL FS. V: 1984 - ř. pr.

1085. Urban Zdeněk

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu

1086. Urbančok Michal

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

1087. Urbánek Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

1088. Urbánek Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, člen PÚV říjen 1988 - listopad 1989, člen SÚV v listopad 1989, člen VÚV říjen 1988 - listopad 1989, gen. taj. ÚV KSČ zvolen 24. 11. 1989, předs. VÚV říjen 1988 - listopad 1989.

1089. Uzel Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

1090. Vacek František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

1091. Vacek Miroslav

N: 29. 8. 1935

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

O: generálporučík. Od 1985 velitel Záp. vojenského okruhu, od 1986 poslanec SN FS.

1092. Vacek Václav

N: 11. 9. 1877

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu.

O: 1946 - 54 volený primátor hl. m. Prahy.

V: 1954, 55 - ř. rep.

1093. Václavík Milán

N: 31. 3. 1928

F: členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu.

O: armádní generál (1986). Od 1951 důstojník ČSLA, 1983 - 85 první zástupce min. národní obrany ČSSR, od 1985 ministr národní obrany, 1981 - 85 poslanec ČNR, od 1985 poslanec SL FS.

V: 1974 - řád rudé hvězdy

   1978 - ř. pr.

1094. Václavík Václav

N: 26. 9. 1929

F: 1968 - 72 postupně tajemník a vedoucí tajemník OV KSČ ve Vsetíně, 1972 - 86 tajemník, od 1986 vedoucí tajemník Svm. KV KSČ. Členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988, člen VÚV říjen 1988.

V: 1979 - ř. pr.

1095. Vaculík Martin

F: členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, uvolněn 26. 9. 1969, kand. PÚV září 1963 - červen 1968, člen SÚV červen 1966 - duben 1968

1096. Vačok Václav

N: 28. 9. 1926

F: 1962 - 68 a od 1969 člen ÚV KSS, 1970 - 72 člen předsednictva a tajemník ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu.

O: 1958 - 69 ředitel n. p. Kovohutě v Istebném, 1969 - 70 min. prům. SSR, 1976 - 83 min. výstavby a tech. SSR, 1983 - 86 předseda Sl. komise pro věd. tech. a investiční rozvoj, 1972 - 76 a 1983 - 86 místopředseda vlády SSR, od 1971 poslanec SNR.

V: 1969, 76 - ř. pr.

   1986 - ř. rep.

1097. Vach Václav

F: členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945

1098. Vais František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v dubnu 1951

1099. Vajnar Vratislav

N: 17. 9. 1930

F: 1972 - 74 pracovník oddělení mez. pol. ÚV KSČ, 1974 - 77 pomocník gen. tajemníka ÚV KSČ, 1977 - 83 vedoucí sekretariátu gen. tajemníka ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: 1958 - 72 pracovník min. zahr. věcí, od 1983 min. vnitra ČSSR a poslanec SL FS. V: 1980 - ř. pr.

1100. Válek Bohumil

F: členem ÚRK zvolen na 9., 10., 11. sjezdu

1101. Válek Břetislav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

1102. Válek Jozef

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

1103. Válek Miroslav

N: 17. 7. 1927

F: od 1969 člen ÚV a předsednictva ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17.sjezdu, člen PÚV v listopad 1989.

O: od 1969 min. kult. SSR, od 1976 poslanec SNR. V: 1975 - z.um.

   1977 - n.um.

   1966 - l.s.c.

   1977 - ř.pr.

1104. Valenta Josef

N: 18. 8. 1925

F: členem ÚKRK zvolen na 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu.

O: 1945 - 50 red. Rudého práva, 1951 - 53 čas. Funkcionář, 1956 - 68 hl. red. Života strany, 1969 - 72 předseda Svazu českých novinářů a první místopředseda Ústředí novinářů ČSSR, 1972 - 77 předseda Č. svazu novinářů a místopředseda ÚV Čs. svazu novinářů, od 1977 předseda ÚV Č. svazu novinářů, 1969 - 71 poslanec ČNR, 1969 - 77 člen ÚV NF ČSSR. V: 1973 - ř. pr.

   1985 - ř. V.ú.

   1985 - ř.V.ú.

1105. Való Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu, rezignoval v listopadu 1970, členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1106. Való Jozef

N: 7. 3. 1898

F: 1950 - 68 člen ÚV KSS, členem ÚV KSČ zvolen na 9. a 10. sjezdu, dále do funkce převeden 31.8.1968, kand. ÚV zvolen na 11., 12. a 13. sjezdu.

O: 1945 - 69 poslanec, 1952 - 64 a 1968 - 69 místopředseda NS, 1969 - 71 poslanec a 1969 - 70 místopředseda SL FS, 1948 - 60 předseda Sl. úřadu důchodového zabezpečení.

V: 1955, 58 - ř. rep.,    1968 - ř. K.G.

   1971 - ř. pr.

Z: 16. 2. 1978

1107. Való Vasil

N: 24. 4. 1921

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu.

O: generálplukovník (1975). Od 1945 zastával různé velitelské funkce v ČSLA, od 1971 první náměstek min. nár. obrany ČSSR. V: 1971 - ř. pr.

   1975 - ř. V.ú.

1108. Valouch Zdeněk

F: člen OS leden - září 1951

1109. Valtera Karel

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. a 14. sjezdu

1110. Vaněček Milan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

1111. Vanko Ignác

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v listopadu 1952

1112. Varga Július

N: 7. 7. 1931

F: 1969 - 73 vedoucí tajemník OV KSS v Komárně, 1973 - 86 vedoucí oddělení stranické práce v zemědělství, potr., prům., lesním a vodním hospodářství ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu.

O: od 1986 min. zeměd. a výživy SSR.

V: 1981 - ř. pr.

1113. Varga Pavol

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1114. Varholík Juraj

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

1115. Vartík František

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

1116. Vašíček Jaroslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

1117. Vaško Michal

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu

1118. Vavák Jozef

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970

1119. Vávra Rudolf

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu

1120. Vavrík Karol

F: členem ÚKRK zvolen na 14. sjezdu

1121. Vavruš Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

1122. Vecker Miloslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10., 11. a 12. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 13., 14., 15., 16. a 17. sjezdu, člen BÚKRK listopad 1968 - květen 1971, předs. KKRČ listopad 1988 - 1989

1123. Večeřa Karel

F: členem ÚKRK zvolen na 15.sjezdu

1124. Vedra Vladimír

F: člen ÚV zvolen na 17.sjezdu

1125. Vejr Karel

F: členem ÚKRK kooptován 17. 9. 1970, zvolen na 14. sjezdu

1126. Vejražka Vítězslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

1127. Velčický Štefan

F: členem ÚKRK zvolen na 13. sjezdu

1128. Verešová Anna

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

1129. Veselá Jiřina

N: 21. 12. 1930

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu.

O: od 1978 tajemnice, členka předsednictva a členka sekretariátu ÚRO, od 1979 členka předsednictva ÚV Čs. svazu žen, od 1981 poslankyně SN FS.

V: 1980 - ř. pr.

1130. Veselý František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

1131. Veselý Jindřich

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu

1132. Vetiška Rudolf

N: 25. 12. 1895

F: 1945 - 49 vedoucí tajemník KV KSČ ve Strakonicích, 1949 - 51 v Liberci, člena ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8., 9., 10., 11. a 12. sjezdu.

O: od 1948 poslanec NS, 1953 - 63 rektor Vysoké stranické školy při ÚV KSČ,

V: 1955 - ř. rep.

   1965 - ř. K.G.

Z: 3. 6. 1966

1133. Veverková Jitka

F: členem ÚV KSČ zvolena na 15. sjezdu

1134. Vévodová Milada

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 14. sjezdu

1135. Vidimský Josef

F: členem ÚRK zvolen na 8. sjezdu, uvolněn na zač. roku 1948

1136. Vítek Josef

F: členem ÚRK zvolen na 8., 9., 10. a 11. sjezdu

1137. Vízek Antonín

F: členem ÚKRK kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v prosinci 1969

1138. Vlasák František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. a 13. sjezdu, vyloučen 26. 9. 1969

1139. Vlček Jaroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. a 15. sjezdu

1140. Vlček Stanislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 12. sjezdu, vyloučen 22. 10. 1964

1141. Vlček Vojtěch

F: členem ÚV KSČ kooptován 29. 11. 1945, zvolen na 8. sjezdu, rezignoval v květnu 1949

1142. Vobecká Marie

N: 11. 9. 1889

F: členem ÚV KSČ kooptována 29. 11. 1945, zvolena na 8. sjezdu.

O: od 1945 se organizačně podílela na osidlování severočeského pohraničí.

Z: 11. 7. 1947

1143. Vocetka Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu, odvolán 28. 2. 1957

1144. Voda (Pexa) Bedřich,

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, člen OS únor 1952 - listopad 1953, taj. ÚV KSČ únor 1952 - listopad 1953. O:

Z: listopadu 1953,

1145. Vodička Jan

N: 10. 7. 1893

F: člena ÚV KSČ kooptován 2. 8. 1945, zvolen na 8., 9., 10. a 11. sjezdu.

O: od 1945 poslanec NS, od 1951 předseda ÚV SPB a místopředseda FIR.

Z: 9. 3. 1961

1146. Vodsloň František

F: náhr. ÚV KSČ zvolen na 8. a 9. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden na CK 18. 12. 1952, zvolen na 10., 11., 12. a 13. sjezdu a též mim. sjezdu 22. 8. 1968, vyloučen 30. 5. 1969

1147. Vojáček Bohumil

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1148. Vojáček Bořivoj

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, člen PÚV srpen 1968

1149. Vojtas Oldřich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10., 11. a 12. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 13. sjezdu

1150. Vojtěch František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

1151. Vojtko Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

1152. Vokrouhlický Zbyněk

F: členem ÚV KSČ kooptován 31. 8. 1968, vyloučen 26. 9. 1969

1153. Vokrouhlíková Marcela

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

1154: Voleník Oldřich

N: 31. 5. 1919

F: 1955 - 57 tajemník a 1957 - 60 vedoucí tajemník KV KSČ v Ústí nad Labem, 1960 - 61 tajemník Svč., 1961 - 62 Svm. KV KSČ, 1962 - 68 vedoucí tajemník Svm KV KSČ??, kand. ÚV KSČ zvolen na 11. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 12. a 13. sjezdu, člen SÚV duben 1968 - srpen 1968.

O: 1962 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 poslanec SL FS a místopředseda FS, od 1971 poslanec a místopředseda ČNR.

V: 1969 - ř. pr.

   1979 - ř. V.ú.

Z: 8. 3. 1987

1155. Volopichová Barbora

F: náhr. ÚV KSČ zvolena na 9. sjezdu

1156. Vorel Karel

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1157. Voslářová Zdenka

F: kand. ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu, člen ÚKRK zvolen na 17. sjezdu, člen KKRČ listopad 1988 - listopad 1989

1158. Vrabec Václav

F: kand. ÚV zvolen na 15. sjezdu

1159. Vrbická Vilma

F: členem ÚV KSČ zvolena na 16. sjezdu

1160. Vrňatová Božena

F: členem ÚKRK zvolena na 12., 13., 14. a 15. sjezdu

1161. Vybíhal Richard

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, rezignoval v únoru 1951

1162. Weinlich Stanislav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 15. sjezdu

1163. Weit Milan

F: členem ÚKRK kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970, člen BÚKRK listopad 1968 - leden 1970

1164. Wróbel Oldřich

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

1165. Zábojník Alois

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu

1166. Zábranská Marie

F: členem ÚV KSČ zvolena na 17. sjezdu

1167. Zajíc Miroslav

N: 9. 4. 1935

F: od 1987 vedoucí oddělení stranické práce v zeměd., potr. průmyslu, lesního a vod. hospodářství ÚV KSČ. Členem ÚV KSČ kooptován 9. 4. 1988, člen PÚV v listopadu 1989, člen SÚV červen - listopad 1989, taj. ÚV červen 1989 - listopad 1989.

1168. Zamek Andrej

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1169. Zápotocký Antonín

N: 19. 12. 1884

F: členem ÚV KSČ od konce května 1945, zvolen na 8., 9. a 10. sjezdu, člen PÚV květen 1945 - červen 1954, člen PK a UP 1948, člen PB červen 1954 - listopad 1957, člen PS 1947, leden 1951 - červen 1954.

O: 1945 - 50 předseda ÚRO, 1945 - 53 poslanec NS, 1948 náměstek předsedy vlády, 1948 - 53 předseda vlády. Od 21. 3. 1953 prezident ČSR.

V: 1953 - hrd. soc. práce

   1953, 54, 55 - ř. K.G.

Z: 13. 11. 1957

1170. Záruba Antonín

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968

1171. Zavadil Karel

F: členem ÚRK zvolen na 11. sjezdu

1172. Zavadil Miroslav

N: 9. 1. 1932

F: členem ÚV KSČ zvolen na 13. a dále na 15., 16. a 17. sjezdu, kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu, kand. PÚV duben - říjen 1988, člen PÚV říjen 1988 - listopad 1989, člen SÚV únor 1987 - duben 1988.

O: 1963 - 68 předseda ÚV ČSM, 1970 - 71 vedoucí tajemník ÚV NF ČSR, 1972 - 75 generální ředitel Čedoku, 1975 - 84 ústřední tajemník ÚV SČSP, 1984 - 87 čs. velvyslanec v SSSR, 1964 - 69 poslanec NS, 1969 - 71 a 1976 - 1986 poslanec SL FS, od 1987 předseda ÚRO.

V: 1982 - ř.pr.

1173. Zbránek František

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952

1174. Zelenka Jan

N: 5. 12. 1923

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. sjezdu, členem ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu

O: 1955 - 62 šéfred. Večerní Prahy, 1962 - 66 redaktor ČTK, od 1967 - květen 1968 a duben - srpen 1969 šéfred. týdeníku Květy, od srpna 1969 ústřední ředitel ČST, 1971 - 73 předseda správní rady Mez. rozhlasové a televizní organizace. Od 1971 poslanec SL FS.

V: 1973 - ř. pr.

   1983 - ř. V.ú.

   1979 - čs. novinářská cena

1175. Zelenková Jiřina

F: členem ÚV KSČ zvolena na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptována 31. 8. 1968, uvolněna 26. 9. 1969

1176. Zelingerová Libuše

F: členem ÚKRK zvolena na 17. sjezdu

1177. Zeman Ján

F: kand. ÚV KSČ zvolen na CK 18. 12. 1952, členem ÚV KSČ zvolen na 10. sjezdu

1178. Zerván Ján

N: 13. 7. 1922

F: 1952 - 62 člen a místopředseda ústřední revizní komise KSS. Členem ÚRK KSČ zvolen na 11. sjezdu.

O: 1969 - 71 ředitel Ústavu pre výskum financií v Bratislavě, 1971 - 86 předseda Sl. cenového úradu

1179. Zika Miloslav

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 16. a 17. sjezdu

1180. Zimáková Helena

F: náhr. ÚV KSČ zvolena na 9. sjezdu

1181. Zmrhal Antonín

N: 22. 7. 1882

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8., 9. a 10. sjezdu.

O: od 1946 poslanec NS, 1946 - 47 ministr vnitřního obchodu, od 1947 předseda Ústřední rady družstev.

Z: 26. 11. 1954.

1182. Zollpriester Václav

F: členem ÚKRK zvolen na 17. sjezdu

1183. Zrak Jozef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, rezignoval v lednu 1970, člen PÚV srpen 1968, srpen 1968 - duben 1969

1184. Zubíček Jan

F: kand. ÚV KSČ zvolen na 14. sjezdu

1185. Zuda Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na mim. sjezdu 22. 8. 1968, kooptován 31. 8. 1968, uvolněn 26. 9. 1969

1186. Zupka František

N: 30. 6. 1901

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9., 10., 11., 12. a dále 14. a 15. sjezdu

O: 1945 - 49 a 1953 - 54 předseda Sl. odborové rady, 1948 - 50 pověřenec práce a sociální péče, 1950 - 52 a 1954 - 65 předseda ÚRO, 1950 - 65 místopředseda SOF, 1945 - 57 a 1968 - 71 člen ÚV a předsednicva ÚV KSS, 1946 - 69 poslanec NS, od 1969 SL FS.

V: 1955 - ř. K.G.,    1971 - ř. rep.

   1973 - ř.V.ú.

Z: 2. 6. 1976

1187. Zuska Zdeněk

N: 27. 4. 1931

F: 1969 - 70 vedoucí oddělení byra pro řízení stranické práce v č. zemích, členem ÚV KSČ kooptován 26. 6. 1970, zvolen na 14., 15. a 16. sjezdu.

O: 1970 - 81 primátor hl m. Prahy, od 1981 místopředseda vlády ČSR, od 1971 poslanec SL FS a 1971 - 81 člen předsednictva FS. V: 1973 - ř. pr.

   1981 - ř. V.ú.

Z: 17. 12. 1982

1188. Zuzaňák Josef

F: členem ÚV KSČ zvolen na 9. sjezdu, v únoru 1951 vzal ÚV KSČ na vědomí zánik členství v ÚV k roku 1950

1189. Zvonař František

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

1190. Žabčík Milan

F: členem ÚV KSČ zvolen na 15. a 16. sjezdu

1191. Žák Jaromír

N: 18. 10. 1942

F: 1974 - 82 pracovník ÚV KSČ, 1982 - 85 zástupce vedoucího ekonomického oddělení ÚV KSČ, kand. ÚV KSČ zvolen na 17. sjezdu, do funkce člena ÚV KSČ převeden 15. 6. 1989

O: od 1985 min. financí ČSSR, od 1986 poslanec SL FS

1192. Žaloudek Miroslav

F: členem ÚV KSČ zvolen na 8. sjezdu

1193. Žídková Eva

F: členem ÚKRK zvolena na 17. sjezdu