This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Wikipedia, chū-iû ê pek-kho-choân-su

Hoan-gêng kong-lîm Wikipedia,
lâng-lâng lóng ē-tàng siá ê chū-iû ê pek-kho-choân-su.
Chit-má ū 227,179 phiⁿ Pe̍h-ōe-jī ê bûn-chiuⁿ
Embassy, Embajada, 大使館, السفارة, Посольство, Botschaft, Ambassade, 대사관, Tòa đại sứ

FAQ · Soa-pôaⁿ · Pian-chi̍p · Guestbook · Sin bûn-chiuⁿ · Chhiū-á-kha · Wikia 漢字版 (本地籌備處)
Án-chóaⁿ tha̍k (How to read) · Án-chóaⁿ phah-jī (How to type POJ) · Án-chóaⁿ siá

Jī-bó sek-ín

A | Aⁿ | B | C | CH | CHH | D | E | Eⁿ | F | G | H | I | Iⁿ | J | K | KH | L | M | N | NG | O | Oⁿ | | P | PH | Q | R | S | T | TH | U | V | W | X | Y | Z

Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ

ROCanthemBySunYatSen.jpg
Taⁿ--ê Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-koaSun Tiong-san kah in bō͘-liâu chok-sû, Thiâⁿ Bō͘-ûn (程懋筠) chok-khek. Pa̍t-miâ Sam-bîn Chú-gī Koa, mā-sī Tiong-kok Kok-bîn-tóng--ê tóng-koa. Tī 1937 nî chèng-sek kéng kok-koa í-chêng, hőng khoàⁿ-choè Tiong-hôa Bîn-kok kok-koa--ê ū Kheng-hûn-koa (卿雲歌), Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū Kan (中華雄立宇宙間) téng koa-khek. (Sòa-loeh tha̍k...) Chûn-tóng · Thê-miâ

Lí kám chai-iáⁿ...

Doty.jpg

Sin-bûn kì-sū

Parker Solar Probe insignia.png
  • 8 goe̍h 14 ji̍t: Italia ê Genoa siâⁿ chi̍t tiâu kiô Ponte Morandi tn̄g--khì, chō-sêng siōng-bô 39 lâng sí-bông.
  • 8 goe̍h 12 ji̍t: Bí-kok NASA ê Thài-iông thàm-châ-ki Parker Solar Probe (tô͘) tùi Cape Canaveral chhut-hoat.
  • 8 goe̍h 5 ji̍t í-lâi tī Ìn-nî Lombok tē-hng ê tē-tāng í-keng chō-sêng siōng-bô 300 lâng sí-bông.
  • 7 goe̍h 15 ji̍t: Hoat-kok ê kok-ka kha-kiû-tūi tī 2018 nî FIFA Sè-kài-poe tang-tiong tit tio̍h iu-sèng; tē-jī-miâ sī Croatia.
Kî-thaⁿ ê sin-bûn

Tong-nî ê kin-á-ji̍t...

Wikipedia ê chí-mōe kang-sū

Wikipedia ê gí-giân