This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

1 E+8 m²

เกาะภูเก็ต
โซล

1 E+8 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 100 ตารางกิโลเมตรตัวอย่างพื้นที่ขนาดมากกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตร