This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

เอกราช

13 อาณานิคมของราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ทางชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาประกาศอิสรภาพ ในปีค.ศ. 1776

เอกราช คือ ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของชาติหรือรัฐ มีอำนาจอธิปไตยไม่ถูกกดขี่ควบคุมทางการเมืองหรือเป็นอาณานิคมจากรัฐบาลภายนอก

การประกาศเอกราช

บางครั้ง รัฐหนึ่งๆ ต้องการเอกราชจึงได้ประกาศเอกราช เช่น สกอตแลนด์ เป็นต้น โดยการลงคะแนนเสียง ถ้าชนะจะได้ประกาศเอกราช บางประเทศเมื่อเสร็จสิ้นจากสงครามก็ประกาศเอกราชทันที เช่น อินโดนิเซีย

ดูเพิ่ม