This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

สถานะการอนุรักษ์

สถานะการอนุรักษ์ หรือ สถานะการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต (อังกฤษ: Conservation status) คือการจัดระดับความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตที่จะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ในปัจจุบันและในอนาคตที่ไม่ไกลจากนี้ การจัดระดับอนุรักษ์ใช้กฎเกณฑ์ในการพิจารณาหลายข้อ มิใช่แต่เพียงจำนวนประชากรที่ยังคงเหลือ แต่การเพิ่มหรือลดจำนวนประชากรในช่วงเวลา, อัตราความสำเร็จในการแพร่พันธุ์, สิ่งที่เป็นภัยต่อสปีชีส์ และอื่น ๆ

ลำดับของความเสี่ยงแบ่งได้อย่างกว้างๆ เป็น

ดูเพิ่ม

เข้าถึงจาก "[th.wikipedia.org]"