This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

พระมหากษัตริย์

สำหรับวรรณะหนึ่งในศาสนาฮินดู ดู กษัตริย์
descrdescrdescr
descrdescrdescr
descrdescrdescr
descrdescrdescr
descrdescrdescr
กษัตริย์ หรือ พระมหากษัตริย์ (อังกฤษ: Monarch) คือประมุขหรือผู้ปกครองสูงสุดของรัฐ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือในราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศขนาดเล็ก พระมหากษัตริย์เป็นได้ด้วยการสืบสันตติวงศ์หรือโดยการยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์พระองค์เดิมแล้วปราบดาภิเษกตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

การสืบสันตติวงศ์ของพระมหากษัตริย์จะสืบทอดต่อกันมาโดยเชื้อพระวงศ์ เรียกว่าพระราชวงศ์ เมื่อสิ้นสุดการสืบทอดโดยเชื้อพระวงศ์ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะเป็นต้นพระราชวงศ์ใหม่ หรือเป็นผู้สถาปนาพระราชวงศ์ พระมหากษัตริย์อาจมีคำเรียกแตกต่างกัน เช่น พระราชาธิบดี พระจักรพรรดิ พระราชา เจ้ามหาชีวิต เป็นต้น

ประวัติ

พระมหากษัตริย์ในทวีปแอฟริกา

พระมหากษัตริย์ในทวีปยุโรป

พระมหากษัตริย์ในทวีปเอเชีย

พระมหากษัตริย์ในทวีปอเมริกา

พระมหากษัตริย์ในทวีปโอเชียเนีย

รูปภาพ

ดูเพิ่ม