This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

พยาธิวิทยาคลินิก

นิติเวชศาสตร์
Cro-Magnon-female Skull.png
ขอบเขตนิติเวชศาสตร์
นิติพยาธิวิทยานิติเวชกีฏวิทยา
นิติพิษวิทยานิติเวชคลินิก
นิติเซโรวิทยา • นิติจิตเวช
พยาธิกายวิภาค
พยาธินิติเวช • พยาธิวิทยาคลินิก
เวชศาสตร์จราจร • กฎหมายการแพทย์
การตรวจพิสูจน์บุคคล
การศึกษาโครงกระดูก
การชันสูตรพลิกศพ
พยานทางเคมี • พยานวัตถุ
การตรวจสถานที่
การสืบสวนกรณีเสียชีวิต • การตรวจศพ
การเปรียบเทียบการตาย
การผ่าและพิสูจน์ศพ
ทางนิติเวช • ทางพยาธิวิทยา
ทางนิติพยาธิ • ทางพิษวิทยา
การตรวจชิ้นเนื้อ • การหาสาเหตุการตาย
การตรวจสารพันธุกรรม
การตรวจสอบระยะเวลาตาย
การหาระยะเวลาการตาย
การประมวลระยะเวลาการตาย
การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย
รอยเขียวช้ำสภาพแข็งทื่อ
ตัวเย็นการเน่าสลายตัว
อาหารในกระเพาะหนอนที่พบในศพ
บาดแผล
ของแข็งไม่มีคม • ของแข็งมีคม
บาดแผลกระสุนปืนและวัตถุระเบิด
การตายและการตรวจสอบ
ขาดอากาศ • จมน้ำตาย • ไฟและความร้อน
กระแสไฟฟ้า • จราจร • ข่มขืน
สารพิษ • การตายกะทันหัน • สาเหตุอื่น
การฆ่าตัวตาย • DNA • ความผิดทางเพศ
ผู้ป่วยคดีและผู้ถูกข่มขืน
หน่วยงานในสังกัด
สถาบันนิติเวชวิทยา

พยาธิวิทยาคลินิก หรือเวชศาสตร์ชันสูตร (อังกฤษ: Clinical pathology or Laboratory Medicine) เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการวิเคระห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากสิ่งส่งตรวจเช่นสารน้ำในร่างกาย เลือด หรือปัสสาวะ โดยอาศัยความรู้ทางเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และพยาธิวิทยาโมเลกุล (molecular pathology) ซึ่งแพทย์ด้านนี้จะทำงานร่วมกันกับนักเทคนิคการแพทย์

โลหิตวิทยา: สเมียร์เลือดบนสไลด์แก้ว ย้อมสีเพื่อศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์
โลหิตวิทยา: ภาพจุลทรรศน์ของสเมียร์เลือดปกติ แสดง a:เม็ดเลือดแดง, b:นิวโทรฟิล, c:อีโอสิโนฟิล, d:ลิมโฟไซต์.
วิทยาแบคทีเรีย: โคโลนีแบคทีเรียเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
วิทยาแบคทีเรีย: ภาพจุลทรรศน์ของเชื้อผสมของแบคทีเรีย 2 ชนิดย้อมด้วยสีย้อมแกรม
เคมีคลินิก: เครื่องวิเคราะห์เคมีของเลือดอัตโนมัติ
เคมีคลินิก: ภาพจุลทรรศน์ของผลึกในปัสสาวะ

พยาธิวิทยาคลินิกเป็นหนึ่งในสองแขนงวิชาหลักของพยาธิวิทยา ซึ่งได้แก่พยาธิกายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิแพทย์อาจต้องศึกษาทั้งสองสาขาวิชาซึ่งเรียกว่า พยาธิวิทยาทั่วไป (general pathology)

พยาธิวิทยาคลินิกแบ่งออกได้อีกเป็นสาขาวิชาย่อยหลักๆ ได้แก่ เคมีคลินิก (clinical chemistry) , โลหิตวิทยาคลินิก (clinical hematology) , เวชศาสตร์การบริการโลหิตหรือธนาคารเลือด และจุลชีววิทยาคลินิก


ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น