This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

กสท โทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited
CAT Telecom logo.png
CAT Tower Bangkok.jpg
ตึกแคท ทาวเวอร์ (CAT Tower) ที่ทำการของ กสท โทรคมนาคม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่ทำการ
99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 (16 ปี)
สืบทอดจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2519 - 2546)
ผู้บริหารหลัก พลเอก ทวีป เนตรนิยม, ประธานกรรมการ
ทรงพร โกมลสุรเดช (ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม), รองประธานกรรมการ
พันเอก ผศ.ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์, กรรมการผู้จัดการใหญ่ [1]
ในกำกับดูแลของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เว็บไซต์
[www.cattelecom.com]
บทความนี้เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเดิม ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย สำหรับกิจการไปรษณีย์เดิม ดูที่ ไปรษณีย์ไทย (บริษัท)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปบริษัทมหาชน ที่มาจากการแปรรูป ส่วนกิจการโทรคมนาคม ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ประวัติ

ยุคการสื่อสารแห่งประเทศไทย

การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519[2] เพื่อดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม โดยรับโอนกิจการทั้งหมดจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ยกเว้นสำนักงานเลขานุการกรม กองสื่อสารระหว่างประเทศ กองแผนงาน และสำนักงานบริหารความถี่วิทยุ[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546[3] และได้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนขึ้นแทน

ยุคบริษัทหลังการแปรรูป

ดูเพิ่มเติมที่: ไปรษณีย์ไทย (บริษัท)

กสท โทรคมนาคม เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 ล้านบาท

ทุนในการจดทะเบียนประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ต่อหุ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป สามารถบริหารจัดการในรูปแบบ ของเอกชนได้เต็มรูปแบบ รวมทั้งกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการกระจายหุ้นแต่อย่างใด ยังคงเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นไว้ 100% [4]

ตราสัญลักษณ์

กสท โทรคมนาคม มีสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนมา 4 แบบ นับตั้งแต่เป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2519 ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ของกสท โทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตราราชการของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย มีความหมายดังนี้[5]:
    • แตรงอน หมายถึง สัญลักษณ์ระบบการสื่อสารที่เป็นสากล
    • พระมหามงกุฎ แสดงความเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) ให้บริการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
    • รัศมี 19 แฉก แทนปี พุทธศักราช ที่ก่อตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  • ด้านเครื่องหมายการค้าของ กสท. มีความหายดังนี้[5]:
    • รูปซองจดหมายสีแดงและสายฟ้าฟาดสีน้ำเงิน แสดงถึงกิจการของ กสท. ทั้งไปรษณีย์และโทรคมนาคม

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น