This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Zhonghua Dazangjing – Wikipedia

Zhonghua Dazangjing (大日本續藏經, pinyin: Zhōnghuá Dàzángjīng) er en skriftsamling som er en del av den kinesiske buddhistiske kanon. Den består av 106 bind. De 90 første bindene inneholder 1771 tekster.

Denne artikkelen er en liste over tekster som ikke er til stede i tekstsamlingene Tripitaka Koreana, Taishō Shinshū Daizokyō og Dainippon Zokuzōkyō.

Bind Tekst nr Tittel
8 18 Néng duàn jīngāng bānruò bōluó mì jīng 能斷金剛般若波羅蜜經
10 61 Dà chéng dàfāng děng rì záng jīng 大乘大方等日藏經
10 62 Dàfāng děng dàjí yuè záng jīng 大方等大集月藏經
11 65 Dàchéng dàjí jīng 大乘大集經
11 78 Wújìn yì púsà jīng 無盡意菩薩經
13 98 Fó zàn zhuāng yán pú tí xīn jīng 佛讚莊嚴菩提心經
16 144 Guānshìyīn sūtra
Miào fă lián huā jīng guānshìyīn púsà pŭmén pĭn jīng
妙法蓮花經觀世音菩薩普門品經
18 183 Dà guàn dĭng jīng 大灌頂經
18 188 Tekst nr 173 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Fān zì yào shí Liú lí guāng qī fó bĕn yuàn gōng dé jīng
番字药师留璃光七佛本願功德經
19 220 Púsà shăn zi jīng 菩薩睒子經
19 225 Jiŭ sè lù jīng 九色鹿經
19 235 Mŭ lăo liù yīng jīng 母老六英經
19 296 Guàn xĭ fó xíng xiàng jīng 灌洗佛形象經
19 308 Qiānyăn qiān bèi guānshìyīn púsà shén zhòu jīng
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經
19 309 Qiānyăn qiān bèi guānshìyīn púsà shén zhòu jīng
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經
19 311 Qiān shŏu qiānyăn guānshìyīn púsà guăng dà yuán măn wú ài dà bèi xīn luó ní jīng
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經
20 333 Liùzì shén zhòu wáng jīng 六字神咒王經
20 334 Liùzì shén zhòu wáng jīng 六字神咒王經
20 338 Guānzìzài púsà suí xīn zhòu jīng 觀自在菩薩隨心咒經
20 339 Guānzìzài púsà suí xīn zhòu jīng 觀自在菩薩隨心咒經
20 340 Guānzìzài púsà dá mó duō lì suí xīn tuóluóní jīng
觀自在菩薩怛磨多唎隨心陀羅尼經
22 433 Jìngāng lĭ yì běn 金剛禮一本
23 441 Tekst nr 438 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Fóshuō míng dù wŭ shí xiào jì
佛說明度五十校計經
23 465 Guānzìzài púsà shòu jì 觀自在菩薩授記
24 501 Băi qiān yìn tuóluóní jīng 百千印陀羅尼經
24 502 Băi qiān yìn tuóluóní jīng 百千印陀羅尼經
24 511 Mó nì jīng 魔逆經
27 611 Miào fă lián huā jīng lùn yōubōtíshě 妙法蓮華經論優波提舍
33 713 Lóu tàn jīng 樓炭經
34 760 Jù fă xíng jīng 具法行經
34 765 Pín pó suō luó wáng yì fó gōng yăng jīng 頻婆娑羅王詣佛供養經
34 772 Âhán jīng xū mó tí nŭ dù zhòng shēng pĭn 阿含經須摩提女度眾生品
34 780 Chì zhà hé luó jīng 敕吒和羅經
34 807 Sì wèi céng yŏu jīng 四未曾有經
34 818 Mó dèng nŭ jīng 摩鄧女經
34 838 Sì shíèr zhāng jīng 四十二章經
34 839 Sì shíèr zhāng jīng 四十二章經
36 874 Chū jiā gōng dé yīn lù jīng 出家功德因綠經
39 963 Gēn bēn shuō yī qiē yŏu bù ní tuó nă 根本說一切有部尼陀那
41 977 Shí sòng lù bĭqiūní jièběn 十誦律比丘尼戒本
41 979 Bĭqiūní sēng qì lú bōluó tí mù chā jiè jīng 比丘尼僧衹律波羅提木叉戒經
41 981 Wŭfēn jièbĕn [biébĕn] 五分戒本 [別本]
41 983 Shí sòng lù bĭqiū jièbĕn 十誦律比丘戒本
41 989 Sìfēn ní jièbĕn 四分尼戒本
41 1005 Tán wú dé bù sì fēn lù shān bŭ suí jì jié mó 曇無德部四分律刪補隨機羯磨
41 1013 Mù lián wèn jiè lù zhōng wŭ băi qīng zhòng shì jīng 目連問戒律中五百輕重事經
41 1014 Mù lián wèn jiè lù zhōng wŭ băi qīng zhòng shì jīng 目連問戒律中五百輕重事經
50 1060 Shí bā bù yì zhí lùn 十八部異執論
51 1089 Nă xiān bĭ qiū jīng 那先比丘經
51 1090 Nă xiān bĭ qiū jīng 那先比丘經
56 1158 Tekst nr 1612 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Zhì yuán fă băo kān tóng zŏng 至元法寶勘同總
56 1159 Da záng jīng gāng mù zhĭ yào lù 大藏經綱目指要錄
56 1161 Tekst nr 1611 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Dà záng shèng jiào fă băo biāo mù 大藏聖教法寶標目
56 1163 Yīqiē jīng yīn yì 一切經音義
57 1164 Yīqiē jīng yīn yì 一切經音義
59 1167 Xīn yì dàfāngguăng fó huá yán jīng yīn yì 新譯大方廣佛華嚴經音義
59 1169 Tekst nr 1604 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Shào xìng zhòng diāo dà záng yīn 紹興重雕大藏音
61 1178 Xí dào rén făxiăn cóng chángān xíng xī zhì tiān zhú chuán
昔道人法顯從長安行西至天竺傳
63 1218 Shèng zuì shàng dēng míng rúlái tuóluóní jīng 聖最上燈明如來陀羅尼經
65 1385 Dà táng kāi yuán shì jiào guăng pĭn lì zhāng 大唐開元釋教廣品歷章
65 1389 Jīngāng kŏng bŭ jí huì fāng guăng guĭ yí guānzìzài púsà sān shì zuì shèng xīn míng wáng dà wēi lì wū shū sè mó míng wáng jīng
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經
65 1397 Dà lè jīngāng bù kōng zhēn shí sān me yē jīng 大樂金剛不空真實三麼耶經
65 1408 Dĭ lī sānmēi xié bù dòng zūn wēi wang shĭ zhě niànsòng fă
底哩三昧邪不動尊威怒王使者念誦法
65 1410 Yīqiē rúláixīn mìmì quánshēn shělì băoqièyìn tuóluóní jīng
一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經
65 1412 Dà jí xiáng tiān nŭ shíèrmínghào jīng 大吉祥天女十二名號經
65 1413 Dà jí xiáng tiān nŭ shíèrmínghào jīng 大吉祥天女十二名號經
65 1414 Dà jí xiáng tiān nŭ shíèrmínghào jīng 大吉祥天女十二名號經
65 1446 Yúqié yì jiā qì shā luó wū sè ní shā zhuó qì luó zhēn yán ān dá tuó nă yízé yīzìdĭng lúnwáng yú qié jīng
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經
65 1449 Yīzìdĭng lúnwáng niànsòng yí guĭ 一字頂輪王念誦儀軌
65 1451 Guānzìzài rúyì lún púsà niànsòng fă 觀自在如意輪菩薩念誦法
65 1465 Tekst nr 1452 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Tuóluóní mén zhū bù yào mù 陀羅尼門諸部要目
66 1485 Mólìzhī tiān púsà tuóluóní jīng 摩利支天菩薩陀羅尼經
66 1486 Mólìzhī tiān púsà tuóluóní jīng 摩利支天菩薩陀羅尼經
66 1487 Shēng jiā nĭ fèn nù jīngāng tóng zi púsà chéng jiù yí guĭ jīng
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
66 1496 Dà shèng mànshūshìlì tóng zi wŭzì yúqié fă 大聖曼殊室利童子五字瑜伽法
66 1510 Nù wáng niànsòng yí guĭ fă pĭn 怒王念誦儀軌法品
66 1520 Shí liù dà āluóhàn yīn guŏ shí jiàn sòng 十六大阿羅漢因果識見頌
66 1524 Shí lì jīng 十力經
68 1600 Yīqiē rúlái báisăngài dàfódĭng tuóluóní 一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼
68 1601 Yīqiē rúlái báisăngài dàfódĭng tuóluóní 一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼
68 1602 Fàn běn bānruò bōluómìduō xīn jīng 梵本般若波羅蜜多心經
68 1603 Fàn běn bānruò bōluómìduō xīn jīng 梵本般若波羅蜜多心經
68 1604 Shèng qiān shŏu qiān yăn guānzìzài púsà móhē sà guăng dà yuán măn wú ài dàbēi xīn tuóluóní yuē
聖千手千眼觀自在菩薩摩訶薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼曰
68 1605 Dàbēi xīn tuóluóní 大悲心陀羅尼
68 1611 Mì jī lì shì dà quán shén wáng jīng 密跡力士大權神王經
68 1612 Dà suí quí tuóluóní 大隨求陀羅尼
68 1619 Shì jiào zuì shàng chéng mì mì cáng tuóluóní jí 釋教最上乘祕密藏陀羅尼集
68 1623 Yīqiē fó púsà míng jí 一切佛菩薩名集
69 1644 Dà yuán dì shī shuō gēn bĕn yīqiē yŏu bù chū jiā shòu jìn yuán jié mó yí fàn shàng
大元帝師說根本一切有部出家授近圓羯磨儀範上
69 1645 Dà yuán dì shī shuō gēn bĕn yīqiē yŏu bù bì chú xí xué luè fă
大元帝師說根本一切有部苾芻習學略法
71 1653 Táng yán sòng shèng miào jí xiáng zhēn shí míng 唐言誦聖妙吉祥真實名
71 1656 Chū xué jì 初學記
71 1657 Zhèng xíng jí 正行集
71 1658 Huài xiāng jīn gāng tuóluóní jīng 壞相金剛陀羅尼經
71 1665 Púsà míng jīng 菩薩名經
71 1666 Fàn bĕn dà bēi shén zhòu 梵本大悲神咒
72 1668 Chuán dēng yù yīng jí 傳燈玉英集
72 1669 Jĭng yòu tiān zhú zì yuán 景祐天竺字源
72 1670 Tiān shèng shì jiào zŏng lù 天聖釋教總錄
73 1671 Yuán zhì yuán biàn wĕi lù 元至元辨偽錄
73 1672 Yuán jué dào cháng xiū zhèng yí 圓覺道場修證儀
73 1673 Tiān shèng guăng dēng lù 天聖廣燈錄
73 1674 Tiān shèng guăng dēng lù 天聖廣燈錄
73 1675 Dà zhōng xiáng fú bă băo lù 大中祥符法寶錄
73 1676 Jĭng yòu xīn xiū fă băo lù 景祐新修法寶錄
73 1677 Shuāng fēng shān cáo hóu xī băo lín chuán 雙峰山曹侯溪寶林傳
73 1679 Yù zhì fó fù 御製佛賦
73 1680 Yù zhì yuán gē 御製詮源歌
73 1681 Yù zhì lián huā xīn lún huí wén jié sòng 御製蓮花心輪迴文偈頌
75 1689 Yù zhì lǜ shí 御製綠識
76 1691 Dà chéng sēng jiā zhà fă yì jīng 大乘僧伽吒法義經
76 1692 Qīng jìng pí nài yē zuì shàng dà chéng jīng 清淨毘奈耶最上大乘經
76 1699 Liù zŭ dà shī fă băo tán jīng 六祖大師法寶壇經
77 1708 Dà huì pŭ jué chán shī nián pŭ 大慧普覺禪師年譜
77 1709 Tekst nr 1526 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Zōng mén tŏng yào xù jí 宗門統要續集
77 1710 Gŭ zūn sù yŭlù 古尊宿語錄
78 1711 Gŭ zūn sù yŭlù 古尊宿語錄
78 1712 Fŭ jiào piān 輔教篇
78 1715 Chuán fă zhèng zōng dìng zŭ tú 傳法正宗定祖圖
78 1717 Tekst nr 1533 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Tiān mú zōng fēng hé shàng guăng lù 天目中峰和尚廣錄
78 1720 Chán zōng sòng gŭ lián zhū tōng jí 禪宗頌古聯珠通集
78 1721 Chán zōng sòng gŭ lián zhū tōng jí 禪宗頌古聯珠通集
79 1722 Huì wén zhèng biàn fó rì pŭ zhào yuán sŏu duān chánshī yŭlù
慧文正辯佛日普照元叟端禪師語錄
79 1723 Fó rì pŭ zhào huì biàn chŭ shí chánshī yŭlù 佛日普照慧辯楚石禪師語錄
79 1725
80 1738 Lóng chí huàn yŏu chánshī yŭlù 龍池幻有禪師語錄
80 1739 Tiān yĭn chánshī yŭlù 天隱禪師語錄
80 1740 Tiān yĭn chánshī yŭlù 天隱禪師語錄
80 1741 Mì yún chánshī yŭlù 密雲禪師語錄
80 1742 Mì yún chánshī yŭlù 密雲禪師語錄
80 1743 Xuě jiào chánshī yŭlù 雪嶠禪師語錄
80 1744 Dà jué pŭ jì néng yù lín xiù guó shī yŭlù 大覺普濟能仁玉琳琇國師語錄
80 1745
81 1746 Tiāng tóng hóng jué mín chánshī yŭlù 天童弘覺忞禪師語錄
81 1747 Nán yuè shān cí jì chánshī yŭlù 南嶽山茨際禪師語錄
81 1748 Míng jué cōng chánshī yŭlù 明覺聰禪師語錄
81 1749 Cháng qìng zōng băo dú chánshī yŭlù 長慶宗寶獨禪師語錄
81 1750 Yù xuăn yŭlù 御選語錄
81 1751 Yùlù zōng jìng dà gāng 御錄宗鏡大綱
82 1752 Yùlù jīng hăi yī dī 御錄經海一滴
82 1753 Yŏng míng xīn fù zhù 永明心賦註
83 1759 Zĭ băi zūn zhĕ quán jí 紫柏尊者全集
83–84 1760 Hān shān dà shī mèng yóu quán jí 憨山大師夢遊全集
84 1762 Tekst nr 1621 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Dàmíng sān cáng fă shù 大明三藏法數
85 1763 Tekst nr 1636 i katalogen til Bunyiu Nanjio
(fra tekstsamlingen Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù, 大明三藏聖教目錄)
Jiào chéng fă shù 教乘法數
85 1764 Zhòng dìng jiào chéng fă shù 重訂教乘法數
87 1767 Huá yán jīng suí shū yăn yì chāo 華嚴經隨疏演義鈔
90 1771 Dà fāngguăng fó huá yán jīng shū 大方廣佛華嚴經疏