This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Seilskutearkivene fra Aust‐Agder 1820‐1920 – Wikipedia

Jens Christen Nilssøn Strøms håndskrevene navigasjonsbok fra tidlig 1800-tallet inngår i Samling av navigasjonsbøker

Seilskutearkivene fra Aust‐Agder 1820‐1920 ble i 2018 innlemmet i Norges dokumentarv, et register over de viktigste dokumentene i norsk historie. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs verdensminne-program (Memory of the World). Arkivene befinner seg på KUBEN i Arendal.

Nominasjonen

I nominasjonen skriver juryen: «Det var stor ekspansjon i norsk skipsfart på 1800-tallet. Skipsfarten ble en av Norges viktigste næringer og med en særskilt betydning på Sørlandet. Arkivene inneholder et stort og omfattende materiale med stor dokumentasjonsverdi i nasjonal sammenheng. Seilskutearkivene fra Aust-Agder vil være de første som dokumenterer bredden i de maritime næringer og deres betydning som historisk fenomen. Samlet står arkivene som representanter for Norge som sjøfartsnasjon i seilskutetiden.»[1]

Arkivene

Seilskutearkivene fra Aust-Agder baserer seg på 13 utvalgte arkiver som sammen dokumenterer ulike sider ved seilskutetidens vekst og fall for perioden 1820-1920.[2] Arkivene er geografisk fordelt slik at hele kysten av Aust-Agder er representert. Arkivene representerer både rederidrift, sjøforsikring, skipsbygging, maritimt håndverk, trelasthandel, navigasjonslære, utdannelse og personlige beretninger fra livet til sjøs.

I kolonnen «Referanse» er det lenker til Arkivportalen og kataloginformasjon for de respektive arkivene.

Arkivnavn Beskrivelse Ca årstall Sted Tema Illustrasjon Referanse
Prebensens rederiarkiv Arkivet etter Prebensen rederi er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering, drift og avvikling av et av de største seilskuterederiene i Norge. Virksomheten var organisert som et handelshus og nært knyttet opp mot annen virksomhet som skipsbygging og trelasthandel.[3] 1930-1941 Risør Handelshus Prebensenarkivet. Utvalgt brev.jpg [1]
Stephansen–Eydes arkiv Stephansen–Eydes arkiv er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering og drift av en av pionerene innen spesialisert drift av seilskuter i internasjonal langfart.[4] 1836-1894 Arendal Rederi og verft Proviantregnskap for briggen "Syttende mai". Arendal 1836.gif [2]
O. Terjesens rederiarkiv Arkivet etter O. Terjesens rederi er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering, drift og avvikling av et lite seilskuterederi.[5] 1863-1916 Lillesand Familierederi Fartøy. PA-1935. Fartøysbilder-PESTALOZZI av Lillesand ca 1917.jpg [3]
Fartøysarkivet Fartøysarkivet er en samling med dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknytning til Aust-Agder.[6] 1715-1977 Aust-Agder Skipsflåten Fartøysarkivet. Skipsjournal for bark Pehr Ugland 10. april 1916.jpg [4]
Skipsbygger Anders Henriksen Friisøs arkiv Arkivet etter Anders Henriksen Friisø er et personarkiv som dokumenterer skipsbyggingen i Arendalsområdet på slutten av 1800-tallet.[7] 1890-1911 Neskilen Skipsbygging
Seilmaker Knud Pedersens regnskapsbok Arkivet etter seilmaker Knud Pedersen er et bedriftsarkiv som dokumenterer driften til en av de viktige maritime håndverksgruppene i seilskutetiden.[8] 1812-1849 Hisøy Maritimt håndverk Hovedbok. Seilmaker Knud Pedersen.jpg [5]
Agders gjensidige assuranseforenings arkiv Arkivet etter Agders Gjensidige Assuranceforening er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering, drift og avvikling av et av de store sjøforsikringsselskapene i Norge. En virksomhet som i starten spesialiserte seg på forsikring av seilskuter og i en periode var Norges største sjøforsikringsselskap for seilskuter.[9] 1854-1924 Grimstad Sjøforsikring Protokoller fra Agders gjensidige assuranceforening.jpg [6]
Likningskladder fra Froland kommune Ligningskladdene er en del av kommunearkivet fra innlandskommunen Froland og belyser de nære forbindelsene mellom kyst og innland i skipsfartshistorien i Aust-Agder. Arkivet dokumenterer at innlandsbønder fikk parter i skip i bytte mot varer og tjenester.[10] 1883-1906 Froland Partsrederiet Ligningskladder fra Froland 1891.jpg [7]
Samling av håndskrevne navigasjonsbøker Samlingen består av håndskrevne navigasjonsbøker. De fleste ble skrevet av Austegder som i perioden mellom 1820 og 1891 fikk sin maritime utdannelse.[11] 1760-1891 Aust-Agder Navigasjonslære Jens Christen Nilssøn Strøms håndskreven navigasjonsbok. Tidlig 1800-tall. (Arkivref. PA-2806, Y01, L0005) Foto Gerd Corrigan.jpg [8]
Lillesand offentlige sjømannsskoles arkiv Arkivet etter Lillesand offentlige sjømannsskole er et skolearkiv som dokumenter driften av en av de første offentlige sjømannsskolene i Norge.[12] 1908-1924 Lillesand Sjømannsutdannelse Lillesand offentlige sjømannskole. Utsnitt av dokument fra 1918.jpg [9]
Protokoll fra Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør Arkivet etter Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør er et foreningsarkiv som gir et unikt innblikk i en av de tidlige forsikringsordningene for sjøfolk.[13] 1832-1890 Risør Sjømenn og etterlatte Forhandlingsprotokollen til «Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør».jpg [10]
Dypvåg sjømannsforenings første forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokollen til Dypvåg sjømannsforening gir et viktig innblikk i sjøfolkenes interessefellesskap i seilskutetida.[14] 1875-1911 Dypvåg Foreningsliv Forhandlingsprotokoll Dypvåg sjømannsforening.jpg [11]
Randi Olsen Skjulestads brevsamling Randi Olsen Skjulestads brevsamling er en privat brevsamling som inneholder flere brev skrevet til henne fra hennes brødre som var seilskuteskippere. Brevene gir et innblikk i sjømannens hverdag og opphold i utenlandske havnebyer.[15] 1873-1887 Austre Moland Sjømannslivet Utvalgte brev fra Randi Skjulestads brevsamling.jpg [12]


Referanser

 1. ^ Seilskutearkivene fra Aust-Agder 1820-1920, kulturrådet.no, 07.12.18
 2. ^ Seilskutearkivene fra Aust-Agder, kubenarendal.no, 07.12.2018
 3. ^ Arkivet etter Prebensen rederi, kubenarendal.no, 07.12.2018
 4. ^ Stephansen - Eydes arkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 5. ^ O. Terjesens rederiarkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 6. ^ Fartøysarkivet - samling, kubenarendal.no, 07.12.2018
 7. ^ Skipsbygger Anders Henriksen Friisøs arkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 8. ^ Seilmaker Knud Pedersens regnskapsbok, kubenarendal.no, 07.12.2018
 9. ^ Agders gjensidige assuranseforenings arkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 10. ^ Likningskladder fra Froland kommune, kubenarendal.no, 07.12.2018
 11. ^ Samling av håndskrevne navigasjonsbøker, kubenarendal.no, 07.12.2018
 12. ^ Lillesand offentlige sjømannsskoles arkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 13. ^ Protokoll fra Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør, kubenarendal.no, 07.12.2018
 14. ^ Første møteprotokoll fra Dypvåg sjømannsforening, kubenarendal.no, 07.12.2018
 15. ^ Randi Olsen Skjulestads brevsamling, kubenarendal.no, 07.12.2018

Eksterne lenker