This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Architekt – Wikipedie

Architekt při práci

Architekt je člověk tvořící architekturu, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také dohlíží na jeho realizaci. Slovo „architekt“ je odvozeno z latinského architectus pocházejícího z řeckého slova arkhitekton (arkhi (vedoucí) + tekton (stavitel)). V nejširším smyslu je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady.

Historie profese

Proces tvorby architekta neprošel modernizací do pozdního 19. století. Předtím architekti měli ateliéry a různorodý způsob vzdělávání od konvenční formy výuky jako na École des Beaux-Arts (Škola výtvarných umění) ve Francii, která byla založena v polovině 17. století po nekonvenční, kdy studenti pracovali v architektonických ateliérech dokud nedosáhla profesní nezávislost. Vytvořila se také skupina architektů s vlastními finančními zdroji zejména ve Velké Británii v 18. století jako například Lord Burlington (Chiswick House 1723 - 49). Někteří architekti přešli k tomuto povolání z jiných uměleckých disciplín jako například sochař Gian Lorenzo Bernini, scénograf Filippo Juvarra a John Vanbrugh, sochař Michelangelo Buonarroti.

V roce 1440 florentský architekt Leone Battista Alberti napsal knihu De Re Aedificatoria, vydanou v roce 1485, rok před znovuvydáním prvního svazku Vitruvit, jehož autorem byl antický technik a architekt (Marcus Vitruvius Pollio). Alberti jako první definoval postavení architekta, který by se měl v první řadě zabývat konstrukčním systémem s ohledem na vlastnostmi prostředí, materiálů a stavebních principů, v druhé řadě s artikulací díla vzhledem k využití a potřeby jeho uživatele a ve třetí řadě by se měl architekt zabývat proporcí a výzdobou budovy. Základem povolání architekta je neustále vytváření životních prostor pro jednotlivé okruhy lidské činnosti, jeho schopnost a znalosti potřebné k vytvoření návrhu a zaručující jejich využití ve všech stupních návrhu a realizace, architekt musí projít neustálým procesem vzdělávání podpořeným zkušenostmi z praxe. Práce architekta spojuje disciplíny jako je matematika, věda,umění, technologie, sociologie, politika, historie a jeho vlastní přístup a filozofie. Vitruvius jako první známý teoretik na poli architektury tvrdí: "Architektura je věda vycházející z množství jiných věd a lemována širokým okruhem podrobných znalostí, které pomáhají vytvořit postoj k umění." Dodává, že architekt by měl být zběhlý v hudbě a astronomii. Vitruviova rozsáhlá definice architekta ve svém přeneseném významu platí i v současnosti navzdory komerci a výpočetní technice, která do značné míry změnila přístup moderního architekta v procesu tvorby.

Současnost

Nejprestižnějším oceněním pro architekty je Pritzkerova cena, často nazývaná „Nobelovou cenou za architekturu“.

Architekt je osoba, navrhující tvorbu životního prostoru člověka. V ČR je označení architekt vázáno na tituly Ing. arch. (absolvent inženýrského studia VŠ), popřípadě akad.arch. (absolvent umělecké VŠ). Přesto se dnes rozmáhá použití označení architekt i pro tzv. softwarové "architekty", což jsou většinou absolventi zcela jiného studia s náležejícím titulem Ing.

Architekti jsou profesionálové, kteří musí často navrhovat stavby s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí. Je tedy vyžadováno jejich odborné vzdělání potvrzené licencí anebo zkouškou. Akademické vzdělání je potvrzeno titulem inženýr architekt (Ing. arch.).

Stalo se pravidlem, že architekti soutěží o získání úkolu na významná veřejná díla v architektonických soutěžích, které se běhu doby staly osvědčeným nástrojem.

Vybrané činnosti ve výstavbě,[1] jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.

Autorizované osoby v České republice registrují Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Poznámky

  1. Vybrané činnosti ve výstavbě jsou projektová činnost, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, dále zpracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy a odborné vedení stavby

Související články

  • Dvorní architekt

Externí odkazy