This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

University College Cork

Your session will expire automatically in 0 seconds.

No matches found; nearby OTHER NUMBERS are: Result Page   Prev Next Mark Media Year 9787503731464 : Zhongguo nong cun tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju nong ye tong ji si bian. Zhongguo nong cun tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju nong ye tong ji si bian. 630.9 ; Boole Q+1 Floor:CHECK SHELF 1986- 9787503731785 : Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical yearbook / compiled by National Bureau of Statistics of China. Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical y 315.1 ; Store Request Required:CHECK SHELF 2000- 9787503734878 : Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical yearbook / compiled by National Bureau of Statistics of China. Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical y 315.1 ; Store Request Required:CHECK SHELF 2000- 9787503747380 : Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical yearbook / compiled by National Bureau of Statistics of China. Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical y 315.1 ; Store Request Required:CHECK SHELF 2000- Your entry 9787503771309 would be here 9787503864001 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu yang ban jian / shou lou chu, ban gong kong jian zuo pin ji = China interior design adwards 2011 good design of the year show flat & sales office - office / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu yang ban jian / shou lou chu, ban gong kong jian zuo pin 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787503864018 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu zhu zhai gong yu, bie shu zuo pin ji = China interior design adwards 2011 good design of the year apartment - villa / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu zhu zhai gong yu, bie shu zuo pin ji = China interior de 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787503864025 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu gong gong, gou wu kong jian zuo pin ji = China interior design adwards 2011 good design of the year public space - retail / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu gong gong, gou wu kong jian zuo pin ji = China interior 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787503864032 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu jiu dian, xiu xian kong jian zuo pin ji = China interior design awards 2011 good design of the year hotel - leisure space / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu jiu dian, xiu xian kong jian zuo pin ji = China interior 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787503864049 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu can yin, yu le kong jian zuo pin ji = China interior design awards 2011 good design of the year restaurant - entertainment space / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu can yin, yu le kong jian zuo pin ji = China interior des 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787504931344 : Zai bao xian / Hu bing zhi, chen zhi chu. Zai bao xian / Hu bing zhi, chen zhi chu. 368 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2006 9787506032568 : Lang Xianping shuo gong si de mi mi / Lang Xianping zhu. Lang Xianping shuo gong si de mi mi / Lang Xianping zhu. 658.4 ; Boole Q+1 Floor:CHECK SHELF 2008 9787506087049 : Cong da li shi kan qi ye jia / Su xiao he zhu;Liu xiao guang zhu bian. Cong da li shi kan qi ye jia / Su xiao he zhu;Liu xiao guang zhu bian. 951 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2016 9787506282383 : Real analysis : measure theory, integration, and Hilbert spaces / Elias M. Stein & Rami Shakarchi. Real analysis : measure theory, integration, and Hilbert spaces / Elias M. Stein & Rami Shakarchi. 515.7 ; Boole Q+1 Floor:CHECK SHELF 2005 9787506286237 : Qu wei han yu pin yin ke ben. ji chu pian / Cai yun ling, liu de lian. Qu wei han yu pin yin ke ben. ji chu pian / Cai yun ling, liu de lian. 495.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Boole A-V (Q+3):CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2007 9787506286879 : Ting ge xue han yu / Liu de lian, yang jin yu, ba sai luo miao. Ting ge xue han yu / Liu de lian, yang jin yu, ba sai luo miao. 495.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Boole A-V (Q+3):CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2007 9787506293006 : Ting ge xue han yu / Liu de lian, yang jin yu, ba sai luo miao. Ting ge xue han yu / Liu de lian, yang jin yu, ba sai luo miao. 495.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Boole A-V (Q+3):CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2007 9787508501581 : Zhongguo bai xing gu shi = Chinese stories / Jiao Bo bian. Zhongguo bai xing gu shi = Chinese stories / Jiao Bo bian. 951 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2002 9787508502793 : Zhongguo chuan tong fu shi / bian zhu Zang Yingchun ; ying wen fan yi Li Zhurun, Wang Dehua, Gu Yingchen = Chinese traditional costumes and ornaments / compiled by Zang Yingchun ; translated by Li Zhurun, Wang Dehua and Gu Yingchen. Zhongguo chuan tong fu shi / bian zhu Zang Yingchun ; ying wen fan yi Li Zhurun, Wang Dehua, Gu Yingc 391 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2003 9787508502809 : La Chine après l'OMC / compilation et édition par Laurence J. Brahm ; traduction par Louise Cadieux. La Chine après l'OMC / compilation et édition par Laurence J. Brahm ; traduction par Louise Cadieux. 330.951 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508502854 : Col. C.L. Chennault and Flying Tigers / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of China = [Chen Nade he fei hu dui / ce hua Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi]. Col. C.L. Chennault and Flying Tigers / masterminded by the State Council Information Office of the P 940.54 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508502861 : Hump air transport / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of China = [Tuo feng kong yun / ce hua Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi]. Hump air transport / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of 940.54 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2003 9787508502878 : Rescuing the Doolittle team / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of China = [Ying jiu Dulite'er hong zha ji dui / ce hua Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi]. Rescuing the Doolittle team / masterminded by the State Council Information Office of the People's Re 940.54 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508503226 : Chinese calligraphy / Chen Tingyou ; translated by Ren Lingjuan. Chinese calligraphy / Chen Tingyou ; translated by Ren Lingjuan. 745.6 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508503264 : Chine--France / edité par le Bureau de l'Information du Conseil des Affaires d'Etat de la République Populaire de Chine; [rédacteur en chef, Guo Changjian ; texte, Zhang Xichang ; traduction, Bei Sailin, Guo Anding] Chine--France / edité par le Bureau de l'Information du Conseil des Affaires d'Etat de la République 327.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503271 : Zhongguo -- Yindu / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Yindu / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503288 : Zhongguo -- Yindu / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Yindu / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503295 : Zhongguo -- Hanguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Hanguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503318 : Zhongguo -- Deguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Deguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 327.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508503523 : Zhongguo -- Yingguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Yingguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503530pbk : China--Britain / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [responsible editors, Tang Hewei, Chu Lizhong]. China--Britain / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of Ch 327.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503554pbk : China--Pakistan / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [editors, Tang Hewei, Chu Lizhong]. China--Pakistan / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of C 327.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503561 : Zhongguo -- Yuenan / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Yuenan / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503806pbk : The Tea Road : China and Russia meet across the Steppe / Martha Avery. The Tea Road : China and Russia meet across the Steppe / Martha Avery. 382.4 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508503813 : Encounters with ancient Beijing : its legacy in trees, stone and water / Virginia Stibbs Anami. Encounters with ancient Beijing : its legacy in trees, stone and water / Virginia Stibbs Anami. 951.1 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503868 : Chinese stories / compiled by Jiao Bo, translated by Zhou Xiaozheng. Chinese stories / compiled by Jiao Bo, translated by Zhou Xiaozheng. 951 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508504414 : China's population and development / authors Tian Xueyuan and Zhou Liping ; translator Chen Gengtao. China's population and development / authors Tian Xueyuan and Zhou Liping ; translator Chen Gengtao. 304.6 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508504667 : Zhongguo zheng zhi zhi du / Yin Zhongqing zhu. Zhongguo zheng zhi zhi du / Yin Zhongqing zhu. 320.951 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508504902 : Ethnic groups in China / author Wang Can ; translator Wang Pingxing. Ethnic groups in China / author Wang Can ; translator Wang Pingxing. 305.8 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Boole Q+2 Floor:DUE 03-12-18 2004 9787508505343 : Christianity in China / Zhu Chengming ; [written by Luo Weihong]. Christianity in China / Zhu Chengming ; [written by Luo Weihong]. 275.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508505619pbk : Objetos de bronce de China / autores Zhou Ya ... [et al.]. Objetos de bronce de China / autores Zhou Ya ... [et al.]. 739.5 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508505893 : Red road : 384 days on the trail of the long march / by Andrew McEwen and Ed Jocelyn. Red road : 384 days on the trail of the long march / by Andrew McEwen and Ed Jocelyn. 915.1 ; Store Request Required:CHECK SHELF, Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508505992 : Catholic church in China / written by Yan Kejia ; translated by Chen Shujie . Catholic church in China / written by Yan Kejia ; translated by Chen Shujie . 282.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508506135 : Chinese foods / Liu Junru ; translated by William W. Wang. Chinese foods / Liu Junru ; translated by William W. Wang. 394.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508506227 : Defensa nacional de China / Peng Guangqian ; traductor, Chen Gensheng. Defensa nacional de China / Peng Guangqian ; traductor, Chen Gensheng. 355.033 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508506357br : L' économie en Chine [Texte imprimé] / par Wang Mengkui et autres ; Traduit par Gong Jieshi et autres. L' économie en Chine [Texte imprimé] / par Wang Mengkui et autres ; Traduit par Gong Jieshi et autres 338.951 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508506944 : History should not be forgotten / by Israel Epstein. History should not be forgotten / by Israel Epstein. 951.04 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508507002 : China in the world anti-fascist war / Peng Xunhou ; [translated by Li Guoqing, Yu Cen]. China in the world anti-fascist war / Peng Xunhou ; [translated by Li Guoqing, Yu Cen]. 951.04 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508507088 : Zheng He's voyages down the western seas / [compiled by the Information Office of the People's Government of Fujian Province]. Zheng He's voyages down the western seas / [compiled by the Information Office of the People's Govern 951.02 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508507101 : Jing guo shen she zhong de jia ji zhan fan / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo bian. Jing guo shen she zhong de jia ji zhan fan / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo bia 364.13 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508507187 : Zhongguo jing tou : 2004-2005 / bian zhuan Xiang Jianguo. Zhongguo jing tou : 2004-2005 / bian zhuan Xiang Jianguo. 951 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists Result Page   Prev Next © 2018 UCC Library, University College Cork, Cork, Ireland Tel.+353 (21) 490-2794 Email: [email protected]