University College Cork

Your session will expire automatically in 0 seconds.

No matches found; nearby OTHER NUMBERS are: Result Page   Prev Next Mark Media Year 9787503731464 : Zhongguo nong cun tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju nong ye tong ji si bian. Zhongguo nong cun tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju nong ye tong ji si bian. 630.9 ; Boole Q+1 Floor:CHECK SHELF 1986- 9787503731785 : Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical yearbook / compiled by National Bureau of Statistics of China. Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical y 315.1 ; Store Request Required:CHECK SHELF 2000- 9787503734878 : Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical yearbook / compiled by National Bureau of Statistics of China. Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical y 315.1 ; Store Request Required:CHECK SHELF 2000- 9787503747380 : Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical yearbook / compiled by National Bureau of Statistics of China. Zhongguo tong ji nian jian / Zhonghua ren min gongheguo guo jia tong ji ju bian = China statistical y 315.1 ; Store Request Required:CHECK SHELF 2000- Your entry 9787503771309 would be here 9787503864001 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu yang ban jian / shou lou chu, ban gong kong jian zuo pin ji = China interior design adwards 2011 good design of the year show flat & sales office - office / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu yang ban jian / shou lou chu, ban gong kong jian zuo pin 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787503864018 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu zhu zhai gong yu, bie shu zuo pin ji = China interior design adwards 2011 good design of the year apartment - villa / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu zhu zhai gong yu, bie shu zuo pin ji = China interior de 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787503864025 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu gong gong, gou wu kong jian zuo pin ji = China interior design adwards 2011 good design of the year public space - retail / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu gong gong, gou wu kong jian zuo pin ji = China interior 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787503864032 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu jiu dian, xiu xian kong jian zuo pin ji = China interior design awards 2011 good design of the year hotel - leisure space / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu jiu dian, xiu xian kong jian zuo pin ji = China interior 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787503864049 : 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu can yin, yu le kong jian zuo pin ji = China interior design awards 2011 good design of the year restaurant - entertainment space / "Jin tang jiang" zu wei hui bian. 2011 Zhongguo shi nei she ji nian du you xiu can yin, yu le kong jian zuo pin ji = China interior des 747 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2012 9787504931344 : Zai bao xian / Hu bing zhi, chen zhi chu. Zai bao xian / Hu bing zhi, chen zhi chu. 368 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2006 9787506032568 : Lang Xianping shuo gong si de mi mi / Lang Xianping zhu. Lang Xianping shuo gong si de mi mi / Lang Xianping zhu. 658.4 ; Boole Q+1 Floor:CHECK SHELF 2008 9787506087049 : Cong da li shi kan qi ye jia / Su xiao he zhu;Liu xiao guang zhu bian. Cong da li shi kan qi ye jia / Su xiao he zhu;Liu xiao guang zhu bian. 951 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2016 9787506282383 : Real analysis : measure theory, integration, and Hilbert spaces / Elias M. Stein & Rami Shakarchi. Real analysis : measure theory, integration, and Hilbert spaces / Elias M. Stein & Rami Shakarchi. 515.7 ; Boole Q+1 Floor:CHECK SHELF, Boole Q+1 Floor:DUE 27-09-18 2005 9787506286237 : Qu wei han yu pin yin ke ben. ji chu pian / Cai yun ling, liu de lian. Qu wei han yu pin yin ke ben. ji chu pian / Cai yun ling, liu de lian. 495.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Boole A-V (Q+3):CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2007 9787506286879 : Ting ge xue han yu / Liu de lian, yang jin yu, ba sai luo miao. Ting ge xue han yu / Liu de lian, yang jin yu, ba sai luo miao. 495.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Boole A-V (Q+3):CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2007 9787506293006 : Ting ge xue han yu / Liu de lian, yang jin yu, ba sai luo miao. Ting ge xue han yu / Liu de lian, yang jin yu, ba sai luo miao. 495.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Boole A-V (Q+3):CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2007 9787508501581 : Zhongguo bai xing gu shi = Chinese stories / Jiao Bo bian. Zhongguo bai xing gu shi = Chinese stories / Jiao Bo bian. 951 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2002 9787508502793 : Zhongguo chuan tong fu shi / bian zhu Zang Yingchun ; ying wen fan yi Li Zhurun, Wang Dehua, Gu Yingchen = Chinese traditional costumes and ornaments / compiled by Zang Yingchun ; translated by Li Zhurun, Wang Dehua and Gu Yingchen. Zhongguo chuan tong fu shi / bian zhu Zang Yingchun ; ying wen fan yi Li Zhurun, Wang Dehua, Gu Yingc 391 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2003 9787508502809 : La Chine après l'OMC / compilation et édition par Laurence J. Brahm ; traduction par Louise Cadieux. La Chine après l'OMC / compilation et édition par Laurence J. Brahm ; traduction par Louise Cadieux. 330.951 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508502854 : Col. C.L. Chennault and Flying Tigers / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of China = [Chen Nade he fei hu dui / ce hua Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi]. Col. C.L. Chennault and Flying Tigers / masterminded by the State Council Information Office of the P 940.54 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508502861 : Hump air transport / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of China = [Tuo feng kong yun / ce hua Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi]. Hump air transport / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of 940.54 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF, Store Request Required:CHECK SHELF 2003 9787508502878 : Rescuing the Doolittle team / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of China = [Ying jiu Dulite'er hong zha ji dui / ce hua Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi]. Rescuing the Doolittle team / masterminded by the State Council Information Office of the People's Re 940.54 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508503226 : Chinese calligraphy / Chen Tingyou ; translated by Ren Lingjuan. Chinese calligraphy / Chen Tingyou ; translated by Ren Lingjuan. 745.6 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508503264 : Chine--France / edité par le Bureau de l'Information du Conseil des Affaires d'Etat de la République Populaire de Chine; [rédacteur en chef, Guo Changjian ; texte, Zhang Xichang ; traduction, Bei Sailin, Guo Anding] Chine--France / edité par le Bureau de l'Information du Conseil des Affaires d'Etat de la République 327.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503271 : Zhongguo -- Yindu / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Yindu / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503288 : Zhongguo -- Yindu / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Yindu / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503295 : Zhongguo -- Hanguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Hanguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503318 : Zhongguo -- Deguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Deguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 327.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508503523 : Zhongguo -- Yingguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Yingguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503530pbk : China--Britain / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [responsible editors, Tang Hewei, Chu Lizhong]. China--Britain / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of Ch 327.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503554pbk : China--Pakistan / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [editors, Tang Hewei, Chu Lizhong]. China--Pakistan / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of C 327.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503561 : Zhongguo -- Yuenan / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. Zhongguo -- Yuenan / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian. 303.482 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503806pbk : The Tea Road : China and Russia meet across the Steppe / Martha Avery. The Tea Road : China and Russia meet across the Steppe / Martha Avery. 382.4 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508503813 : Encounters with ancient Beijing : its legacy in trees, stone and water / Virginia Stibbs Anami. Encounters with ancient Beijing : its legacy in trees, stone and water / Virginia Stibbs Anami. 951.1 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508503868 : Chinese stories / compiled by Jiao Bo, translated by Zhou Xiaozheng. Chinese stories / compiled by Jiao Bo, translated by Zhou Xiaozheng. 951 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2003 9787508504414 : China's population and development / authors Tian Xueyuan and Zhou Liping ; translator Chen Gengtao. China's population and development / authors Tian Xueyuan and Zhou Liping ; translator Chen Gengtao. 304.6 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508504667 : Zhongguo zheng zhi zhi du / Yin Zhongqing zhu. Zhongguo zheng zhi zhi du / Yin Zhongqing zhu. 320.951 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508504902 : Ethnic groups in China / author Wang Can ; translator Wang Pingxing. Ethnic groups in China / author Wang Can ; translator Wang Pingxing. 305.8 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508505343 : Christianity in China / Zhu Chengming ; [written by Luo Weihong]. Christianity in China / Zhu Chengming ; [written by Luo Weihong]. 275.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508505619pbk : Objetos de bronce de China / autores Zhou Ya ... [et al.]. Objetos de bronce de China / autores Zhou Ya ... [et al.]. 739.5 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508505893 : Red road : 384 days on the trail of the long march / by Andrew McEwen and Ed Jocelyn. Red road : 384 days on the trail of the long march / by Andrew McEwen and Ed Jocelyn. 915.1 ; Store Request Required:CHECK SHELF, Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508505992 : Catholic church in China / written by Yan Kejia ; translated by Chen Shujie . Catholic church in China / written by Yan Kejia ; translated by Chen Shujie . 282.51 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508506135 : Chinese foods / Liu Junru ; translated by William W. Wang. Chinese foods / Liu Junru ; translated by William W. Wang. 394.1 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508506227 : Defensa nacional de China / Peng Guangqian ; traductor, Chen Gensheng. Defensa nacional de China / Peng Guangqian ; traductor, Chen Gensheng. 355.033 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508506357br : L' économie en Chine [Texte imprimé] / par Wang Mengkui et autres ; Traduit par Gong Jieshi et autres. L' économie en Chine [Texte imprimé] / par Wang Mengkui et autres ; Traduit par Gong Jieshi et autres 338.951 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2004 9787508506944 : History should not be forgotten / by Israel Epstein. History should not be forgotten / by Israel Epstein. 951.04 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508507002 : China in the world anti-fascist war / Peng Xunhou ; [translated by Li Guoqing, Yu Cen]. China in the world anti-fascist war / Peng Xunhou ; [translated by Li Guoqing, Yu Cen]. 951.04 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508507088 : Zheng He's voyages down the western seas / [compiled by the Information Office of the People's Government of Fujian Province]. Zheng He's voyages down the western seas / [compiled by the Information Office of the People's Govern 951.02 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508507101 : Jing guo shen she zhong de jia ji zhan fan / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo bian. Jing guo shen she zhong de jia ji zhan fan / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo bia 364.13 ; Boole Q+2 Floor:CHECK SHELF 2005 9787508507187 : Zhongguo jing tou : 2004-2005 / bian zhuan Xiang Jianguo. Zhongguo jing tou : 2004-2005 / bian zhuan Xiang Jianguo. 951 ; Boole Q+3 Floor:CHECK SHELF 2005 Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists Result Page   Prev Next © 2018 UCC Library, University College Cork, Cork, Ireland Tel.+353 (21) 490-2794 Email: [email protected]