This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Wiki Tô·-su-kóan

Thâu-ia̍h

Ùi Wiki Tô·-su-kóan 跳至導覽 跳至搜尋

Uikitô͘sukoánChū-iû ê Tô·-su-kóan – sī chi̍t-ê sòaⁿ-téng ê chū-iû-lōe-iông ê gôan-bûn siu-chông-khò·, iû i ê iōng-chiá kián-li̍p. Chhiáⁿ chham-khó ji̍p-lâi siā-lí iú-koan lí ē-ēng tàu-saⁿ-kāng ê só·-chāi kap khai- sí chò ê hong-hoat. Lí ē-ēng lâi Chheh-pâng mn̄g ū-koan Uikitô͘sukoán ê būn-tê, pēng-chhiáⁿ lâi soa-poâⁿ chhì-siá, ha̍k-si̍t án-chóaⁿ iōng chit-ê bāng-chām. Wiki-tô·-su-kóan chit-má ū 45 phiⁿ bûn-chiuⁿ, jî-chhiáⁿ múi-chi̍t-kang lóng iah-koh tī cheng-ka.

Chok-chiá sek-ín

A B C E G H I J K L M N O P S T U

Sin bûn-chiuⁿ

Siā-lí
Chn̄g-keng-sek | Sin-bûn | Ji̍p-lâi siā-lí | Hêng-chèng jîn-gôan | Kî-thaⁿ sò·-ūi tô·-su-kóan

Wiki-tô·-su-kóan án chóaⁿ ūn-chok
Help | Wiki-tô·-su-kóan sī siahⁿ? | I pau-hâm siáⁿ-mih? | Ka bûn-chiuⁿ | Bûn-chiuⁿ tiong-li̍p-sēng | Khóan-sek chí-ín | Hoan-e̍k | Chù-kái | Im-ga̍k | Pán-kôan | Thâi-tî | Pó-hō sin-chhéng

Kè-ōe

Bûn-ha̍k

Bûn-gē chok-phín: Siáu-soat | Hui-siáu-soat | Tōan-kì | Si-bûn | Ián-káng | Chhiú-siá-pún | Siu-chip ê chok-phín

Sî-kî: Keng-tián | Hiān-tāi


Kho-ha̍k

Sò͘-ha̍k | I-ha̍k


Siā-hōe:

Su-sióng kap Su-sióng-ka | Chong-kàu bûn-kiāⁿ | Le̍k-sú bûn-kiāⁿ | Hiàn-hoat bûn-kiāⁿ | Hoat-lu̍t phòaⁿ-lē | Chhut-pán-phín | Ián-káng


Chu-liāu:

Sóan-kí chu-liāu


Ū-ê-bô-ê:

Kok-koa | Kok-chióng tê-châi | Bô-thâu-bûn |

Wikisource ê chí-mōe kè-ōe Wikisource iû hui-êng-lī ê Wikimedia Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang: Wikipedia
Chū-iû ê pek-kho-choân-su Wikibooks
Chū-iû ê kàu-châi kap soat-bêng-su Wikiquote
Ín-iōng-kù ê siu-chi̍p Wiktionary
Sû-tián kap jī-tián Wikispecies
Seng-bu̍t-chéng ê bo̍k-lio̍k Wikinews
Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông Commons
Kong-ke iōng--ê mûi-thé tóng-àn Meta-Wiki
Hia̍p-tiâu só·-ū ê Wikimedia sū-kang


Lâi-goân: "[zh-min-nan.wikisource.org]"

Sûn-lám me-niú

Kò-jîn kang-khū

Miâ-khong-kan

piàn-thé

  Khoàⁿ

  Koh khoàⁿ

   Se̍h chām

   Chí-mōe kè-ōe

   Ìn-soat/su-chhut

   Ke-si

   Kî-thaⁿ ê gí-giân

   Kái liân-kiat