This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Bolivia

[[suggestion]] Bolivia

Bolivia

Sist oppdatert: 20.08.2018 Politisk uro, kupp og økonomiske kriser har preget Bolivias historie. Under sosialistpresidenten Evo Morales har landet opplevd økonomisk vekst og bedre fordeling av godene, men korrupsjon og fattigdom er fortsatt et stort problem.

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

La Paz

Etniske grupper

Mestiser (blanding av europeisk og indiansk opphav) 68 %, urfolk 20 %, europeisk opprinnelse 5 %, cholo 2 %, afrikansk opprinnelse 1 %, andre/uspesifisert 4 % (2009)

Språk

Spansk (offisielt) 60,7 %, quechua (offisielt) 21,2 %, aymara (offisielt) 14,6 %, andre 3,6 % (2001)

Religion

Romersk-katolske 76,8%, evangelister 8,1%, protestanter 7,9%, andre/ingen 7,2 %

Innbyggertall

11 052 000

Styreform

Republikk

Areal

1 098 580 km2

Myntenhet

Boliviansk boliviano

BNI pr innbygger

7 234 PPP$

Nasjonaldag

6. August

Andre landsider

Geografi

Bolivia har ikke kyst. I vest dominerer Andesfjellene landskapet. De deles inn i to kjeder her, og mellom dem ligger en høyslette, Altiplano, hvor størstedelen av befolkningen bor. På høysletten er også Latin-Amerikas største innsjø: Titicacasjøen.

Nord og øst for Andesfjellene dekker lavere sletteland to tredeler av landet. Her øker vegetasjonen nordover; fra halvtørt landskap i sør, via savanneområder, til tropisk regnskog i nordøst. Fjellkjeden Cordillera Occidental består av inaktive vulkaner. Bolivias største fjelltopp, Sajama, ligger 6542 meter over havet. Klimaet varierer mye på grunn av store høydeforskjeller. Det er kaldt og tørt i vest, og tropisk klima i nord og øst.

Skoghogst har ført til at jorderosjon er et stort miljøproblem. Vannkvaliteten er dårlig på grunn av forurensing. Bolivia er blant landene i verden med størst biologisk mangfold. Klimaendringer er en trussel mot dette mangfoldet. I tillegg vil varmere klima gi enda dårligere tilgang til vann etterhvert som isbreene smelter.

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bolivia ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For 3000 år siden vokste det fram et jordbrukssamfunn rundt Titicacasjøen. På 1400-tallet ble Bolivia en del av det store Inkariket som var et indiansk imperium. Inkariket falt sammen med spanjolenes inntog på 1530-tallet, og i 1538 ble Bolivia erobret av Spania. Indianere ble holdt som slaver og måtte arbeide i gruvene. Etter hvert vokste det frem en stor motstandsbevegelse som ønsket selvstendighet. I 1825 løsrev Bolivia seg fra Spania med general Sucre og frihetshelten Bolívar i spissen. Landet ble oppkalt etter Bolívar, og Sucre ble den første presidenten.

Militærkupp og diktatur preget landet frem til begynnelsen av 1980-tallet, da forsøk på demokratisering ble gjennomført. Jevnlige økonomiske kriser og høy arbeidsledighet førte imidlertid til store protester fra befolkningen, spesielt fra bønder, arbeidere og middelklassen. Da den sosialistiske Evo Morales ble valgt til president i 2005 ble han landets første president fra en urfolksgruppe.

Samfunn og politikk

Bolivia vedtok ny grunnlov i 2009. Da ble rettighetene til de 36 urfolksgruppene styrket, staten fikk kontroll over naturressurser som olje, gass, og vann, og de ulike regionene fikk økt selvstyre. Bolivia er en republikk der presidenten er stats- og regjeringssjef. Presidenten velges for fem år om gangen. I utgangspunktet kan en president kun gjenvelges en gang, men Evo Morales har klart å omgå denne regelen. Han har blitt gjenvalgt to ganger, og stiller trolig til valg igjen i 2019.

De tradisjonelle partiene og den gamle jordeiereliten i Bolivia har mistet mye makt de siste årene. I dag er Morales' parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) det klart største partiet. Det har sterkest støtte fra fattige indianere på landsbygden, og deler av middelklassen. Morales' politikk har styrket motsetningene mellom fattige indianere i vest og rike jordeiere i øst. Tradisjonelt har konflikten dreid seg om jordrettigheter. Nå handler det like mye om utnyttelse av naturgass. Fagforeninger og urfolksgrupper vil ha større statlig kontroll over gassinntektene, mens jordeierne ønsker mer desentralisering. Sosiale og politiske konflikter preger fortsatt Bolivia. Det politiske systemet er gjennomsyret av korrupsjon, og rettsvesenet er svakt.

Økonomi og handel

Etter at Evo Morales ble president har den økonomiske politikken dreid i sosialistisk retning, og staten har overtatt ansvaret for olje- og gassektoren. Høyere skatter og avgifter har ført til økte inntekter i statskassen, som igjen har blitt brukt til å bygge opp skole- og helsesektoren i landet. Bolivia har opplevd økonomisk vekst, gapet mellom rik og fattig har blitt mindre, og andelen ekstremt fattige har blitt mindre. Likevel forblir landet blant Sør-Amerikas fattigste, er avhengig av bistand, og har store utenlandslån. Den økonomiske utviklingen er ujevnt fordelt internt i landet. På slettene i øst og sør ligger naturgass- og oljefelt og høyteknologisk jordbruk, mens fjellområdene i vest sliter med dårlig teknologisk utvikling og fattigdom.

Bolivia har store forekomster av naturgass, mineraler og olje. Økonomien baserer seg hovedsaklig på råvareeksport. Andre viktige eksportvarer er tinn, sink, sølv og soya. Brasil er landets viktigste handelspartner, fulgt av Argentina, USA, Japan og Kina. Det pågår omfattende smugling av koka og kokain fra Bolivia.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Bolivia på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet