This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Appendix:Swadesh lists for Italian languages - Wiktionary

Appendix:Swadesh lists for Italian languages

Definition from Wiktionary, the free dictionary Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Italian languages, specifically Italian, Lombard, Neapolitan, Friulian, Venetian, Sicilian, Piedmontese, Ligurian and Sardinian, compared with that of English.

List[edit]

No English (en)Italian
(it)Lombard
(lmo)Neapolitan
(nap)Friulan
(fur)Venetian
(vec)Sicilian
(scn)Piedmontese
(pms)Ligurian
(lij)Logudorese Sardinian
(sc) 1 I io mi io jo mi iu mi mi deo 2 you (sing.) tu ti tu tu ti tu ti ti tue 3 he egli, lui al, lu isso lui lu, el iddu chiel issu 4 we noi num nuje noaltris, noaltri nuàutri noi, nojàutri noî, niâtri nois 5 you (pl.) voi violter vuje , voaltris voaltri vuàutri voi, vojàutri voî, viâtri bois 6 they loro, essi lur lloro lôr lori, i iddi lor, loràutri , liâtri issos 7 this questo quest chisto chest sto qua chistu cost, ëst quésto, sto custu 8 that quello quell chillo chel sto la chiddu col quéllo cuddu 9 here qui, qua ccà ca, chi qua ccà chi inoghe 10 there , , lloco ddà, dduocu la addaeche 11 who chi qi chi cui chi cu chi chi chie 12 what che, cosa cosa, qe che ce cossa, coss' chi, 'nsoccu lòn còs cöse, cösa itte, chi 13 where dove indé addò dulà ndove unni andoa anté dôve ube 14 when quando quand quanno cuant cuando quannu quand quànde cando 15 how come come comme cemût come comu com cmé cómme comente 16 not non miga, no nun, no no no no, noni nen, pa no nono 17 all tutto tut tutto dut tuto tuttu tut tùtto totu 18 many tanto tant assaje tancj sai assai tant vàire tànto tantu 19 some alcuni quai cocche cetancj, cualchi cualche quàlchi quàich, chèich quàrche carchi 20 few poco poc poco pôc poco picca pòch pöco pacu 21 other altro olter ato altri altro àutru àutr âtro àtteru 22 one un/uno (m.), una/un' (f.) vun uno un un unu un un unu 23 two due duu (m.), (f.) dduje (m.), ddoje (f.) doi (m.), dôs (f.) do rui doi (m.), doe (f.) doî (m.), dôe (f.) duos 24 three tre trii tre trê tre tri tre tréi (m.), træ (f.) tres 25 four quattro quater quatto cuatri cuatro quattru quatr quàttro battor 26 five cinque ciinch cinche cinc zinque cincu sinch çìnque chimbe 27 big grande graand, graant gruosso grant grando granni grand grànde mannu 28 long lungo luunch luongo lunc longo longu longh lóngo longu 29 wide largo laarch largo, chiatto larc largo largu largh làrgo làrgu 30 thick spesso gross spisso penç, grues groso nfutu, spissu tëgg drûo ispìssu 31 heavy pesante pesaant pesante, gravante pesant pesanto pisanti grev pezànte pesante 32 small piccolo pinìŋ piccerillo piçul picio nicu cit picìn pitzinnu 33 short corto cuurt curto curt corto curtu curt cùrto curtu 34 narrow stretto strécc strinto stret strento strittu strèit stréito istrintu 35 thin sottile fiŋ fino, sicco fin magro màuru, siccu fin sotî suttile 36 woman donna dòna femmena femine dona fimmina fomna dònna femina 37 man
(adult male) uomo óm ommo om omo omu òm òmmo omine 38 man, person
(human being) persona persóna crestiano, perzona persone omo omu përson-a persónn-a persona 39 child bambino bagai criaturo, ninno frut mulo, putel picciriddu cit, masnà figeu pitzinnu 40 wife moglie miée mugliera femine mujer mugghieri fomna mogê pobidda 41 husband marito marìi marito marît omo maritu òm màio, marîo maridu 42 mother madre mam mate mari mare matri mare moæ mama 43 father padre , pader pate pari pare patri pare poæ babbu 44 animal animale animàa(l) anemale, nimmale animâl, nemâl bestia armalu animal animâ animale 45 fish pesce péss pesce pes pese pisci pess péscio pische 46 bird uccello üsèl auciello ucel usel acieddu osel öxéllo puzone 47 dog cane caŋ cane cjan can cani can càn cane 48 louse pidocchio piöcc chiattillo, peducchio pedoli pedocio pirocchiu poj pighéuggio peugu 49 snake serpente serpéent serpa serpint, madrac bisa sirpenti sërpent serpénte serpente 50 worm verme giuanìŋ, biótt vierme vier verme vermi gianin, verm verme berme 51 tree albero, pianta piànta chianta, arvulo arbul pianta chianta erbo èrbo alvure 52 forest foresta, bosco bósch furesta, vosco, arvorata bosc bosco voscu bòsch bosco buscu 53 stick bastone bastùŋ mazza, varra baston, mace baston vastuni baston bacco bastone 54 fruit frutta früt frutta pome fruto fruttu fruta frûta frutta 55 seed seme sém semmento samence seme semenza smens armella semene 56 leaf foglia föja fronna, foglia fuee foja fogghia feuja féuggia foza 57 root radice radìsa recina, radeca lidrîs radise rarica rèis réixe raighina 58 bark corteccia scòrza, pèll scuorcio, scuorzo scuarce scorza scorcia scòrsa scorsa iscortza 59 flower fiore fiùu sciore flôr fior çiuri fior sciô flore 60 grass erba èrba evera jerbe erba èrba erba erba erva 61 rope corda, fune còrda zoca, fona cuarde corda corda corda soastr corda corda 62 skin pelle pèll pelle, cuorio piel pele peddi pel pelle pedde 63 meat carne càrna carna cjar carne carni carn carne petta 64 blood sangue sàanch, sàang sanghe sanc sangue sangu sangh sàngoe sambene 65 bone osso òss uosso vues oso ossu òss osso ossu 66 fat (n.) grasso grass ciuotto, grasso gras graso rassu, sivu grass grascia grassu 67 egg uovo ööf uovo ûf ovo ovu euv êuvo ou 68 horn corno còrnu cuorno cuar corno cornu corna còrn corno corru 69 tail coda cùa coda code coda cura coa côa coa 70 feather penna péna, piüm penna plume pena pinna piuma penna pinna 71 hair capello cavél capillo cjavel cavel capiddu cavèj cavello pilos 72 head testa coo, cràpa capa cjâf crapa, testa capu, testa testa testa conca 73 ear orecchio urégia recchia orele recia aricchia aurija oêgia orija 74 eye occhio ócc uocchio voli ocio occhiu euj éuggio oju 75 nose naso naas naso nâs naso nasu nas nâzo nasu 76 mouth bocca bóca vocca bocje boca vucca boca bocca bucca 77 tooth dente déent diente dint dente renti dent dente dente 78 tongue lingua língua lengua lenghe lingua lingua lenga léngoa limba 79 fingernail unghia üngia ogna ongule ongia ungja ongia ongia ugna 80 foot piede pede pît pie pedi pe pe’ 81 leg gamba gàmba cossa, jamma gjambe gamba jamma gamba ganba camba 82 knee ginocchio ginöcc denucchio zenoli genocio rinocchiu gënoj zenoggio benuju 83 hand mano maŋ mana man man manu man man manu 84 wing ala àla scella ale ala ala ala âa ala 85 belly pancia pànza panza panze panza panza pansa pansa panza 86 guts intestino budèl stentino intestin budela vureddu boele intestin bolloros 87 neck collo còl cuollo cuel colo collu còl collo collu 88 back schiena schéna rina, schina schene schena schinu schin-a schénn-a ischina 89 breast petto pet pietto, zizza pet peto, teta pettu pet pêto pettus 90 heart cuore cöör core cûr cor cori cheur cheu coro 91 liver fegato fidegh fecheto, fecato fiât fedigo fecatu fìdich figæto fidigu 92 drink bere béf vevere bevi bever bibiri bèive béive biere 93 eat mangiare mangià magnà mangjâ magnar manciàri, pistiari mangé mangiâ pappare 94 bite mordere cagnà muzzecà muardi morsigar muzzicàri mòrde adentâ mordere 95 suck succhiare ciücà zucà, surchià supâ ciuciar sucari ciucé susâ suere 96 spit sputare sputà sputà spudâ spudar sputari spuvé spuâ istuppiare 97 vomit vomitare tra sü vummecà, reverzà gomitâ vometar vumitari gumité vomitâ istercorare 98 blow soffiare bofà sciuscià soflâ sofiar sciusciari bufé sciusciâ buffare 99 breathe respirare respirà resciatà respirâ respirar sciatàri arspiré respiâ respirare 100 laugh ridere riid ride ridi rider rìdiri rije rîe riere 101 see vedere vedé vedé viodi veder virìri vëdde vèje voghe védde vìdere 102 hear sentire sentì sentere sintî sentir sièntiri sente sentî sentire 103 know (facts) sapere savé sapé savê saver sapiri savèj savéi ischire 104 think pensare pensà penzà pensâ creder pinzari pensé pensâ pensare 105 smell odorare spuzà osemà, fetere nasâ spuzar sciaràri snufié ödoâ annajare 106 fear temere veg pagüra spagnà temi gaver paura scantàrisi tëmme témme timere 107 sleep dormire dörmì durmì, dormere durmî dormir dòrmiri deurme dormî dormire 108 live vivere vif campà, vivere vivi viver campari vive vîve vivere 109 die morire murì murì murî morir, crepar mòriri meuire moî morrere 110 kill uccidere, ammazzare mazà, cupà accidere copâ mazar, copar accìdiri, ammazzari massè gniché amasâ occhiere, abbutzianare 111 fight combattere cumbater cummattere lotâ lotar cummàttiri combate conbatte cumbattere 112 hunt cacciare cascià caccià cjaçâ cazare cacciari cassé cacciâ catzare 113 hit colpire trüssà vattere, culpì colpî bater cafuddàri bate batte colpare 114 cut tagliare tajà taglià taiâ tajar tagghiàri tajé copé tagiâ tagliare, mutzare 115 split dividere separà spartere, sengà dividi divider spartìri spartì dividde dividire, ispartzire 116 stab pugnalare sbögià curtellià scurtissâ sbusar tagghiari, cutiddiari stileté cotelâ pugnalare, istoccadare 117 scratch graffiare sgraffignà scippà, graffià sgrafâ sgrafare ciunnari sgrafigné gratâ iscarrafare 118 dig scavare scavà scavà, scafutà scavà scavar scavari sgavé scavâ iscavare 119 swim nuotare nudà natà nadâ nuotar natari noé nuâ nadare 120 fly (v.) volare sgorà vulà svolâ svolar vulari volé xoâ bolare 121 walk camminare caminà cammenà cjaminâ caminar caminari caminé marcé caminâ caminare 122 come venire vegnì venì vignî vegnir vieniri vnì vegnî bennere 123 lie distendersi, giacere stravacà (giö`) cuccà distirâsi stravacar curcàrisi cogesse destendise giacchire 124 sit sedersi setà assettà sintâsi sentar assittàrisi setesse asetâse sentare 125 stand stare in piedi (idiomatic),
stare eretto (rare) stà iriere, stà aizato stâ impins star stari ‘n pedi sté an pè stâ in piêi istare in cambas 126 turn girare girà girà, avutà zirâ girar girari, firriari viré, giré gjâ boltare 127 fall cadere burlà giö` cadé, cascà colâ cascar cariri tombè, caschè càzze ruere 128 give dare dar rari dare 129 hold tenere tegnì tené tignî tener teniri ten-e tegnî tennere 130 squeeze spremere schiscià nzeppà, spremmere struça strucar sprèmiri spërme spremme ispremere 131 rub strofinare gratà scerià russâ fregar stricari fërté fretâ frigare 132 wash lavare lavà lavà lavâ lavar lavari lavé lavâ illoddiare 133 wipe asciugare sciügà asciuttà suiâ netar, sugar asciucàri, stujari suvé sciugâ assugare 134 pull tirare tirà tirà tirâ tirar tiràri tiré tiâ tirare 135 push spingere rüsà vuttà sburtâ spinger ammuttàri possé spinze ispinghere 136 throw lanciare slanzà lancià, jettà lançâ butar, tirar jittari, jiccari frandé, slansé tiâ frundire 137 tie legare legà sü allevrecà leâ ligar ligari gropé, lijé ligâ ligare 138 sew cucire cusì cosere cusî cusire cùsiri cuse cuxî cosire 139 count contare cuntà cuntà contâ contar cuntàri conté contâ contare 140 say dire dicere diser riri narrere 141 sing cantare cantà cantà cjantâ cantar cantàri canté cantâ cantare 142 play giocare giugà pazzià, jucà zuiâ zogar jucari giughé, giué zugâ giogare 143 float galleggiare stà sü galleggià vongolâ galejare galliggiari floté galezâ gallizare 144 flow fluire, scorrere sculà scorrere scolâ scolar scurriri score scorre iscurrere 145 freeze gelare gelà jaccià, gelà glaçâ jazar gilari geilé zeâ astragare 146 swell gonfiare sgonfià ntucià sglonfâ sgionfar vunciari anfié gonfiâ abburvuddare 147 sun sole suu sole soreli sol suli sol sole 148 moon luna lüna luna lune luna luna lun-a lùnn-a luna 149 star stella stéla stella stele stela stidda stèila stélla isteddu 150 water acqua aqua acqua aghe acua acqua eva ægoa abba 151 rain pioggia pioèuva chioggia, chioppeta ploie piova chioggia pieuva ægoa pioza 152 river fiume fjüm sciummo flum fiume çiumi fium sciùmme flumene 153 lake lago laach laco lâc lago lacu lagh lâgo lagu 154 sea mare maar mare mâr mar mari mar mare 155 salt sale saa(l) sale sâl sal sali sal sale 156 stone sasso, pietra sass preta piere piera petra pera prîa pedra 157 sand sabbia gèra rena savalon rena rina sabia ænn-a rena 158 dust polvere pùlvura povera polvar polvere purviri póer pûa pruine 159 earth terra, mondo tèra munno tiere tera munnu, terra mond tæra terra 160 cloud nuvola nìgula nuvula nûl nuvola nùvula nìvola nûvia nue 161 fog nebbia nèbia neglia fumate caligine negghia nëbbia nêgia neula 162 sky cielo cél, cielo cîl cel celu cel çê chelu 163 wind vento veent viento vint vento ventu vent vento bentu 164 snow neve neef neva nêf neve nivi fiòca néive nie 165 ice ghiaccio giàz jaccio, chiatro glaç jazo ghiacciu, ghiellu giassa giassa ghiatzu, astragu 166 smoke fumo fumèra fummo fum fumo fumu fum fumme fumu 167 fire fuoco föög fuoco fûc fogo focu feu fêugo fogu 168 ash cenere scindra cennera cinise cendre cinniri sënner çeine chisina 169 burn bruciare brüsà brucià brusâ brusar abbruciari brusé brüxâ fogulare 170 road strada strada, via strata strade strada, via strata stra stradda istrada 171 mountain montagna muunt muntagna montagne monte muntagna montagna montagna monte 172 red rosso rós russo ros roso russu ross rosso ruiu 173 green verde veert verde vert verde virdi verd verde birde 174 yellow giallo giàalt giallo zâl gialo giallu giàun giâno grogu, giallu 175 white bianco biàanch ghianco, janco blanc bianco biancu, viancu bianch gianco arvu 176 black nero négar niro neri negro nivuru nèir néigro nieddu 177 night notte nòcc notte gnot note notti neuit néutte notte 178 day giorno juorno giorno jornu giorno die 179 year anno anno an ano annu ann anno annu 180 warm caldo caalt caudo cjalt caldo cavuru càud câdo calidu 181 cold freddo frecc friddo frêt fredo friddu frèid fréido frittu 182 full pieno piéŋ chieno plen pien chinu pien pìn pienu 183 new nuovo nööf nuovo gnûf novo novu neuv nêuvo, nêuo nou 184 old vecchio vécc viecchio vieli vecio viecchiu vej vêgio betzu 185 good buono bóŋ buono bon bon bonu bon bon bonu 186 bad cattivo catìif cattivo, malamente trist cativo malu gram catîvo malosu 187 rotten marcio mars fraceto, speruto vuast marzo purrìtu marsent marso martzu 188 dirty sporco tenc zuozzo, sivo soç sludro lurdu, nzivatu anflà, salòp sücido isporcu 189 straight dritto driss deritto dret drito rittu drit drîto drittu 190 round rotondo rudùund, rudùunt tunno taront tondo tunnu riond rióndo redundu 191 sharp affilato güz prufilato, puntuto uçât spizo ammulatu avuss afilòu arrodadu 192 dull smussato mucch sfastriuso asiât spizato nujusu sirognà smusòu atturussu 193 smooth liscio liss muollo, liscio lis lisier lisciu seuli lìscio liju 194 wet bagnato ümit umeto, nfuso umit bagnà mogghiu bagnà, mojà bagnòu bagnadu 195 dry secco sech sicco sec seco siccu sech sécco siccu 196 correct giusto, corretto giüst justo just giusto giustu giust giùsto giustu 197 near vicino visìŋ vecino, azzico dongje vizin vicinu aranda, davzin arénte, vixìn affacca 198 far lontano luntàŋ luntano, arrasso luntano lontan luntanu lontan, leugn lontàn addae 199 right (adj.) destra dèstra deritta, canzo drete destro ritta drita drîta, dèstra dresta 200 left (adj.) sinistra sinistra smerza çambe sinistro manca gàucia, snista mancìnn-a, scinìstra manca 201 at a a, em a a a a a a a 202 in in in, in da dinto, in in in 'n, ‘ntu an, ant in in 203 with con con cu cun con cu con con cun 204 and e e e e e e e e e 205 if se se si se se si se se si 206 because perché parchè pecché parcè parché picchì përchè perché pro itte 207 name nome nóm nomme non nome nomu nòm nómme nomene Swadesh lists Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: (Standard Arabic, Egyptian, Palestinian, Tunisian, Cypriot) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber: (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch (Limburgish, Low Saxon, Zeelandic) – Egyptian – English: (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – French (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian: (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian and Iroquoian – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan: (Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin

Retrieved from "[en.wiktionary.org]" Categories:

Navigation menu

Personal tools

Namespaces

Variants

  Views

  More

   Navigation

   Tools

   In other languages

    Add links

    Print/export