This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Appendix:Mayan Swadesh lists - Wiktionary

Appendix:Mayan Swadesh lists

Definition from Wiktionary, the free dictionary Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Mayan languages, specifically K'iche', Q'eqchi, Tzotzil, Mam, Yucatec Maya and Wastek, compared with that of English.

 • K'iche' (Central Guatemala and Belize) — Spanish orthography used
 • Q'eqchi' (Northern Guatemala)
 • Tzotzil (Chiapas, Mexico) — Zinacantán dialect
 • Mam (Western Guatemala) — Todos Santos Cuchumatán dialect
 • Yucatec Maya (Yucatán Peninsula, Mexico)
EnglishK'iche'Q'eqchi'TzotzilMamYucatecHuastecLang7Lang8 1 I in laa’in náya teen nanaa' 2 you
(singular) at, la (formal) laa’at, at vo7ot jay teech 3 he are', aj ha’an, a’an ja leti' 4 we uj, oj laa’o, aa’o, ha’o vo7otik, vo7otikotik (ex.) jo, jóya (ex.) to'on 5 you
(plural) ix, alaq (formal) laa’ex vo7oshuk jey te'ex 6 they e'are' eb’, teb’ je leti'o'ob 7 this wa', are', we ha'in, a’in li7 jlu lela', le je'ela' 8 that le wan le' tah, ti lelo', le je'elo' 9 here waral arin, ayi', sa'in li7 tzalú waye' 10 there chiri', chila' le' tah, le7, te tolo' 11 who jachin ani buch’u al máax 12 what jas k’a’, k’aru k’u ti’ ba'ax 13 where jawi b'ar bu ja’ tu'ux 14 when jampa joq'e k’u 7ora jtoo (past), jtoj (fut.) ba'ax k'íin 15 how jas modo chan ru k’u cha7al bix 16 not b'i, ma, ja'i' ink'a', moko ... ta mu ma' 17 all konojel anchal, rek', chi junil kotol, labal tulaak 18 many k'i k'i, k'ihal, mayalok 7ep nim ya'ab 19 some junaq, ka’b’ayaq, k’a’na 20 few kach’in, ink’a’ k’i, b’ab’ay hay junp'íit 21 other jalan, jun chik yantik ulaak 22 one jun jun hun jun hun 23 two kaib' ka'ib', kwib', kiib' cha7 káb’a ka'a 24 three ox oxib' 7osh óxa óox 25 four qa'jib kaahib' chan chája kan 26 five o', jo'ob', job' oob', hoob' vo7 jwe’ ho 27 big nima nim muk’ matí’j nojoch 28 long nim xkelam bitzbitz, tz’upul nmak chowak 29 wide nim ru hamal la’n, nim twitz 30 thick tzatz nim xsa' pim cho’t, la’n, tziq’ 31 heavy al aal 7ol -(t)álil áal 32 small ch'uti kok’, ch'in bik’it ch’in, nux, nuch chan 33 short uq tupus roq tzapo ch’in twe’ 34 narrow kok' ru japajtik ch’in twitz 35 thin b'aq hoy xaxj 36 woman ixoq ixq ʔantz xuj ch'up, ko'olel uxum 37 man
(adult male) achij teelom mol xínak xiib 38 man
(human being) winaq winq, poyanam vinik, krishchnano xjaal maak 39 child
(a youth) al al 7olol al, k’waal 40 wife kixoqil ixaqil 7ahnilal xu’l atan 41 husband b’eelom malalil, mol chmil iicham 42 mother chuch na’ me7il txu na' 43 father qajaw taat, yuwa’ totil man yuum 44 animal chikop xul chon alamáj ba'alche' 45 fish kär, sa’y kar choy kixh kay 46 bird tz'ikin tz’ik mut ch’it ch'iich' 47 dog tz'i' tz’i’ tz’i7 txya’n peek' 48 louse uk' uk' 7uch’ squk’ uk' 49 snake kumatz k’anti’ chon lb’aj kan 50 worm kuluk shuit 51 tree che' che’ te7 tze’, k’uul che' 52 forest k'che'laj k’iche’ te7tik, 7osil txhik’úul ka'ax 53 stick
(of wood) ruq' che' k’obol junts'íit che' 54 fruit wächinik u satil lo’pj ich, u yich che' 55 seed b'aq' iyaj bek’ íyaj 56 leaf xuxaq che’ xaq 7anal txaq 57 root xe' xe’ 7ibel (t)lok’ 58 bark
(of tree) rix che patil 59 flower kotz'i'j uutz'u'uj, atz'um nich ab’éch lool 60 grass k'im pach'aya', ichaj hobel ch’im 61 rope k’aam laso chjaj suum 62 skin
(of a person) tz'u'mal, chirij tz’uumal nukul tz’úmal óot 63 meat
(as in flesh) ti’ij, tio'jil tib’ ti7bol, bek’et chi’pj baak 64 blood kik' kik’ ch’ich’ chik’y, txhi’ k'íik' 65 bone b'aqil b’aq bak b’aaq bak' 66 fat
(noun) kab'chiyal manteek hup’el polok 67 egg saqmo'l mol tanal jos je' 68 horn xukub' shulub 69 tail je' ye neil (t)je’ 70 feather
(rather not down) rismal xul, xik’ k’uk’umal 71 hair rismal, wi' ismal tzotz, tzatzal tzmal (t)wi’ tzo'tz 72 head jolom jolom holol wi’ pol 73 ear xikin xik chikinil xkin xikin 74 eye b'aq' u wach (sa’) u, (xnaq’) u satil, yashavo7 tb’a’ (t)witz ich 75 nose tza'm u’uj ni7 txánb’aj ni' 76 mouth chi' e 7eal tzi chi' 77 tooth
(rather not molar) we', re' e 7eal witx (w)e 78 tongue aq' ru'uj aq' 7ok’ aq’ aak 79 fingernail jurub’ sab’äl ixi’ij ni7 7ich’akil ichkiil 80 foot aqan oq 7okol óok 81 leg a' a’ 7akanil óok, u muuk óok 82 knee ch'ek aq k’uhav ch’ek 83 hand q'ab' uq’m k’abal q’ab’ k'ab 84 wing xik' xik’ shik’ xiik' 85 belly pam, jupulik sa’ tzukut k’u’j nak 86 guts ixk'ol k'amk'ot, sooyom bikil, tzo7 87 neck qul kux, ja’aj bikil, tzo7 kaal 88 back ij, pak'alik ix patil xyop naach 89 breast tu', tz'um tu’ chu7il iim 90 heart k'u'x ch'ool 7o7onil ánm puksi'ikal 91 liver seseb' ch'och' sekub taaman 92 to drink qumunik uk'ak 7uch’ k’an uk'ik 93 to eat wa'im tzakank, wa'ok, tiwok 7ochan, lahes, ti7 waa’n hanal 94 to bite qachok tzak, ti7 95 to suck tz'ub'uk tz’utz’ 96 to spit chuub'ak, chuub'ank tubah 97 to vomit xa'wak shen xeej 98 to blow
(as wind) apuunk 99 to breathe musiq'ak 7ich’ 7ik’ 100 to laugh se'ek tze7in ch'e'ej 101 to see il, ka’yik, ka’yej ilok 7il, 7ilbe sat, k’ot sat il 102 to hear ta, tatab’enik ab'ink 7a7i b’i’n u'uy 103 to know
(a fact) eta'm nawink na7, tz’ak, 7ohtikin alón, tzqi’n ojel 104 to think chomanik, no’jinik k'a'uxlak 7a7i, na7 tuukul 105 to smell
(sense odor) chuwinik utz’uk 7a7ibe 7ik’ 106 to fear xej xiw shi7el ba xob’ 107 to sleep waram wark vay, bat ch’ulel wenel 108 to live k’asi’k na'ajink naki, kushul najl 109 to die kamik kamk cham chim kiimil 110 to kill kämisaj kamsink mil (kub’) b’yon kiinsik 111 to fight ch'e'ok tahin, tzak bail 112 to hunt
(transitive) yohob'k 113 to hit b'ujuk, ketok mah, bah (ok) pjun jaats'ik 114 to cut kuruk boh, tuch’ xoot 115 to split kiib'ank, jachok hav, t’ah 116 to stab
(or stick) xeq'ok pahbe 117 to scratch
(an itch) q'oyok, parok hot’ 118 to dig k'oto pikok, aq'ink, b'ekok ch’oh, hok’ 119 to swim numxik nushih baab 120 to fly ropop rupik, purik vil 121 to walk b’inem b’eek shanav xíimbal 122 to come chul chalk, k'ulunk tal taal 123 to lie
(as on one's side) sotlaak, yoklaak puch’etah 124 to sit chunlaak, woq'laak tzuni kulen 125 to stand xaqliik noch' 126 to turn
(change direction) b’alq’usink, q’otok hoyihes 127 to fall
(as in drop) soq'e'k, tob'b'ak tishk'uh, p'ah luubul 128 to give k'ehok 7ak’ 129 to hold
(in one's hand) q’unuk tom 130 to squeeze pitz’ok, yatz'ok pitz’ 131 to rub jilok, b'iqok biulan 132 to wash ch'ajok, puch'uk pok, chuk’ 133 to wipe mesok kus 134 to pull jukunk, kelonk nit 135 to push minok, tiikink shuh, net’ 136 to throw pumuk, puulesink hip, ten 137 to tie b'ak’ok, jit'ok timan 138 to sew b'ojok, kuuxink tz’is 139 to count ajlank pas kwenta xook 140 to say cha yehok 7al a'al 141 to sing b’itza’m, b’itzchil, b’ixonik b'ichank k’evuhin k'aay 142 to play b’atz’unk tahin baaxal 143 to float pamamnak kahi 144 to flow yo i roq 145 to freeze keho'k 146 swell siip(ilal), teb'elal situbel 147 sun qij' saq’e k'ak'al q’ij k'iin 148 moon ik' po 7u xjaaw uh 149 star ch'umil chahim k’anal che’w éek 150 water ja' ha’ vo', 7a'al a’ ha' 151 to rain jab' hab’ vo7 jb’aal ha' 152 river ja'l nima’ 7uk’um nim a’ 153 lake cho palaw nab ha' 154 sea
(as in ocean) palo palaw nab 155 salt atz'am atz'am 7atz’am á’tz’a tab 156 stone ab'äj, xäq pek ton xaq tuun 157 sand sanayeb' samahi’ yi' 158 dust poq poqs pukuk, 7ik'ubal quq 159 earth
(as in soil) ulew ch’och’ balamil tx’otx’ luum 160 cloud sutz' choq tok muuj 161 fog mayul sujew lumal tok yeeb 162 sky kaj choxa, choxaal vinahel kya’j ka'an 163 wind
(as in breeze) käq’iq’, iq’ iq’ 7ik’ chq’iq’ íik 164 snow muqulik sutz’ xchu’i keh bot 165 ice abäj tew ke taiv 166 smoke sib'el sib’ ch’ail sib’ 167 fire q'aq' xam k’ok’ q’a’q k'aak' 168 ash chaj, xaq cha tan tza’j 169 to burn
(intransitive) k’atik, polik, qalajik k’at, choqlenk, humuk chik’, k’ak’ pátan 170 road b'e b'e be b’e beh 171 mountain juyub' tzuul vitz witz 172 red kaq(a) kaq tzoh, chak- kyaq chak 173 green rax(a) rax yosh cha’x ya'ax 174 yellow q'an(a) q'an k’on sak q’ent k'an 175 white saqi saq sak sak sak 176 black q'eq(a) q'eq 7ik’ q’eq’ boox 177 night aq'ab'al, chaq’äb’ q'ojyin 7ak’ubal, 7ik’7osil qoníya aak'ab 178 day
(daytime) q'ij kutank k’ak’al, 7osil q’ijl k'iin 179 year junab' hab’ habil jnab’q’í, tyem ja'ab 180 warm
(as in weather) qa'q' tiq k’ok’ métmaj 181 cold
(as in weather) tew ke sik che’w keel 182 full nojinäq nujenaq noh noj 183 new k’ak’ ak’ 7ach’ ák’aj tuumben 184 old q’e’l q'eel k’a7 q’ának, tij 185 good utz us 7utz, lek b’a’n uts 186 bad itzel, ma utz täj lab' chopol k’a’ k'as 187 rotten
(as, a log) q'aaneq k’a7al, k’o7 188 dirty b'alak', pes 7ik’ eek 189 straight tiik tuk’ 190 round kotko, sursu setset 191 sharp
(as a knife) q'es 192 dull
(as a knife) room (Spanish) 193 smooth q'un, ji'ji' ch’ulul, lich’ich’ 194 wet ch'aqalik t'aqt'aq, tz'uuq t’ushul 195 dry
(adjective) chaqi'j chaqi takin 196 right
(correct) q'axal chaab'il melel 197 near naqaj nach', rik'in nopol naká, nka naats 198 far naj nach' nom naqch naach 199 right
(side) wikiaq'ab sa' nim batz'i k'obol 200 left
(side) moxq'ab tz'e tz’et 201 at pa ta ti' 202 in pa sa’ k’al ich 203 with
(accompanying) ruk' rik’in chi7uk, tohol tu yeetel 204 and xupuje' ut 7i 205 if si' (Spanish) mi ka wa 206 because xb’aan naq k’u ti tumen 207 name b'i' k'ab'a'ej biil b’i k'aaba'

Sources[edit]

 • Wichmann, Søren and Kerry Hull. 2009. "Q'eqchi' vocabulary" In: Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) World Loanword Database. Munich: Max Planck Digital Library, 1774 entries. [wold.livingsources.org]
 • Brown, Cecil H. 2009. "Zinacantán Tzotzil vocabulary" In: Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) World Loanword Database. Munich: Max Planck Digital Library, 1217 entries. [wold.livingsources.org]
 • [www.lrc.salemstate.edu]

External links[edit]

English Wikipedia has an article on:Mayan languages Wikipedia Swadesh lists Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: (Standard Arabic, Egyptian, Palestinian, Tunisian, Cypriot) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber: (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch (Limburgish, Low Saxon, Zeelandic) – Egyptian – English: (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – French (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian: (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian and Iroquoian – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan: (Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin

Retrieved from "[en.wiktionary.org]" Categories:

Navigation menu

Personal tools

Namespaces

Variants

  Views

  More

   Navigation

   Tools

   In other languages

    Add links

    Print/export