This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Appendix:Indo-Aryan Swadesh lists - Wiktionary

Appendix:Indo-Aryan Swadesh lists

Definition from Wiktionary, the free dictionary Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Indo-Aryan languages, specifically Sanskrit, Pali, Hindi, Urdu, Nepali, Punjabi, Gujarati, Romani, Marathi, Assamese, Bengali, Kashmiri, Sindhi and Sinhalese, compared with that of English.

IPA transliterations are given.

See also:

EnglishSanskritPaliHindiUrduNepaliPunjabiGujaratiMarathiAssameseBengaliKashmiriSindhiSinhaleseRomani 1 I aham ahaṃ ma͠i ma͠i ma mē̃ moi āmi āun mam me 2 thou
(singular) tvam tvaṃ tum,
,
āp tum,
,
āp timi,
,
tapaĩ tū̃,
tusī̃ tame,
,
āp tumi,
toi,
apuni tumi,
tui,
āpni tsɨ tun oba,
oya tu 3 he sa sa vah,
yah vah,
yah त्यो (tyo), (ū), उनी (unī), उहाँ (uhā̃) uh te to (distal), (proximal) i,
xi
teü,
tekhet se suh hu eyā,
ohu voj 4 we vayam, amhe vayaṃ ham ham हामी (hāmī), हामीहरू (hāmīharū) asī̃ ame āmhī (exclusive), āpaṇ (inclusive) ami amra asi asin api ame 5 you (plural) yūyam tumhe tum,
āp (polite) tum तिमीहरू (timīharū), तपाईंहरू (tapāī̃harū) tusī̃ tame,
āp (polite) tumhī (casual), āpaṇ (polite) tumi,
apuni tomra, apnara tosi tavhin oyālā,
oba siyallan tume 6 they te te ve,
ye ve,
ye यिनीहरु (yinīharu), तिनीहरु (tinīharu), उनीहरू (unīharū), यहाँहरू (yahā̃harū), वहाँहरू (wahā̃harū) uh teo he (distal), te (proximal) xihot,
teuluk tara tim uhe ovuhu,
ovhu,
ovun von 7 this idam sa yah yah यो (yo) ih ā (masculine), (feminine), he (neuter) ei as e yih hi meya kado 8 that tat tad vah vah त्यो (tyo) uh pelũ to (masculine), (feminine), te (neuter) xei o tih hu ovhu kodo 9 here atra idha yahā̃ yahā̃ यहाँ (yahā̃) itthe ahī̃ ithe, ikḍe iat ekhane yor, yutu hite mehi kathe 10 there tatra tattha vahā̃ vahā̃ त्यहाँ (tyahā̃) utthe tyā̃ tithe, tikḍe tat okhane tor, totu هتي etana kothe 11 who ka ka kaun kaun को (ko) kauṇ koṇ koṇ kün ke kus, kyah ker kavuda kon 12 what kim kiṃ kyā kyā के (ke) śũ kāy ki ki kyah chaa monavada so 13 where kutra kattha kahā̃ kahā̃ कहाँ (kahā̃) kitthe kyā̃ kuṭhe kót kothayô kati, kotu kithe where kaj 14 when kadā kadā kab kab कहिले (kahile) kadoṃ kyāre kevhā, kadhī ketia as kôkhôn kar kaddahin kavadā da kana 15 how katham kathaṃ kaise kaise कसरी (kasarī), कस्तो (kasto) kiveṃ, kiddāṃ kevī rīte,
kem kase kene kemôn ketha kian kesēda sar 16 not na na na,
nahī̃ na,
nahī̃ -na-,
chaina nathī,
na,
nahī̃ nāhī n-,
nohoy,
nai na na nah næta na 17 all sarva sabba sab, sāre sab, sāre सबै (sabai), जम्मै (jammai) sārā, sab badhũ,
tamām,
sarva sarva xokolü,
atai sôb sori sabb- siyalu sa 18 many bahu bahu bahut bahut धेरै (dherai), अनेक (anek) bahut, kaī bahu,
ghaṇũ anek bohut ônek setha ghannaa bohō but 19 some kiñcid kiñci kuc kuch केही (kehī), कोही (kohī) kujh amuk kāhī olop kichu kujha samahara unyi 20 few alpa appa thoṛe thoṛe थोरै (thorai), अलिकति (alikati) boṛā thoḍũ kāhī olop kôm mainay thoraa kihipaya cerra 21 other anya añña dūsrā, aur, anya dūsrā अर्को (arko), अरू (arū) hor bījũ itar an ônj byax, par bbiv anik kaver 22 one eka eka ek ek ek ikk ek ek ek ek oku, ax hik ek jekh 23 two dvi dvi do do dui be don dui dui bah deka duj 24 three tri tayo tīn tīn tīn tinn traṇ tīn tini as tin tre ṭi tuna trin 25 four catur catur cār cār cār cār chār cār sari car tsor caar hatara shtar 26 five pañcan pañca pā̃c pā̃c pāc paṅj pāṅc pāc pas paṁcô pã:tsh panja paha panzh 27 big mahat mahant baṛā baṛā ठूलो (ṭhūlo) vaɖɖā moṭũ moṭhā dangor,
bor bôṛ bodu waddo mahā baro 28 long dīrgha dīgha lambā lambā, tavīl लामो (lāmo) lammā lā̃bu lāmb dighol lômba zyuthu d'igho digu lungo 29 wide uru uru cauṛā cauṛā, vasī चौडा (cauḍā) moklā, cauṛā pahoḷũ vistrut bohol coṛa) xula wakro puḷul bulyho 30 thick ghana bahala gāṛhā,
moṭā gāṛhā,
moṭā मोटो (moṭo), बाक्लो (bāklo) moṭā, gāṛā jāḍũ,
ghaṭṭ jāḍ dath,
muta moṭa motu thulho ghanakama thulo 31 heavy guru garu bhārī bhārī गह्रुँगो (gahrũgo), गह्रौं (gahraũ) bhārā, boṛal bhāre bhārī bhari bhari gobu ggari bara pharo 32 small alpa khudda choṭā choṭā सानो (sāno) choṭā nānũ lahān xoru choṭ luku, lokuta, nika nandhhrro kuḍā cino 33 short hrasvá rassa choṭā mukhtsar छोटो (choṭo), पुड्को (puḍko), होचो (hoco) madharā ṭū̃kũ choṭā suti,
sapor,
somu as beṭhe tshotu nandhhrro keṭi skurto 34 narrow aṃhú sambhada tang tang साँघुरो (sā̃ghuro) bīṛā, tarrā sā̃kḍũ arūnd) thek cipa tang sorho paṭuyi tang 35 thin tanú tanu patalā patlā पातलो (pātalo), मसिनो (masino), दुब्लो (dublo) patalā pātaḷũ pātaḷ sepeta patla tonu, nyuku naanno tunī sano 36 woman strī́ itthī aurat, strī, mahilā aurat आइमाई (āimāī), महिला (mahilā), स्त्री (strī) zanāńī́, imtarī́ strī,
orat strī maiki manuh môhila triy, zanana orata kāntāvak ʒuvli 37 man (adult male) púruṣa, nára nara ādamī ādamī, mard पुरुष (puruṣ) baddā, ādamī puruṣ puruṣ mota manuh puruṣ porush, zonu, nar nar minisek mursh 38 man (human being) manuṣyá, mānava jana mānav, manuṣya, insān insān, shaks मान्छे (mānche), मानिस (mānis) baddā, mannakh, insān māṇas mānvī manuh manuṣ zan, murth maannhu minisā, pudgalayā manuś 39 child bā́la, śíśu bālaka baccā baccā बच्चा (baccā), बालक (bālak), नानी (nānī) bāl, baccā bāḷka,
chokrũ bālak, mūl, śiśu soli bacca shuru, bokutu bbaaru ḷamā shavoro 40 wife pátnī, bhāryā́ jāni patnī bīvī स्वास्नी (swāsnī), स्त्री (strī), पत्नी (patnī) gharvālī, tīvīṃ, vahṭī patnī patnī ghoini bu konay zaala birin̆da romnyi 41 husband páti pati pati shauhar लोग्ने (logne), पोइ (poi), पति (pati) gharvālā, kant, xāvand pati patī giri jamai runu, barta mursu svāmipuruṣayā rom 42 mother mā́tṛ mātar mātā, mā̃ mā̃ आमा (āmā) mātā mātā āī ma,
ai ma,
আম্মা (amma moju, mej maau mava dej 43 father pitṛ́ pitar pitā, bāp bāp बाबु (bābu), बुबा (bubā) pitā pitā vaḍīl deuta,
pitai as baba,
abba baba, mol, molu piiu piyā dad 44 animal páśu miga jānvar jânvar जन्तु (jantu), जनावर (janāwar), पशु (paśu) jānvar prāṇī,
janvar prāṇī, paśu ziwo-zontu jôntu janawar jaanvar satva pedo 45 fish mátsya maccha māchlī machlī माछा (māchā) macchī māchlī māsā mas mach gad machi māḷu masho 46 bird , pakṣin pakkhi, vaya ciṛiyā, pakṣī parinda चरा (carā), पक्षी (pakṣī) pañchī paṅkhī,
pakṣī pakṣī sorai pakhi panxi pakhi kurullā chiriklyi 47 dog śván, kukkura suvana kuttā kuttā कुकुर (kukur) kuttā kutro kutrā kukur kukur hunu kuto ballā zhukel 48 louse yūkā ūkā jūṃ jū̃ जुम्रो (jumro) lehā ū ükoni uṁkun zov jun duvayi zhuv 49 snake sarpá sappa sāṃp sā̃p सर्प (sarp), साँप (sā̃p) sappa sāp sāp xap sap saraph naangu sarpayā sap 50 worm kṛmi kimi kīṛā kīṛā कीरा (kīrā) kīṛā kīḍo kīḍā pelu krim kirm, kyomu kirraa paṇuvā kermo 51 tree vṛkṣá, tarú rukkha peṛ peṛ रूख (rūkh) rukkha jhāḍ,
vrukṣ jhāḍ, vrukṣ gos gach kulu wann gasa kasht 52 forest vána vana jangal, van jangal बन (ban) jaṅgal jaṅgal,
van van habi,
zongghol,
bon bôn wan jangal vana vesh 53 stick daṇḍá daṇḍa daṇdā ḍanḍā लट्ठी (laṭṭhī), छडी (chaḍī) soṭī lākḍī kāṭhī bari,
kathi laṭhi luru [[|]] særayaṭiya kopal 54 fruit phála phala phal phal, mewa फल (phal), फलफूल (phalphūl) phal phaḷ phaḷ phol as phôl phal palaturu frukto 55 seed bī́ja bīja bīj bīj, dānā बीउ (bīu), बिजन (bijan) bīj bīj , bīj guti bici byolu bbiju bīja sumburo 56 leaf páttra patti pattā pattā पात (pāt) patā pā̃dḍũ pān pat pata pan [[|]] koḷa patrin 57 root mū́la mūla jaṛ jaṛ जरा (jarā) jaṛh mūḷ mūḷ xipa śikôr mul rikita 58 bark (of a tree) tvác taca chāl chāl (रूखको (rūkhko)) बोक्रा (bokrā) chāl chāl jhāḍācī sāl bakoli chal tsam, del potta korca 59 flower púṣpa puppha phūl phūl फूल (phūl) phulla phūl phūl phul phul posh, gul mala luludyi 60 grass tṛ́ṇa tiṇa ghās ghās घाँस (ghā̃s) ghāh ghās gavat ghãh gas gasa tṛṇa char 61 rope rájju rajju rassī rassī डोरी (ḍorī) rassī dorḍũ dorī rosi dôṛi raz kam̆baya shelo 62 skin cárman, tvác camma tvacā, carm camṛa छाला (chālā) camṛī cāmḍī carma sal camṛa tsam sama morchi 63 meat māṃsá maṃsa mā̃s gošt मासु (māsu) mās mā̃s māns mongoh,
mangxo mangs, gośt maz mas mas 64 blood rakta, ásṛj lohita khūn, lahū, rakt khūn, lahū, rakt रगत (ragat) lahū, rakt, ਖ਼ੂਨ (xūn), lohī rakt tez as rôkt rath rat 65 bone ásthi aṭṭhi haḍḍī haḍḍī हाड (hāḍ), हड्डी (haḍḍī) haḍḍī hāḍkũ hāḍ har haṛi adiju asthi kokalo 66 fat (noun) pī́vas, médas meda carbī carbī चिल्लो (cillo), बोसो (boso) carbī carbī carbī sorbi,
tel côrbi [[carbi], bix mēdaya thulo 67 egg aṇḍa aṇḍa aṇḍā anḍā फुल (phul), अण्डा (aṇḍā) iṅgā ī̃ḍũ aṇḍī koni ḍim thul, and bittaraya anro 68 horn śṛṅgá singa sīng sī̃g सिङ (siṅ), खाग (khāg) siṅg śī̃gḍũ śiṅg xing śing heng nalāva shing 69 tail púccha puccha pū̃ch dum पुच्छर (pucchar), पुछार (puchār) pūch pū̃chḍī śepūṭ nez lej lotu valigaya pori 70 feather parṇá paṇṇa, patta pankh par प्वाँख (pwā̃kh) ਪੰਤ (pant pī̃chũ paṅkh pakhi pôr paxach, tir pihāṭu por 71 hair kéśa kesa bāl bāl रौं (raũ), कपाल (kapāl), केश (keś) vāl vāḷ kes suli cul mas, rum, wal hisakes bal 72 head śíras, kapāla sira sar, sir sar टाउको (ṭāuko), शिर (śir) sir māthũ ḍoke mur matha kala head shero 73 ear kárṇa kaṇṇa kān kān कान (kān) kann kān kān kan kan kan kana kan 74 eye ákṣi akkhi ā̃kh ā̃kh आँखा (ā̃khā) akkha ā̃kh ḍoḷā soku cokh achi, nithar æsa jakh 75 nose nā́sā nāsā nāk nāk नाक (nāk) nakka nāk nāk nak nak nast nāsaya nakh 76 mouth vaktra, múkha mukha muṃh mū̃h मुख (mukh) mūNh ,
mukh toṇḍ, mukh mukh mukh os, mox mukhaya muj 77 tooth dánta danta dānt dãt दाँत (dā̃t) dand dā̃t dāt dat daṁtô dand data dand 78 tongue (organ) jihvā́ jivhā jībh [[zabån जिब्रो (jibro) jībh jībh jībh zibha jibh, jihba zev diva shib 79 fingernail nakhá nakha nākhun nâkhun नङ (naṅ) naṅgal nakh nakh nokh as nôkh nam æn̆gili tuḍu vundya 80 foot padá pāda pair pair, pā̃v पाउ (pāu), खुट्टा (khuṭṭā) pēr pagno pañjo pāūl bhori pa xor, pad, par, puru pādaya punro 81 leg jáṅgha janghā ṭang ṭāng, pā̃v गोडा (goḍā), खुट्टा (khuṭṭā) latta pag pāy bhori,
theng pa zang kakula fujeri 82 knee jā́nu jānu ghuṭnā zânu घुँडा (ghũḍā) [[ਗੋਡੇ|goḍe] ghū̃ṭaṇ guḍghā athu haṁṭu daṇahisa chang 83 hand hásta hattha hāth hāth हात (hāt) hattha hāth hāt hat hat atha ata vast 84 wing pakṣá pakkha pankh par पखेटा (pakheṭā) pakkha pā̃kh paṅkh deuka,
pakhi pakha pax aṁśaya phak 85 belly udára udara peṭ peṭ पेट (peṭ), भुँडी (bhũḍī) ḍhiḍḍa peṭ poṭ pet peṭ yed, myada, phoru baḍē per 86 guts antra antavaṭṭi antaṛī antaṛī आन्‍द्रा (ān‍drā) himmat āntarḍā dhairya nari bhuṛi tsaph baḍagini porr 87 neck gala, grīvā́ gīva gardan gardan गर्दन (gardan), घिच्रो (ghicro) gardan gaḷũ gaḷā dingi gôla koru bella korr 88 back pṛṣṭhá piṭṭha pīṭh pīṭh आङ (āṅ) vāpas pīṭh parat pithi piṭh pyuthu āpasu dumo 89 breast stána thana chātī chātī, sīnā छाती (chātī), दूध (dūdh) chātī chātī stan piha buk [[]] piyayuru chuchi 90 heart hṛdaya hadaya dil dil मुटु (muṭu), दिल (dil), मन (man) dil hrudya hruday hia,
koliza,
amothu hridyô wolinj, dil, reda hadavata jilo 91 liver yákṛt yakana jigar, yákṛt jigar मुटु (muṭu), दिल (dil), मन (man) jigar yakrut,
kāḷjũ yakrut koliza,
zokrit as kôlje jigar, kaleja akmāva puko 92 to drink píbati pivati pīnā pīnā पिउनु (piunu) pīṇā pīvũ piṇe khüa,
pia pan cyonu bonna pijel 93 to eat khādati, átti adeti khānā khānā खानु (khānu) khāṇā khāvũ khāṇe khüa khaoya xyonu kanna xal 94 to bite dáśati {l|pi|ḍasati}} kāṭnā kaṭarnā टोक्नु (ṭoknu), चिल्नु (cilnu) vaḍḍhaṇā backũ,
bharvũ cāvṇe kamüra kamṛano tsapun kanagāṭuyi dindalel 95 to suck dháyati cūsati cũsnā cūsnā चुस्नु (cusnu) cūsṇā cūsvũ cokhṇe supa, <suha coṣa tsahun urā bonna chuchi pel 96 to spit ṣṭhī́vati oṭṭhubhati thũknā thūk थुक्नु (thuknu) thukkaṇā thū̃kvũ thuṅkṇe thu pelüa chjap, thutu thokun keḷa shungardel 97 to vomit vámati vamati ulṭī karnā qay वान्ता गर्नु (wāntā garnu), अोकल्नु (aokalnu) ulṭī karnā ulṭī ulṭī karṇe bomi kora bômi wamun vamanaya shandel 98 to blow vā́ti dhamati phūnknā phũkna फुक्नु (phuknu), बजाउनु (bajāunu) phūkṇā phū̃kvũ phuṅkṇe phuwa phuṁ dettya phokun pahara denna phurdel 99 to breathe ániti sasati sāṃs lenā sā̃s lenā सास (sās) फेर्नु (phernu)/लिनु (linu) sāh lēṇā śvasvũ śvās gheṇe uxah lüa śbas neoya shah hyonu husma ganna sufla lel 100 to laugh smáyate, hásati hasati hāṃsnā hãsnā हाँस्नु (hā̃snu) hassaṇā hasvũ hasṇe hoha hasa asun sināsenna assal 101 to see páśyati (pres.), dṛś- dakkhati dekhnā dekhnā हेर्नु (hernu), देख्नु (dekhnu) vekhṇā jovũ pāhṇe dekha dekha wuchun balanna dikhel 102 to hear śṛṇóti suṇāti sunnā sunnā सुन्नु (sunnu) suṇnā sā̃bhaḷvũ aikṇe xuna śona bozun æsīmi ashunel 103 to know jānā́ti jānāti jānnā jānnā चिन्नु (cinnu), जान्नु (jānnu) jāṇnā jāṇvũ māhit asṇe zona jana zanun dæna ganna zhanel 104 to think manyate, cintayati cinteti socnā سوچنا
socnā]] विचार गर्नु (wicār garnu), सोच्नु (socnu) socṇā) vicārvũ vicār karṇe bhoba bhaba zanun sitanna gindil 105 to smell jíghrati gandha sūnghnā sūnghnā सुँघ्नु (sũghnu) suṅghṇā suṅghvũ gandh karṇe xunga śoṁka phukun suvan̆dayi sungal 106 to fear bibhéti dara ḍarnā ḍarnā डराउनु (ḍarāunu) ḍarnā ḍarvũ ghābarṇe bhoy khüa bhôyô kôra, ḍôra tarsun, xotsun, darun baya vīmaṭa daral 107 to sleep svápiti supati sonā sonā सुत्नु (sutnu) sauṇā ū̃ghvũ jhopṇe xüa ghuma shongun nidāgænīmaṭa sovel 108 to live jī́vati jīvati jīnā jīnā बाँच्नु (bā̃cnu), जिउनु (jiunu) jiūṇā jīvvũ jagṇe thoka,
ziai thoka baṁca lasun, zuwun jīvat venna zhuvel 109 to die mriyáte marati marnā marnā मर्नु (marnu) marnā marvũ marṇe mora môra marun mærenna merel 110 to kill hánti māreti mārnā mārnā मार्नु (mārnu) mārnā mārvũ mārṇe mara mara, mere phela marun mærīmaṭa mudarel 111 to fight yúdhyate yodheti laṛnā jhagaṛnā, laṛnā jhagḍā garnu laṛnā laḍvũ laḍhṇe kazia loga lôṛa ladun saṭan karanna marel 112 to hunt veti migava shikār karnā shikār karnā shikār garnu ṭolṇā śikār karvo śodhāśodh karṇe sikar kora sikar kôra shikar karun daḍayamaṭa mudarel 113 to hit hánti, tāḍáyati abhihanati mārnā mārnā hānnu, hirkāunu jaṛnā ṭhokvũ mārṇe khunda mara layun pahara denna chalavel 114 to cut kṛntáti karati kāṭnā kāṭnā kāṭnu kaṭṭaṇā kāpvũ kāpṇe kota kaṭa katun, tsatun kapanna shinel 115 to split bhinátti bhindati baṇṭnā, toṛna toṛna cyātnu, chuṭyāunu pāṛnā bhāgvũ vibhājit karṇe dubhag kora bibhôkt kôra phalun bhēda kirīmaṭa pharravel 116 to stab vídhyati chūriyāhanati bhonknā ghõknā ghopnu khobhṇā bhoṅkvũ bhosakṇe hana,
khusa chora mara tasanun nan̆ganna pusavel 117 to scratch likháti likhati kharoñcnā kharõchnā kornu gharūṇḍṇā khaṇvũ orbāḍṇe asüra khamcano kashun sīrīmaṭa xarundel 118 to dig khánati khaṇati khodnā khodnā khannu puṭṭaṇā khodvũ khodṇe khonda khoṁṛa xanun kæṇīm kirīmaṭa hunavel 119 to swim plávate pilavati tairnā tairnā pauḍinu tērnā tarvũ pohṇe xatura saṁtôrano tsath, layunu pihinīmaṭa plemel 120 to fly pátati uḍḍeti uṛnā uṛna uḍnu uḍḍaṇā uḍvũ uḍṇe ura as oṛa wuphun, wudun piyāsara karanna ural 121 to walk éti, gácchati, carati carati calnā calnā, ṭahalnā hiḍnu turnā cālvũ cālṇe khüz korha haṁṭa pakun ævidinnaṭa phirel 122 to come ā́gacchati āyāti, āgacchati ānā ānā āunu āuṇā āvvũ yeṇe oha asa yunu enna avel 123 to lie (as in a bed) śéte seti leṭnā leṭnā palṭanu, sutnu leṭṇā, pēṇā suvũ jhopū karṇe bagora śoya [[]] boru kiyanna pashlyol 124 to sit sī́dati nisīdati baiṭhnā baiṭhna basnu bahiṇā besvũ basṇe boha bôsa behun vāḍi venna beshel 125 to stand tíṣṭhati tiṭṭhati khaṛā honā khaṛa hona ubhinu, uṭhnu khaṛhnā ūbhvũ ubhe rāhṇe thio hüa daṁṛano thodu wothun nægī siṭinna tordyol 126 to turn (intransitive) vártate vaṭṭati muṛnā muṛnā pharkanu muṛnā vāḷvũ cālū karṇe pak mara ghora hærenna boldel 127 to fall pádyate patati girnā girnā khasnu ḍiggaṇā paḍvũ paḍṇe pora pôṛa pyonu væṭenna perel 128 to give dádāti dadāti denā denā dinu deṇā āpvũ deṇe dia dettya dyunu dīmaṭa del 129 to hold dhárati dharati pakaṛnā rakhnā samātnu,roknu phaṛnā pakaḍvũ ṭhevṇe dhora dhôra ratun, hyonu pævætviya yutuya xutyilel 130 to squeeze mṛdnā́ti nippīḷeti ghusā denā nichoṛna nicornu nacoṛnā nīcovvũ dābṇe hesa,
sepa cepô- mirikā ganna kikidel 131 to rub ghárṣati ghaṃsati malnā ragaṛnā,malnā māḍnu maḷnā ghasvũ ghāsṇe lara ghôṣa mathun, malun salli morel 132 to wash kṣā́layati dhopati dhonā dhonā dhunu dhoṇā dhovũ dhuṇe dhüa dhoya chalun, sorshun sēdiya yutuya thovel 133 to wipe mā́rṣṭi majjati poṃchnā põchnā puchanu hūñjhṇā lūchvũ pusṇe müsa as mocha wotharun pisa damanna khosel 134 to pull kárṣati khaḍḍati khīṃcnā khiinchna tānnu khiccaṇā kheñcvũ [[खेचणे|khecṇe) tona ṭana lamun ædīmaṭa cirdel 135 to push nudáti nudati dhakkā denā dhakkā denā dhakelnu dhakkaṇā dhakko mārvo ḍhakalṇe thela ṭhela ziru dinu tallu karanna pizdel 136 to throw kṣipáti khipati pheṅknā phẽknā phālnu, phyāṁknu suṭṭaṇā pheṅkvũ phekṇe doliüa phela tshunun visikirīmaṭa shudel 137 to tie badhnā́ti, bandhati bandhati bāṃdhnā bãndhnā bādhnu bannhṇā bā̃dhvũ bāndhṇe bondha baṁdha gandun gæṭagæsīmaṭa phandel 138 to sew sī́vyati sibbati sīnā sīnā siunu siūNṇā sīvvũ śivṇe silua ṭaṁka suwun liyanna [suvel]] 139 to count gáṇayati, kálate gaṇeti ginnā ginnā gannu giṇnā gaṇvũ mojṇe হিচাপ কৰা,
gona gona ganzarun gaṇan karanna ginavel 140 to say vákti vatti kahnā kêhnā, bolnā bhannu ākhṇā bolvũ sāṅgṇe küa bôla wanun kiyanna phenel 141 to sing gā́yati gāyati gānā gānā gāunu gāuṇā gāvũ gāṇe güa gaoya gewun gāyanā karanna gilyabel 142 to play dī́vyati kīḷati khelnā khelna khelnu kheḍṇā ramvũ kheḷṇe khela khela gindun sellam karanna khelel 143 to float plávate palavati tairnā (intr.), tairānā (tr.) tairnā tairinu tārnā tarvũ (intr.),
tarāvvũ (tr.) taraṅgṇe uponga,
bhaha bhasa yirun pāvennaṭa urnel 144 to flow sárati, क्षरति (kṣarati) dhāvati bahnā bêhnā bagnu vagṇā vahevũ pravāh karṇe bua bôha wahun galā yanna shordyol 145 to freeze śī́yate sīyati jamnā jamnā jamnu jammṇā ṭhārvũ goṭhavṇe friz kora jôma handarun kæṭi kirīmayi pahosajvel 146 to swell śváyati phāti sūjnā phūlnā, sūjhnā sunninu, phulnu sujjaṇā sujī javũ phugṇe uphonda phaṁpa hanun, wothun nægiṭinna shulyol 147 sun sū́rya, ravi, bhāskara suriya sūraj sūraj surya sūraj suraj sūrya beli surj sure hiru kham 148 moon candra, mā́sa canda chānd chãd candra, candramā cand candra candra zun caṁdô tsandar, zun han̆da shon 149 star nákṣatra, stṛ́, tārā tārakā tārā tārā, sitārā tārā tārā tāro tārā tora tara tara taruva cherhaj 150 water jalá, áp, pānīya, vā́ri, udán, toja jala, āpa pānī, jal pānī pāni pāṇī pāṇī pāṇī pani pani, jôl pon, ponu, ab jalaya paji 151 rain varṣá vassa bāriś bāriś varṣā bāriś varsād pāūs boroxun briṣṭi washun, rud pyonu væsi brishind 152 river nadī́ nadī nadī nadī nadī nadī nadī nadī noi nôdi kol gan̆gē len 153 lake sáras sara jhīl jhīl tāl jhīl sarovar,
taḷāv sarovar bil pukur saras, dal vila baro paji 154 sea samudra samudda samandar, samundar, samudra samandar samundra samundar dariyo,
samudra samudra xagor as sômudr samandar, sodar muhudu marja 155 salt lavaṇá loṇa namak namak nun lūṇ mīṭhũ,
kṣār mīṭh nimokh,
nun nun, lôbôn nun luṇu lon 156 stone áśman asama patthar patthar ḍhungā patthar paththar dagaḍ xil,
pathor pathôr wath, kunu, ken gal barr 157 sand pāṃsú, śíkatā sikatā ret, bālū ret, reg bāluvā ret retī vāḷū bali bali sex væli kishaj 158 dust reṇú reṇu dhūl dhūl, xāk dhulo dhūṛ dhūḷ dhūḷ dhuli dhulo phex, xax, latsh duvili [praxo]] 159 earth kṣám, pṛthvī́ bhūmi ]dhartī, pṛthvī, bhūmi arz, zamīn pṛthvī,jamin dhartī pruthvī pruthvī prithiwi maṭi metsu poḷovē phuv 160 cloud nábhas, meghá megha bādal bādal bādal baddal vādaḷ megh megh megh obur valākuḷaki noro 161 fog míh mahikā dhundh kohrā kuhiro koh dhummas dhuke kuoli,
nior kuyaśa wunal mīduma muglya 162 sky ākāśá akāsa āsmān āsamān ākās asmān ākāś ākāś akax akaś nab ahasa cheri 163 wind vāyú, vā́ta vāta havā havā हावाhāvā havā pavan vārā botah batas wav suḷaṁ balval 164 snow himá, tuṣāra, tuhina hima baraph barf hiuṁ baraf baraph barph boroph bôrôph shin hima balval 165 ice himá phāti baraf barf baraph baraf baraph barph boroph bôrôph shuh ayis paho 166 smoke dhūmá dhūma dhuāṃ, dhũā dhũvā dhuṁvā dhūNā̃ dhumāḍo dhūr dhua dhuṁyo dah dum thuv 167 fire agní aggi āg āg, åtish āgo agga āg agnī zui agun nar gini jag 168 ash ā́sa bhasma rākh rākh kharānī asthīā̃ rākh asthī sai as chai sur aḷu ushar 169 to burn dahati dahati jalanā (intr.), jalānā (tr.) jalanā (intr.), jalānā (tr.) bālnu,jalnu sāṛnā bāḷvũ jāḷṇe pura,
zolua pora (intr.), jôla (intr. dazun puccannaṭa phabol 170 road patha, ádhvan, mārga patha magga saṛak saṛak, rāstā, rāh saḍak saṛak rasto rastā ali,
bat rasta, pôth wath mārga drom 171 mountain girí, párvata pabbata giri pahāṛ pahāṛ himāl pahāṛ parvat ḍoṅgar) pahar pahaṛ bal, parbath kandayi plaj 172 red rakta, róhita lohita lāl lāl rāto lāl lāl lāl ronga lal wozolu ratu lolo 173 green harita, palāśa hari harā harā hariyo harā līlo hirvā xeuzia sôbuj sabaz, nyulu harita zeleno 174 yellow pītala pīta pīlā pīlā paheṁlo pīlā pīḷo pivḷā halodhia hôlud ledoru kaha galbeno 175 white śvetá, śukla sukka safed safed seto saphēd saphed pāṇḍhrā boga sada chotu, safed sudu parno 176 black kṛṣṇá kanha kālā kālā kālo kālā kāḷo kāḷā ko’la kalo kalu, krehonu kaḷu kalo 177 night rā́tri, nakti, kṣap ratti rāt rāt rāt rāt rāt rātri rati ratr, rat rath ratyi 178 day dina, áhar, divas diva, aṇha din din din din divas divas din din den, doh davasa dyes 179 year varṣá, saṃvatsara vassa sanvacchara sāl, baras sāl, baras barṣ, sāl sāl varas varṣ bosor bôchôr wahar, warih, lodor varṣaya bersh 180 warm taptá tapeta, ghamma garm garm tāto, nyāno garam garam ubdār topot as gôrôm wushunu uṇusum vē tato 181 cold śītá sīta ṭhaṇḍā ṭhanḍā ciso, ṭhaṇḍā ṭhaṇḍe ṭhaṇḍu thaṇḍ sesa ṭhaṇḍa turu, shital sītalayi shudro 182 full pūrṇá puṇṇa pūrā pūrā bharī, pūrṇa pūrā bharelũ sampūrṇ bhora bhôra sampūrṇa pherdo 183 new náva nava nayā nayā nayāṁ navā̃ navũ navīn notun nôtun nowu navatama nyevo 184 old jīrṇá, vṛddhá, purātana vuḍḍha purānā, būḍha purānā purāno, buḍho purāṇī junũ june purona purano buda pæraṇi phurano 185 good vásu, bhadrá attha, vasu acchā acchā rāmo, asal caṅgā sārũ cāṅgle bhal bhalo xara, jan hon̆da lasho 186 bad pāpá, duṣṭa pāpa burā, xarāb xarāb, burā narāmro, kharāb burā kharāb vāīṭ bea kharap mada, bad, arotu naraka nasul 187 rotten pū́ti pūtika saṛā saṛā kuhieko, saḍegaleko gandī saḍelũ kujlelā gela,
posa pôca doduru kunu vī kerno 188 dirty malina, samala malina gandā mailā, gandā mailo, phohar gande gandu galicch letera môyôla acholu, malaborutu, asorshu apirisidu melalo 189 straight ṛjú, sādhu ujju sīdhā sīdhā sidhā siddhā sīdhũ saraḷ pun soja syodu kelinma vorta 190 round vṛttá, vartula guḷa gol gōl golo gol goḷ pherī ghuronia gol vaṭaya oblo 191 sharp (as a knife) tīkṣṇá tikkha tīkhā tīkhā tikho tez dhārdār tīkṣṇ suka,
dhar cokkha tez tiyuṇu vē kucime 192 dull (as a knife) kuṇṭha kuṇtha kund be-harkat kutte susat buṭhṭhũ bothaṭ bhuta bhoṁta mondu pihiya bikucime 193 smooth ślakṣṇá, snigdhá saṇha ciknā hamvår naram, cillo nirvighan līsũ maū mihi,
sikun môsriṇ satoru sumaṭayi samtalo 194 wet ārdrá, klinná adda gīlā gīlā, tar bhijeko, ciso bhijja bhīnũ ole tita,
bhiza bheja oduru, kyonu tet vē kindyilo 195 dry śúṣka sukkha sūkh sūkhā, khushk sukkhā, sukeko sukke sukũ,
korũ korḍe xukan śukna hoxu, xoshk viyaḷi svabhāvayak shuko 196 correct śuddhá, satyá utu sahī, ṭhīk dorost, ṭhīk ṭhik, sahī sahī sācũ barobar xuddho ṭhik niværadi uchito 197 near neda (adj.), prati (prep.) antika nazdik, ke pās qarīb, nazdīk, ke pās najik neṛe najīk,
pāse j̈avaḷ) usor as kache nish asala pashe 198 far dūrá dūra dūr dūr ṭāḍhā dūrõ dūr ātāparyant dur dur dur, duru duraṭa dur 199 right dákṣiṇa dakhiṇa dāyāṃ dāyāṅ dāyāṃ sajje jamṇũ ujvā xu ḍan dachyunu dakuṇu chacho 200 left savyá vāma bāyāṃ bāyāṅ bāyāṃ khabbe ḍābũ ḍāvā bau baṁ xoworu vam stungo 201 at (locative case used) (locative case used) pe, par (also 'on'), mẽ (also 'in') par (also 'on'), mẽ (also 'in') te -e (locative case) yethe -t (locative case) -e, ete (both locative case) kani di (also: locative case) kaj 202 in (locative case used) (locative case used), antara meṃ mẽ bhitra, vicca andar -madhye -t (locative case) -e, ete (both locative case) manz tuḷa ando 203 with sahá saha ke sāth ke sāth, ke pās, ma' sang de nāl sāthe sah xoite -rô sathe suty, san samaga -ca 204 and ca ca aur aur ra, tathā ate ane āṇi aru ar, o, ebông ta saha thaj 205 if yádi yadi agar, yádi agar yadi je jo jar zodi jôdi yed, ay nam te 206 because yāvatā kyonki kyõnke kinabhne, kinakī kiuṅki kāraṇke,
kemke kāraṇ karon karôṇ nemati nisā ke 207 name nā́man nāma nām nām nām nām nām nāv nam as nam nav nāmaya anav Swadesh lists Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: (Standard Arabic, Egyptian, Palestinian, Tunisian, Cypriot) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber: (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch (Limburgish, Low Saxon, Zeelandic) – Egyptian – English: (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – French (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian: (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian and Iroquoian – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan: (Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin

Retrieved from "[en.wiktionary.org]" Categories:

Navigation menu

Personal tools

Namespaces

Variants

  Views

  More

   Navigation

   Tools

   In other languages

    Add links

    Print/export