This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Appendix:Cognate sets for Formosan languages - Wiktionary

Appendix:Cognate sets for Formosan languages

Definition from Wiktionary, the free dictionary Jump to navigation Jump to search

The following comparative vocabulary table of Formosan languages is based on the ABVD (Austronesian Basic Vocabulary Database) 210-word list basic vocabulary list. All of the data is from Li (2004).

Contents

Languages[edit]

 1. Rukai (Tana)
 2. Rukai (Budai)
 3. Rukai (Maga)
 4. Rukai (Tona)
 5. Rukai (Mantauran)
 6. Tsou (Duhtu)
 7. Kanakanabu
 8. Saaroa
 9. Puyuma (Pilam)
 10. Puyuma (Lower Pinlang)
 11. Puyuma (Katipul)
 12. Paiwan (Butanglu)
 13. Paiwan (Stimul)
 14. Paiwan (Tjubar)
 15. Amis (Fata'an)
 16. Amis (Farang)
 17. Sakizaya
 18. Bunun (Takituduh)
 19. Bunun (Takbanuaz)
 20. Bunun (Iskubun)
 21. Atayal (Squliq)
 22. Atayal (Skikun)
 23. Seediq (Paran)
 24. Seediq (Toda)
 25. Seediq (Hecuo)
 26. Seediq (Truku)
 27. Saisiyat (Tungho)
 28. Saisiyat (Ta'ai)

List[edit]

ABVD NumberEnglishRukai (Tana)Rukai (Budai)Rukai (Maga)Rukai (Tona)Rukai (Mantauran)Tsou (Duhtu)KanakanabuSaaroaPuyuma (Pilam)Puyuma (Lower Pinlang)Puyuma (Katipul)Paiwan (Butanglu)Paiwan (Stimul)Paiwan (Tjubar)Amis (Fata'an)Amis (Farang)SakizayaBunun (Takituduh)Bunun (Takbanuaz)Bunun (Iskubun)Atayal (Squliq)Atayal (Skikun)Seediq (Paran)Seediq (Toda)Seediq (Hecuo)Seediq (Truku)Saisiyat (Tungho)Saisiyat (Ta'ai) 1 hand aɭima aɭima arima aima aɭima mucu ramucu ramucu ɭima ɭima ɭima ʔaviyaqan Lima Lima kapal ʔulimaʔ ʔulimaʔ ʔima ʔima ʔima qβaʔ qβaʔ baga bawa baga baga ralokamaʔ ralokamaʔ 2 left viri viri vrienə viianə iriə vrina viiri, iiri ʔirii, vaciki tarawiri tarawiri tarawiri kaviRi kaviri taykaviri kawiliʔ kawiliʔ kawiliʔ tavili tanavili tanavili ʔzil ʔiyaɬ iril iril iril iril kayi kayLi 3 right vanalə vananə vanaə vanananə analaə vxona ananə ʔaɬanə tarawalan tarawalan tarawalan kanavaɬ kanavaɬ taykanavaɬ kawanan kawanan kawanan tantavanan tanavanan tanavanan ʔlaw, llaw xɬax narac narac narac narac kaʔnal kaʔnal 4 leg / foot ɖaʔalə ɖapalə kuku koko okoko tʔaŋo kəəkə saaə paʔa kui kuy dapaɬ dapaɬ dapaɬ cɨcay a waʡay ʔuʔuʡ kukuʡ bantac bantas bantas kakay kakay bteraq btəriq btəriʡ btəriq ʔæʔæy ʔæʔæy 5 to walk wadavacə wadavacə odvacɨ wadavacə oðaacə corconə muacaaca muasaasala kəmakawaŋ kəmakawaŋ kəmakawaŋ vayk, dəmavac dəmavac dəmavac makat, ʔmakat lumakat mucurir mudadaan mudadaan mudadaan mhkaniʔ mhkaniʔ mkkesa mkəsa mkəsa mkəsa manraan manraLan 6 road/path kaəɭəa kadaɭananə dadranə dadaanə vaɭəvaɭəʔaə cronə (ca)caanə salaʔa daɭan ðaɭan ðaðaɭan daLan daLan daLan lalan lalan daðan daan daan daan tuqiy ryaniq eluw əlu əlug əlug raan raLan 7 to come wakəla wakəla mukani ʔaokay motaʔaləvə uso, uh iávatu mucəkəɬə aɭamu, muɖua kaðika, ʐua muʐua, mupana manṫəz maŋətəz maŋṫəz tayniʔan puhay tayni hanuŋqan luðaʔ, minsumin bainin, baynahay mwah mwah meyah miyah miyah miyah waiʔ waLiʔ 8 to turn waʔaɭici wapaɭici aŋparci wapaici ʔinipaɭici tmaykukuruŋu patakusəələ takusəələ muliulius muliulius muliulius cəpəLivu mavaLidi vənaLidi misiur miliyun maliʔut maqayðuŋðuŋ siqaivusvus mahaivusvus miray miray tmgiya tmwiya tmriya tmriya painʃayloʔ paLinʃaLiloʔ 9 to swim walaŋoy walaŋoy ulŋee walaŋoy olaŋoi ruxuŋzu makanaŋulu makaaɬaŋulu təmalasu mulaŋuy pakuɭima ɬəmaŋuy ləmaŋuy ɬəmaŋuy miraŋuy miɬaŋuy miðaŋuy tunhapav ʔapʔap suŋhahaul mŋyaq lmŋyaq lmaŋuy lmaŋuy lmaŋuy lmaŋuy lomaŋoy lomaŋoy 10 dirty magawgaw makoɖoɭo makɖuru makoɖoo makoðoɭo caʔi caŋkan ʔaɬaŋəaŋa kadursirsi taɭtaɭan miliʈaɦ pənaɬəq pənaliʔ pənaɬiq ciʡuniŋ sikaɬit macikiʔ mataqduŋ mataqduŋ matahduŋ mʔuraw msroʔ rutiq mrutiq mruciʡ mruciq araiʔ LaraLiʔ 12 skin ikidi ikidi pciŋi piciŋi piciŋi snəfə, froʔu kulaluŋ(u) kulaluŋ ɭubiʈ ɭuβiʈ ɭuviʈ qalic ʔalic qaɬic faŋəs faŋəs baŋəs kahuŋ kahuŋ kauŋ kyahil kyahil qraqil qraqil ʡraʡil qraqil baŋəʃ βaŋəʃ 13 back (body part) ɖəɭəkə ɖəɭəkə ɖrɨkɨ ɖəəkə ðəɭəhə fʔuxu kuukuuca likušu ɖakur ɭikuʐan ɭikuʐan caLag caLag caLag kurur kurur kurur hikuʔ hikuʔ ʔikuʔ turuʔ turuʔ bukuy bukuy bukuy bukuy ikor Likor 14 belly baraŋə baraŋə braŋɨ baaŋə varaŋə bəro vəcəkə civuka tial tial tial tiyaɬ tiyaɬ tiyaɬ tiaθ tiaɬ biriʔ tian tian cian ktuʔ ktuʔ, nβwas nbuyas mbuyas mbuyas nbuyas tial tial 15 bone rəmərəmə cooɭalə pɖoro paɖoo paŋoɭo cərxə cuʔuanə c\ulaɬə ukak ukak ukak cuqəLaɬ cuʔəLal cuqəLaɬ ʡokak ʡukak ʡukak tuqnað tuqnað tuhnað qniʔ βqniʔ buuc buc buc buuc bœʔœl βœʔœl 16 intestines boroo, kəkər boroo buru, krokree boo, tabookan voro, tatosərəkaə sruu siiu iluʔu ʈinaʔi ʈinaɦi ʈinaʔi vu vu vu tənaeʡ tinaiʡ sawaðaʡ silup silup silup ɣyus, ɣis ɣiyus iraq iraq iraʡ iraq maʔasay maʔasay 17 liver aθay aθay srugu soogo asay xʔonə civuini ʔaciʔi rami rami ʔaθay qacay ʔacay qacay ʡatay ʡatay watay takiŋadaq qatað hatað szik syik rumul rumul rumul rumul ræʔæl ræʔæl 18 breast θoθo θoθo θuθu θoθo soso nunʔu mumu ʔušušu susu susu susu tutu tutu tutu cucuʔ cucuʔ cucuʔ cucuʔ susuʔ susuʔ βuβuʔ βuβuʔ nunuh nunuh unuh unuh hœhœʔ hœhœʔ 19 shoulder alivaɖaŋə tabalaŋaanə isipi asipi aliaðaŋaaə riʔsi ʔaniacaŋə aɬiasa, aɬiaɬa ʔiab ɦiaβ ʔiaf qavan ʔavan qavan ʡafalaʔ ʡavalaʔ ʡabalaʔ vaʔuʔ vaʔuʔ vauʔ qhziyaŋ qhiyaŋ ahiŋ hiraŋ hiraŋ heraŋ ʔæbaaʔ ʔæβaLaʔ 20 to know waθiŋalə waθiŋalə urguu waigoʔo oɭihoʔo bocxio taavalaʔə macaɬia malaɖam malaʐam maʐalam kəməɬaŋ kəməlaŋ kəməɬaŋ mafanaʡ mavanaʡ matinəŋ maqanciap qansiap hayap βaq βaq mkela mkəla mkəla mkəla raam raLam 21 to think kiɖəməɖəmə kiɖəməɖəmə apakɖeɖɖəmə pakiɖeɖəɖəmə apaʔiiðəəðəðəmə toʔtohəŋə paacəpəcəpəŋə pacəcəpəŋə kəmiaŋər aŋər marəŋaŋər kinəmənəm kinəmənəm kinəmənəm mirihatəŋ mihalatəŋ misimsim pismantuk miliskin miliskin mŋluŋ mŋluŋ lmŋeluŋ lmŋəluŋ lmŋəluŋ lmŋəluŋ maaʔazʔazəm maLʔazʔazəm 22 to fear mokoloɖo mokoloɖo akuluɖu ʔakoloɖo okoloðo smoro maʔicəpə arakicacə mindaŋ marəɦaɭaβ makauð Rəməkuṫ marəkut marəkuṫ liŋsɨs matalaw matalaw mapisiŋ mapisiŋ mapisiŋ mŋuŋuʔ mŋuŋuʔ miicuw miicu meisug miisug tikot tikot 23 blood əray əray aiɖi ʔaiɖi əray xmuru caraʔə caraʔə damuk ðamuk ðaraɦ damuq damuʔ damuq rəməs ʔilaŋ ʔidaŋ qidaŋ, tiquc qaidaŋ haidaŋ, tiquc ramuʔ ramuʔ dara dara dara dara ramoʔ ramoʔ 24 head aoɭo aoɭo auru aoo cokonoro fŋuu navuŋu vuŋuʔu ʈaŋuruʔ ʈaŋuruɦ ʈaŋuruɦ quLu ʔuLu quru taŋal foŋoh taŋah buŋuʔ buŋuʔ buŋuʔ tunux tunux tunux tunux tunux tunux taʔœlœh taʔœlœh 25 neck ɭəə ɭəə ɨrɨɨ əʔə ɭəʔə sənə əʔəvə kuaŋərəɬa niʔən niɦən niʔən Liqu Liʔu, udun Liqu, udun aʡnucan liʔəl liʡəl quŋquŋan mudan mumudan ɣriyuŋ ɣriyuŋ nduyuŋ waru waru waru warəŋ warəŋ 26 hair (of the head) isiw isiw isivi isivi ioʔo fʔəsə vəkəsə vəkəə ʔarbu ɦarβu ʔarvu quvaɬ ʔuvaɬ quvaɬ fukəs fukəs bukəs qulbuʔ qulbuʔ hulbuʔ snonux snonux snuunux snuunux snuunux ubal snuunux bokəs βokəs 27 nose ŋoŋoa ŋoŋoanə tŋurua taŋoanə ŋoŋoʔo ŋəcə taŋəca ŋɔŋɔru tiŋran uŋʈan uŋʈan ŋudus ŋudus ŋudus suŋətan ŋusuʡ cihək ŋutuc ŋutus ŋutus ŋuhuw ŋuhux muhiŋ muhiŋ muhiŋ muhiŋ kanosəlan kanosəlan 28 to breathe manianiakə mananiakə maninɨɨkɨ mananiakə mainəakə runsou muruŋisaa murunianiaa maʔəŋaɖ, məŋaɖ məŋaʐ maʔaŋaʐ minasi minasi minasi mahanhan mihuɬyak muhanhan sumbaŋ sumbaŋ sumbaŋ sunaʔ ɣnsunaʔ psheŋak pshəŋak pshəŋak mshəŋak omihnak Lomihnak 29 to sniff, smell wasabaɭi wasabaɭi usbare wasabai oʔavaɭi redə marisauvu umavali ʈəmaul ʈəmaul ʈəmaul səməqu səməʔu kisəqu misanək mahanək misanək saak saak saak smok smok smkenux smkənux smkənux smkənux somazək somazək 30 mouth ŋodoy ŋodoy ŋdivi motomoto ŋoðoi ŋaro ivici ŋušuu ʔindan uðuŋ uðuŋ aŋaɬ aŋaɬ aŋaɬ ŋapaʔ nuyus raway ŋulus ŋulus ŋulus nquaq nquaq quwaq quwaq ʡuwaʡ quwaq ŋabas ŋaβas 31 tooth valisi valisi vlese valisi aliʔi xisi anisi aɬii wali wali wali aɬis alis aɬis waθis waɬis ŋipən nipun nipun nipun ʔnux pniq rupun rupun gupun gupun nəpən nəpən 32 tongue ɭidamə ɭidamə rdamə idamə ɭiðamə umo ʔavasə ʔavasə smaʔ ɭiðam ɭiðam səma səma səma smaʔ səmaʔ səmaʔ mama mama maʔmaʔ hmaliʔ hmaliʔ hema həma həma həma kæhmaʔ kæhmaʔ 33 to laugh macacava mwaɭakay aŋirŋiri ʔaŋii maʔomao cocvo maacaca macacaa saʔru ɭikəð ɭikəð ḋəməLi pədəLi ḋəməLi matawaʔ matawaʔ matawaʔ maqainan maqainan mahainan msyaq msyaq mhulis mhulis mhulis mhulis somawaʔ somawaʔ 34 to cry watobi watobi utubii watobi otobi moŋsi tumataŋi tumaŋi maʈaŋis (ma)ʈaŋis ʈəmaʈaŋis qəmauŋ ʔəmauŋ qəmauŋ ʔmaŋic maŋic muaŋic taŋic taŋis taŋis mŋilis mliŋis lmiŋis lmiŋis lmiŋis lmiŋis hœmaŋih hœmaŋih 35 to vomit waota pwaota ututa waʔotaa oʔoaðə travto taraparuparu tarauta ɖəmlia mutaɦ mutaɦ mutaq mutaʔ mutaq ʔmutaʡ maʔutaʡ mutaʡ mutaq mutaq mutah mutaq mutaq mutaq pbərih pbərih pbərih momotæʔ momotæʔ 36 to spit swaŋaɭay swaŋaɭay usŋare, usurəkɨ wasoŋaay, wasoʔaəkə ʔoŋaɭai tmərposə puaŋaai mauŋali təmama təmama təmama dimiLay səmudiLay dəmiLay misupaʡ supaʡ misupaʡ matnipaq masnipaq matnipah ptuyuq tiyunaq msseyaq, mturuq mssiyaq, tmuyuq mshiraw, tmuyuʡ tmuyuq toməpəʃ toməpəʃ 37 to eat wakanə wakanə ukanɨ wakanə okanə bonə kumakəənə umau məkan məkan məkan kəman kəman kəman mikaʔən kumaʔən mukan maʔun maʔun maun maniq maniq mekan məkan məkan məkan somiʔæl somiʔæl 38 to chew waʔoo waapoo upuu waapoʔo oapoʔo msimo makusaʔəsaʔəmə umilavə ʔəməɭʔəɭ ɦəməɭɦəɭ ʔəməɭʔəɭ qəməLəqəL, mapu ʔəməLəʔəL, mapu qəməLəqəL, mapu mikəmkəm miʔicay mukəmkəm mapaqpaq mapapaq mapapah smkon pskan msekan msəan msəkan msəkan maʃʔiʔis maʃʔiʔis 39 to cook uθitɨi wauθitɨi osisiʔi priʔi paʔucipi pasia ʔəmabəɭ maβəɭ təmsasiaw kəmsa kəmsa kəmsa micacak mitaŋtaŋ musaʔ mahanat mahanat maʔanat tmahok tmahok hmaŋuc hmaŋuc hmaŋuc hmaŋuc tomalək tomalək 40 to drink waoŋolo waoŋolo uŋulu waʔoŋolo oʔoŋolo mimo miima mima ʈəmkəɭ ʈəmkəɭ ʈəmkəɭ təməkəL təməkəL təməkəL minanum minanum minanum quuʔ quuʔ huud mnβuw mnβux mimah mimah mimah mimah romæʔœœ romæʔœL 41 to bite wakaacə wakaacə utɨtɨ wakaʔacə okaʔacə borcə rumaraʔisi umaracə kəmaraʈ kəmaraʈ kəmaraʈ kəmac kəmac kəmac mikalat mikalat mukalat kalat kalat kalat kmat kmac qmiyuc qmiyuc ʡmiyuc qmiyuc komaas komaLas 42 to suck waθəʔəθəʔə waθəpəθəpə uθpɨθpɨ waθəpəθəpə osəpəsəpə respəcə mari'ucuucu marimucucu smipsip smipsip smirəp səməɬup səmaŋərup səmaŋəɬup mihəlip mihəɬut micəpcəp sicupcup supsup (si)supsup shop pshup hmeguc hmuuc hmuguc hmuguc ʔomosʔəs ʔomosʔəs 43 ear caɭiŋa caɭiŋa cŋira caŋia caɭiŋa koru təəkə caliŋa ʈaŋiɭa ʈaŋiɭa ʈaɭiŋa caLiŋa caLiŋa caLiŋa taŋilaʔ taŋilaʔ taŋilaʔ tayŋa tayŋa taŋiaʔ papak papak birac birac birac birac saliʔii saliʔiL 44 to hear kyalaɭa kialaɭa ubicrŋi wabiciiŋi osialaɭa tmadə tumatimana tumimaɬa kilŋaw kiŋər kiŋər ʔiLanda kiLaŋda kiLaŋda mitəŋil mitəŋir mitəŋir tanʔa tanʔa taʔaðaʔ muŋ muŋ mbahaŋ mbahaŋ mbahaŋ qmbahaŋ bazæʔ βazæʔ 45 eye maca maca mcaa maca maca mcoo vuaʔini vulaiɬi maʈa maʈa maʈa maca maca maca mataʔ mataʔ mataʔ mataʔ mataʔ mataʔ roziq royiq doriq doriq doriʡ doriq masaʔ masaʔ 46 to see wacəələ waɖəələ ucŋɨlɨ wacəŋklə ocəŋklə baito cumacəʔəra kumakita mənaʔu mənaɦu mənaʔu pacunan pacun pucun maʡaraw maʡaraw miməlaw sadu sadu sadu mitaʔ ktayux mita qmita ʡmita qmita komitaʔ komitaʔ 47 to yawn maswaswabə maswaswabə masswəbɨ masaswabə maoʔovo roasau masusuapə mauaua mmayay məluwaβ ləmuwav misuaw məsuaw məsuaw masuaf masuwaf masuab susua susua sisusuab msuyap msuyap msuwak msurak msurak msurak maaʃwab maLəʃwaβ 48 to sleep waʔəcə waapəcə sierəkə syaəaəkə oʔapəcə orŋətə siaʔəcəpə malusapə alupəʔ alupəɦ alupəɦ taqəd taʔəd taqəd mafuteʡ mavutiʡ mabiʡ masabaq masabaq masabah mʔaβiʔ mʔaβiʔ mtaqi mtaqi mtaʡi mtaqi mæʔrəm mæʔrəm 50 to dream wasiʔi wasipi usipi wasipi oʔipi raciri pusu-ʔəcəpə pausasasariri matiaʔ matiaɦ matiaɦ spi səpi mispi cisintiʔeʡ nitiʔih simpiʔ matasaq mataisaq mataisah mspiʔ mspiʔ msepi msəpi msəpi msəpi ʔiʃpiʔ ʔiʃpiʔ 51 to sit takaynənə wanənə innuu ʔianunu tolohoɭaə rusuhŋu tuapur̃u tuakələŋə matəŋaɖau kəmayan kəmayan qimiLad ʔəmiLad qəmiLad maroʡ maruʡ muʔnəŋ maluŋqu maluŋqu maɬuŋhuʔ mtamaʔ mtamaʔ tleuŋ tluuŋ tluuŋ tluuŋ ʃaəŋ ʃaLəŋ 52 to stand waidi waidi irŋɨdlɨ ʔyadiʔi iðiʔi racʔə aratakarə umacəka maragn karahan migacuɬ migacuɬ migacuɬ ʔmirəŋ tumirəŋ murkað mindaŋkað mindaŋkað mindaŋkaðaʔ msʔurux cqrux mheyuw mhiyu mhiyug mhiyug miriiʔ miriLiʔ 54 man/male sawalay saovalay sovlee saʔwalay ʔaolay xaxocŋə saruanai ɬaɬuusa maʔinayan maɦinayan maʔinay uqaɬay uʔalay uqaɬay fanaʡenay faʡinayan tatamaʔ bananað bananað bananað mlikuy mlikuy rseno sənaw sənaw sənaw kamamanraan kamamanraLan 55 woman/female ababay ababay abeaa abayanə ʔavay mamespiŋi nannakə ʔaɬaina babayan βaβayan vavayan vavayan vavayan vavayan fayfaheʔ fafahiʔan tataymaʔ binanauʔað binanauʔað maɬuspiŋað knerin kneril mqedil qridil ʡrijil kuyuh minkoriŋan minkoriŋan 56 child ɭolay ɭolay vlavlakɨ valavalakə ɭolay oko maanu mamaini lalak alak alak kəɖikəɖi kakəɖiyan kakəɖiyan wawaʔ wawaʔ wawaʔ ʔuvaʔað ʔuvaðʔað ʔuvað laqiʔ laqiʔ laqi laqi laʡi laqi korkoriŋ korkoriŋ 59 mother tina, naina tina, ina ninaa, nao titina, niaw ina, inakə ino ciina inaʔa, kainu taina, ina taynaynayan, ina taina, ina kina, ʔina kina kina inaʔ ʔinaʔ, winaʔ ʔwinaʔ, ʔinaʔ tina tina cinaʔ yayaʔ, ʔayaʔ yayaʔ bubu bubu bubu bubu oʔyaʔ, ʔinaʔ oʔyaʔ, ʔinaʔ 60 father tama, nama tama, amaa mamaa, maoo tatava, mao ama, amakə amo cuuma amaʔa, kaamu yinamali, ama təmamayan, ama təmama, ama kama, ʔama kama kama mamaʔ ʔamaʔ, wamaʔ ʔwamaʔ, ʔamaʔ tama tama tama yaβaʔ, ʔaβaʔ yaβaʔ tama tama tama tama tamæh, yabaʔ tamæh, yaβaʔ 61 house daanə daanə danɨ daʔanə ðaʔanə rmoo taanaasa saalia rumaʔ rumaɦ rumaɦ umaq umaʔ umaq lumaʡ lumaʡ lumaʔ lumaq lumaq lumah ŋasal muyax sapah sapah tapah sapah tawʔæn taLœʔæn 62 thatch/roof caɭavia cavaɭi cvari caai caɭai sofə aluvu ɬialuvu saʔup saɦusaɦuβ raʔuvuŋ quɬiw ʔaliv qaɬiw faθaho faɬahun badahuŋ tataviʔ tavi tataviʔ ramuu ramux dnamux dnamux dnamux dnamux sinakəban sinakəβan 63 name naganə naganə aracə aacə aɭacə oŋko ŋanai ŋaɬa ŋaɭad ŋaðan ŋaðan ŋadan ŋadan ŋadan ŋaŋan naŋan ŋaŋan ŋaan ŋaan ŋaan laluʔ ɬaɬuʔ ŋayan haŋan haŋan ŋahan rarooʔ raroLoʔ 64 to say kawriva kawariva apbaka ʔapobaka ʔaovaovaha mainca puukarikari maruriri marŋay marŋay marŋay ʔiɬavaRan ʔivu kyaɬavaran misual caciaw kamuʔ baðbað baðbað palnatuʔ kmayal kmayal rmeŋo rməŋaw rməŋaw rməŋaw mæhræhraŋ mæhræhraŋ 65 rope caɭis caɭisi tesi taisi caiʔi tresi talisi ɬikitalia ʈaɭi raraniz lalakiʈ kaciya vauḋ raic kaos qipiʔun duun kinsapiyun qinyapiʔ qaɣapiʔ snuyuk qnrapiʔ gasil ʔtəhur snuyuk ʃinaiʃ ʃinaLiʃ 66 to tie up, fasten ʔwakərəcə pwakərəcə ubɨkɨ waəbəkə oəvəhə smorʔisi məməən paləməɬə bənətbət βənətəβət vəntəvət vənəŋət vənəŋət vənəŋət miluʡəc miLuLuŋ miluʔuc maluquc maluqus maluhus mhul mhul mekuy məkuy məkuy məkuy botœʔ βotœʔ 67 to sew wacaisi wacaisi ucikuu wacikoo ocikipi tmeʔsi tumataʔisi tumaɬisua ʈəmaʔi ʈəmaɦi ʈəmaʔi cəmaqis cəmaʔis cəmaqis mitapiθ mitapiɬ mitaʡis mataqis mataqis matahis smaqis cmaqis smais smais smais smais ʃomæʔiʃ ʃomæʔiʃ 68 needle inamay inamay nume nomay inəmay ferzo tasuuru takəmənə daum ðaum ðaum daRum daum rinum linum dinum ʔaas, aas ʔaas, aas ʔisʔas rom rom qumi qumi ʡumi qumi tiʔæʔ tiʔæʔ 69 to hunt waloʔo waalopo ulupu waalopo oalopo tmasriti aracakaŋə muaɬuaɬupu maʈalun ɦəmalup paʔalup qəmaɬup ʔəmalup qəmaɬup miʡaθup miʡaɬup miʡaðup qanup qanup hanup qmalup qmalup phuliŋ phuliŋ, maduk maduk maduk ʔœmalop ʔœmalop 70 to shoot waʔana wapana opnaa wapana opana pono muapanaʔə pətəəkətə pənanaʔ pənanaɦ pənanaɦ pənanaq pənanaʔ pənanaq mipanaʡ mipanaʡ mupanaʡ manaq manaq manah muʔ muʔ cmebu cməbu sməbu sməbu pomanæʔ pomanæʔ 71 to stab, pierce ʈavakə wacoɭolo osbakɨ wasabakə oraʔavahə smuru matapaŋarə ɬumivuru təmusuk təmusuk ilusaw vənakaɬ micucuk mikutaŋ mipacuk malawpa malawpa maɬaupaʔ hmop, metaq hmap metaq metaq metaʔ metaq hœmazab hœmazaβ 72 to hit sititi, wadaməkə siatiiti, waɭomay ustiti, utpisi, ucbɨnɨ wasətiti, wadokoy otoovoŋo, okəɭakəɭaŋə muutu, reobako mariavak\esə, makatutu miatumu kəməlɖun, səmalpit kəməlʈun, səmalpit ʐəməŋʐəŋ, səmalpit dəmukuL dəmukuL ḋəmukuL mipəkpək mistiʡ patkaʔ maludaq, kalinastuʔ maludaq, kalinastuʔun maludah, kalinastuun mihiy, tmuciŋ mihiy, tmuciŋ tmutiŋ sməbuc, tmutiŋ sməbuc, tmuciŋ sməbuc, tmuciŋ ʃəmbət, tomotoʔ ʃəmβət 73 to steal kooʔa koopa kiupupaa kiaʔipa okoʔopa meoʔroi kɔʔua murikapə ʈəmakaw ʈəmakaw ʈəmakaw cəmakaw cəmakaw cəmakaw mitakaw mikiðəm taŋqaiuʔ taŋqaiuʔ taŋhaiuʔ mquriq mquriq gmeeguy umoui gməəguy gməəguy marmaʔ marmaʔ 74 to kill ʔaʔacay papacay patemdu matyamodo matəʔətə opcoi miapacai papapaci pinaʈay pinaʈay pinaʈay qəmci ʔəmci qəməci mipatay mipatay mutalaʔ mapatað mapatað mapatað kmut, phoqil pnoqil smipaq smipaq smipaʡ phuqil tombok tomβok 75 to die, be dead waʔacay wapacay mamudu mamodo maʔətə mcoi maamacai maciʔi minaʈay minaʈay minaʈay macay macay macay mapatay mapatay mapatay matað matað matað mhoqil mnoqil mhuqil mhuqil mhuʡil mhuqil masay masay 76 to live, be alive uɖuʔi moɖipi muɖipi maoɖipi moðipi raansou ʔumaʔuciʔucipi maŋəsipi baʔaw βaʔaw vaʔaw vaɬwaɬut valwalut vaɬuaɬut maʡoripay namal maʡoðip miqumic miqumis mihumis mqyanux mqyanux muudus muudus muudus muudus ʔiʔiæh ʔiʔiLæh 77 to scratch wagacəgacə wagacəgacə ugcəgcə wagaθəgaθə okakaʔo tuokoro kumakarakara karaaru gumuʈguʈ pahaʈəɭ mahaʈəɭ gəmucguc gəmucguc gəmucguc mikuskus mikuskus mukuskus makalav makalav makalav kmamil kmamil kmaguh kmawuh kmaguh kmaguh komoʃkoʃ, kakaaw komoʃkoʃ, kaLkaLaw 78 to cut, hack waθyabə waθyabə uθiəbɨ waθyabə osiavə tmorcə, tprəcŋə mariparici tumaviɬaə matək matək matək mavarəvar səmʔas, vənakaɬ səməqas mitaʔtaʡ mivkaʡ mikasuy matumpuʔ matuktuk matuktuk tmutuʔ kmuc tmatak, smipaq tmatak, smipaq tmatak, smipaʡ tmatak kominmæh kominmæh 79 stick (wood) aŋato aŋato aŋatu ʔaŋato ʔaŋato evi kaalu kiuʔu kawi kawi kawi kasiw kasiv kasiw kilaŋ kilaŋ kilaŋ lukic lukis ɬukis qhoniq qhoniq qhuni qhuni ʡhuni qhuni kæhœy kæhœy 80 to split (tr.) ʈəkabə wabocoko ubcuku wabocoko ovocoko apci marínta maripici muʈkab partinuwas ʈəmkav mapədi mapədi mapədi mipklaʡ maplaʔ padusaʔ padusaʔ padasa mkβkaʔ mkβkaʔ mhebil mkhəbil mkhəbal mkhəbal lomakay lomakay 81 sharp magaraŋə magaraŋə magraŋɨ magaaŋə movaʔəɭə frofro tavarəvarə maavarəvarə miɭudus timɭus taɭimuðumuðus Raday raday raday mataləm sihinaŋ masinaŋ manucqit manusqit manushit hmut hmoyay mhuŋul mhuŋul mhuŋul mhuŋul səmaəm səmaLəm 83 to work twaɭavay wakaoŋo udɨpɨ ʔakamolo ʔaðiðapaə raahioa tamaʔiarə takuiʔiarə kikarun kiakarun kiakarun kaRakuda karakuda karakuda matayal maumah maluk kukuða kuðakuða kuðakuða mciyaw mtiyaw meepah qməpah ʡməpah qməpah mataawaw mataLoaw 84 to plant ʔoɖoɭi waɭəɖəkə uduku wadokoʔo oɭəðəkə tmuxcu, məmʔə umaəməkə ləməməkə smaɭəm smaɭəm smaɭəm təmaLəm təmaLəm təmaLəm mipalumaʔ palumaʔ palumaʔ macuað masuað masuað muyaʔ muyaʔ mhuma mhuma mhuma mhuma mamwaʔ mamoLaʔ 85 to choose waʔiɭi wapiɭi uprii wapii opiɭi epiri puiliili tiapili pamiɭiʔ pamiɭiɦ pənaɭimiɦ piniLiq pəniLiʔ pəniLiq mipilə mipiliʡ mipiliʡ miŋqaylað mindia mindia ɣmoyaw moyax gmao umaau gmgaaw gmaaw pawhiil pawhiLil 86 to grow (intr.) maɖaɖaw maaɖaaɖaw ududru ʔatawmomoo ʔosaŋəðaʔa rusuxci cumacəvərə arataisa təməliw maɦiʐaŋ maʔiʐaŋ məqaca məʔaca məqaca matuʡas taʔaŋay tal'ia talʔia tal'i'ia mrkyas mrkyas mdakil mdakil mdakil mdakil somʔœr 87 to swell mwabaɭakə mwabaɭakə abrakɨ ʔabaakə ʔovaɭakə ruofroʔə muruvaakə muluvalakə bənarəʔ βənarəɦ vənarəɦ minvaLak minəvaLak minvaLak malifawaʔ malivawaʔ malibawaʔ minbalvaʔ minbalva manbaɬvaʔ mʔβaʔ mʔβaʔ mbeeba psbuŋu mbuŋu mbuŋu maariæʔ maLriæʔ 88 to squeeze ʔərəhə wapəə upəə wapəʔə opəʔə tispəcə masinakarə maiaəpəcə pənərəs pənrəs pənsəɭ maʔaʔiziŋ maqaqiziŋ micɨkcɨk mihətəc micəpət matacput masasput masput, sasput muq muq eyux mkkiyux mkkiyux mkkiyux kompəə kompəL 89 to hold waləcənə waəcəŋə ulcɨŋɨ waəcəŋə oəcəŋə, oɭoho tiarpoxə maritatiin matiɬaiɬai ʈəmilʈil ʈəmilʈil kimilakil kəmaLaɖay kəmaLaɖay kəmaLaɖay mikakuy mitatuy muwiwið ʔaŋkuc maʔaŋkus kidikus miŋ miŋ dmidil dmidil dmijil dmijil bilis, taʃibinaʔ βilis, taʃiβinaʔ 90 to dig waloko waloko ukrukru okorokoro miya- kumakauru kumalirupuɬu kiaradis kiraðis kiraðis kəmaLi kəmaLi kəmali karkarən mikulkul mibuhað makai makai makai kmihuy kmehuy kmberih kmbərih kmbərih kmbərih komoih komoLih 91 to buy walaŋay walaŋay ulŋee walaŋay olaŋay mxino puʔa puʔa ʈəmimaʔ ʈəmimaɦ ʈəmimaɦ vənəLi vənəLi vənəLi micakay miʔacaʔ micakay mabaliv mabaliv mabaɬiv maziy mβes maruy mari marig marig baiw βaLiw 92 to open, uncover moləbə mwaələbə ualɨbɨ waʔələbə oʔələvə maavo putuʔənəvə arupaŋiɬivu ʈəmaʈual ʈəmual ʈəmual səmuqəɬəv səmuʔələv səmuqəɬəv mifuhat mivawah miwawah matuaʔ matuaʔ matuaʔ ɣmeh ɣmawah rmaguh rmawah rmawah rmawah awæh Lawæh 93 to pound, beat syaɭoboo syaɭiboo sirbuu syaiboʔo ʔoɭovoʔo zotpuʔu miauru mianə maʈinapan maʈinapan maʈinapan pənaysu pənaysu maysu mitifək mativək maðuh mabaðuʔ mabaðuʔ mabaðuʔ smuxuʔ cmuxuʔ tmekan tmikan tmikan tmikan toʔtoʔ toʔtoʔ 94 to throw wadokoɭo wadokoɭo udkuru wadapaŋə olaŋopai mtokə, toʔso matupunu inai bənuɭuʔ βənuɭuɦ vənuɭuɦ vənuɬuq vənuluʔ vənuɬuq mipulitiʔ mivəŋəs mimaliʔ muŋhav mabatu matakunav muliŋ βtkaniʔ cmebu sməbuc sməbu sməbu ʔœmosaa ʔœmosaL 95 to fall maciɭi mwaciɭi mulili mwalii mapipi suproxə matapaliʔi muucapi mutani mutani mutani matani makəLu matani matapiway matəvaɬ maʔtik muqalqal muqalqal muhalhal mahutaw mahotaw mtutiŋ mtutiŋ mtuciŋ mtuciŋ ʃæhæʔ ʃæhLæʔ 96 dog tawʔoŋo tawpoŋo aθoo aθo taʔoɭo avʔu tacau tasau suan suwan suan vatu vatu vatu wacuʔ wacuʔ wacuʔ ʔacuʔ ʔasuʔ ʔasuʔ hozil huyil huliŋ huliŋ huliŋ huliŋ ʔæhœʔ ʔæhœʔ 97 bird aðaðamə aðaðamə aramə aamə aɭamə zomə tapianaŋai aɬamə ʔayam ɦayam ʔayam qayaqayam ʔayaʔayam qayaqayam ʡayam ʡayam ʡayam qaðam qaðam haðam qhniq qhniq qbheni qbhəni ʡbhəni qbhəni kabkabæhæ kaβkaβæhæL 98 egg batoko batoko bruccu baoθoθo karaðoɭo fcuru ʔicuuru ʔasarə biʈ(u)nun ʈinun vatinun qəciLu ʔəciLu qəciLu taʡol fitaʔul tiʔkuk qaypuan nibuʔ ɬuɬubunun βaziŋ βatuʔ baluŋ baluŋ baluŋ baluŋ ʔœsizoo ʔœsizoL 99 feather ɭomo ɭomo rmuu aomwanə ciarə ropŋu ʔaapuŋu ʔalapuŋ gumul humul humul paLaɬ paLal paLaɬ upih ʔupih banuh paniʔ pulahuq puɬaʔuh paliʔ paliʔ ubal ubal ubal ubal ʔœœbœh ʔœLoβœh 100 wing ʔaridi paridi sapakɨpakɨ pakəpakə ciarə ropŋu paakə puakə pakpak pakpak vinan, pakpak paLaɬ, vaɬaŋa paLal paLaɬ sapikpik sapikpik sapikpik paniʔ paniʔ paniʔ paliʔ paliʔ palic palic palic pahiŋ palir palir 101 to fly ʔaniʔalay ŋiapalay uθlibi ʔaŋipalay ʔinipalai torsoso miŋanai mipiɬiɬi mubiʔi muβiʔi muviʔi miŋLayap mipərəpər minLayap miʔfər maʔəvər mubahal kusbai kusbai kusbai mlakaʔ mlakaʔ skiya skaya skaya skaya omayap Lomayap 102 rat habətarə koɭabaw kurabo koabaw koɭavao buxci tuŋiŋi taluvucu tutus tustus Ratuvutuvul ʡθuʔ, malafaw cicic, maɬavaw ʔuʡəðuʔ tampuhukað tampahukað tampaʔukað qoliʔ qoliʔ qolic qolic ʡolic qolic ʔæwhæʃ ʔæLohæʃ 103 meat/flesh bwatə bwatə buətə bwatə ɭoho braxci, fou tinaʔanə tiɬaʔaɬə, papaʔa paʈaka isi isi vutuɬ vutuɬ vutuɬ həciʔ həciʔ, bukul laac, simal titiʔ, simal ciciʔ hiʔ hiiʔ hii, siyaŋ hii, siyaŋ hii, siyaŋ hii, siyaŋ borii βoriL 104 fat/grease sima simaa smaa simaʔa ʔimaʔa xmocə rumai ʔurai imar imar ʔaləf ʔaLum qaLum simal sasipuʔ biðuq biðuq biðuh qnuʔ qnu daruk ricuh risuh ʃimaa ʃimaL 105 tail taoθo taoθo ikivi ikivi ʔiko civci iciici ʔisisi ikur ikur ikur iku iku iku kikul wikur kikul visvis ʔikul ʔikuɬ ŋuŋuʔ ŋuŋuʔ ŋuŋu ŋuŋu ŋuŋu ŋuŋu kikoo kikoL 106 snake olawlay soɭao suraa soaʔa ʔoɭaʔa fkoi vunai vuɬiʔi unan unan unan qatuvi ʔatuvi qatuvi ʡonər ʡunar bauʔ ʔivut ʔivut ʔivut mquʔ maquʔ quyu quyu ʡuyu quyu ʃibaiʔ ʃiβaLiʔ 107 worm atatolalə katoday (a)tolo atoiki atoɭiki podo niciaʔə taŋaluɬu ʔurtatiʔ ɦurtatiʔ ʔarʔarman qatuLaɬ ʔatuɖay qatuɖay ʔalikak ʔatikak takidauluq tandauluq takiluhað βisuw βyaq bicur bicur bisur bisur hœəl hœLəl 108 louse (head) koco koco kcuu koco koco ʔcuu kuucu kucuʔu kuʈu kuʈu kuʈu kucu kucu kucu kutuʔ kutuʔ kutuʔ kutu kutu kutu kuhiŋ kuhiŋ quhiŋ quhiŋ ʡuhiŋ quhiŋ kosoʔ kosoʔ 109 mosquito atatimalaw tolaolaoŋo tatmolo atatiŋaʔulu alalikisi moʔrocə sikulapə kələŋa samkan kəŋkəŋ pəðpəð cacaRag cacarag cacarag likəs likəs waŋŋawaŋ qatibiŋ tikas, qatibiŋ cikas kuiʔ kuiʔ preke prekay prekay labis tataŋoo tataŋoL 110 spider takaɭaɭavaθə ɭaɭavaθə tkarvaθɨ takaavaθə takələsai kakatu paatə sarapu kamakamaŋ kamakamaŋ kakamaŋ ʔaɬwaLaq kumakuma kumakuma falalutuŋ kakatuʔ katukatuh katukatuʔ kakatuʔ yokay kasuʔ probo probaw krobaw krobaw tokaŋaŋ tokaŋaŋ 111 fish kaaŋə kaaŋə akaŋə kaʔaŋə kaʔaŋə roskə vutukulu vutukuɬɔ kuraw kuraw vulaw ciqaw ciʔaw ciqaw futiŋ futiŋ butiŋ kaan ʔiskaan ʔiskaan quleh quleh qcurux qcurux ʡsurux qsurux ʔælaw ʔælaw 112 rotten malaməkə malaməkə malməkə malaməkə malaməkə comʔə camunu cumaakə maraməʈ maraməʈ maraməʈ namacəmu macəmu namacəmu malahol mapuniʡ mapuhəð minpuhuq minpuhuq minpuʔuh mβunik mstmah sburo sburaw sburaw sburaw abosoʔ Laβosoʔ 113 branch ʔilaka palaka plaka pilaka pilaka exti rapiʔi rapiʔi saʔaɖ saɦaʐ saʔaʐ Riciŋ riciŋ riciŋ caʡaŋ caʡaŋ capaʡ ciqiʔ siqiʔ sihiʔ qaraʔ qaraʔ cida cida sida sida paŋaʔ paŋaʔ 114 leaf bia vasaw spuŋu soŋoŋo liʔaŋə xəŋə ranəŋe raɬəŋ biraʔ βiraɦ viraɦ asaw asaw asaw papah papah papah lisav lisav lisav ʔaβaw ʔaβax waso wasaw wasaw biæʔ βiLæʔ 115 root balacə balacə amici ʔamici ʔamici rmisi ramisi ramii rami rami rami kapaz kapaz kapaz lamit lamit lamit lamis lamis ɬamis ɣamil ɣamil gamil wamil gamil gamil aməs Laməs 117 fruit maɖo maɖo mɖoo maɖo maðo braxci macuʔu masuʔu buaʔ miaβuah vuaɦ vaŋal vaŋal vaŋaɬ həciʔ həciʔ kakaunun kaununkaunun kaununkaunun βuay βuay hii hii hii hii boay βoLay 118 grass obolo obolo sroo soao ʔoɭao sʔosʔo caənə səəsəŋə ʈaɭun ʈaɭun ʈaɭunan cəməL cəməL cəməL smut rəŋəs rutuk muut ʔismuut ʔismuut kʔman kman speraq spəriq spəriʔ spəriq inbətəl Linβətəl 119 earth/soil daədaə daədaə dedaa didaʔanə vəkənəɭə croa ʔənai saasarəana darəʔ ðarəɦ ðarəɦ kadunaŋan kadunaŋan kadunaŋan sɨraʔ səlaʔ raraʡ dalaq dalaq dalah hzyal roq dheral dhəral dhəgal dhəgal raiʔ raLiʔ 120 stone ɭənəgə ɭənəgə rnɨgɨ ənəgə ɭənəhə fatu vaatu vatuʔu barasaʔ βarasaʡ varasaʔ qaciɬay ʔacilay qaciɬay fəkloh fakluh baʔtu lakdaa batu batu βtunux βtunux btunux btunux btunux btunux batoʔ βatoʔ 121 sand ənay ənay ɨnee ənay ənay furfuʔu lavuku lavuku budək βudək vudək vudas vudas vudas funak tavuk rikən bunuk bunuk ðaas βnaqiy mnaqiy bnaquy bnaqi bnaʡig bnaqig bonaz βonaz 122 water acilay acilay acile acilay acilay cxumu canumu šaɬumu ʔənay ɦənay ʐanum zaɬum zalum zaɬum nanum nanum nanum danum danum danum qsiyaʔ qsyaʔ qsiya qsiya ʡsiya qsiya ralom ralom 123 to flow mwaloɖo mwaloɖo moluɖu mwaloɖo moloðo moxrovcu maʔacunu muaɬusu mukuɭukuɭus muɦnun muʔənun səquɬud səʔalud səquɬud mamanaʔay lumakat musirsir muŋqanuʔ muŋqanuʔ muŋhanuʔ mqluiʔ mqnuyiɬ qluli qluluy ʡluli qluli ʔælʔælor ʔælʔælor 124 sea laɖəkə timo tbaru baobaoanə vaɭo təpə cakəranə tatia tənəmə ʔinəʔ ləβək ləvək ɬavək lavək ɬavək riar liyar bayuʔ niŋʔav niŋʔav niŋʔav siluŋ βciluŋ rciluŋ uciluŋ gsiluŋ gsiluŋ wasal wasal 125 salt timo timo tmusu timoso timo siru maʔaini maiɬi yam yam ʔatəri qatiya ʔatiya qatiya cilah cinah cikah qacila qasilaʔ hasilaʔ cimuʔ cimuʔ timu timu cimu cimu timoʔ timoʔ 126 lake baðo bayo broo bao vaɭo topŋu cakəranə tatia tənəmə danaw ðanaw ʔivəv Latuk Latuk Latuk fanaw fanaw banaw niŋʔav niŋʔav niŋʔav siluŋ βciluŋ rciluŋ uciluŋ gsiluŋ siluŋ waswasal toLnœʔ 128 sky sobələbələŋə sobələbələŋə tbɨlŋaa, garɨ tabələŋanə tavələŋaə nəca kaaŋca laŋica ɭaŋiʈ ɭiŋaʈ ʐukup ivavaw tarivavaw kaLəvəLəvan kakarayan kakarayan tapukuʔ diqanin diqanin dihanin kayal kayal karac karac karac karac kawaʃ kawaʃ 129 moon ɖamarə ɖamarə ɖmarɨ ɖamaə ðamarə froxə vuanə vulaɬ buɭan βuɭan ʔilas qiɬas ʔilas qiɬas fulaɬ vulaɬ bulað buan buan buan βyaciŋ βyaliŋ idas idas idas idas ʔilaʃ ʔilaʃ 130 star tariaw tariaw cacŋalə taiaw tario coŋroxa tamtasai ʔacaŋəəraɬa tiʔur tiɦur vituʔən vituqan vituʔan vituqan fuʡes fuʡes buʡis bintuqan bintuqan bintuhan βeiŋah kinituh, kŋituh pŋerah pŋərah pŋərah pŋərah bintœʔæn βintœʔæn 131 cloud əməəmə əməəmə kurŋu kooŋo kəməʔə cməcmə əəcə luuluŋa kuʈəm kuʈəm runəf qəLəpus ʔərəpus qərəpus caheθ tuʔəm laðəm luhum luhum ɬuʔum yuluŋ yuluŋ plabu plabu plabu əməm LəmLəm 133 rain odalə odalə udalɨ daʔolo ðaʔolo tnərə ʔucanə usaɬə ʔudal ɦuðal ʔuðal qudaɬ ʔudal qadaɬ ʡorar ʡuraɬ ʡuðað qudan qudan hudan qwalax qwalax quyax quyux ʡuyux quyux ʔæʔœral ʔæʔœral 134 thunder ɖərəɖərə ɖərəɖərə ɖɨɖrɨ gəgəəgə ðəðərə akʔeŋəca ʔərəcan(ə) sululuŋa ɖəruŋ ʐəruŋ ʐəruŋ cəLaLaq cəraraʔ cəLaLaq futileʡ kakəreŋ kələkələŋan bicvaq bitvaqan bitvah, biɬvaʔ sβisuw mβuŋ bruwa bruwa bruwa bruwa biiwaʔ βiLwaʔ 135 lightning ɭikacə ɭikacə cəcrə ikaacə ɭikaɭikacə moriʔxocə ʔaapalatə ʔaapalataa məlkilkip ʈuɭiɦ kipkip Ladap Ladap Ladap kalapyat fitiliʔ kalipyakpyak bilvaʔan binhal, bilvaan dimaɬ mslawiʔ mutuŋ tqwilaq tqliwaq tʡliwaʡ tqliwaq palomikas palomikas 136 wind sasəvəra sasəvəranə bsɨbsɨ bəsəbəsə vəʔəvəʔə porepe paraipara varatə baɭi βaɭi vaɭi vaLi vaLi vaLi faliʔ faliʔ baliʔ luvluv luvluv iuvluv βehuy βehuy bgihur bwihur bgihur bgihur baiʔ baLiʔ 137 to blow waiiʔi waiipi ubutu waʔipi, waboʔoto ovoʔoto merpuucu pulualupu paaripa miyup miyup miyup dəmapəs dəmapəs dəmapəs miʔiup miʔiyuf miyup maʔiup maʔiup maʔiup mzyup miyup miyuk miyuk miyuk miyuk hœmiop hœmiop 138 warm waɖaŋɖaŋ waɖaraŋɖaŋ marpaa maapaʔa maɭapaʔa muʔri macici maacici biʔas βiɦas viʔas cəmuɬu cəmulu cəmuɬu faʔθət faʔɬət caldəs maklaŋ maklaŋ maklaŋ mkilux mkilux mttilux mtilux mcilux mtalux rikrikaa rikrikaL 139 cold makəcəɭə maakəcəɭə matilkɨ makəcəə makəcəɭə sormə makuuŋu maasarəm ɭitək artiʐ artiʐ ɬaɬəqəL laləʔəL ɬaɬəqəL siʔnaw siʔnaw siʔnaw makaðhav makaðhav makaðav hzyaq hiyaq msekuy msəkuy msəkuy msəkuy maskəs maskəs 140 dry maməalə vasaw maloo malaʔoo maʔaŋəŋə ormiʔmi mariŋuna maŋanə marum marum marum mətad namətad mətad maʡecaŋ maʡicaŋ maʔacak mabulcuk mabulsuk mabuɬsuk kziyay mkiyay mdeŋu mdəŋu mdəŋu mdəŋu ʔææʔæiw ʔæLʔæLiw 141 wet madərθəŋe madaapəŋə madiripəpə malaŋəəʔə maəsəŋə norʔəcə maərəpə mataʔə daɭkən mutaŋurus musapənəɦ təvətəvəŋ təvətəvəŋ tənvəŋ marupənaʡ macpaʡ mararəməð luvuc luvus, maluvus maluvus mhuziq mhuyiq mhuriq mhuriq mhuriʡ mhuriq misʔœh misʔœh 142 heavy maatəɭəg maatəɭəgə madɨkrɨ, madikrɨ madikəə maðəʔəɭəhə recvəxə maicuunu maalisəəɬə aɭuɖun aɭuʐun aɭuʐun sadəLuŋ sadəLuŋ sadəLuŋ faʔkət kaltəŋ bakət masauqbuŋ masɔqbuŋ mahusbuʔ ʔsuw qisux chədil chədil shəjil shəjil ʃilʔii ʃilʔiL 143 fire aʔoy apoy apuru apoy apoi puzu apulu apuɬu apuy apuy apuy sapuy sapuy sapuy lamal namal lamal sapuð sapuð sapuð puniq puniq puniq puniq puniʡ puniq hapoy hapoy 144 to burn (tr.) kwalaobo kwalaobo selobu sialaobo ʔolovo runzou muacunu mucuɬu parabaʔiʈ muβaʈiɦ muvaʈiɦ maɬama malama maɬama maʔiluh matuɬuh malikat pisdua minsuŋap msuliŋ, lmom lmom lmauŋ, sqama lmauŋ, sqama lmauŋ lmauŋ, sqama maʃhapoy maʃhapoy 145 smoke (n.) əbəɭə əbəɭə ubərə əbəə loto frufru ʔəəvə vuuvula ʔasban ɦasβan ʔasvan cəvuɬ cəvuɬ cəvuɬ ʡacəfəl ʡacəvər ʡuacah qucʔul, qumbuʔ qusʔul husʔuɬ hiluq hiluq qreŋul qrəŋul ʡrəŋul qrəŋul kasbol kasβol 146 ash abo abo abuu abo avo fuu ʔaavu ʔavuʔu ʔabu ɦaβu nasuk qavu ʔavu qavu ʡavuʔ ʡabuʔ qabuʔ qabuʔ habuʔ qβuliʔ qβuliʔ qbulic qbulic ʡbulic qbulic ʔæboʔ ʔæβoʔ 147 black maicəɭəŋə maicəɭəŋə tmacɨcrɨŋɨ maicəəŋə maəcəɭaŋə kuaʔoŋa taʔələmə malicəcə ʔuɖəʔuɖəm ɦuʐəɦuʐəm ʔuʐəʔuʐəm qəcəŋəcəŋəL ʔucəŋəcəŋəL qəcəŋəcəŋəL kohtiŋ kuhtiŋ lumuniʡ mataqduŋ mataqduŋ matahduŋ qalux mqatuŋ qalux qalux mʡalux mqalux ʔəlŋihan ʔəlŋihan 148 white maʔoli popoli maplii mapolii mapoli fərcəʔza tapunia maapuɬi buɭnan βuɭtiɦ vuɭtiɦ vutəqitəqiɬ vutəʔitəʔiɬ vutəqitəqiɬ fohcalay hucal saŋlac maduqlac maduqlas maduhlas plquiʔ mlaβuʔ bhege bhuway bhəgay bhəgay bolalasan βolalasan 149 red dirərəl dirərələ mad(i)ləŋə madiləanə maðiliaŋə fəxŋora masinaŋ(ə) matavuɬiů miɖaraŋ ʐəmiar ʈaŋʈaraŋ qudidiɬ ʔudidiɬ qudidiɬ kahŋaŋ kahŋaŋ sumanah madaŋqac madaŋqas madaŋhas mtalah mtaɬah tanah mbanah mbanah mbanah ŋaŋilæhan ŋaŋilæhan 151 green masaləsə tmalsɨksɨkɨ masaləkəsəkə maʔaləkəʔəkə tavaacuku malaŋiɬu miraʔat məraɦat rəmaʔaraʔat qəɬəŋəɬəŋəq liluwaluwas qəɬəŋəɬəŋəq kanɬaw kanɬaw somidaw masaŋlav lisav masaŋlav lisav masaŋɬav mtasiq mtasiq mgsama msama msama msama ʔœsʔœzan 152 small tikia tikianə tikcaa tiʔicanə masiʔi okosi maʔula maini makitəŋ makitəŋ makitəŋ kəɖi kəɖikəɖi kəɖi mimiŋay mimiŋay ʔadidiʡ takiyuc takiyuc makuis cikuy, cipoq cimaŋ biciq cipiq, cipiŋ cipiʡ, cipiŋ biraq, cipiŋ ʔolʔolaʔan ʔolʔolaʔan 153 big maɖaw maɖaw traɖoo taomomo matoalai mroisi tatia tašia maʈina maɦiʐaŋ maʔiʐaŋ kuɖaL kuɖakuɖaL kuɖaL tataʡakay taʔaŋay tabakiʔ madaiŋ madaiŋ madaiŋ yaβaʔ tyaβaʔ paru paru paru paru sobaœh soβaLœh 154 short əɖəkay əɖəkanə məkkɨnɨ maəkəkənə ʔoəkəəkəðə nanəxtə maŋətəʔai manitəkə likʈi likʈi likʈi ɖikit ɖikit ɖikit papukoʡ kamutuʡ ʔapoyoʡ maputul maputůl maputůl ʔtuŋ, rtuŋ rʔtuŋ llebu butul putuh lləbu itosan Litosan 155 long maθaŋəɭa maɭagi maθŋəda maθaŋədaʔa ʔosaŋəðaʔa tacvoxʔi macaasə mə́ləŋəsə bəɭakas tatəlaw tatəlaw Laduq Laɖuʔ Laɖuq rarayaʡ kiʔiɬaw tadayaʡ madauqpus madauqpus maduhpus qroyux qruyux bbaro bbaraw bbaraw bbaraw ʔinaroʔ ʔinaroʔ 157 thick makoɖəməɭə makoɖəməɭə marimɖɨ mayʔəməɖə maɭiʔəməðə ocmərə makicəmərə makisəmərə kəʈəbə kətiβi kərəməɭ kuɖəməL kuɖəmədəməL kəɖəməL kiftul kiftul kubtul makatpal makatpal makatpaɬ khmay khmay mknedux knədux mknədux mknədux karpa karpaL 158 narrow mwakolay ŋwaatiki makule θakotitiʔici makələsə trakotva ʔanupica maini saʔuʈ, liŋut saɦuʈ saʔuʈ, luʔətip kuɬaL talikəɖi taɬikəɖi makəcuʔ ʔaðiðiʡ makuis makuis makuis mqrut, ɣzil ɣrhiŋ dgehiŋ duuril dgəril dgəril iʔoaʃ Liʔoaʃ 159 wide maθiʔala maŋolapa marilapa mailapaʔa maɭipalaʔa fafʔohə mavakan(ə) malakəvə ɖəkan ɭawas ɭawas taɬəqaca taliʔaca taɬiqaca kaθahal kakahaɬ ʔahbal maŋaðʔaq maŋaðʔaq maŋabðan laβaŋ xlaβaŋ glahaŋ llabaŋ llabaŋ llabaŋ mwahil mwahil 160 painful, sick macaəm macaəmə macɨmɨ macaʔəmə macaʔəmə tmaʔcoŋo masukuamə maacarəm kuʔaləŋ kualəŋ kualəŋ saqətuqətu saʔətu saqətu aθaθaʔ ʔaɬaɬaʔ ʔimuraŋ mihalaŋ mihalaŋ madahpaʔ mnβuʔ mɣaal mnarux mnarux mnarux mnarux ʔæʔyæh ʔæʔyæh 161 shy, ashamed matyaino matyaino marmalɨ maomalə ʔiniaə xʔoinveni marainu marinu igəɭa masamaɬ mayra masiyaq səmiyaʔ masiyaq maŋuθuʔ maŋuɬuʔ maðʔav maðʔav maðʔav msayux mscayux snsiqa snsiqa smsiʡa ssiqa pakʃikar pakʃikar 162 old (of people) maroɖaŋ maaroɖaŋə marɖaŋɨ maoɖaŋə maroðaŋə mamroi maaraŋ ɬamama maʔiɖaŋ ðawaðawan ðawaðawan vuLuvuluŋ vuLuvuluŋ vuLuvuluŋ malitəŋ balakiʔ madayŋað madayŋað madayŋað mnkis mheciʔ rudan rudan rudan rudan tatiniʔ tatiniʔ 163 new baawa baavanə bovaa baʔowanə vaoʔaə farva vaʔurua varuʔu bəkaɭ βəkar vəkaɭ vaquwan vaʔuwan vaquan faʔlohay faʔroh baʡlohay baqlu baqlu bahlu ɣiqas xqayus bgurah buurah bgurah burah ʃaʃoʔ ʃaʃoʔ 164 good maθarili maaθarili margii maagiʔi mataaðiʔi əmnə mamaanəŋ mavaacaŋ ʔinaba ɦinaβa ʔinava buLabuLay naŋuwaʔ buLabuLay ŋaʡay ŋaʡay kapah macian masihal masial βlaq βlaq malu malu malu malu kayzæh kayzæh 165 bad, evil maalisi maalisi makracɨ makoacə matakoɭa kuzo aaka takuliacu kuatis kuaʈəŋ kuaʈəŋ saLutuk saLutuk saLutuk tatiʔihay tatiʔih lacus madiklaʔ madiklaʔ makuaŋ yaqih mukuciʔ naqah naqah naʡih naqah ʔæwhæy ʔæwhæy 166 correct, true ʔacəŋcəŋ pacəŋəcəŋə matkaɖŋee pakacəgə topoðaolaə emizo mamanəŋ mətəaɬə pamau pamau pamau paquLid paʔuLid paquLid matəruŋ mayanaʡ marucək mamantuk, tuðaʔ mamantuk mamantuk βalay cβalay balay balay balay maylaʔoz maylaLʔoz 167 night maoŋo maoŋo masuŋu masoŋo maoŋo freŋna vərəŋana vər̃əŋanə karaub, suŋanan karauβ, ɦarməŋ ʔarməŋ qazəməzəmət ʔacəməcəmət qəzəməzəmət lafiʔiʔ laviʔiʔ labiʔ maqmut maqmut ɬabian, mahmut hŋan, βiŋiʔ hɬŋan ceka rabi cəka rabi səka rabi səkarabi haawan haLoan 168 day vaiya, vai vayanə, vai vevaa, avee vivaʔanə, koliʔi aliðaaʔə, koliʔi xire taniara, taniarə aari, taɬiaria wari, kadaw wari, kaðaw wari, kaðaw mawqadaw, qadaw muʔadadaw, ʔadaw mauqadaw, qadaw rumiʡaθ, ciθal taʔŋaɬ, ciɬal dəmiʔað, ciral diqanin ; vali diqanin ; vali tasto hanian ; vali, vaɬiʔ ryax, waɣiʔ riax, waɣiʔ diyan, hido diyan, hidaw jiyan, hidaw jiyan, hidaw hilaan, hæhila hilaLan, hæhilaL 169 year caili caili cvele cavili caili tonsoxa cainana caiɬa ʔami ɦami ʔami caviɬ caviɬ caviɬ mehcaʔ mehcaʔ mihcaʔ qamisan qamisan hamisan kawas kawas kawas knkawas kawas hnkawas tinalʔomæh tinalʔomæh 170 when (question) loiga, koiga loigaanə, koigaanə nugnə, ugnə nogianə, kogianə ʔiðaə, kalaʔomaəða xoxomna, nexomna nukana umana, miakana umana cuɬaumaŋ, kiiɬaumaŋ ənasuwa, asuwa aiðan nuaiðan, aiðan nuŋida nuŋida nuŋida anuhacuaʔ hacua ʔayaʔan, nayaʔan lakua laquaq lakua knuwan knuwan knuwan, sknuwan knuwan, cnuwan knuwan, snuwan knuwan, snuwan ʔinoan, kaʔinoan ʔinoan, kaʔinoan 172 to climb moɖaɖaða wakaapa morgarɨ mwagaə moɭahaɭə capo matalakklakə marataatasau muisaʈ muiʈas uytas ɬivavaw ləvavaw ɬəvavaw mikayakay mikucakuc minabuy manakis mudadaan kudadaʔ mkaraw trkax mkaro mkala mkala mkala manakiʃ manakiʃ 174 in, inside aɖiŋi aɖiŋi aɖiŋi ʔaɖiŋi ʔaðiŋi ʔarumona ʔaravaŋ r̃ər̃əmaanə sabak saβak savak itaLat itaLat itədəp lalumaʡ lalumaʡ laboʔ kumbuʔ kumbuʔ antanŋadah qsahuy ckaʔ truma ruma, ruan ruma, ruan ruan ʔæboʔ ʔæβoʔ 175 above bələŋ bələŋ agarɨ, rgarɨ agaə ɭahaɭə noepe, pepe əŋəcay, ŋəŋəcala alaŋica, ʔivavu isaʈ iʈas iʈas ivavaw vavaw ivavaw faləθ kafəaŋ pabaw daðaʔ daðaʔ daðaʔ, dadaðacia βaβaw βaβaw bobo, baro babaw, baraw babaw, baraw babaw, baraw babaw βaβaw 176 below sadaədaə, saɖyaɖiŋ ləbə didaa taləbəanə aləvə proxna nakənakə, ʔənaʔənai likaʔa idarə ɭusu iɭusu itəku təku itəku laʔnuʔ kalənuʔ, laʔənuʔ sasaʔ nastuʔ nastuʔ antan nastuʔ kyahuʔ ʔiyik truma, toma ruma, tuma truma, tuma truma kamasal kamasal 177 this kay kay knee aakay, kikay ʔinaʔi eni iisi kaniʔi iɖini ini ini aycu aycu aycu niʔan ʔunini wini di, macki, diki di, ʔaipiʔ, diki saicin, sia di qani hani nii ni ni nii hiniʔ hiniʔ 178 that koani koini (a)kini kini, akini aanai sico iisa kanaʔa iɖunu iʐu iʐu azuwa azuwa azuwa rawan ʔira wiðaʔ mackaʔ ʔaipaʔ saicia qasa haca gaga way gaga gaga hizaʔ hizaʔ 179 near dəəθ dəəθə meddali maʔadadyali maʔaðiiðali cumʔu ar̃acani masaɬi adaləp aðaləp aðaləp duŋduŋ dədət yadut maŋataʔ maŋataʔ masapiʔ machuan mishuan eskuan soβih soβih daliŋ dalih dalih dalih ʔælʔælihan ʔælʔælihan 180 far daili adaili medavli maʔadavili maʔaðaili covxi aracaini masaiɬa adawil aðawil aðawil cada cada yatada maraʔay maraʔay mabatað daqvisan daqvisan dahvian tohiq thiyaq theya thiyaq thiyaʡ dhiyaq raawaʃ raLawaʃ 181 where (question) ino ino ikaɖa ʔikayɖa aikiəni ronenu naanu, aanci niinau isuakaɖi iiyan iʔiyan inuwan inuwan, inu inuwan icuaʔ ʔicuaʔ icuaʔ ʔicaca, ʔicaʔ (ʔantan)ʔisaq ʔiisa ʔinuʔ ʔinuʔ ʔinuʔ ʔinuʔ ʔinuʔ ʔinuʔ haynoʔ, raynoʔ haynoʔ, raynoʔ 182 I konako, -ako koako, -ako kɨkɨ, kkɨ kakə -ɭao, -nao aʔo, naʔo iiku, aku iɬaku, aku kuiku, -ku iŋku, -ku iŋku, -ku tiaʔən, -aʔən tiakən, -akən tiakən, -akən kaku kaku ʔako kak, -ak, ʔaðak saak, ʔaðak saikin, -ik kuziŋ, kuʔ, sakuʔ kiŋan, -cuʔ yaku, -ku yaku, -ku yaku, -ku yaku, -ku yako, yao yako 183 thou koso koso, -so musu, -su koso -ʔo nasu iikasu, kasu iɬau, -u yuyu, -yu inu, -nu, -u inu, -u tisun, -sun tisun, -sun tisun, -sun kisu kisu ʔiso ʔasu asu, su kasuʔ, -as ʔisuʔ, suʔ ʔisuʔ ʔisuʔ, -su ʔisuʔ, -su ʔisuʔ, -su ʔisuʔ, -su ʃoʔo ʃoʔo 184 he/she koani koini kini kini aaŋani nasico ŋuaini, kiaĭ, iisa iɬaisa, -isa taytaw intaw, -taw intaw timadu timadu timadu ciʔira, ira cinira wiðaʔ cia ʔaipiʔ sai'ia hiaʔ hiyaʔ heya hiya hiya hiya sia sia 185 we (incl.) (excl.) kota, -ta ; konai, -nai kota, -ta ; konai, -nai miti, -ta ; knamɨ, namɨ kiti ; kinamə aaŋata, kata ; -nai naʔto ; naʔmo iikita, kita ; iikimi, kimi iɬata, -ita ; iɬaɬamu, -amu tayta, -ta ; mimi, -mi inta, -ta ; iniam, -mi, -niam inta, -ta ; iniam, -mi ti-mata, -ata ; ti-amən, -amən titən, -itən ; tiamən, -amən titən, -itən ; tiamən, -amən kita, mita ; kami kita ; kami ʔita ; makoʔ ʔataʔ, -taʔ ; kam, ʔaðam ʔataʔ, -taʔ ; sam, ʔaðam kataʔ, -taʔ ; kaimin, -im ʔitaʔ, taʔ ; sami ʔitaʔ ; sami ʔitaʔ, -ta ʔitaʔ, -ta ʔitaʔ, -ta ʔitaʔ, -ta ita, yami ita, yami 186 you konomi, -nomi konomi, -nomi mumu, -mu komo -nomi namuu iikamu, kamu iɬamu, -mui muymu, -mu inəmu, -mu inəmu, -mu timun, -mun timun timun, -mun kamu kamu wamu ʔamu ʔamuʔ kamuʔ, -am simu simu yami, -nami ; yamu, -namu yami, -nami ; yamu, -namu yami, -nami ; yamu, -namu yami, -nami ; yamu, -namu moyo moyo 187 they kolini koini kini kini aaŋalini naxinʔi ŋuanəni iɬaɬisa, -isa ɖantu, -tu intaw, naʐu intaw, naʐu tiamadu tiamadu tiamadu caʔira canira, ʔumira wiðaʔ nai, nay nai, naitaʔ nai'iaʔ hgaʔ, lahaga nahaʔ dheya dhiya dhiya dhiya lasia lasia 188 what (question) manəma manəmanə acni maniini kaanani cuma nian(i) ŋaɬaisa ʔamanay aəman mman anəma anəma anəma umaʔan ʔumaʔan wicanan maʔað, maʔacaʔ maʔaq maað nanuʔ nanuʔ maanuʔ manuʔ manuʔ manu kanoʔ kanoʔ 189 who (question) anəa anəanə aracni nanini aŋai sia naumani liacucua ʔimanay iəman iʔəman tima tima tima cimaʔ cimaʔ cimaʔ cima sima sima ʔimaʔ ʔimaʔ ʔimaʔ ʔimaʔ ʔimaʔ ʔimaʔ hiaʔ hiaʔ 190 other ɖoma ɖomanə ɖumanə ɖomanə ðoma mocmo cucumaini karanaana cucuʔu naɖuma naʐuma naʐuma qaLiqaLi, zuma ʔaLiʔaLi, zuma qaLiqali, zuma tauʔ tauʔ ʔutaw dumaʔ dumaʔ dumaʔ squliq squliq icil icil isil isil ʔaromaʔ ʔaromaʔ 191 all makanaəɭə makanaəɭə ŋurbua maəsal poəɭəɭə acəxə kaavaŋvaŋ məəməa pəniya pəniya pəniya pənuɬat pənulat mapuɬat maʡmin ʔaluman ʔaðʔað ʔaðʔað kwaraʔ haβax kana kana kana kana sabœh saβœh 192 and si, la si, la si, la si, la la xo mata ɬa kan, ʔau kai, ʐi la, ʐi ʔa kati kati atu a ciin siin, ki siin, mas ruʔ, kiʔ ruʔ ma mi mi ni ki ki 193 if lo, nay, loyasi lo, nay, loyasi inu, luva nilavali lani xoci, sixoci nu, nuu, ia, nɔ maaci, maacu aŋkəmaɖu, anə nukumaʐu, nu nukumaʐu, nu nu nu nu ano ʔano maca maki mais lɣaʔ ɣaʔ nasi, netun nasi, nətun nasi nasi ʃo ʃo 194 how (question) mikakoa, (a)itoma tomanə, (a)itomanə tumanɨ, nutmara amiaini, nuyami apokoa ni, pokoa mainenu tiapakən naanu papiaini kəmudakuda, takudakudaya kəmuðakuða kəmuða kinuda kinuda kəmuda macuaʔ samaʔan mahicaʔ makua, pikaʔun maquaq, piquʔuq namakua, pikuun sonanuʔ sonanuʔ huwaun hiyaun hiyaun huyasun ʔinakʔinoʔanʔihan ʔinakʔinoʔanʔihan 195 no, not ini, kay ini, kay ini, ikmani ʔaini, iʔa ʔaina, kai oʔa, oʔte ʔan, kaʔanə təkəɬə, ku amli, ʔaɖi amli, ɦaʐi məli, ʔaʐi pasaLiw, ini pasaLiw, ini pasaLiw, ini caʔay, caʔi cuwaʔ caʔay niʔ, neʔ ; nituʔ niʔ ; nituʔ niʔ ; nituʔ ʔiyat, ʔiniʔ ʔiyac, ʔiniʔ uka, uxe uka, uxay uŋac, uxay uŋac, uxay ʔiziʔ, lak ʔokaʔ ʔiziʔ 196 to count wasiʔi waasipi usipi waasipi waʔipi smuprə sumasəpə́rə umiapə ʔaip maip miyup səmupu səmupu səmupu misaʡosiʔ miʡusiʔ miʡasip masipul masipul masipuɬ lmpuw lmpuɣ smepuw sməpu sməpug sməpug (sa)ʃəpəə (sa)ʃəpəL 197 one əa iθa ɖuka nəga nəka coni caani caani sa sa isa ita ita ita cicay, cay cəcay cacay tasʔa tasʔa tasʔa qutux qutux kiŋal kiŋal kiŋal kiŋal ʔæhæʔ ʔæhæʔ 198 two ɖosa ɖosa ɖusa doθa nosa ruso cuusa suua ɖua ʐua ʐua ɖusa ɖusa ɖusa tusaʔ tusaʔ tusaʔ dusa dusa dusa saziŋ sayiŋ daha daha daha daha roʃaʔ roʃaʔ 199 three toɭo toɭo turu, truu too toɭo turu tuulu tuulu təɭu tiɭu təɭu təLu təLu təLu tuluʔ tuluʔ tuluʔ tau tau tau ciwal tyuɣaɬ teru təru təru təru tooʔ toLoʔ 200 four soʔatə səpatə patɨ patə patə səptə supatə, suupata paatə pat pat pat səpat səpat səpat spat səpat səpat paat paat paat payat spayac sepac səpac səpac səpac ʃəpat ʃəpat 201 five ɭima ɭima rima ima ɭima rimo liima kulima ɭima ɭima ɭima Lima Lima Lima limaʔ limaʔ limaʔ himaʔ himaʔ ʔimaʔ maɣal ʔimaɣal rima rima rima rima asəb Lasəβ 202 six ənəmə ənəmə nɨmɨ nəmə nəmə nomə nəəmə kənəmə nəm nəm unəm unəm unəm unəm ʔnəm ʔənəm ʔənəm num, nuum num num tizyuʔ mtuyuʔ mmteru mtəru mtəru mtəru ʃayboʃii ʃayβoʃiL 203 seven ʔito pito pitu pito pito pitu piitu kupitu pitu pitu pitu pitu pitu pitu pituʔ pituʔ pituʔ pituʔ pituʔ pituʔ pituʔ mpituʔ mpitu mpitu mpitu mpitu ʃayboʃiio ʔæhæʔ ʃaybɔʃiLo ʔæhæʔ 204 eight vaɭo vaɭo varu vao vaɭo voru aalu kualu waɭu waɭu waɭu aLu aLu aLu faluʔ faluʔ waluʔ vauʔ vauʔ vauʔ spat spac mmsepac msəpac msəpac msəpac kaʃpat kaʃpat 205 nine baŋatə baŋatə vŋatɨ vaŋatə vaŋatə sio siia kusia iwa iwa iwa siva siva siva siwaʔ siwaʔ siwaʔ sivaʔ sivaʔ sivaʔ qeruʔ qisuʔ mŋariʔ mŋariʔ mŋariʔ mŋariʔ ææʔhæʔ Lææʔhæʔ 206 ten poɭoko poɭoko pruku pooko poɭoko maskə maanə kumaaɬə puɭuʔ puluɦ ʔuɭuɦ puLuq puLuʔ puLuq ŋuʔtəp, puluʡ məʔtəp, puluʡ puluʡ macʔan masʔan masʔan mpuw mpuw maxal maxal maxal maxal laŋpəz laŋpəz

Source[edit]

 • Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica.

See also[edit]

English Wikipedia has an article on:Formosan languages Wikipedia Retrieved from "[en.wiktionary.org]" Categories:

Navigation menu

Personal tools

Namespaces

Variants

  Views

  More

   Navigation

   Tools

   In other languages

    Add links

    Print/export