This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Thèu-ya̍p - Wikimedia Commons

Thèu-ya̍p

From Wikimedia Commons, the free media repository Jump to navigation Jump to search Wikimedia Commons tak-sà tû cho-tet kung-hien ke mòi-thí chṳ̂-liau-khu, kîm-ha chúng-khiung yù 56,054,515 ke chhṳ-yù ke mòi-thí vùn-khien. Kîm-ngit thù-phién
National Nature Park Synevyr  

+/− (hak), +/− (en)

Kîm-ngit yáng-phién Play media "Spinning Levers" an educational video explaining manual transmissions from 1936.  

+/− (hak), +/− (en)


Chhâm-kâ

 Tên-ngi̍p Khôi sîn ke fu-khiéu

Liù-lám?
Chhiáng ngì yung liá ya̍p táng-thèu chhìm ke khiông-é yu-phién ke lièn-kiet lòi liù-lám. Fôn-ngiàng ngì thin ngài-têu ke Feeds.
Yung?
Chhiáng ngì thu̍k ngài-têu ke thi ngi pái sṳ́-yung chṳ́-nàm, lí-hàng chhṳ-yù sṳ́-yung hia̍p-thin ke yêu-khiù. Ngì ya cho-tet yung chhiáng phe̍t-sà sông-chai thù-phién.
Phien-ngin?
Chhiáng ngì khon Category:Hàn-màng phien-ngin chhut lòi ke tûng-sî. Na he ngì yù fap-thu phien-ngin chhut he mak-ke tûng-sî, chhiáng ngì hi khì ke thó-lun-ya̍p thì-chhut.
Chhóng-chok?
Chhiáng ngì ngin-chṳ̂n ke thu̍k yit-ha ngài-têu ke Án-ngiòng kung-hien ngì ke chok-phín, liáu-kié lâu chhóng-chok yù siông-kôn ke sêu-sit.
Kien tô!
Chhiáng ngì lòi-hi ngài-têu ke sa-khî liá-têu chhìm kien tô kung-hien ke fông-sṳt.
Hip-siong pí-soi Hip-siong sông-chai to liá-têu, chhâm-kâ ngài-teu tak ngie̍t ke pí-soi, tet-tó lìn-kám, chai chhṳ yit-ha sîn ke chú-thì! Ap liá-têu liáu-kié kien-tô!  khon liá ngie̍t ke pí-soi Chhèu-tiám

Na he ngì he thèu yit pái lòi liá-têu, ngì cho-tet siên khon «thi̍t-set thù-phién», «yù-mì thù-phién» fe̍t-chá «chui hó ke thù-phién». Ngì ya cho-tet chhai «Ngin-sṳt ngài-têu ke hip-siong sṳ̂-fu» lâu «Ngin-sṳt ngài-têu ke va̍k thù sṳ̂-fu» tú hi khon ngài-têu chôn-kâ tén-khip kung-hien-chá ke chok-phín. Ngì khó-nèn voi tui «ngièn-thu thù-phién» yù him-chhi.

Nui-yùng 9-ngie̍t 17-ngit ke thù-phiénCategoriesCommonsCommons mediaCopyright statusesFeatured itemsGallery pagesTopics

On chú-thì

Chhṳ-yèn
Thung-vu̍t-kie • Fa-sa̍k • Thi-hìn • Hói-yòng sâng-vu̍t • Chhṳ̍t-vu̍t-kie • Thiên-hi

Sa-fi •Vùn-fa
Ngi-su̍t • Sin-ngióng • Fî-chông • Yù-liau • Sṳ-khien • Khì-è • Sṳ̍t • Li̍t-sṳ́ • Ngî-ngièn • Vùn-ho̍k • Yîm-ngo̍k • Tûng-sî • Ngìn • Thi-fông • Chṳn-chhṳ • Thí-yuk

Khô-ho̍k
Thiên-vùn-ho̍k • Sâng-vu̍t-ho̍k • Fa-ho̍k • Su-ho̍k • Yî-ho̍k • Vu̍t-lî-ho̍k • Kî-su̍t

Kûng-chhàng
Kien-chuk • Fa-ho̍k kûng-chhàng • Hí-vuk kûng-chhàng • Thien-hi kûng-chhàng • Fàn-kín kûng-chhàng • Thi-khiù vu̍t-lî • Kî-hi kûng-chhàng • Kûng-ngi

On Fông-vi

Thi-khiù
Hói •  • Khiùn-tó • Thai-chû • Koet-kâ • Hàng-chṳn-khî

Thai-khûng
Séu-hàng-sên • Chhṳ-yèn ví-sên • So-pá-sên • Hàng-sên • Hen-sên • Sên-hi

On fûn-lui

Thù-phién
Thung-fa • Thù-péu • Su-mèu • Thi-thù(Thi-thù-chhak) • Fa • Siong-phién • Fù-ho

Sâng-yîm
Yîm-ngo̍k • Thu̍k-yîm • Yên-kóng •


Yáng-phién

On chok-chá

Kien-chuk sṳ̂-fu • Chok-khiuk-kâ • Fa-kâ • Hip-siong sṳ̂-fu • Tiâu-khiet sṳ̂-fu

On pán-khièn

Su-khièn fông-sṳt
Chhóng-yung CC su-khièn hia̍p-ngi • GFDL • Kûng-yung

On lòi-ngièn

Thù-phién lòi-ngièn
Pak-khô-chhiòn-sû • Chha̍p-chṳ • Chhṳ-kâ cho ke

Wikimedia Commons he mò chhon-chhièn, tô ngî-ngièn, nui-yùng chhṳ-yù ke Wikimedia kâ-chhu̍k tú ke yit-ke. Wikipedia
chhṳ-yù ke pak-khô-chhiòn-sû Wikinews
chhṳ-yù ke sîn-vùn Wiktionary
chhṳ-yù ke chhṳ̀-tién Wikibooks
chhṳ-yù ke kho-pún Wikiquote
chhṳ-yù ke ngî-liu̍k Wikispecies
chhṳ-yù ke vu̍t-chúng chṳ̂-liau-khu Wikiversity
chhṳ-yù ke ho̍k-thòng Wikivoyage
chhṳ-yù ke lî-yù chṳ́-nàm Wikisource
chhṳ-yù ke thù-sû-kón Wikidata
chhṳ-yù ke chṳ̂-liau-khu Meta-Wiki
hia̍p-thiàu só-yû wiki kie-va̍k MediaWiki
chhṳ-yù ke ngiôn-thí khôi-fat Retrieved from "[commons.wikimedia.org]" Category:

Navigation menu

Personal tools

Namespaces

Variants

  Views

  More

   Navigate

   Participate

   Print/export

   Tools

   In Wikipedia

    Add links