This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Thâu-ia̍h - Wikimedia Commons

Thâu-ia̍h

From Wikimedia Commons, the free media repository Jump to navigation Jump to search

chhiat-oāⁿ     Thâu-ia̍h (Pe̍h-oē-jī)     —      頭頁 (漢字)     切換

Wikimedia Commons chit-má chu-liāu-khò͘ lāi-té ū 59,268,810-kiāⁿ--ê muî-thé tóng-àn, lí thang chū-iû sú-iōng, tû-liáu sú-iōng í-goā, lí mā thang koan lí ka-kī--ê mi̍h-kiāⁿ. Kin-á-ji̍t--ê Tô͘-siōng
NGC 6302 or Nebuloasa Fluturele / Insecta  

+/− (nan), +/− (en)

Kin-á-ji̍t--ê Iáⁿ-phìⁿ Volume rendering of a mouse skull (CT) using shear warp algorithm.  

+/− (nan), +/− (en)


Ka-ji̍p
Khoàⁿ-māi?
Chhiáⁿ ēng chit ia̍h bīn-téng--ê "chhiau" (search) keh-á, ia̍h-sī chiàⁿ-chhiú-pêng--ê liân-kiat, mā thang bián-huì tēng goán--ê loē-iông pò-kò.
Sú-iōng?
Uī tio̍h hû-ha̍p chū-iû pán-khoân--ê iau-kiû, chhiáⁿ lí seng khoàⁿ-koè goán--ê sú-iōng soat-bêng, lí mā thang thê-chhut iau-kiû, kóng boeh ài 1-tiuⁿ siòng.
Chai-iáⁿ?
Nā tī iáu-boē hun-luī--ê mi̍h-kiāⁿ, lí nā chai-iáⁿ, lí ē-sái tī hit--ê hāng-bo̍k--ê thó-lūn-ia̍h lâu oē.
Ka-thiam?
Tī goán--ê «kòng-hiàn lí--ê chok-phín» soat-bêng lāi-té, ū lí su-iàu chai--ê.
Kî-thaⁿ?
Tī goán--ê siā-khu ji̍p-kháu, lí thang khoàⁿ tio̍h iōng kî-thaⁿ hong-sek, mā ē-tàng pang-chō͘ chit--ê bāng-chām.
Cheng-chhái

Lí nā thâu 1-piàn lâi chiah, lí ē-sái seng khoàⁿ Te̍k-sek tô͘-siōng, Iu-liông tô͘-siōng ia̍h-sī Te̍k-soán tô͘-siōng, mā thang tī Goán--ê liap-iáⁿ-ka kap Goán--ê oē-tô͘-ka khoàⁿ tio̍h goán sai-hū-kip kòng-hiàn-chiá--ê chok-phíⁿ, ia̍h-sī lâi khoàⁿ Nî-soán tô͘-siōng.

Loē-iông ► CategoriesCommonsCommons mediaCopyright statusesFeatured itemsGallery pagesTopics

Àn chú-toê

Chū-jiân
Tōng-bu̍t · Hoà-chio̍h · Tē-hêng · Hái-iûⁿ seng-bu̍t · Si̍t-bu̍t · Thiⁿ-khì

Siā-hoē · Bûn-hoà
Gē-su̍t · Sìn-gióng · Hui-chiong · Gô͘-lo̍k · Sū-kiāⁿ ·  · Mi̍h-chia̍h · Le̍k-sú · Gí-giân · Bûn-ha̍k · Im-ga̍k · Bu̍t-thé · Lâng · Tē-hng · Chèng-tī · Ūn-tōng

Kho-ha̍k
Thài-khong · Seng-bu̍t · Hoà-ha̍k · Sò͘-ha̍k · I-ha̍k · Bu̍t-lí · Ki-su̍t

Kang-têng
Kiàn-tio̍k kang-têng · Hoà-ha̍k kang-têng · Thó͘-bo̍k kang-têng · Tiān-chú kang-têng · Khoân-kéng kang-têng · Tē-kiû bu̍t-lí · Ki-hāi kang-têng · Thêng-sū kang-têng

Àn tē-tiám

Tē-kiû
Hái ·  · Kûn-tó · Tāi-lio̍k · Kok-ka · Sè pun

Ú-tiū
Siáu-he̍k-chheⁿ · Oē-chheⁿ · Tn̂g-boé-chheⁿ · He̍k-chheⁿ · Chheⁿ · Gîn-hô

Àn hun-luī

Tô͘-siōng
Tōng-oē · Tô͘-pió · Sò͘-biô · Tē-tô͘ (Tē-tô͘-chi̍p· Oē-tô͘ · Siòng-phìⁿ · Piau-chì

Siaⁿ-im
Im-ga̍k · Hoat-im · Ián-káng · Tha̍k Wikipedia

Iáⁿ-phìⁿ

Àn chhòng-chok-chiá

Kiàn-tio̍k-su · Chok-khek-ka · Oē-ka · Liap-iáⁿ-su · Tiau-khek-ka

Àn siū-khoân

Pán-khoân siū-khoân hong-sek
Chhòng-chok kiōng-iōng (Creative Commons) siū-khoân · Chū-iû bûn-tóng hí-khó (GFDL) · Kong-chiòng (Public domain)

Àn lâi-goân

Tô͘-siōng lâi-goân
Pah-kho · Pò-choá, kî-khan, cha̍p-chì · Kā-kī hoat-piáu--ê chok-phín

Kāng chit-ji̍t--ê Tô͘-siōng

February 17--ê Tô͘-siōng

Meta-Wiki.
Hia̍p-tiâu só͘-ū--ê Wikimedia sū-kang Wikipedia
Chū-iû--ê pek-kho-choân-su Wiktionary
Sû-tián kap jī-tián Wikibooks
Chū-iû--ê kàu-châi kap soat-bêng-su Wikisource
Chū-iû--ê goân-sú bûn-kiāⁿ Wikiquote
Ín-iōng-kù--ê siu-chi̍p Wikispecies
Seng-bu̍t-chéng--ê bo̍k-lio̍k Wikinews
Chū-iû--ê sin-bûn lōe-iông


Retrieved from "[commons.wikimedia.org]" Category:

Navigation menu

Personal tools

Namespaces

Variants

  Views

  More

   Navigate

   Participate

   In other projects

   Print/export

   Tools

   In Wikipedia

    Add links