This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

New York Public Library Web Server 1 /All Locations

My Account

Search

My Library

No matches found; nearby ISBNs/ISSNs are: Result Page   Previous Next Year Entries 7503727748 : Zhongguo xin wen chu ban tong ji zi liao hui bian / Xin wen chu ban shu ji hua cai wu si bian. 1998 1 7503729198 : Xin Zhongguo wu shi nian / Guo jia dong ji ju bian zhu. 1999 1 750372921X : Zhongguo du shi sheng huo bao gao / Guo jia tong ji ju Zhongguo jing ji jing qi jian ce zhong xin, Zhong yang dian shi tai jing ji bu "Zhongguo cai jing bao dao" bian. 1999 1 9787503765070 (set) : Zhongguo 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Guo wu yuan ren kou pu cha ban gong shi, Guo jia tong ji ju ren kou he jiu ye tong ji si bian = Tabulation on the 2010 Population Census of the People's Republic of China / complied by Population Census Office under the State Council, Department of Population and Employment Statistics, National Bureau of Statistics. 2012 1 Your entry would be here 7503800798 : / RMBY2.00 : Wo dui lin ye jian she de hui yi = Wo dui linye jianshe de huiyi / Li Fanwu kou shu ; Yu Xuejun zheng li. 1988 1 7503802758 : / RMBY3.60 : Hong se di jing gao : Daxing'anling te da sen lin huo zai tong xun, te xie, bao gao wen xue ji / Jia Peixin, Liu Hailan bian. 1988 1 7503802928 : Gen yi chuang zuo yu xin shang / Peng Chunsheng, Zhu Dabao zhu = Creating and appreciating of root art / Peng Chunsheng, Zhu Dabao. 1988 1 7503803045 : Xin Ying Han lin ye ci hui : lin ye, yuan lin, mu cai gong ye, lin chan hua gong = A New English-Chinese dictionary of forestry / Nanjing lin ye da xue zhu bian. 1988 1 7503805153 : Ying Han guo shu ci hui = An English-Chinese pomological glossary / Qu Zezhou, Zhang Jian'guang, Han Qiqian bian ; Li Shuren shen. 1990 1 7503805919 : / RMBY19.00 : Ying HanHan Ying lin ye zi yuan ke ji ci hui = English-Chinese & Chinese-English science and technology of forestry resources / Lin ye bu diao cha gui hua she ji yuan bian. 1989 1 7503811633 : Zhongguo guo shu zhi. Yin xing juan / Guo Shanji zhu bian. 1993 1 7503812230 : Zhongguo lin xue de hui gu yu zhan wang : cong lin ye ke ji wen xian kan Zhongguo lin ye ke ji di fa zhan / Gao Rongfu zhu bian ; Zhao Shihua fu zhu bian ; Wang Zhenru, Zhen Yongsheng zhu shen. 1994 1 9787503823718 (hbk.) : / RMBY240.00 : Zhongguo zhu ke zhu diao yi shu / Xu Huadang zhu bian [i.e. zhuan wen] = The bamboo carving art in China / Xu Huadang. 2007 1 9787503827365 : Zhongguo gu min ju mu diao / Xu Huadang bian zhu = Wood carving of ancient Chinese folk houses / Xu Huadang. 2007 1 7503833157 : Zhongguo gen diao yi shu / Xu Huadang zhu bian = The root carving art in China / Xu Huadang. 2005 1 7503837055 : Jiang nan ming yuan lu = The directory of famous gardens of the southern lower Yangtze River / Shao Zhong bian zhu ; [she ying Zhou Rende ... et al.]. 2004 1 9787503847103 : / RMB39.00 : Zhongguo shen hua = Myth of China / Huang Wen zhu bian ; Bao Zhijiao bian zhu. 2007 1 9787503847165 : / RMB50.00 : 20 shi ji Zhongguo hua ming jia pi ping / Liu Mo zhu. 2007 1 9787503853166 (pbk.) : / RMBY48.00 : Mu diao shi nü bai tai / Xu Huadang bian zhu. 2009 1 9787503867415 : Min su feng qing / Xu Huadang bian zhu. 2012 1 9787503867859 : Yuan yi wen hua / Cheng Shanhan. 2013 1 9787503887024 : Mu hai tan wei : Zhongguo chuan tong jia ju shi yan jiu / Zhou Jingnan zhu. 2017 1 7503900024 : Xin ji diao za wen qian tan / Liu Jia. 1987 1 7503900067 : Wen xin diao long mei xue / Miao Junjie zhu. 1987 1 7503900083 : / RMBY1.40 : Su qu "hong se xi ju" shi hua / Zuo Lai, Liang Huaqun zhu. 1987 1 750390013X : / RMBY2.15 : Hong xue san lun / Gu Pingdan, Zeng Baoquan zhu. 1987 1 7503900156 : / RMBY3.95 : Lun Du Pengcheng di shen mei li xiang / Zhao Junxian zhu. 1990 1 7503900326 : / RMBY1.65 : Lun Han zu min ge jin si se cai qu di hua fen / Miao Jing, Qiao Jianzhong. 1987 1 7503900407 : / RMBY2.70 : Zhongguo hua ju shi liao ji / Zhongguo yi shu yan jiu yuan hua ju yan jiu suo zhu bian. 1987 - 1 7503900512 : / RMBY2.40 : Xue jian gong qiang / Wang Ying. 1989 1 7503900679 (set) : Yuan san qu di yin yue / Sun Xuanling. 1988 1 7503900687 (v. 1) : / RMBY65.00 : Zhiyanzhai zhong ping Shi tou ji hui jiao / Feng Qiyong zhu bian ; Hong lou meng yan jiu suo hui jiao. 1987 -
1989 1 7503900725 (v. 5) : Zhiyanzhai zhong ping Shi tou ji hui jiao / Feng Qiyong zhu bian ; Hong lou meng yan jiu suo hui jiao. 1987 -
1989 1 750390075X : / RMBY3.80 : Wen yi guan nian yu fang fa xin tan / Ding Zhenhai, Li Zhun zhu. 1989 1 7503900792 : / RMBY6.45 : Shuo chang yi shu jian shi / Zhongguo yi shu yan jiu yuan qu yi yan jiu suo. 1988 1 7503901381 (set) : / RMBY9.20 : Zhongguo li dai qi an jing xuan / Zhou Hongxing zhu bian ; Li Ruluan ... [et al.] bian zhu. 1989 1 750390139X : / RMBY1.30 : Mian lin wei ji de xuan ze : Zhongguo yi shu min zu hua xian dai hua lun gao / Yang Zengxian. 1989 1 7503901543 : / RMBY9.70 : Bai hua Yi jing 1988 1 7503901608 : / RMBY7.90 : Ai Qing di ba she / Zhou Hongxing zhu. 1989 1 7503901632 : Shi yi de cai pan : Makesi En'gesi wen yi pi ping qian tan / Yin Quanyu. 1988 1 9787503901751 : Zui hou de she zheng wang : Zaifeng zhuan / Ling Bing zhu. 2006 1 7503901756 (pbk.) : Zui hou de she zheng wang : Zaifeng zhuan / Ling Bing zhu. 2006 1 7503901845 : / RMBY4.45 : Xi bu ai qing gu shi / Doujiecaidan deng. 1989 1 7503901896 : / RMBY4.50 : Lei bi shui zhong / Li Zhenyu zhu. 1989 1 7503901926 : Pu cao qing qing = The green cattail leaves / Cui Xuan zhu. 1991 1 7503901993 : / RMBY5.00 : Meng'an za zhu / Yu Jiao zhuan ; Fang Nansheng deng jiao zhu. 1988 1 7503902043 : / RMBY2.95 (pbk.) : Hu Die hui yi lu / Hu Die kou shu ; Liu Huiqin zheng li. 1988 1 7503902051 : / RMBY2.70 : Yi jian zhi xuan zhu / Hong Mai zhuan ; Xu Yimin xuan zhu. 1988 1 750390206x : / RMBY2.00 : Pei Qi yu lin / Pei Qi zhuan ; Zhou Lengqie ji zhu. 1988 1 7503902078 : / RMBY2.30 : Lie yi zhuan deng wu zhong / Cao Pi deng zhuan ; Zheng Xuetao jiao zhu. 1988 1 Elsewhere Search OCLC WorldCat Result Page   Previous Next