New York Public Library Web Server 1 /All Locations

My Account

Search

My Library

No matches found; nearby ISBNs/ISSNs are: Result Page   Previous Next Year Entries 7503727748 : Zhongguo xin wen chu ban tong ji zi liao hui bian / Xin wen chu ban shu ji hua cai wu si bian. 1998 1 7503729198 : Xin Zhongguo wu shi nian / Guo jia dong ji ju bian zhu. 1999 1 750372921X : Zhongguo du shi sheng huo bao gao / Guo jia tong ji ju Zhongguo jing ji jing qi jian ce zhong xin, Zhong yang dian shi tai jing ji bu "Zhongguo cai jing bao dao" bian. 1999 1 9787503765070 (set) : Zhongguo 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Guo wu yuan ren kou pu cha ban gong shi, Guo jia tong ji ju ren kou he jiu ye tong ji si bian = Tabulation on the 2010 Population Census of the People's Republic of China / complied by Population Census Office under the State Council, Department of Population and Employment Statistics, National Bureau of Statistics. 2012 1 Your entry would be here 7503800798 : / RMBY2.00 : Wo dui lin ye jian she de hui yi = Wo dui linye jianshe de huiyi / Li Fanwu kou shu ; Yu Xuejun zheng li. 1988 1 7503802758 : / RMBY3.60 : Hong se di jing gao : Daxing'anling te da sen lin huo zai tong xun, te xie, bao gao wen xue ji / Jia Peixin, Liu Hailan bian. 1988 1 7503802928 : Gen yi chuang zuo yu xin shang / Peng Chunsheng, Zhu Dabao zhu = Creating and appreciating of root art / Peng Chunsheng, Zhu Dabao. 1988 1 7503803045 : Xin Ying Han lin ye ci hui : lin ye, yuan lin, mu cai gong ye, lin chan hua gong = A New English-Chinese dictionary of forestry / Nanjing lin ye da xue zhu bian. 1988 1 7503805153 : Ying Han guo shu ci hui = An English-Chinese pomological glossary / Qu Zezhou, Zhang Jian'guang, Han Qiqian bian ; Li Shuren shen. 1990 1 7503805919 : / RMBY19.00 : Ying HanHan Ying lin ye zi yuan ke ji ci hui = English-Chinese & Chinese-English science and technology of forestry resources / Lin ye bu diao cha gui hua she ji yuan bian. 1989 1 7503811633 : Zhongguo guo shu zhi. Yin xing juan / Guo Shanji zhu bian. 1993 1 7503812230 : Zhongguo lin xue de hui gu yu zhan wang : cong lin ye ke ji wen xian kan Zhongguo lin ye ke ji di fa zhan / Gao Rongfu zhu bian ; Zhao Shihua fu zhu bian ; Wang Zhenru, Zhen Yongsheng zhu shen. 1994 1 9787503823718 (hbk.) : / RMBY240.00 : Zhongguo zhu ke zhu diao yi shu / Xu Huadang zhu bian [i.e. zhuan wen] = The bamboo carving art in China / Xu Huadang. 2007 1 9787503827365 : Zhongguo gu min ju mu diao / Xu Huadang bian zhu = Wood carving of ancient Chinese folk houses / Xu Huadang. 2007 1 7503833157 : Zhongguo gen diao yi shu / Xu Huadang zhu bian = The root carving art in China / Xu Huadang. 2005 1 7503837055 : Jiang nan ming yuan lu = The directory of famous gardens of the southern lower Yangtze River / Shao Zhong bian zhu ; [she ying Zhou Rende ... et al.]. 2004 1 9787503847103 : / RMB39.00 : Zhongguo shen hua = Myth of China / Huang Wen zhu bian ; Bao Zhijiao bian zhu. 2007 1 9787503847165 : / RMB50.00 : 20 shi ji Zhongguo hua ming jia pi ping / Liu Mo zhu. 2007 1 9787503853166 (pbk.) : / RMBY48.00 : Mu diao shi nü bai tai / Xu Huadang bian zhu. 2009 1 9787503867415 : Min su feng qing / Xu Huadang bian zhu. 2012 1 9787503867859 : Yuan yi wen hua / Cheng Shanhan. 2013 1 9787503887024 : / USD26.00 : Mu hai tan wei : Zhongguo chuan tong jia ju shi yan jiu / Zhou Jingnan. 2017 1 7503900024 : Xin ji diao za wen qian tan / Liu Jia. 1987 1 7503900067 : Wen xin diao long mei xue / Miao Junjie zhu. 1987 1 7503900083 : / RMBY1.40 : Su qu "hong se xi ju" shi hua / Zuo Lai, Liang Huaqun zhu. 1987 1 750390013X : / RMBY2.15 : Hong xue san lun / Gu Pingdan, Zeng Baoquan zhu. 1987 1 7503900156 : / RMBY3.95 : Lun Du Pengcheng di shen mei li xiang / Zhao Junxian zhu. 1990 1 7503900326 : / RMBY1.65 : Lun Han zu min ge jin si se cai qu di hua fen / Miao Jing, Qiao Jianzhong. 1987 1 7503900407 : / RMBY2.70 : Zhongguo hua ju shi liao ji / Zhongguo yi shu yan jiu yuan hua ju yan jiu suo zhu bian. 1987 - 1 7503900512 : / RMBY2.40 : Xue jian gong qiang / Wang Ying. 1989 1 7503900679 (set) : Yuan san qu di yin yue / Sun Xuanling. 1988 1 7503900687 (v. 1) : / RMBY65.00 : Zhiyanzhai zhong ping Shi tou ji hui jiao / Feng Qiyong zhu bian ; Hong lou meng yan jiu suo hui jiao. 1987 -
1989 1 7503900725 (v. 5) : Zhiyanzhai zhong ping Shi tou ji hui jiao / Feng Qiyong zhu bian ; Hong lou meng yan jiu suo hui jiao. 1987 -
1989 1 750390075X : / RMBY3.80 : Wen yi guan nian yu fang fa xin tan / Ding Zhenhai, Li Zhun zhu. 1989 1 7503900792 : / RMBY6.45 : Shuo chang yi shu jian shi / Zhongguo yi shu yan jiu yuan qu yi yan jiu suo. 1988 1 7503901381 (set) : / RMBY9.20 : Zhongguo li dai qi an jing xuan / Zhou Hongxing zhu bian ; Li Ruluan ... [et al.] bian zhu. 1989 1 750390139X : / RMBY1.30 : Mian lin wei ji de xuan ze : Zhongguo yi shu min zu hua xian dai hua lun gao / Yang Zengxian. 1989 1 7503901543 : / RMBY9.70 : Bai hua Yi jing 1988 1 7503901608 : / RMBY7.90 : Ai Qing di ba she / Zhou Hongxing zhu. 1989 1 7503901632 : Shi yi de cai pan : Makesi En'gesi wen yi pi ping qian tan / Yin Quanyu. 1988 1 9787503901751 : Zui hou de she zheng wang : Zaifeng zhuan / Ling Bing zhu. 2006 1 7503901756 (pbk.) : Zui hou de she zheng wang : Zaifeng zhuan / Ling Bing zhu. 2006 1 7503901845 : / RMBY4.45 : Xi bu ai qing gu shi / Doujiecaidan deng. 1989 1 7503901896 : / RMBY4.50 : Lei bi shui zhong / Li Zhenyu zhu. 1989 1 7503901926 : Pu cao qing qing = The green cattail leaves / Cui Xuan zhu. 1991 1 7503901993 : / RMBY5.00 : Meng'an za zhu / Yu Jiao zhuan ; Fang Nansheng deng jiao zhu. 1988 1 7503902043 : / RMBY2.95 (pbk.) : Hu Die hui yi lu / Hu Die kou shu ; Liu Huiqin zheng li. 1988 1 7503902051 : / RMBY2.70 : Yi jian zhi xuan zhu / Hong Mai zhuan ; Xu Yimin xuan zhu. 1988 1 750390206x : / RMBY2.00 : Pei Qi yu lin / Pei Qi zhuan ; Zhou Lengqie ji zhu. 1988 1 7503902078 : / RMBY2.30 : Lie yi zhuan deng wu zhong / Cao Pi deng zhuan ; Zheng Xuetao jiao zhu. 1988 1 Elsewhere Search OCLC WorldCat Result Page   Previous Next